Statut Stowarzyszenia Solidarni 2010

Statut


Stowarzyszenia Solidarni 2010


tekst jednolity ustalony po zmianach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2012 Rozdzial I

Postanowienia Ogólne Art.1 –Misja

Nie ma wolnosci bez prawdy. Powolujemy Stowarzyszenie Solidarni 2010, chcac by prawda, sprawiedliwosc i poszanowanie godnosci czlowieka byly obecne w zyciu publicznym w Polsce. Osiagniemy to tylko wskrzeszajac idee Solidarnosci.

Chodzcie z nami!


Niniejszym ustanawia sie Stowarzyszenie Solidarni 2010, zwane dalej Stowarzyszeniem, które jest organizacja dzialajaca na podstawie prawa polskiego, ustawy z dnia 7 kwietnia z 1989 r. –Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz.U.Nr 79 z 2001 r., poz. 855) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie to powoluje sie na czas nieokreslony.


Art. 2 – Teren dzialania


Stowarzyszenie dziala na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie okreslonym obowiazujacymi przepisami prawa.


Art. 3 –Siedziba


Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Wroclaw, powiat i gmina miasto Wroclaw, woj. dolnoslaskie, Polska.


Art. 4 –Organ nadzoru


Organem wlasciwym do sprawowania nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Wroclawia.


Art. 5 –Wspólpraca


Stowarzyszenie wspólpracuje z krajowymi, zagranicznymi i miedzynarodowymi organizacjami.


Art. 6 –Logo


Stowarzyszenie uzywa znaku graficznego, którego wzór ustala Zarzad.


Art.7 –Pieczec


Stowarzyszenie ma prawo do uzywania pieczeci, której wzór ustala Zarzad.


Art.8 –Terenowe oddzialy organizacyjne


Stowarzyszenie moze powolywac Przedstawicieli Terenowych oraz tworzyc terenowe oddzialy organizacyjne w kraju i za granica.


Rozdzial II

Cele i formy dzialania Stowarzyszenia


Art. 9 –Cele Stowarzyszenia


 1. Nowoczesna Polska: silna, suwerenna i solidarna, oparta na fundamencie wartosci chrzescijanskich i tradycji Kosciola Katolickiego.


 1. Wolnosc slowa. Prawda i odwaga w debacie publicznej, rzetelnosc informacji i pluralizm w mediach.


 1. Rozwój Polski na bazie prawdy historycznej i tozsamosci narodowej. Wlaczenie doswiadczenia polskiego narodu w budowanie przyszlosci Polski.


 1. Edukacja promujaca samodzielne myslenie, zdrowy rozsadek, aktywnosc, kreatywnosc, odpowiedzialnosc i odwage cywilna, promowanie i upowszechnianie ksztalcenia na odleglosc oraz wdrazanie innowacyjnych projektów.


 1. Rozwój polskiej gospodarki, wyzwolenie potencjalu kreatywnosci i przedsiebiorczosci, budowanie polskiego kapitalu.


 1. Walka ze wszelkimi przejawami ideologii totalitarnych. Przeciwstawianie sie szowinizmowi i ksenofobii w zyciu spolecznym.


 1. Poszanowanie godnosci czlowieka i praw obywatelskich.


 1. Oparcie zycia spolecznego na odpowiedzialnosci jednostki i sprawnych instytucjach panstwa dzialajacego w sposób przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy. Promowanie spoleczenstwa obywatelskiego.


 1. Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu ze wzgledu na poglady polityczne, przekonania religijne badz wyznawany system wartosci, zapobieganie e-wykluczeniu.


 1. Budowanie postaw patriotycznych.


 1. Dazenie do zachowania katolickiej tozsamosci Polski poprzez pielegnowanie pamieci historycznej, odrebnosci tradycji i kultury polskiego narodu,

przy jednoczesnym poszanowaniu wkladu w kulture i obyczajowosc mniejszosci wyznaniowych i narodowych.


Art. 10 –Formy dzialania Stowarzyszenia


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. Zbieranie, opracowywanie, publikacje i tworzenie oraz udostepnianie materialów filmowych, radiowych i prasowych oraz wszelkich materialów dziennikarskich, w tym równiez materialów dziennikarstwa obywatelskiego.


 1. Tworzenie i prowadzenie niezaleznych mediów: telewizji internetowej, portali internetowych i innych przedsiewziec informatycznych oraz produkcja i dystrybucja filmowa, prasowa, telewizyjna oraz wszelka medialna.


 1. Organizowanie manifestacji, happeningów oraz dzialan o charakterze spolecznym i artystycznym.


 1. Prowadzenie dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, publicystycznej i wydawniczej dla dzieci, mlodziezy i doroslych sluzacej realizacji celów statutowych.


 1. Tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, organizowanie seminariów, stazy, praktyk, konkursów i warsztatów.

 2. Organizowanie i wspieranie zgromadzen publicznych, imprez.

 3. Dzialania informacyjne oraz prawne wobec faktów medialnych, spolecznych,

i politycznych, mogacych stanowic zagrozenie dla wolnosci slowa, praw obywatelskich lub demokracji.


 1. Udzielanie bezposredniej pomocy osobom i ruchom, które ze wzgledu na przekonania i poglady staja sie ofiarami przemocy werbalnej czy medialnej agresji lub innych form represji.


 1. Tworzenie komitetów obrony grup spolecznych i zawodowych.


 1. Prowadzenie i wdrazanie programów i projektów nastawionych na budowanie wspólnoty lokalnej.


 1. Wspólpraca z wladzami samorzadowymi, panstwowymi, sektorem gospodarczym, srodkami masowego przekazu, szkolami, uczelniami wyzszymi, samorzadami uczniowskimi i studenckimi i innymi instytucjami, osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi posiadajacymi osobowosc prawna, osobistosciami zycia publicznego zainteresowanymi rozwojem spoleczenstwa obywatelskiego i

promowaniem celów Stowarzyszenia.


 1. Opracowywanie analiz i programów zwiazanych z celami Stowarzyszenia,

w tym tworzenie raportów dotyczacych poszczególnych dziedzin zycia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform i rozwiazania problemów.


 1. Prowadzenie dokumentacji wydarzen zwiazanych z celami Stowarzyszenia.


 1. Tworzenie funduszy w celu wspierania malej przedsiebiorczosci i promowania innowacyjnosci.


 1. Przyznawanie nagród i wyróznien za zaslugi dla realizacji celów Stowarzyszenia.


 1. Wspólpraca z Polonia, organizowanie spotkan i wspólnych dzialan na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia.


 1. Inicjowanie programów wspólpracy miedzynarodowej.


 1. Uczestnictwo w postepowaniach sadowych w charakterze przedstawiciela spolecznego jako reprezentanta realizacji celów statutowych Stowarzyszenie .


 1. Inne zgodne z porzadkiem prawnym RP i celami statutowymi.


Rozdzial III


Czlonkostwo w Stowarzyszeniu Art. 11 –Rodzaje czlonkostwa Czlonkowie Stowarzyszenia dziela sie na:

 1. Czlonków zwyczajnych.

 2. Czlonków wspierajacych.


 1. Czlonków honorowych.


Art. 12 –Czlonkostwo zwyczajne


 1. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc pelnoletni obywatel Polski lub innego kraju majacy pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który utozsamia sie z misja i celami Stowarzyszenia oraz przejdzie proces rekrutacji opisany w ust. 2.

 2. Przyjecie w poczet czlonków nastepuje postanowieniem Zarzadu Stowarzyszenia jesli kandydat:

  1. zlozy na pismie deklaracje czlonkowska zawierajaca pozytywna opinie 2 czlonków Stowarzyszenia lub rekomendacje szefa oddzialu terytorialnego Stowarzyszenia, przedstawiciela terenowego, szefa filii.


  1. zlozy na pismie oswiadczenie, ze nie byl funkcjonariuszem ani jawnym badz tajnym wspólpracownikiem jakichkolwiek sluzb specjalnych PRL, WSI (Wojskowych Sluzb

Informacyjnych) oraz wspólpracownikiem lub funkcjonariuszem zadnych wspólczesnie funkcjonujacych sluzb specjalnych RP lub innych krajów.


  1. Warunkiem branym pod uwage przez Zarzad przy podjeciu uchwaly jest aktywna, biezaca praca na rzecz stowarzyszenia, oceniana na biezaco przez szefów Oddzialów Terytorialnych lub

Przedstawicieli Terenowych lub szefów Filii lub zarzad na podstawie realizacji zleconych i uzgodnionych zadan.


 1. Zarzad moze moca swojej uchwaly przyjac w poczet czlonków zwyczajnych czlonka wspierajacego, który nie przedstawil dokumentów o których mowa w art. 12 pkt 2 lit. a.


 1. Zarzad ma kompetencje do uchylania statusu czlonka zwyczajnego. Podstawa uchwaly zarzadu jest ocena zaangazowania w dzialalnosc Stowarzyszenia zgodnie z Art. 14 p. 3 dokonana przy wzieciu po uwage minimum pólrocznego okresu poprzedzajacego wydanie uchwaly. Status czlonka zwyczajnego moze ulec zmianie na status czlonka wspierajacego moca postanowienia.


 1. Wzór deklaracji czlonkowskiej okresli Zarzad Stowarzyszenia.


Art. 13 –Prawa czlonków zwyczajnych


Czlonkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo:


 1. Wybierac i byc wybieranymi do organów Stowarzyszenia.

 2. Zglaszac wnioski, inicjatywy, pomysly oraz projekty w sprawach zwiazanych z dzialalnoscia Stowarzyszenia.

 3. Zasiegac informacji na temat dzialan podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz decyzji podejmowanych przez organy Stowarzyszenia.


 1. Uczestniczyc w dzialaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

 2. Korzystac z pomocy i zasobów Stowarzyszenia w podejmowaniu dzialan zgodnych z misja i celami Stowarzyszenia.


Art. 14 –Obowiazki czlonków zwyczajnych


Czlonkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja obowiazek:


 1. Przestrzegac postanowien Statutu oraz uchwal organów Stowarzyszenia, dbac o dobre imie Stowarzyszenia. 1. Regularnie oplacac skladki czlonkowskie w wysokosci uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 1. Brac czynny udzial w pracach Stowarzyszenia, w szczególnosci uczestniczyc w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Oddzialu.


Art. 15 – Czlonkostwo wspierajace

 1. Osoba fizyczna lub prawna, która chce wspomagac dzialalnosc statutowa Stowarzyszenia, moze byc czlonkiem wspierajacym Stowarzyszenia. Czlonkiem wspierajacym zostaje sie po zlozeniu deklaracji czlonkowskiej.

 2. Przyjecie w poczet czlonków wspierajacych Stowarzyszenia nastepuje w drodze postanowienia Zarzadu Stowarzyszenia po zlozeniu deklaracji czlonkowskiej..


 1. Wzór deklaracji ustala Zarzad Stowarzyszenia.


 1. Na zaproszenie Zarzadu Stowarzyszenia czlonek wspierajacy ma prawo uczestniczyc w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z glosem doradczym.


 1. Czlonek wspierajacy ma obowiazek regularnie oplacac skladki czlonkowskie w wysokosci uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.


Art. 16 –Czlonkostwo honorowe


 1. Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia moze zostac osoba szczególnie zasluzona.


 1. Godnosc czlonka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarzadu Stowarzyszenia.


 1. Kandydatury osób na czlonków honorowych maja prawo zglaszac czlonkowie Stowarzyszenia.


 1. Czlonek honorowy ma prawo uczestniczyc w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z glosem doradczym.


Art. 17 –Prawa i Obowiazki czlonków wspierajacych i honorowych


 1. Czlonkowie wspierajacy i honorowi maja obowiazek przestrzegac postanowien Statutu, uchwal organów Stowarzyszenia i dbac o dobre imie Stowarzyszenia.


 1. Na zaproszenie Zarzadu Stowarzyszenia moga uczestniczyc w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z glosem doradczym.


Art. 18 –Ustanie czlonkostwa


 1. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:


  1. pisemnego zgloszenia wystapienia ze Stowarzyszenia zlozonego na rece Zarzadu.


  1. smierci czlonka Stowarzyszenia lub likwidacji w przypadku osoby prawnej.


  1. pozbawienia praw publicznych lub pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych.


  1. uchwaly Zarzadu Stowarzyszenia w przypadku dzialania na szkode

Stowarzyszenia, naruszenia Statutu oraz uchwal wladz Stowarzyszenia lub uporczywego unikania wywiazywania sie z pozostalych obowiazków czlonka Stowarzyszenia.


  1. uchwaly Walnego Zgromadzenia podjetej zwykla wiekszoscia glosów zgodnie z Art.

22 p.2 .


 1. Ustanie czlonkostwa powoduje automatyczne pozbawienie funkcji we wszystkich organach Stowarzyszenia.


Rozdzial IV Organy Stowarzyszenia

Art. 19 –Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia sa:


 1. Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem.


 1. Zarzad Stowarzyszenia.


 1. Komisja Rewizyjna.


 1. Rada Solidarnych.


 1. Rada Konsultacyjna.


Art. 20 –Kadencja organów


 1. Kadencja Zarzadu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.


 1. W przypadku zmniejszenia sie liczby czlonków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej o jedna osobe w trakcie trwania kadencji, wyborów uzupelniajacych dokonuje sie na kolejnym posiedzeniu Walnego

Zgromadzenia. Jesli ilosc czlonków Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy sie o 2 lub wiecej osób lub zachodzi koniecznosc wyboru Prezesa, Zarzad zwoluje niezwlocznie Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupelniajacych, nie pózniej jednak niz w terminie 3 miesiecy od dnia zaistnienia takiej sytuacji.


 1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwaly wladz Stowarzyszenia podejmowane sa jawnie, zwykla wiekszoscia glosów, w obecnosci co najmniej polowy skladu ich czlonków.


Art. 21 –Kompetencje Walnego Zgromadzenia


 1. Walne Zgromadzenie jest najwyzsza wladza Stowarzyszenia.


 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy w szczególnosci:


  1. podejmowanie uchwal w sprawach, w których Statut Stowarzyszenia nie zastrzegl kompetencji innych organów Stowarzyszenia


  1. ustalanie kierunków dzialania Stowarzyszenia


  1. udzielanie absolutorium dla ustepujacego Zarzadu i Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu zlozonego przez nich sprawozdania


  1. wybieranie i odwolywanie Prezesa Stowarzyszenia, pozostalego skladu Zarzadu i Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych czlonków tych organów nastepuje glosami 2/3 sposród obecnych czlonków Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu.


  1. rozpatrywanie odwolan od decyzji pozostalych organów Stowarzyszenia zlozonych w terminie 14 dni na rece Zarzadu


  1. ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich


  1. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia


  1. rozwiazanie Stowarzyszenia i okreslenie przeznaczenia jego majatku


Art. 22 –Posiedzenia Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie odbywa sie nie rzadziej niz raz na rok i zwolywane jest przez Zarzad z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie sklada sie z szefów Oddzialów Terytorialnych, szefów Filii, delegatów Oddzialów Terytorialnych i jest prawomocne w obecnosci polowy szefów Oddzialów Terytorialnych i delegatów. W przypadku braku kworum mozna odbyc wazne Walne Zgromadzenie w terminie nie krótszym niz pól godziny po pierwotnie wyznaczonym. Nie jest konieczne powtórne zawiadamianie uczestników. Zgromadzenie powtórne jest wazne bez wzgledu na liczbe obecnych. Wyjatkiem jest Walne Zgromadzenie zwolane w celu powolania lub odwolania Prezesa Stowarzyszenia, rozwiazania Stowarzyszenia i okreslenia przeznaczenia jego majatku: w takim wypadku Walne Zgromadzenie wazne jest wylacznie przy obecnosci co najmniej polowy szefów Oddzialów i delegatów. W walnym zgromadzeniu moga brac udzial wylacznie czlonkowie zwyczajni, o ile statut nie stanowi inaczej.


2a. Czlonkowie Zarzadu maja prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


 1. Zawiadomienie czlonków Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu przesyla Zarzad na 21 dni przed terminem z podaniem porzadku obrad, czasu i miejsca posiedzenia. Zawiadomienie moze byc przeslane za pomoca srodków komunikacji elektronicznej na adres email lub numer telefonu podany w deklaracji czlonkowskiej.


 1. Kazdy czlonek zwyczajny ma prawo zglosic uzupelnienia do zaproponowanego porzadku obrad. Moze to uczynic najpózniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.


 1. Walne Zgromadzenie wybiera osobe przewodniczaca posiedzeniu.


 1. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporzadza sie protokól podpisywany przez osobe przewodniczaca Walnemu Zgromadzeniu.


 1. Odzial terytorialny wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie sposród swoich czlonków

zwyczajnych. Oddzial Terytorialny ma prawo wyboru jednego delegata na pieciu czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale. Jezeli liczba zrzeszonych w danym Oddziale czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia przekracza piec osób, oddzial moze wybrac jednego delegata na kazda nastepna rozpoczeta piatke czlonków. Jezeli liczba czlonków zwyczajnych w danym oddziale wynosi mniej niz 5, wówczas oddzial nie wybiera delegata.


 1. Na zaproszenie Zarzadu w Walnym Zgromadzeniu moze wziac udzial kazdy czlonek Stowarzyszenia.


Art. 23 –Uchwaly Walnego Zgromadzenia


 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaly zwykla wiekszoscia glosów z wyjatkiem spraw zastrzezonych w ust. 2 i 3.


 1. Uchwaly dotyczace zmiany Statutu oraz rozwiazania Stowarzyszenia i okreslenia przeznaczenia jego majatku Walne Zgromadzenie podejmuje liczba 2/3 glosów „za” z liczby czlonków Stowarzyszenia bioracych udzial w glosowaniu.


 1. Uchwaly dotyczace wyboru i odwolania Prezesa Stowarzyszenia oraz odwolania czlonków Zarzadu i czlonków Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie podejmuje liczba 2/3 glosów „za” z liczby czlonków Stowarzyszenia bioracych udzial w glosowaniu.


 1. Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly w sprawie votum zaufania lub votum nieufnosci dla zarzadu stowarzyszenia lub jego poszczególnych czlonków. Wiekszosc 2/3 glosów „za” votum

nieufnosci” z liczby czlonków Stowarzyszenia bioracych udzial w glosowaniu oznacza odwolanie zarzadu lub komisji rewizyjnej lub tych czlonków tych organów, których dotyczylo glosowanie. Wyjatkiem jest Prezes Stowarzyszenia. W tym wypadku votum nieufnosci 2/3 glosów jest wiazace, jesli zgodnie z Art. 22

p. 2 w glosowaniu bierze udzial min. polowa delegatów OT i szefów OT.

 1. Walne Zgromadzenie moze powolac 5-osobowy Sad Kolezenski wiekszoscia glosów z liczby czlonków Stowarzyszenia bioracych udzial w glosowaniu. Sad Kolezenski powoluje sie do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Jego decyzje nie sa wiazace dla organów Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym. W sprawach osobowych Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly w glosowaniu tajnym.


Art. 24 –Zarzad Stowarzyszenia


 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarzad.


 1. Zarzad liczy od 3 do 7 osób, a w jego sklad wchodzi Prezes oraz co najmniej jeden Wiceprezes.


 1. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie co najmniej raz na 3 miesiace. (moze co pól roku???


 1. Posiedzenia Zarzadu zwoluje oraz prowadzi Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecnosci wskazana przez Prezesa osoba, Wiceprezes lub osoba sposród skladu Zarzadu


 1. Zarzad podejmuje uchwaly zwykla wiekszoscia glosów w obecnosci co najmniej polowy skladu. W razie równej liczby glosów, glos decydujacy ma Prezes Stowarzyszenia lub osoba go zastepujaca.


 1. Z posiedzenia Zarzadu sporzadza sie protokól, który podpisuja czlonkowie Zarzadu obecni na posiedzeniu.


 1. Posiedzenia Zarzadu moga odbywac sie za posrednictwem srodków komunikacji elektronicznej.


 1. Zarzad dziala poprzez uchwaly badz postanowienia. Postanowienie Zarzadu moze wydac Prezes Zarzadu samodzielnie lub dwóch czlonków Zarzadu lacznie. Jezeli statu nie stanowi inaczej Zarzad podejmuje decyzje w formie uchwaly.


Art. 25 – Kompetencje Zarzadu


 1. Do kompetencji Zarzadu nalezy:


  1. kierowanie caloksztaltem dzialalnosci Stowarzyszenia


  1. wykonywanie uchwal Walnego Zgromadzenia


  1. opracowywanie planów pracy


  1. reprezentowanie Stowarzyszania


  1. podejmowanie uchwal w zakresie przyjecia w poczet czlonków Stowarzyszania oraz utraty czlonkostwa


  1. prowadzenie ewidencji czlonków Stowarzyszenia


  1. powolywanie i odwolywanie Przedstawicieli Terenowych.


  1. powolywanie i rozwiazywanie Oddzialów Terytorialnych Stowarzyszenia oraz Filii


  1. zwolywanie i organizacja Walnego Zgromadzenia


  1. powolywanie organów doradczych Stowarzyszenia


  1. powolywanie zespolów tematycznych

  2. zatrudnianie pracowników

  3. uchylanie uchwal i decyzji wladz Oddzialów Terytorialnych oraz Filii


  1. podejmowanie w drodze uchwaly decyzji o rejestracji Oddzialów Terytorialnych. Decyzje taka zarzad podejmuje wiekszoscia 2/3 glosów na posiedzeniu w pelnym skladzie.


0) przedstawianie sprawozdania ze swej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu raz na rok


p) zarzadzanie majatkiem Stowarzyszenia


 1. Zarzad ponosi odpowiedzialnosc za swoja prace przed Walnym Zgromadzeniem.


Art. 26 –Zaciaganie zobowiazan


Do skladania oswiadczen woli w imieniu Stowarzyszenia, zaciagania zobowiazan majatkowych,

zawierania umów i udzielania pelnomocnictw wymagane jest oswiadczenie woli Prezesa jednoosobowo lub dwóch czlonków Zarzadu lacznie.


Art. 27 –Komisja Rewizyjna


 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i sklada sie z 3 osób.


 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczacego.


 1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga pelnic innych funkcji we wladzach Stowarzyszenia.


 1. Czlonkowie Komisji pracuja spolecznie.


 1. Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy:


  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku caloksztaltu dzialalnosci Stowarzyszenia


  1. przedstawianie Zarzadowi uwag i wniosków oraz zalecen pokontrolnych dotyczacych dzialalnosci statutowej i finansowej Stowarzyszenia


  1. skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu


  1. skladanie wniosków o udzielanie absolutorium Zarzadowi na Walnym Zgromadzeniu


 1. W przypadkach uzasadnionych Komisja Rewizyjna moze niezwlocznie wszczac kontrole, informujac o tym Zarzad z min. jednodniowym wyprzedzeniem.


 1. Komisja Rewizyjna lub jej przedstawiciel maja prawo uczestniczyc w posiedzeniach Zarzadu.


Art. 28 –Posiedzenia Komisji Rewizyjnej


 1. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zwoluje i prowadzi jej posiedzenia.


 1. Komisja podejmuje uchwaly zwykla wiekszoscia glosów w obecnosci co najmniej 2 czlonków. W razie równej liczby glosów, glos decydujacy ma Przewodniczacy Komisji.


 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporzadza sie protokól podpisywany przez jej Przewodniczacego.


Art. 29 –Rada Solidarnych

 1. Rada Solidarnych jest organem doradczym i opiniotwórczym.

 2. Decyzje Rady nie sa wiazace dla innych organów Stowarzyszenia.

 3. Czlonkami Rady sa osoby o nieposzlakowanej opinii oraz najwyzszych standardach etyczno- moralnych.

 4. Sklad Rady nie jest ograniczony, chyba ze Rada zdecyduje inaczej.

 5. Czlonków pierwszej Rady wybiera Walne Zgromadzenie, pozostalych czlonków wybiera Rada Solidarnych, przy czym warunkiem przyjecia do Rady jest zgoda wszystkich jej czlonków, bez jednego glosu sprzeciwu.

 6. Czlonkostwo w Radzie jest dozywotnie z wyjatkiem sytuacji powaznego naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub zasad etycznych obowiazujacych czlonków Rady. W takim przypadku o pozbawieniu czlonkostwa decyduje Rada zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci min. dwóch trzecich. czlonków Rady.

 7. Rada dziala w oparciu o opracowany przez siebie Kodeks Rady Solidarnych.

 8. Czlonkowie Rady Solidarnych maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z glosem doradczym.

Art. 29A –Rada Konsultacyjna


 1. Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Stowarzyszenia, który sklada sie z Zarzadu, i szefów Oddzialów Terytorialnych, szefa redakcji portalu, szefów zespolów tematycznych i innych osób wskazanych przez Zarzad Stowarzyszenia.


 1. Decyzje Rady Konsultacyjnej nie sa wiazace dla organów Stowarzyszenia.


 1. Rada Konsultacyjna posiada nastepujace kompetencje: systematyczna praca nad strategia, ustalanie oraz monitorowanie celów stowarzyszenia, inicjowanie projektów, wymiana pomyslów,

rozwiazywanie biezacych problemów stowarzyszenia, Oddzialów Terytorialnych i Filii, sprawna komunikacja pomiedzy zarzadem a Oddzialami Terytorialnymi i Filiami, budowanie relacji pomiedzy zarzadem a oddzialami i Filiami.


 1. Rada Konsultacyjna zbiera sie przynajmniej raz na trzy miesiace. Posiedzenia moga odbywac sie rotacyjnie w miastach bedacych siedzibami Oddzialów Terytorialnych lub innych miastach. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej moga odbywac sie za posrednictwem srodków komunikacji elektronicznej.


Rozdzial V (chyba calosc do usuniecia)


Jednostki terenowe Stowarzyszenia –oddzialy i ich wladze Art. 30 –Jednostki terenowe Stowarzyszenia

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia sa Oddzialy Terytorialne (OT) i Filie Stowarzyszenia.


 1. Zarzad Stowarzyszenia deleguje Przedstawiciela Terenowego, który na podstawie Uchwaly Zarzadu reprezentuje Stowarzyszenie na okreslonym przez uchwale terenie. Przedstawiciel Terenowy moze utworzyc na danym terenie Oddzial Stowarzyszenia lub Filie Stowarzyszenia.


 1. Oddzial Stowarzyszenie liczy minimum 5 czlonków, w tym co najmniej 3 czlonków zwyczajnych. Filia Stowarzyszenia liczy minimum 1 czlonka.


 1. Oddzialy moga posiadac odrebna osobowosc prawna. Oddzial Terytorialny mozna zarejestrowac, jesli na terenie nie mniejszym od powiatu dziala minimum 15 czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.


 1. Oddzial i Filia Stowarzyszenia uzywaja znaku graficznego ustalonego przez Zarzad Stowarzyszenia Solidarni 2010, z wyróznikiem wskazujacym na teren dzialania OT.


 1. Oddzial i Filia Stowarzyszenia maja obowiazek dzialania w zgodzie ze statutem Stowarzyszenia i wspólpracy z Zarzadem Stowarzyszenia.

Art. 30A Wladze Oddzialu

 1. Wladzami oddzialu sa:


  1. Walne Zgromadzenie Czlonków Oddzialu


  1. Zarzad Oddzialu


  1. Komisja Rewizyjna


 1. Rozwiazanie oddzialu nastepuje na podstawie uchwaly Zarzadu Stowarzyszenia w przypadku:


  1. zaprzestania faktycznej dzialalnosci przez oddzial


  1. zlozenia przez Zarzad Oddzialu wniosku o rozwiazanie oddzialu


  1. skrajnego naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia lub dzialania na szkode Stowarzyszenie lub wbrew jego celom statutowym.


Art. 31 –Walne Zebranie Czlonków Oddzialu


 1. Walne Zebranie Czlonków Oddzialu jest najwyzsza wladza oddzialu.


 1. Do Walnego Zebrania Czlonków Oddzialu nalezy:


  1. uchwalanie programów dzialania oddzialu,  1. wybór czlonków Zarzadu oddzialu,


  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan wladz oddzialu


  1. wybór Szefa Oddzialu


  1. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, co najmniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.


 1. W Walnym Zebraniu Czlonków Oddzialu biora udzial:


  1. z glosem stanowiacym –czlonkowie zwyczajni oddzialu

  2. z glosem doradczym –czlonkowie wspierajacy i honorowi z terenu dzialania oddzialu oraz czlonkowie Zarzadu Stowarzyszenia


 1. Walne Zebranie Czlonków Oddzialu zwoluje Zarzad Oddzialu, powiadamiajac czlonków o jego miejscu, proponowanym porzadku obrad i terminie co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem.


 1. Walne Zebranie Czlonków Oddzialu zwoluje Zarzad Oddzialu:


  1. z wlasnej inicjatywy


  1. na zadanie Zarzadu Stowarzyszenia


  1. na wniosek Komisji Rewizyjnej

  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do glosowania czlonków zwyczajnych oddzialu

 1. Zarzad Oddzialu jest obowiazany zwolac Walne Zebranie Czlonków Oddzialu w ciagu 14 dni od daty zlozenia wniosku lub zadania, o których mowa w ust. 5.


 1. W przypadku niezwolania przez Zarzad Oddzialu Walnego Zebrania Czlonków Oddzialu w terminie lub trybie okreslonym w statucie, uprawniona wladza do jego zwolania jest Zarzad Stowarzyszenia.


 1. Uchwaly i decyzje Walnego Zgromadzenie Oddzialu Terytorialnego moga byc uchylone przez Zarzad Stowarzyszenia.
Art. 32 –Zarzad Oddzialu


 1. Zarzad Oddzialu kieruje dzialalnoscia Stowarzyszenia na terenie swego dzialania.


 1. Zarzad Oddzialu liczy od 3 do 7 czlonków. W sklad Zarzadu Oddzialu musi wchodzic Przedstawiciel Terenowy Stowarzyszenia oraz Szef Oddzialu. W przypadku równosci glosów, glos Szefa Oddzialu ma charakter decydujacy. Dopuszczalne jest pelnienie funkcji Przedstawiciela Terenowego i Szefa Oddzialu przez jedna osobe.


 1. Posiedzenia Zarzadu Oddzialu odbywaja sie w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na miesiac.


 1. Posiedzenia Zarzadu Oddzialu zwoluje Zarzad Oddzialu z wlasnej inicjatywy, Zarzad Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 1/3 czlonków oddzialu, w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wniosku.


 1. Do zakresu dzialania Zarzadu Oddzialu nalezy:


  1. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Czlonków Oddzialu Stowarzyszenia, Zarzadu Stowarzyszenia oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia


  1. powolywanie Zespolów Tematycznych Oddzialu


  1. uchwalanie wniosków do Zarzadu Stowarzyszenia o rozwiazanie oddzialu


  1. zwolywanie Walnych Zebran Czlonków Oddzialu


  1. skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonków Oddzialu


 1. Szczególowy tryb i zasady dzialania Zarzadów Oddzialów okresla regulamin uchwalony przez te Zarzady.


 1. Uchwaly i decyzje zarzadów Oddzialów Terytorialnych moga byc uchylone przez Zarzad Stowarzyszenia.


 1. Do czasu powolania Zarzadu OT, funkcje koordynacyjna dzialan oddzialu pelni Szef OT.


Art. 32A–Komisja Rewizyjna Oddzialu Terytorialnego


 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OT i sklada sie z 3 osób.


 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczacego.

 2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga pelnic innych funkcji we wladzach OT.

 3. Czlonkowie Komisji pracuja spolecznie.


 1. Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy:


  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku caloksztaltu dzialalnosci OT


  1. przedstawianie Zarzadowi OT uwag i wniosków oraz zalecen pokontrolnych dotyczacych dzialalnosci statutowej i finansowej OT


  1. skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walne Zebranie Czlonków Oddzialu.


  1. skladanie wniosków o udzielanie absolutorium Zarzadowi OT na Walnym Zebranie Czlonków Oddzialu


 1. W przypadkach uzasadnionych Komisja Rewizyjna moze niezwlocznie wszczac kontrole, informujac o tym Zarzad OT oraz Zarzad Stowarzyszenia z jednodniowym wyprzedzeniem.


 1. Komisja Rewizyjna lub jej przedstawiciel maja prawo uczestniczyc w posiedzeniach Zarzadu OT.


Art. 32B –Filia Stowarzyszenia


 1. Czlonkowie Filii wybieraja spomiedzy siebie szefa Filii.


 1. Szef Filii reprezentuje Filie na Walnym Zgromadzeniu,


 1. Filia ma obowiazek wspóldzialac z najblizszym geograficznie Oddzialem Terytorialnym Stowarzyszenia.


 1. W sprawach nieuregulowanych do filii maja zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu dotyczace Oddzialów Terytorialnych.


Rozdzial VI


Majatek stowarzyszenia


Art. 33 –Sklad majatku


 1. Majatek Stowarzyszenia sklada sie z:


  1. skladek czlonkowskich


  1. darowizn, spadków i zapisów oraz srodków pochodzacych z ofiarnosci prywatnej


  1. wplywów z dzialalnosci statutowej i z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.


  1. dochodów z majatku Stowarzyszenia


  1. grantów, dotacji, zbiórek publicznych i subwencji,


  1. innych zgodnych z prawem zródel.


Art. 34 –Mozliwosc zatrudnienia


 1. Dzialalnosc Stowarzyszenia opiera sie na pracy spolecznej czlonków.

 2. Przewiduje sie mozliwosc zatrudniania pracowników, na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, do prowadzenia dzialalnosci statutowej i organizacyjnej.

 3. Stowarzyszenie moze zatrudnic równiez czlonków Zarzadu Stowarzyszenia.


Art.35 –Dzialalnosc gospodarcza


Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza.


Rozdzial VII


Postanowienia koncowe


Art. 36 –Wykladnia Statutu


Wykladni niniejszego Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, a w czasie, gdy nie obraduje –Zarzad Stowarzyszenia.


Art. 37 –Wejscie w zycie


Niniejszy Statut oraz zmiany do niego wchodza w zycie po uprawomocnieniu sie postanowienia sadu.
Prezes Zarzadu lub dwóch czlonków Zarzadu równoczesnie:
…..............................................................................................................................

Statut Solidarnych2010
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.