Poniżej zamieszczamy list współprzewodniczących Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych w PE w obronie polskich szkół na Wileńszczyźnie:

Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages

 

Bruksela, 25 marca 2022

Szanowny Pan

Waldemar Tomaszewski

Prezes Związku Polaków na Litwie

Szanowny Panie Prezesie Związku Polaków na Litwie, szanowni członkowie polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Jako Współprzewodniczący Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych w Parlamencie Europejskim, pragniemy wyrazić naszą solidarność z Wami w tym trudnym czasie dla Was, gdy stanęliście w obronie polskich szkół na Litwie, które są jednocześnie szkołami o statusie szkół mniejszości narodowych, a którym zagraża likwidacja.

REKLAMA

Mamy nadzieję, że odpowiedzialne za podjęcie w tej sprawie decyzji władze zrozumieją powagę problemu i wycofają się z niezgodnych z prawem międzynarodowym działań szkodzących polskiemu szkolnictwu na Litwie. Zwłaszcza, że działaniom tym sprzeciwia się społeczność należąca do polskiej mniejszości narodowej oraz reprezentujące ją organizacje. W takich przypadkach wola lokalnej społeczności musi być uszanowana, a szkoły zachowane dla dobra dzieci i ich przyszłości.

Raz jeszcze życzymy Państwu wytrwałości w walce o należne Wam prawa i przesyłamy wyrazy solidarności z Państwem

 

François Alfonsi                                Kinga Gál                                   Loránt Vincze

   Co-Chair                                          Co-Chair                                         Co-Chair

                                                                                                              President of FUEN