AKTUALIZACJA! Seksedukacja "po warszawsku" - Ratusz pod rządami Trzaskowskiego narusza prawo
data:27 maja 2021     Redaktor: Redakcja

SUKCES! Zwyciężyła normalność!
15.07 ogłoszono wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego stolicy. Projekt deprawacyjny niewybrany w obywatelskim głosowaniu!!!! To sukces przytomnych ludzi, którzy gremialnie wybrali inne projekty. Zaledwie nikły procent głosów zostało oddanych na to seksualizujące paskudztwo.
Dziękujemy warszawiakom za zdrowy rozsądek i zaangażowaną postawę.

net
Seksedukacja "po warszawsku", czyli jak naruszać prawo za pieniądze podatników i lekceważyć nadzór pedagogiczny w ramach pracy Urzędu m.st. Warszawy. 34 organizacje społeczne protestują, wśród nich rodzice, pedagodzy, psycholodzy, związkowcy! Są zgodni - koniec bezkarności Ratusza i wprowadzania deprawującej seksedukacji poza podstawą programową i nadzorem kuratora. Co zrobi Rzecznik Praw Dziecka, Minister Edukacji i Nauki i inni urzędnicy oraz posłowie i radni?

Pismo do R.Trzaskowskiego - poniżej.

                                                                 Rafał Trzaskowski

                                                                 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Organizacje rodziców, pedagogów, psychologów i pracowników oświaty, działające na terenie Warszawy oraz ogólnopolskie, w tym współtworzące Społeczną Koalicję na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania, wzywają do usunięcia naruszenia prawa - odnośnie do procedowania projektu pod nazwą „Edukacja seksualna - dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych” na kwotę 3 266 000 zł, w ramach Budżetu Obywatelskiego stolicy na rok 2022 r.

Uzasadnienie:

Ocena merytoryczna w.w projektu, która została dokonana przez podległych Panu Prezydentowi urzędników: Martę Widz, naczelnika Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych (CKS-PI) oraz Martę Dermańską, z-cę dyr. Centrum Komunikacji Społecznej, jest błędna.

W punktach 1 i 2 osoby oceniające poświadczyły nieprawdę:

1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego – spełniono

2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy – spełniono.

[Nr ESOGi : 1712 Znak Signumii: CKS-PI.0632.2.2021.MWI]

Wbrew tej ocenie, projekt nie spełnił podstawowych warunków i w jaskrawy sposób narusza przepisy obowiązującego prawa oraz nie mieści się w zakresie zadań własnych m. st. Warszawy.

Za niepokojący należy uznać fakt zignorowania przez opiniujących urzędników pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty do wiceprezydent Warszawy z 24 lutego 2021 r., które zawiera negatywną opinię na temat projektu oraz szczegółowy opis potencjalnych naruszeń prawa.

W świetle § 7 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XI/218/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m. st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego, który jasno mówi, iż „ Mieszkańcy m.st. Warszawy mogą zgłosić projekty: 1) mieszczące się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy”, stwierdzamy, że ocena merytoryczna została sporządzona nieprawidłowo.

Ustawa z dnia z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży [Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78] zawiera liczne zadania adresowane zarówno do organów administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego, jednak kształcenie w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka zostało uznane za zadanie rządowe i powierzone wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ( art. 4 ust. 1 i 3). Wymieniona ustawa nie zawiera zadań dla samorządu terytorialnego w zakresie edukacji seksualnej.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydał rozporządzenie wprowadzające Podstawę programową kształcenia ogólnego, obligującą szkoły do realizacji w/w treści ustawowych. Przedmiotami właściwymi są: Wychowanie do życia w rodzinie, a po części Biologia i WOS. W wypadku Wychowania do życia w rodzinie regulacja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu jego nauczania oraz zakresu treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego [ Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 i Dz. U. z 2014 r. poz. 395.] jest obowiązującym prawem.

Projekt samorządowy „Edukacja seksualna…” sprowadza się do realizacji tożsamej tematyki, jednakże bez niezbędnych umocowań prawnych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Jednocześnie wskazujemy na możliwe naruszenie praw rodziców, wynikające z faktu zawarcia w projekcie kampanii promocyjnej, która ma zostać zrealizowana w szeroko pojętej przestrzeni miejskiej. Nasze dzieci mogą się więc zetknąć z hasłami i grafiką nawet przypadkowo w domu kultury, bibliotece, w komunikacji miejskiej, co narusza nasze prawa konstytucyjne, wynikające z art. 48 ust.1 oraz 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowią, iż: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” oraz  „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.” .

Powoływanie się w tym wypadku na dobrowolność uczestnictwa w warsztatach nie jest zabezpieczeniem naszych praw rodzicielskich w powyższym zakresie.

Ponadto, wobec delikatnej materii tematycznej, obejmującej kwestie seksualności człowieka, zgłaszamy zastrzeżenia wobec formy warsztatów i działań artystycznych opisanych w projekcie.

Prowadzenie takich zajęć przez enigmatycznych  „edukatorów” o niejasnych kompetencjach, które z pewnością nie są równoznaczne z kompetencjami nauczycieli przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, budzi nasz rodzicielski sprzeciw:  „Warsztaty dla młodzieży – do 200 warsztatów dla 20 osobowych grup na terenie całej Warszawy, każde z zajęć prowadzone będą przez dwóch edukatorów, 20 godz. warsztatów dla każdej grupy – 1200000 zł brutto”. Jeszcze bardziej niepokojące są: „Działania artystyczne – do 36 wydarzeń artystycznych – 180000 zł brutto”, o tematyce opisanej w projekcie w następujący sposób: „Młodzież będzie mogła dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę przeciwdziałania pedofilii, wykorzystywania, stawiania granic, określania stref / miejsc intymnych”.

Pod szyldem działań artystycznych, szczególnie performatywnych, wprowadza się na ogół treści najbardziej drastyczne, prowokujące i szokujące, co może narazić dzieci uczestniczące w  „działaniach przez sztukę” na deprawację i poważne straty moralne. Nikt nie jest w stanie określić granic sztuki, która w wypadku treści opisanych w projekcie może ocierać się potencjalnie o karalne działania pedofilskie [por. Kodeks Karny - Art. 200. § 1 i 2]. Zasłanianie się dobrowolnością i pojęciem „młodzieży” [nieistniejącym w prawie polskim], do której przede wszystkim adresowany jest projekt, wskazuje na intencje dalekie od rzetelnej edukacji naszych dzieci.

Wobec wszystkich powyższych zastrzeżeń, a szczególnie - naruszenia prawa obowiązującego, wnosimy o natychmiastowe wycofanie projektu spod dalszego procedowania.

Podpisani:

 1. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci - Magdalena Czarnik Prezes Zarządu Głównego
 2. Fundacja Życie - Michał Owczarski Prezes Zarządu
 3. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – Teresa Król Sekretarz
 4. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza – Waldemar Wasiewicz Prezes
 5. Obywatelska Inicjatywa Rodzin – Grzegorz Strzemecki Prezes
 6. Klub im. św. Jana Pawła II – Paweł Grzegorzewicz Prezes
 7. Leader100 – Fundacja – Luis Brusa Prezes
 8. Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności "Ona i On"  - Agnieszka Marianowicz-Szczygieł Wiceprezes
 9. Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny „Nie Ma Lekko” – Ewa Zaręba Prezes
 10. Fundacja "Rodzice Szkole" - Wojciech Starzyński Prezes Zarządu
 11. Rada Regionalnej Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze - Danuta Kubacka przewodnicząca Rady RSK i Anna  Małkowska  z-ca przewodniczącej Rady RSK
 1. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Zbigniew Barciński, Prezes Zarządu
 2. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk -  Magdalena Chmielewska Wiceprezes
 3. Polskie Forum Rodziców – Elżbieta Lachman Redaktor Naczelna
 4. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko–Praskiej -  Katarzyna  Jasińska Prezes Zarządu
 5. Zespół Parafialny z Żoliborza – Agnieszka Czachowska  Przedstawiciel Zespołu

17. Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja - Tomasz Gubała Prezes

18. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka - Wojciech Zięba Prezes

19. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania - Wojciech M. Słonina Z-ca Przewodniczącego Zarządu

20. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii - Bogna Białecka Prezes

21. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Poznań - Marlena Ustach Prezes

22. Społeczna Rada Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań" - Bartosz Brzeziński

23. Fundacja "Głos dla Życia" - Paweł Wosicki Prezes

24. Stowarzyszenie Just Love Me - Krzysztof Szulc Prezes

25. Fundacja Życie i Rodzina / Koalicja dla Życia i Rodziny  - Lech Łuczyński Prezes

 1. Narodowy Marsz Życia  - Lidia Sankowska-Grabczuk  Rzecznik
 2. Fundacja Św. Benedykta - Bogusław Kiernicki Prezes
 3. Fundacja Słowo - Jan Klawiter Prezes
 4. Fundacja Rodziny Witaszków - Paweł Witaszek Prezes
 5. Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin - Grażyna Soja Prezes
 6. Instytut Ordo Caritatis - Tomasz Rowiński

32. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko - Dorota Lisiak Prezes

33. Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom” – Aleksandra Antolak-Rust Wiceprezes

 1. Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Regina Pruszyńska Prezes

W imieniu powyższych pismo składa Hanna Dobrowolska

Do wiadomości:

Minister Edukacji i Nauki

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

Rzecznik Praw Dziecka

Wojewoda Mazowiecki

Rada m.st. Warszawy

Regionalna Izba Obrachunkowa

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.