Ordo Iuris: Rok nowych wyzwań
data:09 stycznia 2022     Redaktor: ArekN

Rok 2022 będzie dla Instytutu Ordo Iuris czasem wielkiej próby. Nigdy jeszcze nie prowadziliśmy tylu projektów, z których każdy jest odpowiedzią na palące zagrożenia, przed jakimi stoją nasze rodziny, nasze prawa i wolności oraz nasza Ojczyzna- pisze adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 

Skuteczne działanie wymaga od nas przygotowania bardzo precyzyjnych planów na 2022 rok. Dzisiaj pragnę zaprosić Pana do zapoznania się z nimi. Realizacja naszych zamierzeń jest bowiem całkowicie zależna od wsparcia Darczyńców i Przyjaciół Ordo Iuris.

W obecnym roku chcemy rozwinąć naszą międzynarodową działalność w kilku nowych obszarach. Dzięki założeniu Collegium Intermarium nawiązujemy już współpracę z uczelniami z całej Europy, tworząc tym samym realną przeciwwagę dla dominacji akademickiej lewicy. W oparciu o stworzony przez nas międzynarodowy Sojusz dla Wspólnego Dobra zorganizujemy międzynarodowe konferencje poświęcone ochronie suwerenności, sprzeciwowi wobec narzucanej przez UE transgranicznej adopcji przez pary jednopłciowe, walce z poniżającą praktyką surogacyjnego macierzyństwa oraz narzucaniu wolnym państwom ideologii gender i polityki aborcyjnej.

Uznaliśmy, że kwestią o niebagatelnym znaczeniu dla obrony prawdziwych praw człowieka jest zaangażowanie w proces kształtowania doktryny prawa międzynarodowego, która w sposób bezpośredni oddziałuje na prawo krajowe i stanowi o relacjach Polski z instytucjami międzynarodowymi. W kolejnych miesiącach przygotujemy liczne publikacje, które wzmocnią suwerennościowe nurty w nauce prawa.

Już w najbliższych tygodniach opublikujemy raporty dotyczące aborcji, pojęcia „mowy nienawiści”, zaproponujemy rozwiązania ograniczające łamanie zasad moralności publicznej podczas radykalnych demonstracji, odpowiemy na projekty ustaw posłów PiS i Lewicy zakładające wprowadzenie przymusowych szczepień przeciw Covid-19, a także wydamy i doręczymy wszystkim zainteresowanym poradnik adresowany do prokuratorów i policjantów prowadzących postępowania o naruszenie wolności religijnej. Jeszcze w styczniu ukażą się kolejne części – ekonomiczna i medyczna - raportu o COVID-19, w których zebraliśmy wszystkie racjonalne argumenty obu stron sporu o skuteczność polityki epidemicznej.

W ramach zainicjowanej w grudniu Szkoły Klasycznej Intermarium nasi eksperci będą prowadzić w szkołach średnich zajęciach poświęcone zagadnieniom prawnym. Ukazanie w atrakcyjny sposób europejskiej tradycji i inspiracja do dyskusji o problemach współczesności to oferta niezwykle atrakcyjna dla uczniów bombardowanych lewicową propagandą.

Przeciwstawimy się faktycznej dyskryminacji małżeństw, których dzieci dostają w postępowaniach rekrutacyjnych do przedszkoli mniej punktów od dzieci matek żyjących w konkubinatach podających się za samotne matki. Przedstawimy opracowanie dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3, w którym wskażemy konkretne rozwiązania poprawiające sytuację polskich rodzin.

Rozwija się nasz program ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. Poza szeregiem wszczętych już postępowań, inicjujemy kolejne oraz budujemy w mediach społecznościowych grupy reagujące na kłamstwa znieważające naszą Ojczyznę. Dążymy też do ukarania autorów „Atlasu nienawiści”, którzy naruszali dobre imię polskich samorządów. Jesteśmy coraz bliżej pociągnięcia do odpowiedzialności oszczerców rozpowszechniających fałszywe informacje na temat Ordo Iuris, w tym liderek samozwańczego „Strajku Kobiet” Marty Lempart i Klementyny Suchanow.

Kontynuujemy sprawy przeciw celebrytom, którzy zasłaniając się „wolnością sztuki”, posuwają się do profanacji, naruszających uczucia religijne wielu Polaków. W 2022 roku przed sądem za znieważenie wizerunku NMP stanie ponownie Adam D. ps. Nergal.

Nieustannie udzielamy pomocy każdej rodzinie, którą spotyka bezzasadna ingerencja urzędnicza i groźba odebrania dzieci. Pomimo poważnych, systemowych zmian, wciąż setki dzieci odbierane są rodzicom bezpodstawnie. Trauma po takim przeżyciu pozostaje w nich przez całe życie.

W przełomowej sprawie staniemy po stronie ojca, którego dziecko straciło życie w aborcji. W nowym programie zaoferujemy pomoc prawną bezbronnym dotąd rodzicom, których dzieci cierpiące na zaburzenia tożsamości płciowej skierowały na drogę sądową sprawy o formalne zaprzeczenie ich płci odnotowanej w aktach stanu cywilnego. Podejmiemy także konieczne prace nad zapewnieniem prawa do terapii wszystkim, którzy nie godzą się na przeżywane zaburzenia tożsamości płciowej lub pociągu seksualnego.

Aby nasza walka w obronie życia, małżeństwa, rodziny, wiary i podstawowych wolności przynosiła w 2022 rezultaty – musimy działać konsekwentnie, szybko i zdecydowanie, ale przede wszystkim razem. Dlatego też ośmielam się prosić Pana o wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli wspólnie zatrzymać szkodliwe społecznie inicjatywy radykałów.

Będziemy afirmować życie i bronić jego obrońców

Obrona życia wymaga dzisiaj przede wszystkim racjonalnych argumentów i przekonywania o tym, że wysoki standard ochrony życia w Polsce to wybitne osiągnięcie w zakresie praw człowieka.

W pierwszym kwartale 2022 roku opublikujemy kilkuset stronicowy raport aborcyjny, w którym kompleksowo przeanalizujemy aspekty prawne, medyczne oraz komunikacyjne zagadnienia aborcji. W raporcie omówimy krajowe i międzynarodowe prawo aborcyjne oraz porównamy prawodawstwa różnych krajów w tym zakresie. Wskażemy też na skutki aborcji i stosowania środków wczesnoporonnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet. Zwrócimy uwagę na to, jak język, za pomocą którego aborcjoniści przekonują do legalizacji aborcji, wpływa na jej społeczne postrzeganie.

Aby szerzej rozpowszechnić treść naszego raportu, uruchomimy internetowy poradnik argumentacyjny dla pro-life’erów i osób zainteresowanych kwestiami ochrony życia, w którym oprócz całego, kilkuset stronicowego opracowania, pojawią się najważniejsze pytania i odpowiedzi w zakresie obrony życia.

W bezprecedensowej sprawie nasi prawnicy będą reprezentować ojca dziecka nienarodzonego przeciwko matce, która dokonała nielegalnej aborcji. Przekonamy sąd, że takie postępowanie matki naruszyło dobra osobiste ojca dziecka polegające między innymi na prawie do życia rodzinnego, które w wyniku aborcyjnego zabicia dziecka zostało mu bezpowrotnie odebrane.

W 2022 roku nasi prawnicy będą nadal bronić obrońców życia. Obecnie prowadzimy ponad 20 spraw, w których walczymy przed sądami o uniewinnienie działaczy pro-life od bezpodstawnych zarzutów o sianie zgorszenia publicznego. Jestem przekonany, że w nadchodzącym roku zakończymy te postępowania zwycięstwami. W każdym z nich będziemy bowiem mogli powołać się na przełomowy wyrok Sądu Najwyższego z października, w którym sędziowie SN, uznając słuszność naszych argumentów, potwierdzili, że obrońcy życia mają prawo do umieszczania w przestrzeni publicznej plakatów informujących o skutkach aborcji.

Konsekwentnie będziemy też sprzeciwiać się bezprawnemu wydawaniu przez rady gmin cenzorskich uchwał zabraniających eksponowania treści pro-life w przestrzeni publicznej. W ubiegłym roku doprowadziliśmy do stwierdzenia nieważności warszawskiej i krakowskiej uchwały przez wojewodów, co potwierdziły Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Dlatego też jestem pewien, że nasze zaangażowanie przełoży się w 2022 roku na unieważnienie podobnej uchwały Rady Miasta Łodzi.

Konsekwentnie będziemy stać po stronie rodziny i jej praw

Obok kontynuowania i inicjowania postępowań w obronie rodziny, gdzie stajemy po stronie rodziców, którym bezpodstawnie odbierane są dzieci, rozpoczniemy też szereg nowych spraw dotyczących wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, którym ZUS odmawia wypłaty należnych świadczeń.

Będziemy też oczywiście monitorować sytuację w polskich szkołach, aby móc szybko zareagować na każdą próbę wprowadzenia do nich wulgarnych i ideologicznych treści. Chcąc ochronić niewinność polskich dzieci, rozszerzymy nasz raport poświęcony obronie nieletnich przed dostępem do pornografii. Przeanalizujemy nowe rozwiązania prawne wdrażane na świecie w celu skutecznej ochrony najmłodszych przed pornograficzną pandemią. Rozpatrując zebrane przykłady, nasi eksperci wskażą konkretne środki prawne, które pomogą zabezpieczyć dzieci przed tym zagrożeniem.

Na nowo podejmiemy temat opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawiając najnowsze dane i najlepsze doświadczenia z krajów całej Europy, wskażemy optymalne kierunki reformy w tym newralgicznym dla polityki demograficznej państwa obszarze.

Dążąc do prodemograficznych zmian w polskim prawie będziemy przekonywać rządzących do wprowadzenia poprawek do ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, która weszła w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku. Nasze propozycje zmian zoptymalizują i uproszczą program, czyniąc go bardziej przejrzystym i efektywnym, co korzystnie wpłynie na sytuację wielu polskich rodzin.

Przygotujemy memorandum w sprawie faktycznej dyskryminacji małżeństw, których dzieci przy rekrutacji do przedszkoli dostają mniej punktów niż dzieci żyjących w konkubinacie matek deklarujących samotne rodzicielstwo. Nasi eksperci wskażą konkretne rozwiązania prawne pozwalające na uporanie się z tym problemem. Opublikujemy ponadto projekt ustawy poprawiającej niekorzystną sytuację rodziców wielodzietnych, którym podobnie jak rodzicom jednego dziecka przysługują obecnie jedynie dwa dni na opiekę nad dzieckiem. Przedstawimy również opracowanie na temat postulowanego przez środowiska społeczne postulatu wyraźnego wprowadzenia do kodeksu rodzinnego możliwości orzeczenia opieki naprzemiennej nad dziećmi rozwodzących się rodziców.

Obronimy wolność religijną i ukażemy sprawców profanacji

Nasi prawnicy będą cały czas monitorować sytuację w sferze wolności religijnej i jej ewentualnych naruszeń, reagując stosownie na każde zgłoszenie. Będziemy też kontynuować toczące się postępowania dotyczące ataków na osoby wierzące, dążąc do ukarania sprawców profanacji oraz ataków na miejsca kultu, duchownych i wiernych.

Jak co roku, przekażemy do OBWE raport wykazujący wszystkie przestępstwa motywowane nienawiścią na tle religijnym, do których doszło w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Opublikujemy też raport analizujący krajowe i międzynarodowe zagadnienia prawne związane z przestępstwami z nienawiści.

Dzieląc się wieloletnim doświadczeniem naszych prawników przy prowadzeniu postępowań w obronie osób wierzących, aby wspomóc organy ścigania specjalistyczną wiedzą prawną w tym obszarze oraz praktycznymi rozwiązaniami prowadzącymi do skutecznego ustalenia sprawcy, a następnie jego ukarania, przedstawimy poradnik prawny dedykowany prokuratorom i policjantom prowadzącym postępowania o naruszenie wolności religijnej. Zapoznanie się z nim pozwoli organom ścigania na staranne poprowadzenie postępowań, przy zachowaniu ekonomiki procesowej, dzięki czemu sprawcy przestępstw będą mogli ponieść konsekwencje swoich czynów. Właściwa reakcja karna na przestępstwa motywowane nienawiścią na tle religijnym powinna skutecznie zahamować ich wciąż wzrastającą liczbę.

Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia osób wierzących, zgłaszających nam liczne przypadki profanacji, do których dochodzi za pośrednictwem internetu, przygotujemy również rozszerzenie poradnika dla obrońców świątyń i symboli religijnych. Nasi eksperci szczegółowo przeanalizują w nim kwestie dotyczące naruszeń wolności religijnej w internecie i dokonywanych za jego pośrednictwem profanacji, wskazując, jak można przeciwstawiać się temu procederowi oraz ścigać jego sprawców.

Zatrzymamy genderową ofensywę

Nadal będziemy monitorować sytuację w polskich samorządach, reagując za każdym razem, gdy władze lokalne będą starały się forsować ideologiczne koncepcje. Przeciwstawimy się próbom wdrażania przez samorządy miejskie Europejskiej Karty Równości, opartej na kwestionującej istnienie płci biologicznej ideologii gender. Pracujemy już nad analizą prawną dotyczącą próby przyjęcia dokumentu przez władze Warszawy.

Nasi eksperci przygotowują także opinię prawną dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy „Stop LGBT” przewidującej wprowadzenie zakazu propagowania ideologicznych postulatów ruchu LGBT, którą po pierwszym czytaniu Sejm skierował do pracy w komisjach.

Nasi prawnicy wesprą rodziców, których dorosłe dzieci mające problemy z własną tożsamością pozywają przed sądy, by móc legalnie zmienić płeć. Zadbamy o to, by pomóc nie tylko cierpiącym rodzicom, ale również ich zaślepionym przez zideologizowane postulaty ruchu LGBT dzieciom, które nie dostrzegają tego, że krzywdzą przede wszystkim same siebie.

Będziemy interweniować przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w kluczowych sprawach dotyczących małżeństwa i rodziny, przeciwstawiając się rozpoczętej przez radykalnych aktywistów „litygacji strategicznej”, której celem jest zmuszenie krajów takich jak Polska do wdrożenia genderowych postulatów do systemu prawnego. W 2022 roku przed ETPC toczyć się będą między innymi sprawy zainicjowane przez polskie feministki, dążące do unieważnienia przez Trybunał w Strasburgu wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym ten stanął po stronie ludzkiego życia, uznając tzw. przesłankę eugeniczną za niezgodną z Konstytucją RP.

Weźmiemy udział w dyskusji na temat brukselskich propozycji uznania „mowy nienawiści” za przestępstwo unijne. Opublikujemy raport dotyczący samego pojęcia „mowy nienawiści”, w którym przeanalizujemy szczegółowo jego doktrynalne, społeczne i prawne aspekty. Zwrócimy uwagę na poważne wątpliwości i niejasności, jakie się z nim wiążą.

Stworzymy akademicką przeciwwagę dla radykalnej ideologii

W lutym w ramach Collegium Intermarium uruchomimy pierwsze w Europie anglojęzyczne studia podyplomowe LL.M. poświęcone problematyce praw człowieka i rozwiązywania sporów transgranicznych. Pozwolą one prawnikom z całego regionu Międzymorza na nabycie unikalnych umiejętności umożliwiających skuteczne występowanie i argumentowanie przed międzynarodowymi trybunałami w sprawach dotyczących obrony podstawowych wartości takich jak życie, małżeństwo czy rodzina.

Aby stworzyć realną przeciwwagę dla propagujących zideologizowane narracje ośrodków naukowych, nawiążemy współpracę z uczelniami z całej Europy, które nie poddając się terrorowi poprawności politycznej, pozostały wierne idei klasycznego uniwersytetu, niezmiennie stojąc po stronie prawdy, piękna i dobra. Już rozpoczęliśmy współpracę z francuskim Instytutem Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych z Lyonu oraz węgierskim Collegium Macieja Korwina z Budapesztu.

Będziemy prowadzić kolejne zajęcia ze studentami polskich uczelni w ramach Akademii Ordo Iuris, dzięki czemu przygotujemy profesjonalnych i zaangażowanych prawników do obrony naturalnego ładu społecznego. W tym roku zamierzamy dotrzeć na te uczelnie, których studenci nie mieli jeszcze szansy uczestnictwa w warsztatach Akademii. Zainaugurujemy również II edycję Akademii Bioetycznej Ordo Iuris.

W 2022 roku będziemy kontynuować program Szkoła Klasyczna Intermarium, który zainaugurowaliśmy w ubiegłym miesiącu. W ramach programu nasi eksperci oraz absolwenci Akademii Ordo Iuris będą prowadzić zajęcia dla uczniów szkół średnich. Dotrzemy wszędzie tam, gdzie zostaniemy zaproszeni.

Wydamy kolejne numery pisma naukowego „Kultura Prawna”, na łamach którego krajowi i zagraniczni przedstawiciele myśli prawnej będą rozpatrywali kluczowe zagadnienia z zakresu prawa i nauk pokrewnych.

Zintensyfikujemy międzynarodową działalność Ordo Iuris

W bieżącym roku nasi eksperci nadal będą uważnie śledzić prace Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europy i ONZ oraz przesyłać ich członkom memoranda opiniujące tworzone przez nich akty prawne. Za sprawą prowadzonego przez nas w sposób stały monitoringu aktywności zapowiadanych przez Komisję Europejską jesteśmy w stanie w sposób szybki reagować na jej plany i powiadamiać o nich społeczeństwo oraz rządy poszczególnych państw. W poprzednich latach braliśmy udział w licznych procedurach raportowania do Komitetów ONZ (CEDAW, CRC) dotyczących Polski i z całą pewnością będziemy tę aktywność ponawiać.

Planujemy także poszerzyć liczbę oddziałów Ordo Iuris w Europie i sfinalizować utworzenie oddziału w Stanach Zjednoczonych. Miniony rok pozwolił na uruchomienie Ordo Iuris Ukraina, a w najbliższym czasie chcemy ostatecznie sformalizować powstanie oddziałów w Chorwacji i na Słowacji. Z kolei uaktywnienie Ordo Iuris w USA pozwoli nam zaangażować szerzej do naszej misji Amerykanów, a także mieszkających w USA Polaków.

W zacieśnieniu międzynarodowej współpracy pomoże nam planowane zorganizowanie, wraz z naszymi partnerami ze Słowacji, międzynarodowej konferencji, w trakcie której eksperci z zakresu polityki rodzinnej omówią propozycje prorodzinnych i prodemograficznych rozwiązań prawnych, na podstawie doświadczeń państw z całego świata.

Najbliższy rok to także ostateczna formalizacja ogłoszonego w październiku Sojuszu dla Wspólnego Dobra (Alliance for the Common Good), który swoją siedzibę będzie miał u naszych przyjaciół w Budapeszcie. We współpracy z pozostałymi organizacjami, planujemy przygotowanie szeregu międzynarodowych konferencji poświęconych bieżącym problemom krajowym i ponadnarodowym, w trakcie których głos zabiorą wybitni naukowcy, prawnicy i intelektualiści. Pierwsza z nich odbędzie się w Brukseli, i poświęcona zostanie zagadnieniu praworządności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Wezmą w niej udział liczni przedstawiciele świata akademickiego i członkowie Parlamentu Europejskiego.

Wsparcie naszych zagranicznych przyjaciół może okazać się kluczowe dla zablokowania tzw. umowy pomocowej uzależniającej wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla biedniejszych krajów Afryki, Oceanii i Karaibów od przyjęcia przez nie genderowych postulatów, co doprowadzi do zyskania przez radykalnych ideologów większości głosów w ONZ. Aby temu zapobiec, nasi prawnicy już pracują nad analizą tego, czy założenia umowy – poza katastrofalnymi skutkami w obszarze promowania ideologii – nie naruszają także norm systemu prawa międzynarodowego. Niedługo przekażemy ją rządom i organizacjom społecznym w Europie, Afryce, Oceanii oraz na Karaibach.

Aby zyskać większy wpływ na to, jak międzynarodowe gremia narzucają nam swoje radykalne postulaty, chcemy aby nasza międzynarodowa działalność poszerzyła się o udział w tworzeniu doktryny prawa międzynarodowego. W nowym roku planujemy przygotowywać publikacje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, aby nie tylko przeciwstawiać się próbom wprowadzania do prawa międzynarodowego (a następnie krajowego) zideologizowanych rozwiązań, ale też samemu wskazywać właściwy kierunek tworzenia prawa, zyskując tym samym szerszy wpływ na jego kształt. Pozwoli nam to silniej oddziaływać na określanie standardów dotyczących ochrony praw człowieka, które płyną do Polski zza granicy.

Zainicjujemy powrót do normalności

Publikując dwie kolejne części raportu o skutkach wprowadzenia reżimu sanitarnego w celu walki z epidemią Covid-19 dotyczące kwestii ekonomicznych i społeczno-zdrowotnych, uczynimy kolejny krok w stronę powrotu do normalności, w której gwarantowane nam przez Konstytucję RP prawa i wolności obywatelskie będą w pełni respektowane. Raport stanie się częścią dużej monografii naukowej rozpatrującej różne aspekty wdrożonych w walce z epidemią rozwiązań prawnych, gospodarczych i medycznych. Przy okazji prezentacji kolejnych części raportu zorganizujemy dwie debaty, w trakcie których wybitni naukowcy omówią tę ważną problematykę.

W najbliższych miesiącach wydamy także poradnik, w których przeanalizujemy rozwiązania prawne wdrożone w celu walki z Covid-19, wskazując na luki we wprowadzonych restrykcjach, co pozwoli każdemu na dochodzenie poszanowania swoich praw w warunkach epidemii. Nadal będziemy też odpowiadać na wszelkie napływające do nas zgłoszenia dotyczące bezprawnych ograniczeń praw i wolności obywatelskich w związku z wprowadzanymi obostrzeniami pandemicznymi.

W najbliższym czasie przedstawimy dwie opinie prawne dotyczące proponowanych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy projektów ustaw, które przewidują wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19, w których przeanalizujemy zgodność tych rozwiązań z obowiązującym prawem.

Obronimy dobre imię Polski

W 2022 roku ruszą pierwsze procesy zainicjowane w ramach programu ochrony dobrego imienia Polski i Polaków, w których będziemy walczyć o pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców oszczerstw i pomówień wymierzonych w dobre imię naszej Ojczyzny.

Do naszych prawników wciąż trafiają kolejne zgłoszenia, które weryfikujemy pod kątem procesowym. Tylko poprzez konsekwentne występowanie w obronie dobrego imienia Polski obronimy nasz pozytywny wizerunek w świecie. Kontynuujemy także postępowania podjęte w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i polskich samorządów pomówionych przez autorów „Atlasu Nienawiści”.

Występując w obronie dobrego imienia naszej Ojczyzny, kontynuujemy skarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwóch rezolucji Parlamentu Europejskiego (z 26.11.2020 i 11.11.2021) rozpowszechniających kłamliwe informacje na temat Polski i samego Instytutu Ordo Iuris. (...)

adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.