Szkodliwe plany likwidacji prac domowych przez MEN
data:03 lutego 2024     Redaktor: Redakcja

"Debilizacja " uczniów postępuje, szkołom grozi zapaść !
Opinia Ruchu Ochrony Szkoły zasluguje na popularyzację w środowiskach nauczycilei i rodziców!

Opinia Ruchu Ochrony Szkoły do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w brzmieniu z dnia 24.01.2024 r.:

„1)       w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
 
2)         w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny.”
 
Ruch Ochrony Szkoły negatywnie ocenia proponowany projekt rozporządzenia ME zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w tym zakresie.
 
Uzasadnienie:
 
1. Informacja zawarta w uzasadnieniu do zmiany rozporządzenia iż, : „proponowana zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu […], ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych.” świadczy o niezrozumieniu kluczowych mechanizmów grafomotoryki, bez których nie jest możliwe ćwiczenie czytania i pisania, koordynacji przestrzennej, zapamiętywania itp. Ograniczona samodyscyplina uczniów kl. 1-3 na tym etapie rozwoju sprawia, iż bez konkretnych wymagań, treningu i stałej  kontroli postępów ucznia, nie jest możliwe osiągnięcie podstawowych umiejętności w założonym czasie. W klasach I-III SP zakaz zadawania prac domowych zrodzi znaczne pogorszenie stopnia przyswojenia podstawowych umiejętności [np.  liczenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, czytania, pisania], niewykształcenie nawyków do samokształcenia i treningu, wytrwałości, konsekwencji i długotrwałego wysiłku nakierowanego na cel. Będzie to miało negatywny skutek dla całego dalszego toku nauki i uczyni obecne wymagania w klasach wyższych – nierealnymi.
 
2.Wg proponowanych zmian w rozporządzeniu, w klasach IV-VIII SP nauczyciel może zadawać uczniom prace domowe, ale nie muszą oni ich wykonywać, a nauczyciel nie może ich oceniać. Decyzję o odrobieniu pracy domowej ma więc podejmować niepełnoletni uczeń, a nie – uczący go nauczyciel. Następuje istotne odwrócenie ról, rozporządzenie stawia ucznia w sytuacji nadrzędnej wobec nauczyciela.
 
Radykalnie obniży to autorytet nauczyciela, pozbawionego efektywnych narzędzi metodycznych i dyscyplinujących i ma bezpośredni wpływ na postrzeganie szkoły jako instytucji niekonsekwentnej i wewnętrznie sprzecznej, która zadaje  prace i pozornie stawia wymagania, ale ich nie egzekwuje. W efekcie – zmieni to obraz całej instytucji w ocenie społecznej.
 
Skutki takich rozwiązań dla rozwoju osobowości ucznia na istotnym etapie dojrzewania to: brak wykształcenia systematyczności i obowiązkowości, wykształcenia etosu pracy potrzebnego w życiu dorosłym, spadek motywacji do podejmowania wysiłku i kształtowania wyższych ambicji, także z powodu braku zwrotnej informacji o postępach ucznia.
 
3.Rodzice będą mieli znacznie mniejsze możliwości kontrolowania postępów swoich dzieci, ponieważ brak będzie okazji do obserwacji  ich podczas pracy w domu oraz nie będą mieli wcale możliwości poznania oceny wykonanej pracy. Ponadto ambitni i wymagający rodzice zostaną pośrednio zmuszeni do zadawania swoim dzieciom dodatkowych zadań we własnym zakresie lub do poszukiwania korepetycji, co  doprowadzi do pogłębienia nierówności społecznych oraz może zrodzić konflikty w rodzinie.
 
4. Brak obowiązku wykonywania prac domowych spowoduje, że duża część dzieci nie będzie ich wykonywać, ale czas ten wcale nie zostanie spożytkowany na świadomy własny rozwój, a na rozrywkę według najniższych standardów – uzależniające gry komputerowe, scrolling, komunikatory internetowe, media społecznościowe, pogłębiając istniejące już uzależnienia cyfrowe.
 
5.W dalszym ciągu uzasadnienia do zmiany rozporządzenia pojawia się zapis: „Natomiast w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych nie przewiduje się zmian w zakresie prac domowych, w tym również w zasadach ich oceniania. Uczniowie i słuchacze tych szkół potrafią już racjonalnie organizować własną naukę i planować rozwój indywidualny”.
 
W szkołach średnich „organizacja własnej nauki” i „planowanie rozwoju indywidualnego” nie może się ukształtować bez etapu poprzedzającego. Poprzez likwidację prac domowych pozbawi się ucznia szans treningu samoorganizacji, planowania, oceny możliwości i przewidywania konsekwencji własnych zaniechań. Założenia zawarte w uzasadnieniu pozostaną wyłącznie teorią, a szkoła średnia stanie się w efekcie wstępnym poligonem treningu dla ucznia, a nie czasem rozwijania opanowanych przez niego wcześniej umiejętności. Poziom kształcenia zostanie tym samym radykalnie obniżony.
 
6.Nauczyciel w ramach pracy dydaktycznej ma prawo do swobody stosowania metod nauczania, do których należy m.in dobór zadań, w tym domowych, zadawanych uczniom. W razie wprowadzenia proponowanych zmian prawo to zostałoby w istotny sposób naruszone, przy pozostawieniu odpowiedzialności nauczyciela za efekty edukacyjne osiągane przez ucznia.
 
Podsumowanie
 
Powyższe zmiany są sprzeczne z art.70 Konstytucji RP, art.26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art.14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art.28 Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, naruszają bowiem:
 
– prawo do nauki – uczniowie otrzymają mniej nauki niż do tej pory;
 
– obowiązek szkolny – zostaje ograniczony;
 
– bezpłatność nauczania i zasada równych szans – zostaje ograniczona poprzez narzucenie rodzicom konieczności organizowania korepetycji w uzasadnionych przypadkach.
 
Zmiana zasad zadawania i oceniania prac domowych jest istotną zmianą systemową, która skutkować będzie – w razie ich wprowadzenia – gwałtownym obniżeniem poziomu nauczania. Stoi to w jaskrawej sprzeczności z oczekiwaniami wyrażanymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
W imieniu Ruchu Ochrony Szkoły:
 
Koordynatorzy ROS

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.