Rzeź Wołyńska - Bibliografia naukowa cz.4
data:06 lipca 2019     Redaktor: Redakcja

"Materiały do bibliografii dotyczącej ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1947" autorstwa dr Lucyny Kulińskiej:


Publikujemy obszerną część "Materiałów do bibliografii..."  z serdecznym podziękowaniem dla dr Lucyny Kulińskiej za udostępnienie.

V. OPRACOWANIA, MONOGRAFIE, ARTYKUŁY I DRUKI ZWARTE
 
Adamski Jerzy, ks., Lignowski Mieczysław F., ks., Oberc Franciszek, Śliwa Tadeusz, ks., Kościół katolicki w brzozowskim i sanockim 1939-1945, Brzozów - Przemyśl 1992.
Adamski Tadeusz, ks., Mój udział w walce z oddziałami niemieckimi (dyw. SS-Galizien) w północnej części wsi Siemieniówka w dniu 26 VII 1944, „Zeszyty Siemianowickie” nr 6, IV 2003.
Akta Archiwum SB OUN nadrejonu „Jar” z lat 1945-1946, wykopane w rejonie Birczy w 1983 w pow. Przemyśl, „Polityka” nr 31, 1984.
Albert Zygmunt, Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1975; Zamordowanie profesorów wyższych uczelni we Lwowie przez hitlerowców, praca zbiorowa, Warszawa 1975; Mord profesorów lwowskich w lipcu 1940 r., Wrocław 1991; Kaźń profesorów lwowskich, lipiec 1941. Studia oraz relacje i dokumenty, Wrocław 1998.
Anczarski Józef, ks., Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946, Kraków 1996, Lwów - Kraków 1998.
Arad Yizhak, Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads’ Campaign Against the Jews, July 1941 - January 1943, Holocaust Library, New York 1989.
Arlt Fritz, Polen, Ukrainer, Juden - Politik im Generalgouvernement. Lindhorst: Wissenschaftlicher, Buchdienst, Herbert, Taege, 1995.
Armstrong John A., Ukrainian Nationalizm, 3rd ed. Englewood, CO: Ukrainian Academic Press, 1990.
Ataman Julian, Zarys dziejów dziecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, Przemyśl 1985.
Badecka Jadwiga, O czym milczą Ukraińcy. Dosyć przepraszania, Wywiad Małgorzaty Rutkowskiej, „Nasz Dziennik” 4 X 2002.
Bagiński Tadeusz, Lipniki Wołynia Polskiego, Elbląg 1995.
Bandyckie czyny we wsi Majdan (pow. Kopyczyńce), „Stalinowskim Szlakiem” nr 15/211, 3 IX 1945 (w jęz. ukr.).
Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Kraków 1969; Those who helped Polish rescuers of jews during the holocaust, Warszawa 1997.
Bastowski Stanisław, Prawda o operacji „Wisła”, „Tygodnik Polski” nr 23, Australia 27 VI 1998, przedruk „Jarosławski Kwartalnik AK” nr 34, 1998.
Bata Artur, Bieszczady. Szlakiem walk z bandami UPA, Rzeszów 1984; Bieszczady w ogniu, Rzeszów 1987.
Bąkowski Władysław, Zagłada Huty Pieniackiej, wyd. nakł. „Klubu Złoczowskiego”, Kraków 2002.
Bednarczuk Tadeusz, Banderowski cios. Baworów - ksiądz Procyk Karol, „Tygodnik Opolski” I 1988.
Bień Adam, Bóg wyżej, dom dalej 1939-1949, Warszawa 1991.
Biłas Iwan, Organizacja i działalność aparatu przesiedleńczego [w:] Akcja „Wisła” na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, Szczecin 1994.
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1987, t. XXXII.
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Warszawa 1947, t. II.
Blicharski Czesław, Petruniu, ne ubywaj mene, Biskupice 1998.
Błażejewska Sandra, Wołyń 1943, Warszawa 2017.
Bogacz Zbigniew, Oddział Samoobrony Borysławia, „Ziemia Drohobycka” nr 14, 6 VI 2003.
Bogusz Feliks, Franus Franciszek, Tworzenie się ruchu oporu w rejonie Oleszyc. Okupacja niemiecka, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” nr 28, 1997.
Bojarska Daria, Wyzwoliciele swoich na cudziej ziemi, a my?, „Głos zza Buga” nr 44, Sokal 6 VI 2003 (jęz. ukr.).
Bonusiak Włodzimierz, Kto zabił profesorów lwowskich, Rzeszów 1989; Polityka ludnościowa III Rzeszy na okupowanych terenach ZSRR (1941-1944), Rzeszów 1992; Małopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy, Rzeszów 1994.
Bonusiak Wł., (red.) Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej, Rzeszów 2000.
Borcz Henryk, ks., Księża ofiary zbrodni wojennych 1939-1945 na terenie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, Opole 2005.
Bruder Franziska, „Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!“: die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 1929-1948, Berlin 2007.
Budzisz Feliks, Z ziemi cmentarnej, Gdańsk 1998.
Bulzacki K., Komański H., Siekierka Sz., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie Lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006.
Caban J. Machodcki E., Za władzę ludu, Lublin 1975.
Cieszyński Tomasz, Męczeńska śmierć profesorów medycyny we Lwowie, „Strzecha Stryjska” nr 7, 1992.
Chirovsky Nicholas, Ukraine and the Second World War, New York 1985.
Chłapowski K., Dzieje Dubiecka, Rzeszów 1983.
Chojnowska Aldona, „Operacja Wisła”. Przesiedlenie ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne w 1947 r., „Zeszyty Historyczne” nr 102, 1992.
Chonigsman J.S., Katastrofa lwowskogo jewrejstwa, Lwow 1993; Katastrofa jewrejstwa Zapadnoj Ukrainy. Jewrej Wostocznoj Galicyi, Zapadnoj Wołyni, Bukowiny i Zakarpatia w 1933-1945 gg, Lwow 1998.
Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej, Wrocław 1994.
Cieślak T., Hitlerowski sojusz z nacjonalizmem ukraińskim w Polsce [w:] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, Studia i materiały, red. T Cieślak, t. V, Warszawa 1969.
Ciosmak Roman, Tych zbrodni zapomnieć nie wolno, Nysa 2003.
Ciuruś F., Wieś Święty Józef i okolice na Pokuciu, Ząbkowice Śląskie 1998.
Cybulski Henryk, Czerwone noce, Warszawa, 1974.
Czaban Ireneusz, Na dwa fronty, Lublin 1972.
Czachowski A., Grunberg H., Szpiedzy Hitlera. Z dziejów wywiadu niemieckiego, Warszawa 1997.
Czapla J., Walka z OUN - UPA w latach 1944-47 (Kureń „Żeleźniaka”) [w:] Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu 1944-1947, pod red. M. Turlejskiej, Warszawa 1966.
Czapor Stanisław, W 50 rocznicę tragedii polskiej wsi Temeszów, „Wiadomości Brzozowskie” nr 6, VI 1996.
Czerwiński Józef, Z wołyńskich lasów na berliński trakt, Warszawa 1985.
Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga, Miejsce na ziemi. Lwów 1941-1942, Wrocław 2000.
Dalecki R., Armia „Karpaty”1939, Warszawa 1979.
Dawydenko W.A., Ukrajinśka Powstancza Armija. Szliach hańby i złoczyniw, Kijiw 1998.
Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd Piśmiennictwa, pod red. Tadeusza Walichnowskiego, Warszawa 1998.
Dębski J. i in.(red.), Okrutna przestroga, Lublin 1997.
Dębski Włodzimierz Sławosz, Antylitopys UPA, Lublin 1995: W kręgu kościoła kisielińskiego, czyli Wołyniacy z parafii Kisielin, Lublin 1992.
Dłuski Stanisław, Fragment wielkiej zbrodni (pow. lwowski 1943-1944) „Las Polski” 1991, (pow. Turka) „Las Polski” nr 11, 1994.
Dnieprowski M., Problem ukraiński a polska racja stanu, Wydawnictwo św. Jacka, Lwów 1943.
Dobrzański Mieczysław, Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948, Wrocław 2002.
Dominiczak Henryk, Zarys historii WPO 1945-1948, Warszawa 1971; Zarys historii WOP 1945-1984.(Roz. WOP w walce z nacjonalistycznym podziemiem), Warszawa 1985.
Doncow Dmytro, Chrestom i meczem, Toronto, 1967.
Drabienko, Jedno życie, Wspomnienia lat 1943-1951, Londyn 1987.
Drozd Roman, Ukraińska Powstańcza Armia, Warszawa, 1994.
Drożdżyński A., Zaborowski J., Oberländer. Przez „Ostforschung”, wywiad i NSDAP do rządu NRF, Poznań-Warszawa 1960.
Druzhyny Ukrainskykh Natsionalistiv. Zbirka spohadiv uchasnykiv.Ukrainskoho samostiinyka and Obiednannia ukrainskykh kombatantv, b.m.w., 1953.
Dubicki T., Spruch K., Przedmoście rumuńskie wrzesień 1939, Częstochowa 2000.
Dużyj Petro, Stepan Bandera - symboł naciji, czastyna druha, Lwiw 1997.
Dziemiańczuk Władysław, Wybaczyć nie znaczy zapomnieć, Toronto 1996.
Eberhard Piotr, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Warszawa 1994; Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa 1998.
Eksterminacja polskiej ludności. Powiat Brody, woj. tarnopolskie, oprac. H. Komański, M. Metelski, „Na Rubieży” nr 2 (12), 1995.
Eksterminacja ludności polskiej w pow. Borszczów, woj. tarnopolskie, oprac. B. Juzwenko, H. Komański, „Na Rubieży” nr 2(8), 1994.
Eksterminacja ludności polskiej w powiecie jaworowskim, woj. lwowskie, w latach 1943-1945, oprac. H. Komański, W. Rydzyk, „Na Rubieży” nr 3 (17), 1996.
Eksterminacja polskiej ludności. Powiat Tarnopol, oprac. S. Rakowski, „Na Rubieży” nr 2 (12), 1995.
Eksterminacja ludności polskiej w pow. Zbaraż, woj. tarnopolskiego w latach 1939-1945, oprac. H. Komański, „Na Rubieży” nr 4 (18), 1996.
Eksterminacja ludności polskiej w powiecie zborowskim, woj. tarnopolskim w latach 1939-1945, oprac. H. Czajkowski, „Na Rubieży” nr 5 (19), 1996.
Eksterminacja polskiej ludności w województwie stanisławowskim, w latach 1939-1945. Powiat Rohatyn, oprac. K. Bulzacki, „Na Rubieży” nr 3 (17), 1996.
Etgens Jan, Drohobyckie pożogi, „Ziemia Drohobycka” nr 11, 1998.
Fajkowski Józef, Religa Jan, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945, Warszawa 1981.
Fajkowska Danuta, Zanim była akcja „Wisła”, „Semper Fidelis” nr 1, 1997.
Feldman Jan, Oddział NOW „Radwana” z odsieczą dla Wiązownicy, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” nr 20, 1995.
Fiala Jan, Československá Armáda v boji protiv banderovcům v roce 1947 “Historie a vojenství” nr 3, 1960; Zpráva o Akci B, Vyšehrad 1994.
Fijałka Michał, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986.
Filar Władysław, Zbrodnicza działalność OUN-UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu w latach 1942-1944, „Semper Fidelis” nr 5 (28), 1995; Burza na Wołyniu. Z dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 1997; Przed akcją „Wisła” był Wołyń, Warszawa 1997; Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1999; Działania UPA przeciwko Polakom na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. Podobieństwa i różnice [w:] Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, Warszawa 2002; Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie. Studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej, Toruń 2003.
Filipowski Czesław, Uczczenie niewinnych ofiar w Mostach Wielkich, „Gazeta Polska” w Detroit 9-15 X 1996.
Florek Ryszard, Krew na rekach rezunów, „Dziennik Wieczorny z 11 XII 2006.
Fredro-Boniecka, Wołyń. Siła traumy. Wspomnienia i pamięć, Warszawa 2016.
Friedman Philip, Ukrainian-Jewish Relations diuring the Nazi Occupation, London 1989.
Gad Adam, Mord w Uryczu, „Ziemia Drohobycka” nr 14, 2001.
Gałązka W., Stan i perspektywy śledztw w sprawach dotyczących zbrodni nacjonalistów ukraińskich [w:] Bonusiak W. (red.), Polska i Ukraina po II wojnie światowej, Rzeszów 1998.
Gdula Stefan, Pomordowani przez NKWD i UPA, „Jarosławski Kwartalnik AK” nr 34, 1998.
Gerhard Jan, Łuny w Bieszczadach, Warszawa 1969.
Giertych Jędrzej, O przeprowadzonej przez Ukraińców rzezi polskiej ludności, „Komunikaty Towarzystwa im. R. Dmowskiego” z. 2, cz. 1, 1979/80.
Głowacki Albin, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1997.
Golczewski Frank, Ukraińska karta niemieckiej akcji przeciwko Polsce, „Niepodległość” z. 46 (26), 1993.
Gorłanow O.A., Roginskij A.B., Ob ariestach w zapadnych obłastiach Biełorusii i Ukrainy w 1939-1941 [w:] Riepressii protiw Polakow i polskich grażdan, Moskwa 1997.
Gross Edward, Wojsko polskie a bandyci z UPA, Głogów 1998; Tragedia Podola, Głogów 1995; Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii, Głogów 1999.
Grott Bogumił, Problematyka ukraińska w paryskiej „Kulturze” w latach 1989-2000, „Sprawy Narodowościowe” z. 30, 2007; Polacy i Ukraińcy. Dwa nacjonalizmy i dwie etyki, „Zeszyty Społeczne KIK” nr 14, 2006; Nacjonalizm polski a nacjonalizm ukraiński. Próba porównania, „Politeja” nr 2(6), 2006; Doktryna nacjonalizmu ukraińskiego na tle wybranych europejskich doktryn nacjonalistycznych [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, Warszawa 2004; Przedmowa. Ukraina, ukraińskość, nacjonalizm ukraiński a polska racja stanu [w:] Dmytro Doncow, Nacjonalizm, Kraków 2008; (red.), Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, Kraków 2002; (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, Warszawa 2004; (red.), Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, Kraków 2008; (red.), Polityczne, kościelne i etyczne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich w XX i XXI wieku, Kraków 2009; (red.), Metody stosowane przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich Polski, Warszawa 2009; O ludobójstwie dokonanym przez Ukraińską Powstańczą Armię i jej cywilnych pomocników na wołyńskich Polakach, „Przegląd Humanistyczny” nr 1, 2003; Problem stosunków międzyetnicznych i praw człowieka na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w kontekście praktyki OUN-UPA [w:] Skąd przychodzi Antychryst, Kraków 2004; (recenzja): W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 1, Toronto 1998, „Przegląd Wschodni” z. (4) 20, 1999; (recenzja): W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 2, Toronto 2000, „Przegląd Wschodni” 2002; (recenzja): W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000, t 1 i 2, „Zeszyty Społeczne KIK” R. 1, Lublin 2000; (recenzja): H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 2004, „Dzieje Najnowsze” nr 1, 2005; (recenzja): H. Komański, Sz. Siekierka, Z. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim, Wrocław 2006, „Dzieje Najnowsze” nr 1/2005; (recenzja): Sz. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2007 [w:] Polityczne, kościelne i etyczne aspekty sprawy polskiej na Kresach wschodnich w XX i XXI w., Kraków 2009; Dyskryminacja Polaków grekokatolików przez ukraińskie duchowieństwo greckokatolickie w II Rzeczypospolitej [w:] Metody nacjonalizmu ukraińskiego stosowane na Kresach Wschodnich Polski, Warszawa 2009; Religijne, polityczne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, (red. B. Grott), Kraków 2009.
Grunbart Moritz, Das Bludbad von Lemberg, „Der Spiegel” nr 11, 1960, (jęz. niem).
Grzelak Czesław K., (wybór i oprac.), Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach, Warszawa 1999.
Gurianow A., Cztery deportacje 1940-1941, „Karta” nr 12, 1994; Ewakuacja więzień - w dokumentach wojsk konwojowych NKWD ZSRR [w:] K. Popiński, A. Kokurin, A Gurianow Drogi śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941, Warszawa 1995.
Hanusiak Michael, Last We Forget, Toronto 1976.
Hauser Zbigniew, Ziemia kresowa. Nad brzegami Sołokiji, „Myśl Polska” nr 11/79, 2000.
Heike Wolf - Dietrich, The Ukrainian Division „Galicia“ 1943 - 1945. A Memoir, Toronto1988.
Hillebrandt Bogdan, Działalność bojowa zgrupowania polskich oddziałów partyzanckich na Polesiu i Wołyniu i Lubelszczyźnie w latach 1942-1944, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 3, 1961.
Historia Polskiego Państwa Podziemnego.Polska Walczaca, tom 42,Samoobrona na Wołyniu i 27 Dywizja Piechoty Armii Krajowej ( praca zbiorowa), Warszawa 2015.
Hobler Tadeusz, Rychcickie Dygresje, „Ziemia Drohobycka’ nr 11, IX 1998.
Hofman Jiří, Češi na Volyni, Praha 1995.
Hryciuk Grzegorz, Polacy w Małopolsce Wschodniej wobec okupacji niemieckiej [w:] Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 1636 „Historia”, T. CXVI, Wrocław 1994; Ludność polska w dystrykcie Galicji i na Wołyniu w świetle okupacyjnych spisów ludności z lat 1942-1943, „Wrocławskie Studia Wschodnie” nr 1, 1997; Zmiany demograficzne ludności polskiej we Lwowie w latach 1931-1944 [w:] Wschodnie losy Polaków, pod red. S. Ciesielskiego, Wrocław 1997; Straty ludności w Galicji wschodniej w latach 1941-1945 [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. VI, Warszawa 1999; Akcje UPA przeciwko Polakom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji Wschodniej przez Armię Czerwoną w roku 1944 [w:] Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, Warszawa 2002; Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948, Toruń 2005.
Hunczak T., Ukraijina persza połowyna XX stolittia, Narys politycznoj istoriji, Kyjiw 1993; U mundyrach worocha, Kyjiw 1993.
Iliuszyn I.I., Do pytania pro wołynśku trahediju w 1943-1944 rr., „Ukrajinskyj Istorycznyj Żurnał” nr 3, 2003; OUN-UPA i ukrajinśkie pytannia w roku druhoji switowoji wijny (w switli polśkych dokumentiw), Kyjiw 2000; Wołynśka trahedija 1943-1944 rr., Kyjiw 2003; Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948, Toruń 2005.
Ilnytskyj Roman, Deutschland und die Ukraine 1934-1945. Tatsachen europäischer Ostpolitik, ein Vorbericht, 2 tomy, München 1958.
Iłowski Z., Iłowski S., Podkamień. Apokaliptyczne wzgórze, cz. I i II, Opole 1994.
Informacja Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej na temat wydarzeń w Smolnej pow. Drohobycz, „Ziemia Drohobycka” 3 I 1994.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz ks., Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Warszawa 2008.
Iwanicki Franciszek, II wojna światowa, (informacje o wydarzeniach w Borysławiu, Drohobyczu i Truskawcu), „Strzecha Stryjska” nr 16, 1996.
Iwanicki M., Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990, Siedlce 1993.
Jakimowicz B., Zbrojni syły Ukrajiny. Narys istoriji, Lwiw 1996.
Janicki Zenobiusz, W obronie Przebraża i w drodze do Berlina, Lublin 1997.
Jarnicki Władysław, W pogoni za „Burłakiem”, Warszawa 1969; Spalona Ziemia, Łodź 1984.
Jarosz Mieczysław, Księga poległych, pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców Ziemi Sanockiej i Leskiej 1939-1944-1948, Sanok 1998; Działalność OUN-UPA w latach 1943-1947 w powiatach Sanok i Lesko, Krosno 1998.
Jaroszyński W., Kłembukowski B., Tolarczyk E., Łuny nad Huczwią i Bugiem, Zamość 1992.
Jasiak Marek, Działalność OUN-UPA w południowo-wschodnich powiatach dzisiejszej Polski w latach 1941-1946 [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 7, 2000; Geneza i przebieg akcji „Wisła”, tamże, t. 8, Warszawa 2001.
Jasiewicz Krzysztof, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, Warszawa 1995.
Jasiński A., Borysławska apokalipsa, „Karta” nr 4, Warszawa 1991; Mord w Jasienicy Solnej, „Ziemia Drohobycka” nr 14, 2000.
Jastrzębski Stanisław, Kresy Wschodnie we krwi, Warszawa, 2000; Kresy Wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie, Warszawa 2001; Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich, b.m. i d.w. (2004); Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946, Warszawa 2004; Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wrocław 2007; Samoobrona Polaków na kresach południowo-wschodnich II RP w latach 1939-1946, Wrocław 2008.
Jaworski Edward, Lwów. Losy mieszkańców i żołnierzy AK w latach 1939-1956, Pruszków 1991.
Jegorow Ryszard, Sędziowie bez togi, Lublin 1974.
Jevdokymenko Volodymyr, Krytyka ideinykh osnov ukrainskoho burzhuaznoho natsionalizmu, Kijów 1967.
Jędruszczak T., Początki okupacji hitlerowskiej w tzw. Dystrykcie galicyjskim w 1941r. [w:] Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 543, „Historia” XXXVI, Wrocław 1981.
Jones E., Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945, Łódź 1999.
Józefko B., Chełmszczyzna - niezapomniane dzieje [w:] Przed akcją „Wisła” był Wołyń, Warszawa 1997.
Juzwenko Bernard., Zagłada Polaków we wsi Głęboczek, „Na Rubieży” nr 5 (6), 1993.
Kalba Myrosław, Nachtigal. Ukraiński batalion, Detroit – Lwow 1995.
Kaliciak Bronisław,Krzyże na mogiłach, „Na Rubieży”nr 1/93, 2005.
Kaliniec Irena, Nie tylko UPA. Pogrzeb Edwarda Ratuszyńskiego i Władysława Szydłowskiego we Lwowie, „Na Rubieży” nr 4/93, 2005.
Kamieniecki Mariusz, Zaplanowane ludobójstwo. Opis uroczystości w Przemyślu i Rumnie, „Nasz Dziennik” 21 VI 2004.
Kamenetsky Ihor, Hitler’s Occupation of Ukraine 1941-1944; A Study of Totalitarian Imperialism, Milwaukee 1956; Secret Nazi Plans for Europe: A Study of Lebensraum Policies, New York 1961.
Kamiński Tadeusz, Tajemnice Czarnego Lasu, Tygodnik „Morze i Ziemia” nr 16, 25, 28, 1989.
Kaniewski Kazimierz, Wspomnienia Sybiraków, „Ziemia Drohobycka” nr 14, 2000.
Kaniewska Stanisława i Zofia, Nielepkowice, Wiązownica, „Gazeta Brzeska” 9 III 1995.
Kanewski S., Informacja o stanie śledztw prowadzonych w Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciw narodowi Polskiemu - Instytucie Pamięci Narodowej [w:] W. Siemaszko, E. Siemaszko, Terror ukraiński i zbrodnie dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939-1945, Warszawa 1998.
Karłowicz Leon i Popek Leon, Okrutna przestroga, Lublin 1997; Śladami ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 1998.
Karłowicz Leon, Czy utracona szansa?, Lublin 1998; Polska - Ukraina, smutne refleksje, Lublin 2002.
Karpacka-Nasiek Joanna, Moje Kresy dawniej i dziś, Gliwice 2008.
Kędra Maria, Zarys dziejów Baligrodu, Przemyśl 1985.
Kentij A., Ukrajinśka Wijśkowa Orhanizacija (UWO) w 1920-1928 rr. Korotkyj narys, Kyjiw 1998; Narysy istoriji Orhanizaciji Ukrajinśkych Nacionalistiw (1929–1941 r.), Kyjiw 1998.
Kerepka Stanisław, Jak ocalało dwu ludzi z UPA, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” nr 23, 1996.
Kęsik J., Województwo wołyńskie 1921-1939 w świetle liczb i faktów, „Przegląd Wschodni” nr 1 (13), Warszawa 1997.
Kiełboń J. Napływ Polaków zza Bugu do Dyskryktu Lubelskiego w latach 1943-1944 (ustalenia liczbowe), „Zeszyty Majdanka” t. XIII, Lublin 1991.
Kisiel Roman, Bez munduru my żołnierze, Warszawa 1969.
Klimecki Michał, Geneza i organizacja polskiej samoobrony na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 3, 1998; Chronologia wydarzeń w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947, tamże, t. 5, 1999.
Kluzik Joanna, Ściśle tajna prowokacja, „Spotkania”  22 I 1992.
Kobylański Władysław, W szponach trzech wrogów, Chicago 1998.
Kolanowska Piotr, Wyznanie rizuna, UPA to my!, „Myśl Polska” nr 6, 1995.
Kołodziej Wiesław, Dzieje Narolszczyna, Lipsko 1998.
Kołtun Krzysztof, Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu, Lublin 2016.
Komański Henryk, Zagłada polskiej wsi Jeziorzany Szlacheckie 19-23 czerwca 1943, „Semper Fidelis” nr 2 (5) 1993 i nr 3 (6) 1993.
Komański Henryk, Szczepan Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 2004.
Konieczny Zdzisław, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w Polsce południowo-wschodniej 1939-1947, Przemyśl 2001; Był taki czas, u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie, Przemyśl 2000; Straty ludności w południowo-wschodnich powiatach dzisiejszej Polski w latach 1939-1947, „Polska – Ukraina: trudne pytania”, t. 7, Warszawa 2000; Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947, Wrocław 2006.
Koprowski Marek A.,  Wołyń. Tom 1. Krwawa epopeja Polaków, Warszawa 2018; Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013, Akt.III., Warszawa 2013.
Korgas Jerzy, Niechciana prawda, „Słowo Polskie” 6 VIII 1997.
Korman Aleksander, Nieukarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945, Londyn 1990; Rozmiary i metody eksterminacji kresowej ludności polskiej przez terrorystów OUN-UPA, w latach 1939-1947, „Na Rubieży” nr 3 (13), 1995; Osobowe i materialne straty Polaków wynikłe z działalności terrorystów, „Semper Fidelis” nr 2 (15), 1993; Piąte przykazanie Boskie: nie zabijaj!, London 1989; W 50. rocznicę Operacji „Wisła”. UPA - formacja zbrodnicza, „Na Rubieży” nr 2 (21), 1997; Zbrodnia OUN-UPA w Połowcach, „Semper Fidelis” nr 4-5, 1990; Z krwawych dni Lwowa 1941 roku, Londyn 1990; Kresowi kapłani, ks. Adam Gromadowski z Podwołoczysk, „Głosy Podolan” nr 33, 3 IV 1999, s. 19-24; Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, Wrocław 2002; Ludobójstwo UPA na ludności polskiej. Dokumentacja fotograficzna, Wrocław 2003.
Kosyk Wołodymyr, Ukrajina i Nimeczyna u druhij switowij wijni, Paryż - Niu York - Lwiw 1993.
Kotarba R., Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w województwie tarnopolskim w latach 1939-1945.Próba bilansu [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 6: Materiały VI seminarium, Warszawa 3-5 XI 1999, Warszawa 2000.
Kotlarczyk Janusz, Pomnik za trzy napady na Birczę, „Wiadomości Birczańskie” cz. I-III (styczeń-marzec) 1997.
Kramek Michał (oprac.) Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach Praca zbiorowa,
 
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej (cykl broszur), oprac. Ludwik Czech, Kraków 1992-1995.
Kresy Wschodnie we krwi polskiej tonące, praca zbiorowa pod red. Jana Sokoła, Józefa Sudo i Iwony Graczyk, Chicago - Poznań 2003.
Krętosz Józef, ks., Martyrologia duchowieństwa Metropolii Lwowskiej w latach II wojny światowej, Opole 2005.
Kruk Władysław, Wiązownica, „Gazeta Wyborcza” 4 XI 1991.
Kryczko M. Jawornik Ruski, Dylagowa 22-26 kwiecień 1944, Przemyśl 1992.
Krygowski W., Beskidy i Bieszczady, Rzeszów 1972.
Krychevskyj Roman, Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv v Ukraini. Orhanizatsiia natsionalistiv za kordonom i ZCh OUN; Prychynok do istorii Ukrainskoho natsionalistychnoho rukhu, New York 1962, Lviv 1991.
Krzak A., Gibas-Krzak D., Działania dywersyjne ukraińskich nacjonalistów i przeciwdziałanie kontrwywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939 [w:] Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć, J. Marszałek-Kawa (red.) i Zbigniew Karpus (red.), Toruń 2008.
Księga pamiątkowa, zbiór artykułów i informacji z miejscowości Zatyle (16 VI 1944) i Bełżec-Szalenik (2 XI 1944), red. Bogusław Bobuś.
Kształtowanie się władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie, Rzeszów 1966.
Kubasik Adam, ks. Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi, Kraków - Lwów 1999.
Kubijowycz Wołodymyr, Ukraintsi v Heneralnii Hubernii: 1939-1941, Chicago 1975; Meni 70, München 1970; Etniczni hrupy piwdennozachidnioj Ukrajiny (Hałyczyny) na 1 I 1939. Nacionalna statystyka Hałyczyny, Wiesbaden 1983; Meni 85, München 1985.
Kubów Władysław, Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża, Warszawa 1994; Polacy i Ukraińcy na Podolu. Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża, Warszawa 1994; Publikacje podolskie, Warszawa, 1999; Dominikanin spod Zbaraża, Warszawa 2000; Mikołaj Mieczysław Mieszko, kapłan i społecznik 1892-1961, Warszawa 2001; Publikacje Podolskie, Warszawa 1999; Terroryzm na Podolu, Warszawa 2003; Terroryzm na Podolu Zachodnim, Warszawa 2008.
Kulińska Lucyna, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich kresów, t. 1 i 2, Kraków 2001-2002; Nie tylko Wołyń, „Sowiniec’ nr 22, 2003, s. 23-44; Wypędzenie Polaków z terenów Małopolski Wschodniej u schyłku II wojny światowej i zaraz po niej [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, pod red. Bogumiła Grotta, Warszawa 2004; Zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Małopolski Wschodniej w czasie II wojny światowej [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, tamże; Eksterminacja i uchodźstwo kresowych Polaków na skutek ludobójczej akcji nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1944 w świetle materiałów Rady Głównej Opiekuńczej [w:] Akcja ,,Wisła”: przyczyny, przebieg, konsekwencje, Przemyśl 2007; O zrozumienie i przyjaźń, czyli które z wątków z naszej najnowszej historii trzeba zweryfikować, by stosunki między polskim i ukraińskim narodem wróciły do normalności [w:] Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, pod red. Bogumiła Grotta, Kraków 2008; Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku [w:] Zagłada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945: materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XX wieku, pod red. Edmunda Juśko, Tarnów, 21 X 2008 r.; Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie z lat 1939-1947 w świadomości współczesnych Polaków [w:] Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, pod red. Bogumiła Grotta, Kraków 2008; Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 1923-1939, Kraków 2009; Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939–1945. Ludobójstwo niepotępione, Warszawa 2015 (współautor Czesław Partacz)
Kurczewska J., Ideologie narodowe - stare i nowe wzorce [w:] Helnarski S. (red), Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń 1994.
Kurdybelski Jan, Wołyński rodowód parafii Minkowice Oławskie k. Wrocławia, „Semper Fidelis” nr 5 (22), 1994 i 6 (23) 1994.
Kuryła Kazimierz, Księga ludności polskiej z Mazurowa (Landestreu), Toruń 2001.
Kurzymski Sz., Losy Polaków na terenach wschodnich w latach 1939-1944, Gdańsk 2000.
Kuźmicz Łukasz, Zbrodnie bez kary, Rzeszów 2006.
Kwaśniewski K., Konflikt etniczny, „Sprawy Narodowościowe” nr 1, 1994.
Kyryczuk J., Teror i teroryzm u zahidnij Ukrajini [w:] Politycznyj i teroryzm w Ukrajini XIX-XX st. Istoriczni narysy, Kyjiw 2002.
Lagzi G., The Ukrainian radical national movement in inter-war Poland – the case of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN), Regio 2004.
Landwehr Richard, Fighting for Freedom: The Ukrainian Volunteer Division of the Waffen - SS, Silver Springs 1985.
Lapychak Toma, Ukrainskyi natsionalizm, New York 1962.
Lewandowski J., Konflikt polsko-ukraiński na tle konfliktów narodowych w Europie Środkowo-wschodniej w XIX i XX wieku, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” tom 2, 1994.
Lipiński Z., Mogiła-Lisowski Z., Nowy sukces OUN-UPA, „Nowa Myśl Polska” 22 IV 2002.
Lipniki, opracowanie zbiorowe, Wrocław 1998.
Lipski Stanisław, Okoliczności porwania ks. Kwiatkowskiego przez banderowców, „Spotkania Świrzan” nr 34, 1998, s. 5-15.
Listowski Witold (red). Ludobójstwo OUN -UPA na Kresach, tom 1-10 , Kędzierzyn- Koźle, lata 2008-2018.
Liszewski K. (Ryszard Szawłowski), Wojna polsko-sowiecka 1939, Lublin 1997.
Littlejohn David, Foregin Legions of the Third Reich, San Jose 1985.
Littman Sol., The Ukrainian Halchyna Division: A Case Study of Historical Revisionizm, in Saul S. Friedman Holocaust Literature..., Westport 1993.
Lubieniecka-Braniak K., Gdy brat staje się katem, Warszawa 2007.
Ludobójstwa i wygnania na Kresach, Katowice 1999.
Ludobójstwo i wygnanie ludności polskiej dokonane przez banderowskie bojówki z pod znaku OUN i tzw. UPA w powiecie Żydaczów, woj. stanisławowskiego w latach 1943-1945, cz. 2, oprac. H. Komański, „Na Rubieży”, 2000, nr 42.
Lwów i Kresy, Biuletyn - Kwartalnik, nr 61, Londyn 1989.
Łada K., Injecting Live Bacteria into the National Body: Ukrainian Nationalists and the Organic Sektor in Inter-war Eastern Galicia” [w:] Bernard Mess (red.), Samuel P. Koehne (red), Terror, War, Tradition: Studies in European History, Unley, S.A. Australian Humanities Press 2007; Teoria i ludobójcza praktyka ukraińskiego integralnego nacjonalizmu wobec Polaków, Żydów i Rosja w pierwszej połowie XX wieku [w:] Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943–1944, red. Cz. Partacz, B. Polak, W. Handke, Koszalin - Leszno 2004.
Ławski Aleksander, Rzeź wołyńska. Pamięć piekła, Warszawa 2014.
Ławski Jan, Ochrona granic Polski Ludowej 1945-1948, Warszawa 1974.Łebed’ Mykoła, UPA.
Ukrajinśka Powstanśka Armija, b.m.w., 1946; Monachium, 1987; Orhanizacija protywnimećkoho oporu OUN 1941 - 1943 rokiw, „Suczastnist1” nr 1/2, 1983.
Łewyćkyj Borys, Nacjonalistycznyj ruch pid czas druhoj wijny. Interwju z... [w:] Diałoh nr 2, Toronto 1979.
Łewyćkyj S., Bojowi diji OUN u Bereżanszczyni i na Polissi [w:] Makar W., Spomyny ta rozdumy, t. 3, Toronto - Kyjiw 2001.
Łobodowski J., Dmytro Doncow. Życie i działalność, „Zeszyty Historyczne”  z. 55, 1981.
Łopatynśkyj J., UPA - zbrojna siła ukrajinśkoho narodu, „Suczastnist`”, nr 1/2, 1983.
Łoziński E., Obrona Przebraża 30 sierpnia 1943 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 2, 1964.
Łuczak Czesław, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979; Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań, 1993.
Łućkyj O., Naumenko K., U roku druhoji switowowoj wijny [w:] Lwiw.Istoryczni narysy, Lviv 1996.
Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, 2, Warszawa 1970; Faszyzm i okupacje 1938-1945.Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, t. 1, 2, Poznań 1983-1984.
Major Adam, Płonący Stos, Warszawa 1996.
Makar Wasyl, Bojowi druzi. Zbirka spohladiw z dij OUN (1929 - 1945), t. 1, Toronto 1980.
Makarczuk S. Nyszczennia nasełennia na Wołyni w czsy wijny (1941-1945), „Wisnyk Lwiwśkoho Uniwersytetu”, Serija Istoryczna”, wyp. 34, Lwiw 1999.
Malikowski M., „Strategie i taktyki stosowane w kontaktach polsko-ukraińskich w zakresie ujmowania historii wzajemnych stosunków” [w:] Polacy i Ukraińcy wczoraj i dziś, red. B. Grott, Kraków 2002, s. 189-214; Współczesne stosunki polsko-ukraińskie, trudne problemy, trudne pytania, trudne rocznice [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, Warszawa 2006, s. 243-295.
Malikowski M., Wojakowski D., Polska polityka wobec Ukrainy i mniejszości ukraińskiej a stosunki etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1, 2002.
Małyszczycki Zbigniew, Partyzanci z Polesia, Warszawa 1974.
Manuilskyi Dmytro, Ukrainsko-nimetski natsionalisty na sluzhbi u fashystskoi Nimechchyny. Dopovid 6-ho sichnia 1945 roku na naradi uchyteliv zakhadnykh oblastei Ukrainy, Kijów 1945.
Mańkowski Zygmunt, Niemiecki meldunek o zniszczeniach wsi w pow. Hrubieszowskim w wyniku walk polsko - ukraińskich w 1944, [w:] Pogranicze. Studia z dziejów polsko-ukraińskich w XX wieku, Lublin 1992;  Stosunki polsko-ukraińskie w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie i ich skutki w latach 1939-1947, „Przemyskie Zapiski Historyczne” R. 12-13: 2000-2002, Przemyśl 2003.
Mariański Antoni, A w krzaku było mrowisko..., Opole 1993.
Marino Artur, Na Wołyniu skończył się świat, Warszawa 2018.
Markiewicz J., Partyzancki Kraj, Lublin 1985.
Marszewski M., Naród i nacjonalizm według Ernesta Gallnera a konflikt polsko-ukraiński na Wołyniu, Sprawy Narodowościowe 1998, z. 12-13.
Martyneć W., Ukraïnśke pidpilja wid UWO do OUN. Spohady i materiały do peredistoriji ta istoriji ukrajinśkoho orhanozowanoho nacionalizmu, Winnipeg 1949.
Marunczak Mychaiło H., V borotby za ukrainsku derzhavu, Winnipeg 1990.
Masłowśkyj Witalij, Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej, Wrocław 2001.
Materiały i Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, pod red. Bogumiła Grotta, Kraków 2008.
Matuszewski Antoni, Wykaz funkcjonariuszy MO i milicjantów pomocniczych (ORMO) z posterunków gminnych i komendy powiatowej MO, pomordowanych i poległych w walkach z UPA, Przemyśl 1980.
Mazur Grzegorz, Działania zbrojne Armii Krajowej w Polsce Południowej w okresie „Burzy” [w:] „Burza” w Polsce Południowej, Kraków 1996.
Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska. Słownik Biograficzny, Katowice 1997.
Mazurek Bronisława, Ocalmy od zapomnienia, obrazki z dziejów Krasiczyna. Krasiczyn 1997.
Mędrzecki M., Polityka narodowościowa w II Rzeczypospolitej a antypolska akcja UPA w latach 1943–1944 [w:] G. Motyka (red.), D. Libionka (red.), Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, Warszawa 2002.
Mękarski S., Die Südostgebiete Poles zur Zeit der deutschen Besatzung (Juni 1941 bis Juni 1943). Verwaltung und Nationalitätenprobleme, „Jahrbücher für Gechichte Osteuropas“ 1968, NF B 16.
Michałkiewicz Stanisław, Dzieci gorszego Boga?, „Nasz Dziennik” 21-22 VII 2007.
Mirczuk Petro, Ukrajinśka Powstanśka Armija 1942-1952, München 1953; Narys istoriji OUN, München 1968; Stepan Bandera: symvol revoliutsiinoi bezkompromisovosty, New York 1961; Ukraïnśka Powstanśka Armija, Monachium 1953; Narys istorii OUN, t. 1, Monachium 1968; Jechwen E. Konowałeć, Toronto 1958; Stepan Bandera – symboł rewoliucijnoji bezkompromisowosti, Nowy Jork 1961; Roman Szuchewycz, Nowy Jork 1970; Mykoła Michnowśkyj. Apostoł Ukrajinśkoji derżawnosty, Filadelfia 1960; Нарис історії ОУН 1920-1939 роки, Київ 2007.
Mitzner P. (oprac.), Oczyścić Lwów, „Karta” nr 17, 1995.
Motyka Grzegorz, Próba spojrzenia na postępowanie z ciałami ofiar konfliktu: Walki polsko-ukraińskie w latach 1943-1948, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, 1995; Od Wołynia do akcji „Wisła”, „Więź” nr 3, 1998; Tak było w Bieszczadach, Warszawa 1999, Ukraińska partyzantka, Warszawa 2006;  Antypolska Akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje (red. Grzegorz Motyka i Dariusz Libionka), Wyd. IPN, Warszawa 2002;
  Ukraińska partyzantka 1942–1960, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa 2006, Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, Kraków 2011;  Wołyń ’43, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
 
Motyka G., Libionka D. (red.), Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, Warszawa 2003.
Motyl A., Ukrainian nationalist political violence in inter-war Poland 1921-1939, „East European Quartetly” nr 19/1, 1985, s. 45-56.
Mroczkowski J., ks., Kronika parafii w Oleszycach, „Karta” nr 22, 1997.
Mychalczuk Wasyl, Tudy, de bii za voliu. Zbirnyk viiskovo - politychnykh materialivu pamiat Maksyma Skorupskoho - Maksa kurinnoho UPA, Londyn - Paryż 1989, Kijów 1992.
Myśliński Stanisław, Nad Prypecią, Warszawa 1980; Strzały nad Cisną, Warszawa 1978.
Myśliwski Wiesław, Garlicki Andrzej, Wschodnie losy Polaków, t. 1-4, Łomża 1991.
Na straży granic PRL, Warszawa 1976.
Nabywaniec S., Relacje miedzy obrządkami-łacińskim i greckokatolickim oraz problem rutenizacji i uniatyzacji w kontekście tak zwanej „kradzieży dusz” [w:] Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 4, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 221-231.
Nad świeżą mogiłą (art. o pogrzebie prof. Bolesława Jałowego), „Gazeta Lwowska” 6 X 1943.
Nakoniecznyj Wladyslav, Mertvi zaklikaiut zhywykh, Łuck 1994.
Nicieja Stanisław Sławomir, Mord na Wzgórzu Wuleckim we Lwowie, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” Opole, nr 4 (1999).
Niedzielko R. (red.), Polska - Ukraina: trudna odpowiedź, Warszawa 2003.
Niedzielko R. (oprac.), Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, Warszawa 2007.
Nikodemski Marek, Nazwać zbrodnie po imieniu, „Słowo Polskie” 11 I 2001; Tak wyglądać mogło tylko piekło, cz. I i II, „Słowo Polskie” 2 i 9 II 2001.
Nowak R., Przemilczane zbrodnie, Warszawa 1999.
Nowak Zbigniew, Od Augustowa do Mostów Wielkich. Szkic z dziejów kresowego miasteczka 1549-1945, Gdańsk b.d.w.
Oberc Franciszek, Kościół Katolicki w Brzozowskim, Sanockim i Leskim, Brzozów - Przemyśl 1992.
Odojewski W., Wywiad z pisarzem, „Przegląd Tygodniowy” 1998.
Ogonowski Jerzy, Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 2000.
Olejnik L., Problem ukraiński w polityce narodowościowej państwa polskiego w latach 1944-1947 [w:] Bonusiak W. (red), Polska i Ukraina po II wojnie światowej, Rzeszów 1998.
Oliwa Apolinary, Gdy poświęcano noże, Opole 1973.
Olszański Tadeusz, Konflikt polsko-ukraiński 1944-1947, „Więź” nr 11, 1991; Walki polsko-ukraińskie 1943-1947, „Zeszyty Historyczne” nr 90, 1989; Historia Ukrainy w XX wieku, wyd. II, Warszawa 1994; Ukraina a polityka polska, „Nowe Państwo” nr 42, 1996.
Operacja „Wisła”. Zbiór referatów konferencji naukowej (18 III 1997), Warszawa 1998.
Osadnictwo wojskowe na Wołyniu, Lublin 1998.
Otrębowicz Janina, Nasze losy, „Semper Fidelis” nr 6, 1990.
Ożarowski Filip, Gdy płonął Wołyń, Chicago 1999.
Pająk Henryk, Za samostijną Ukrainę, Lublin, 1992.
Palski Zbigniew, Polityczne, ekonomiczne i narodowościowo-demograficzne następstwa operacji „Wisła” [w:] Polska - Ukraina: trudne pytania, t. 8, 2001.
Pamięć i Sprawiedliwość - Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Pamięci pomordowanych Polaków, J.H., „Tygodnik Głogowski i Polkowicki” 16 VII 1999.
Pankiwskyj Konstanty, Roky nimetskoj okupatsji, New York 1965.
Papierzyńska-Turek M., Spuścizna ideowa XIX wieku w koncepcji narodu w ukraińskiej myśli politycznej wieku XX, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8.
Parchla Albin, Zagłada wsi Rudka, „Jarosławski Kwartalnik AK” nr 20, 1995.
Partacz Czesław, Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w 1943 r., „Rocznik Koszaliński” nr 26, 1996; Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju 1939-1945, Koszalin 2001.
Partacz Cz. Polak B., Handke W. (red.), Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944, Koszalin - Leszno 2004.
Partacz Czesław, Łada K., Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej, Toruń 2003.
Pater Tadeusz ks., Oczyna i sercem-wieś Rumno w latach 1939-1945, t. 1-2, Przemyśl 2000.
Peretiatkowicz Adam, Polska samoobrona w okolicach Łucka, Katowice, 1995; Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia, Katowice 1997.
Peszkowski Z, Zdrojewski S., Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu, Pelplin – Warszawa – Łódź - Orchard Lake  2002.
Piętowski Władysław, ks., Stosunki polsko-ukraińskie po wybuchu drugiej wojny światowej. Zarys, Czarna k. Łańcuta 1988.
Pilecki Adam, Garbaty los, Wrocław 1996.
Pilecki Jerzy, Lorenz Roman, Ofiary 1939-1945.Materiały do księgi pamięci ziemi drohobyckiej, „Ziemia Drochobycka” nr 1, 1993.
Piotrowski St., Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956.
Piotrowski Tadeusz, Ukrainian Integral Nationalizm. Chronologicaj Assessment and Bibliography, Toronto 1997; Poland’s Holocaust: Ethnic Strife, Collaboration with Occupying Forces and Genocide in the Second Republic, 1918 - 1947, Jefferson 1997; Polish-Ukrainian Relations During World War II: Ethnic Cleansing in Volhynia and Eastern Galicia, Toronto 1995; Vengeance of the Swallows: Memoir of a Polish Family’s Ordeal Under Soviet Aggression, Ukrainian Ethnic Cleansing and Nazi Enslavement, and Their Emigration to America, Jefferson 1995.
Pohl D., Nationalsozialistiche Judenverfolung in Ostgalizien 1941-1944. Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, München 1996.
Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, pod red. prof. Bogumiła Grotta, Kraków 2002.
Polegli w walce o władzę ludową, Warszawa 1970.
Polikarpenko Hryhorij, Organizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv pidhas Druchoi Svitovoi viiny, Winnipeg 1951.
Poliszczuk Wiktor, Dowody zbrodni OUN I UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 2: Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999, Toronto 2000; Gorzka Prawda. Zbrodniczość OUN-UPA, Toronto - Warszawa - Kijów 1995; Apokalipsa według Wiktora Ukraińca, Toronto 1996; Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto, 1996; Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy, Toronto, 1996; Ocena polityczna i prawna OUN i UPA, Toronto 1997; Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto 1997; Zginęli z rąk ukraińskich?, Toronto 1997; Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto 1997; Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. I, Toronto 1998; Ukraińskie ofiary OUN-UPA, Toronto 1998; Manowce polskich historyków, Toronto 1999; Fałszowanie najnowszej historii Ukrainy, Warszawa - Toronto 1999; Ludobójstwo nagrodzone, problem nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce w zarysie, Nacjonalizm ukraiński w dokumentach, cz. 1 i 2, Toronto 2002; Toronto 2003; Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto 2004; Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego, (recenzja opublikowana w Glaukopisie, wydanie internetowe www.glaukopis.gross.pl.) Toronto 2006.
OUN 1929-1954, Zbirnyk statej u 25 littia OUN, Paryż 1955.
1918–1947, Warszawa 22-24 maja 1997, Warszawa 1998, s. 48-49.
Politycznyj teror i teroryzm w Ukrajini XIX–XX st. Istoryczni narysy, Kyjiw 2002.
Polska - Ukraina: trudne pytania, t. 1–11, Warszawa 1997–2007.
Polska - Niemcy - Ukraina w Europie, Rzeszów 1996.
Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu w latach 1939-1944, red. Mieczysław Sawczuk i Leon Popek, Sandomierz 2006.
Polskie Podziemie 1939-1945, t. 1: Lwów - Kołomyja - Stryj - Złoczów, red. Gajowniczek Zuzanna i inni, Warszawa - Kijów 1998.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 3: Armia Krajowa, Londyn 1950.
Pomerańska Renata, Golgota Polaków na Kresach, Warszawa 2015.
Popek Leon, Świątynie Wołynia, Lublin 1997; Wołyński testament, Lublin 1997 (wraz z T. Trusiukiem, P. Wirą i Z. Wirą); Okrutna przestroga, Lublin 1997 (wraz z J. Dębskim); Wołyń ocalić od zapomnienia, Lublin 1997; Śladami ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 1998 (razem z Leonem Karłowiczem);Włodzimierz Wołyński, Lublin 1998; Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918–1997, Lublin 1999; Cmentarz parafialny w Ostrówkach na Wołyniu, Lublin 2005; Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011; Świadkowie oskarżają. Okrutna przestroga, część III, Polihymnia, Lublin 2013,  (wraz z Leonem Karłowiczem).
Popek Leon i inni, Wołyński testament, Lublin 1997.
Popiel-Majchrzak Anna, Fragment wspomnienia z Maksymówki na Podolu, „Głosy Podolan” nr 42, 9 X 2000; Wspomnienia. Opis wydarzeń w Ihrowicy i organizowania samoobrony w Czaharach, rkps.
Poszukiwani świadkowie zbrodni. Eksterminacja polskiej ludności w powiecie podhajeckim, oprac. Sz. Siekierka, H. Komański, J. Paluch, J. Rostkowski, „Na Rubieży” nr 4 (5), 1993.
Poszukiwani świadkowie zbrodni. Eksterminacja polskiej ludności w powiecie śniatyńskim, oprac. M. Woroszczuk, „Na Rubieży” nr 5 (6), 1993.
Poszukiwani świadkowie zbrodni. Eksterminacja polskiej ludności w powiecie trembowelskim w latach 1941-1945, oprac. K. Turzański, „Na Rubieży” nr 3 (9), 1994.
Poszukiwani świadkowie zbrodni. Powiat tarnopolski, oprac. M. Pituła, H. Komański, „Na Rubieży” nr 3 (4), 1993.
Prasa polska w latach 1939-1945, Warszawa 1980.
Problem ukraiński, Warszawa 1933.
Prus Edward, Władyka Świętojurski, Warszawa 1985; Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji, Katowice 1985; Bluff XX wieku, London 1992; Operacja „Wisła”, Wrocław 1994; Legenda Kresów, Szare Szeregi w walce z UPA, Wrocław 1995, wyd. drugie, Wrocław 2007; Herosi spod znaku tryzuba: Konowalec, Bandera, Szuchewycz, Warszawa 1985; Banderowcy - defekt historii, Wrocław „Semper Fidelis” 1992; Holocaust po banderowsku, Wrocław 1995, wydanie drugie Wrocław 2001; Kurhany. Dążenia galicyjskich nacjonalistów ukraińskich, Warszawa 1993; Zapomniany ataman, Wrocław 2004; Melnykowcy - kolaboracja czy opór, Wrocław 1994; Armia powstańcza czy kurenie rizunów?, Wrocław 1994; Taras Czuprynka. Hetman UPA i wielki inkwizytor OUN, Wrocław 1998; SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?, Warszawa 2001, wyd. drugie Wrocław 2008; Atamania UPA, Tragedia Kresów, Wrocław 2001; Rycerze żelaznej ostrogi. Oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej, Wrocław 2002, Stepan Bandera (1909–1959). Symbol zbrodni i okrucieństwa, Wrocław 2004; Operacja „Wisła”, wyd. IV rozszerzone, Wrocław 2006; Banderomachia, Wrocław 2007;Szatańskie igrzysko, Wrocław 2001.
Przed Akcją „Wisła” był Wołyń. Materiały do studiów konfliktu polsko-ukraińskiego w drugiej wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń wołyńskich i działalności OUN-UPA na obszarze południowo-wschodniej Polski pojałtańskiej, red. W. Filar, Warszawa 2000.
Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948, Ciesielski S. (red.), Toruń 2003.
Przez uroczyska Polesia i Wołynia, Warszawa 1962.
Przybylski P., Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947, Toruń 2006.
Przybysz Antoni, Wspomnienia z Wołynia, Głogów 1986.
Pundyk Jurij, Ukrainskyj natsionalizm, Paris 1966.
Rachwalski Eugeniusz, Wołyń i jego żołnierze, Wrocław 1991.
Radziejowski J., Kształtowanie się nacjonalizmu ukraińskiego [w:] Polska – Polacy – mniejszości narodowe..., t. VIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.
Ramme A., Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa 1984.
Reichel Ludwik, Walki z Ukraińcami i Sowietami za Sanem, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” nr 1, 1991; Koniaczków, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” nr 1, 1992.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1944, woj. przemyskie, Warszawa 1989.
Rokicka J., Było sobie takie miasteczko na Pokuciu, „Semper Fidelis” nr 5 (22), 1944.
Romaniw Oleg, Feduszczak Irena, Zachodnioukraińska tragedia w 1941 we Lwowie (jęz. ukr.).
Romanowski W., ZWZ - AK na Wołyniu 1939 - 1944, Lublin 1993; Kainowe dni, Warszawa 1990.
Rosa Edward, Wspomnienia z lat przeżytych na Wołyniu, Toronto 1997.
Rozwadowski Piotr, 14 lipca 1943 dniem zagłady Polaków mieszkańców Kołodna, Warszawa 1993.
Różański Jan, Fall Barbarossa nad Sanem, Rzeszów 1982.
Ruch ludowy na Rzeszowszczyźnie, Lublin 1967.
Rukkas A. Antypolśki zbrojni wystupy na Wołyni ( wereseń 1939) [w:] Wołyń i Chołmszczyna 1938-1947rr., Lwiw 2003.
Rusiński Zbigniew, Tryptyk Brzeżański, Wrocław 1998.
Ryzner Janina, Ku pamięci, „ Wiadomości Birczańskie” nr 5, 1997.
Rząsa Adam, Dramaty polsko-ukraińskie, „Trybuna” nr 270, 1994; W 48 rocznicę napadu na Dynów, „Pogranicze” nr 46, 1994.
Salwa J., Brzeżański bastion nacjonalizmu. Centrum terroru, „Na Rubieży” nr 2 (16), 1996, s. 1-9.
Samborski Mieczysław., Wołyń 43:przyczynki do historii wykonawców ludobójstwa na Polakach OUN-SD i UPA na tzw. Północno-zachodnich ziemiach ukraińskich, "Niepodległość i Pamięć", nr.20/3-4, Warszawa 2013 bazhum.muzhp.pl/.../Niepodleglosc_i_Pamiec-r2013-t20-n3_4_(43_44)-s99-140.pdf  ;Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, t. 1 i 2, Warszawa 2018.
Sandkühler T., „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941-1944, Bonn 1996.
Sawicki E., Płonace wzgórza, Warszawa 1971.
Schafft G. E., Od rasizmu do ludobójstwa. Antropologia w III Rzeszy, Kraków 2006.
Selwa Jan, Brak potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez nazistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA, główna przeszkodą pojednania polsko-ukraińskiego, (referat), „Na Rubieży”, nr 50, 2001; Brzeżański bastion nacjonalizmu, „Na Rubieży” nr 16, 1996; Polacy i Ukraińcy na przestrzeni dziejów, (referat), „Na Rubieży” nr 28, 1998; Polscy budziciele ducha OUN, „Na Rubieży” nr 64, 2002; Powstanie i działalność Związku Ukraińców w Polsce, (referat), „Na Rubieży” nr 24, 1997; Terroryzm a OUN-UPA, „Na Rubieży” nr 1, 61, 2002; Wokół pomnika ofiar ludobójstwa, „Na Rubieży” nr 45, 2000.
Serba Jan, Sztandar Sokoła w Busku, Poznań 1992.
Serczyk W.A., Historia Ukrainy, Wrocław 1979 i 1990; Hajdamacy, Kraków 1972.
Serhijczuk Wołodymyr, OUN-UPA w roki wijny. Nowi dokumenty i materiały, Kyjiw 1996.
Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komanski Henryk, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1 i 2, Warszawa 2000; Mordy ukraińskie na Wołyniu w czasie II wojny światowej [w:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, K. Jasiewicz (red.), Warszawa 1999.
Siemaszko Władysław, Stan badań nad terrorem ukraińskim na Wołyniu w latach 1939-1944 [w:] Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach, Materiały z sesji naukowej, Gdańsk 1993 i Londyn 1992.
Siwicki Mykoła, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. 1 i 2, Warszawa 1992, t. 3, Warszawa 1994.
Skoczylas J., Instutut Pamięci Ukraińskiej?, „Nowa Myśl Polska” 22 IV 2002.
Skrzypek Stanisław, Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości, Londyn 1967, wyd. II.; Sprawa ukraińska, Londyn 1953.
SM Janina, Szlakiem sióstr Niepokalanek, (Zbaraż), „Głosy Podolan” nr 1/29, 2000, s. 4-5.
Snitko-Rzeszut Janina, Armia Krajowa na Wołyniu, Warszawa 1994.
Snyder T., Sketches from a Secrets War, New Haven 2005; Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, Sejny 2006; Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008.
Sobiesiak Józef i Jegorow Ryszard, Burzany, Lublin 1974; Ziemia płonie, Lublin 1974.
Sobiesiak Józef, Przebraże, Lublin 1973.
Sobków Michał, Koropiec nad Dniestrem, Poznań 1999; Pomnik dla nieistniejącej wsi, „Zielony Sztandar” 5 IX 1993.
Sobocki Wojciech, Pomordowani przez Niemców, NKWD i UPA – lista 1, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” nr 2, 1992. Listy 2-25 w kolejnych numerach „Jarosławskiego Kwartalnika Armii Krajowej” nr 6-30 z lat 1992-1997.
Sodol Petro, Ukrajinśka Powstanśka Armija, 1943-1949, Dowidnyk, New Jork, t. I, 1994, t. II, 1995.
Solarski Franko, „Salve regina” – Trójca - 23 X 1944, Zielona Góra 1994.
Sołtysiak G., Huta Stepańska, „Karta” nr 8, 1992.
Sosenkiewicz Stanisław, Tomczyk Norbert, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach 1938-1948, Wrocław 2008.
Sosnowskyj Mykhailo, Dmytro Doncow. Politychnyj potret. Z istorii rozvytku ideolohii ukrainskoho natsionalizmu, New York 1974.
Sowa Andrzej, Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947, Kraków 1998.
Spektor Shmuel, The Holocaust of Volhynian Jews 1941-1944, Jeruzalem, Yad Vashem 1990.
Spod Zbaraża na Ziemie Zachodnie, E.B., „Gazeta dla Ciebie”, Nysa – Niemodlin - Grodków, 2 VI 1994.
Srokowski Stanisław, Nienawiść, Poznań 2006; Ukraiński kochanek, Kraków 2008.
Stępień S., Polacy - Ukraińcy: tradycje wspólnej przeszłości czy ścieranie się racji narodowych?, [w:] Polska - Niemcy - Ukraina w Europie, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 1996.
Stępień S., Kościół greckokatolicki w Drugiej Rzeczypospolitej, „Chrześcijanin w Świecie” nr 7-8 1989, s. 68-71.
Stojanowski Władysław, Poezje wybrane, Wrocław 1995.
Stopyra-Gawrońska Janina, Bez dzieciństwa, Warszawa 1997.
Stosunki polsko-ukraińskie 1917 - 1947. Od tragedii do współpracy, Warszawa 1990.
Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć, cz. I i II Karpus Z. (red.), Marszałek-Kawa J. (red.), Toruń 2008.
Straszny wrzesień w Borysławiu, „Ziemia Drohobycka” nr 14, 2001.
Striłka R., Geneza polskiej samoobrony na Wołyniu i jej rola w obronie ludności polskiej [w:] Polska - Ukraina: trudne pytania, Materiały seminarium w Łucku 20-22 maja 1998, t. 3, Warszawa 1998.
Szankowśkyj Lew., Ukrajinśka Powstancza Armija [w:] Istorija ukrajinśkoho wijśka, Winnipeg 1953; Diji UPA i ukrajinśkoho zbrojnoho pidpillia na tereni Peremyszczyny 1944-1947 [w:] Peremyszl: zahidnij bastion Ukrajiny, N. Jork - Filadelfia 1961; Pokhidni hrupy OUN. Prychynky do istorii pokhidnykh hrup OUN na tsentralnykh i skhidnikh zemliakh Ukrainy v 1941-1943, München 1958.
Strońska Anna, Dopóki milczy Ukraina, Warszawa 1998.
Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000; Europejskość Dmytra Doncowa, czyli o cechach szczególnych ideologii ukraińskiego nacjonalizmu [w:] Antypolska akcja OUN-UPA 1934–1944. Fakty i interpretacje, pod red. G. Motyki i D. Libionki, Warszawa 2002; Problem stosunków polsko-ukraińskich w publicystyce Dmytra Doncowa (do 1939 r.), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” z. 8–9, 1999; Stryjek T., Dmytro Doncow a problem stosunków polsko-ukraińskich, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” z. 8, 1998.
Szawłowski Ryszard „Karol Liszewski”, Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Warszawa 1996; Operacja „Wisła” w świetle prawa, „Kresy Południowo-Wschodnie” rok II, z. 1, Przemyśl 2004.
Szcześniak Antoni i Szota Wiesław, Droga donikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973.
Szelągowski Władysław, Kryptonim „Bastion”, Warszawa 1968.
Szelc Jan, KOP w Kopyczyńcach, „Ziemia Kaliska” nr 6-7 II 1992.
Szerednyszenko Witalij, Collaborationists, Kijów 1975; Kontrrevoliutsiia na eksport. Ukrainskii burzhuaznyi natsionalizm v arsenale sovremennogo antikommunizma, Kijów 1985; Truth and Myths about UPA, Lwów 1981; Ukrainskyi bruzhuaznyi natsionalizm: zahetrennia ideino - orghanizatsiinoi kryzy, krah, Kijów 1989.
Szetelnicki Wacław, ks., Trembowla - Kresowy bastion wiary i polskości, Warszawa 1992; Parafia rzymskokatolicka w Słobódce Dżuryńskiej, Rzym 1990; Podolski Vianney, twórca kalwarii w Winiatyńcach, Kraków 1990; Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl 1933-1944, Rzym 1983.
Szewczyński Jerzy Julian, Moje Kopyczyńce, Malbork 1995.
Szewczyk Radosław, „Pomogą osadzić”, „Wieczór Wrocławia” 11 I 2001.
Szewczyński Jerzy, Julian, Moje Kopyczyńsce, Malbork 1995.
Szklarz Władysław, Eksterminacja ludności polskiej w Trybuchowicach pow. Buczacz, „Głos Buczaczan” nr 2/33, 2000, s. 12-15.
Szkolnicki Jan, Dublany, Chruścina 1992.
Szota Wiesław, Zarys rozwoju Organizacji Powstańczych Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 1, 1963.
Sz
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.