Fałszywa pandemia? cz. 104 - Konferencja prasowa "Nauczyciele dla wolności", pisma do MEiN - transmisja 12.11. o 11.00
data:12 listopada 2021     Redaktor: Redakcja

Aktualizacja - tekst pism do MEiN
Konferencja prasowa 12.11 godz. 11:00, Warszawa
W piątek 12 listopada o godz. 11:00 w biurze Centrum Życia i Rodziny przy ul. Nowogrodzkiej 42 odbędzie się konferencja prasowa związana z listem otwartym do min. Przemysława Czarnka dotyczącym konkretnych aktów segregacji w szkołach i na wyższych uczelniach. chaosie i zaburzonym sposobie funkcjonowania placówek oświatowych, o dyskryminacji i niezgodnym z logiką ani prawem finansowym karaniu niektórych nauczycieli, a także o nadużywaniu władzy przez dyrektorów i krzywdzącym traktowaniu uczniów.
Udział w piątkowej konferencji oprócz nauczycieli zapowiedziały następujące organizacje i osoby: mec. Paweł Nogal ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności, dr n. med. Anna Pura-Rynasiewicz z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Centrum Życia i Rodziny, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop-Nop”, Grzegorz Płaczek z Fundacji Nowe Spektrum.
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu „Nauczycieli dla Wolności”
 
Agnieszka Pawlik-Regulska
wolninauczyciele@gmail.com
www.nauczycieledlawolnosci.pl
 
List otwarty środowiska "Nauczyciele dla Wolności" (które jest w trakcie rejestracji ogólnopolskiego stowarzyszenia skupiającego ponad 180 członków) do min. Czarnka, który poparło kilkanaście organizacji.

 
„Nauczyciele dla Wolności” jako ruch społeczny rozpoczął działalność w związku z aktualną sytuacją społeczną i decyzjami podejmowanymi przez MEiN i MZ, które budzą nasz zdecydowany sprzeciw!
Wpisujemy się do grona już powstałych tego typu organizacji środowisk prowolnościowych.
 
W zakładkach „Kwarantanna” i „Pisma” dostępne są dokumenty dające Wam wsparcie w tych trudnych czasach. Korzystajcie!
https://psnnipo.wordpress.com/kwarantanna/
https://psnnipo.wordpress.com/pisma/
 
-----------------------------------------------
LIST OTWARTY
Warszawa, dn. 12.11.2021 r.
 
 
„Nauczyciele dla Wolności”
ul. Targowa 73 00-987 Warszawa skr. 148
wolninauczyciele@gmail.com
www.nauczycieledlawolnosci.pl
 
Minister Edukacji i Nauki
Przemysław Czarnek
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
LIST OTWARTY
 
Szanowny Panie Ministrze,
zwracamy się do Pana, ponieważ jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się w polskim szkolnictwie od marca 2020 roku.
Najpierw doświadczyliśmy odesłania dzieci i młodzieży ze szkół oraz uczelni do domów i pozbawienia ich możliwości pobierania nauki w szkole. W większości placówek oświatowych mamy do czynienia cały czas z wysyłaniem na kwarantannę i organizowaniem nauczania zdalnego dla poszczególnych oddziałów lub całych szkół. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wprowadzanie nauczania zdalnego zarówno w całej Polsce, jak również obecnie w wybranych oddziałach klasowych i szkołach oraz na wyższych uczelniach stoi w sprzeczności z art. 10 ust. 1 Prawa oświatowego, w którym czytamy, że „do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”. Trudno również wyobrazić sobie, że nauka online jest realizacją zapisu znajdującego się w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Praw Dziecka, gdzie czytamy, że „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i […] podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki” (art. 28, ust. 1, pkt e). Chcielibyśmy również przypomnieć, że wprowadzenie ograniczeń w nauczaniu jest możliwe jedynie wówczas, gdy istnieje „zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i młodzieży” (Prawo oświatowe, art. 30 b), natomiast zarówno dzieci, jak i młodzież przechodzą zarażenie wirusem Sars-Cov-2 w większości albo bezobjawowo, albo w sposób łagodny. Wszystkim znane są fakty dotyczące negatywnych skutków braku dostępu dzieci i młodzieży do edukacji stacjonarnej, zarówno dotyczące kwestii edukacyjnych, jak i sfery emocjonalnej, psychologicznej i umiejętności społecznych. Dodać również należy, że przerzucenie w ostatnim czasie odpowiedzialności za organizację nauczania zdalnego lub hybrydowego na dyrektorów powoduje, że młodzi ludzie, a także kadra pracownicza tracą poczucie bezpieczeństwa, będąc zależnymi od często zagubionych i wystraszonych dyrektorów. W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra o skuteczne zapewnienie dzieci i młodzieży nauki stacjonarnej i wzięcie odpowiedzialności za proces kształcenia we wszystkich szkołach i uczelniach wyższych.
W sierpniu ruszyła kampania promująca szczepienia dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy oburzeni faktem, że placówki oświatowe zostały potraktowane instrumentalnie i wykorzystane do akcji szczepionkowej. Zalecenia Pana Ministra dotyczące m.in. „zorganizowania zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym” są w naszym odczuciu olbrzymim nadużyciem, ponieważ szkoła nie jest miejscem zachęcania do poddawania się jakimkolwiek zabiegom medycznym, a nauczyciele nie są personelem medycznym! Oburzające jest również to, że zgodnie z rekomendacjami MEiN to nauczyciele, a nie rodzice dzieci byli bardzo często obecni podczas tego zabiegu medycznego, ponieważ to na nich została zrzucona odpowiedzialność za sytuacje, w których mogłoby dojść do odczynów poszczepiennych, włącznie ze zgonem małoletniego. Zostaliśmy my, nauczyciele, postawieni przez Pana Ministra w bardzo trudnej oraz obciążającej nas zarówno psychicznie, emocjonalnie, jak i prawnie sytuacji. Nie takiej postawy oczekiwaliśmy.
Niedopuszczalne naszym zdaniem jest również to, że rozmowy na temat szczepień miały być przeprowadzane z osobami nieletnimi, skoro decyzję w tej sprawie podejmują rodzice. Karygodne wręcz jest manipulowanie poczuciem bezpieczeństwa dzieci, jakiego dopuścił się prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, próbując wmówić uczniom, że jedynie szczepienia uchronią je przed zdalnym nauczaniem. Czy aby na pewno etycznie dopuszczalne jest kierowanie tego typu wypowiedzi do nieletnich, czy słuszne jest nawoływanie ich – co znajduje się również we wspomnianym liście – do konfrontowania się ze swoimi rodzicami, opiekunami i przekonywania ich do szczepień? Jakim prawem wplątuje się dzieci w taką grę? Niezrozumiałe jest, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pozwoliło na publikację wspomnianego listu do uczniów na stronach kuratoriów . Wiele do życzenia pozostawiają również rekomendowane przez Ministerstwo materiały dotyczące szczepień przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w których znajdują się m.in. nieprawdziwe informacje o tym, że Sars-Cov-2 można zarazić się „przez podanie dłoni, uścisk” , a w których nie ma prawie mowy o odczynach poszczepiennych i w których sprytnie manipuluje się emocjami najmłodszych obywateli.
W dniu 1.09.2021 r. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci wezwało Pana Ministra do zaprzestania akcji proszczepionkowej w szkołach. Wyrażamy nasze rozczarowanie faktem, że apel ten pozostał bez echa i że wiele osób, ufając instytucji publicznej, jaką są placówki oświatowe, zostało wprowadzonych w błąd i naraziło swoje dzieci na trudne do przewidzenia skutki uboczne przyjęcia nieprzebadanego do końca preparatu medycznego.
Pragniemy teraz zwrócić uwagę na to, co dziś dzieje się w polskich szkołach i na wyższych uczelniach, na to, jak wielkie nieprawidłowości obserwujemy w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Wiele z nadużyć, które opiszemy, gwałci podstawowe prawa jednostki opisane m.in. w Konstytucji RP, gdzie czytamy w art. 32: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 1. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”; a w art. 41: „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”.
Zauważyć należy, że szczepienie przeciwko Sars-Cov-2 jest dobrowolne oraz że zarówno osoby niezaszczepione, jak i zaszczepione transmitują wirusa i mogą się zarazić. Jak więc wytłumaczyć zupełnie nielogiczne i głęboko niesprawiedliwe postępowanie wobec nauczycieli i uczniów, którzy nie poddali się dobrowolnemu szczepieniu? Są oni bowiem karani wysyłaniem na kwarantannę, nawet wówczas, gdy nie mieli kontaktu z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik testu PCR, podczas gdy osób zaszczepionych, które miały bliski kontakt z taką osobą, nie spotykają żadne konsekwencje, choć tak samo mogą się zarazić i roznosić wirusa. Przecież to jawna niesprawiedliwość i bolesna segregacja! Dodatkowo nauczyciele, którzy dobrowolnie nie przyjęli preparatu medycznego, nie tylko zmuszani są do odbycia izolacji, ale najczęściej również otrzymują w tym czasie 80% wynagrodzenia zasadniczego pomimo tego, że są zdrowi i zgłaszają chęć do pracy. Odbieramy to jako narzędzie pośredniego przymusu do szczepień przeciwko Sars-Cov-2 i jako mechanizm zagrażający podstawowym wolnościom obywatelskim. Zwracamy również uwagę, że Kodeks pracy wyklucza dyskryminację pracowników ze względu na stan zdrowia, a to pod to kryterium podpada zaszczepienie się lub nieprzyjęcie szczepionki, co oznacza, że nie ma podstaw do wysyłania kogoś tylko z tego tytułu do pracy zdalnej i na zwolnienie. Sytuacja taka stoi również w sprzeczności z zapewnieniem znajdującym się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, że „szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki ”. Ewidentnie obserwujemy bowiem dyskryminacje, czyli gorsze traktowanie określonej grupy nauczycieli i uczniów.
Stawiamy więc Panu Ministrowi pytanie: w jaki sposób będzie Pan przeciwdziałał opisanej niesprawiedliwości i dyskryminacji oraz łamaniu praw konstytucyjnych uczniów i nauczycieli?
Zauważamy narastanie w społecznościach szkolnych presji, ostracyzmu, a nawet ataków na osoby niezaszczepione przeciw Sars-Cov-2. Dyrektorzy wielu placówek oświatowych stosują pośredni przymus szczepień poprzez segregację i wykluczenie niezaszczepionych nauczycieli oraz uczniów z możliwości korzystania z przysługujących im praw. Nie wszyscy są również świadomi, że zamieszczone na stronie Ministerstwa Wytyczne są jedynie rekomendacjami, a nie obowiązującym prawem. Obserwujemy rażące nadużywanie władzy przez dyrektorów oraz niekiedy nawet brak świadomości, że to oni nakładają kwarantannę. Powszechną praktyką jest bowiem automatyczne i nieprzemyślane wysyłanie na kwarantannę wszystkich osób, które potencjalnie miały kontakt z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik testu, pomija się natomiast zupełnie przeprowadzenie wywiadu dotyczącego tego, czy dana osoba miała rzeczywiście bliski kontakt umożliwiający zakażenie wirusem. W pokoju nauczycielskim narasta wrogość, ma miejsce publiczne oskarżanie. Niektórzy nauczyciele niestety nawet krzyczą na nienoszące masek dzieci i straszą je policją. Wszystko to zdecydowanie nie sprzyja procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu.
Pragniemy również zwrócić uwagę na to, że dyrektorzy placówek oświatowych zostali obciążeni odpowiedzialnością i zadaniami, które do tej pory spoczywały na inspektorach sanitarnych i często czują się zagubieni, zdezorientowani oraz podejmują nieprzemyślane i niekiedy szkodliwe dla uczniów oraz swoich pracowników decyzje. A kuratorzy oświaty w większości nie realizują działań, które mogłyby pomóc zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu edukacji.
Poniżej przedstawiamy reprezentatywne przypadki represjonowania nauczycieli i uczniów z powodu nieprzyjęcia nieobowiązkowego preparatu medycznego
1. W większości szkół po dodatnim wyniku PCR u jednego ucznia cała klasa jest wysyłana na zdalne nauczanie. Ponadto tylko uczniowie niezaszczepieni są zamykani na kwarantannie, co jest oczywistą dyskryminacją i segregacją sanitarną.
2. W Radomiu z powodu jednego pozytywnego testu PCR u pani wicedyrektor zamknięto całą szkołę liczącą 900 uczniów, a nauczycielowi, który się temu przeciwstawił zagrożono karą dyscyplinarną.
3. W szkole podstawowej w Puławach i w szkole ponadpodstawowej w Warszawie dyrekcja organizuje wycieczkę współfinansowaną z ZFSŚ , ale wyraźnie zaznacza, że mogą z niej skorzystać tylko zaszczepieni pracownicy.
4. W liceum ogólnokształcącym w Warszawie dyrekcja nie przestrzega zasad RODO w związku ze zbieraniem informacji o pracownikach zaszczepionych i niezaszczepionych. Lista nazwisk nauczycieli zaszczepionych i niezaszczepionych jest dostępna dla wszystkich w dzienniku elektronicznym. Natomiast w szkole średniej w Poznaniu zostały wywieszone listy, na które mieli wpisywać się nauczyciele chętni na szczepienie.
5. W liceum ogólnokształcącym w Warszawie nauczyciel doświadczył dyskryminacji ze strony koleżanki, która publicznie zażądała okazania certyfikatu szczepień i podniosła głos, stwierdzając, że stanowi on zagrożenie dla wszystkich i że nie szczepiąc się, naraża na śmierć ją (zaszczepioną) i wszystkich wokół.
6. Dyrektor szkoły podstawowej w Drzewcach poinformował, że „Nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje do przekazywania i informowania o preparacie medycznym”.
7. W szkole podstawowej w Gdańsku przedstawiono następujące zarządzenie dyrektora: „a) dzieci, które nie będą nosić maseczki zasłaniającej usta i nos będą otrzymywały ujemne punkty z zachowania; b) tylko zaświadczenie lekarskie zwalnia dzieci z obowiązku noszenia maseczki w szkole, a nienoszenie maseczki w szkole jest niezgodne z prawem”. Rodzice uczniów wnieśli sprzeciw i wniosek o uzasadnienie prawne - zgodność z Konstytucją takich decyzji, ponieważ zauważyli, że dzieci popadają w coraz większą depresję z powodu wywierania na nich psychicznej presji i dyskryminacji z powodu nienoszenia takich masek. Dodatkowo w szkole zainstalowano niezgodnie z zasadami BHP i bez atestów przegrody między ławkami, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z lekcji i oddziałują w sposób szkodliwy na psychikę dziecka
8. W wielu szkołach dyrekcja rozesłała wiadomość do wszystkich nauczycieli wychowawców, że uczniom nienoszącym maski wpisuje się ujemne punkty z zachowania i obniża ocenę z zachowani.
9. W szkole podstawowej w Sandomierzu uczeń po otrzymaniu ujemnych punktów za nienoszenie maseczki i po reprymendzie nauczyciela wymiotował.
10. W szkole podstawowej w Szczecinku dzieci bez masek mają kategoryczny zakaz wstępu do szkoły.
11. W szkole podstawowej w Działdowie pani grozi dziecku bez maski stawianiem do kąta.
12. W szkole podstawowej w Zielonej Górze dzieci z klas 1-3 są straszone policjantem i mandatami za brak maseczki.
13. W szkole podstawowej w Warszawie nauczyciel nie dopuścił do odpowiedzi uczniów, dopóki nie założą maseczek.
14. W szkole podstawowej w Łęcznej i w Toruniu uczniowie słyszą, że to przez nie i ich rodziców jest pandemia i oni (nauczyciele) chorują, a dzieci są zagrożeniem. W technikum w Bydgoszczy uczeń został publicznie na forum klasy napiętnowany i usłyszał, że przez niego umierają ludzie oraz że jest zagrożeniem.
15. W szkole podstawowej we Włocławku dzieci są zastraszane do tego stopnia, że boją się wyjść do toalety i cały dzień wstrzymują potrzeby fizjologiczne, jeśli zapomną maseczki.
16. W liceum ogólnokształcącym w Otwocku zostało ogłoszone, że wycieczka do Włoch jest tylko dla zaszczepionych uczniów, a w LO w Krakowie możliwość wyjazdu na wymianę zagraniczną uzależniona była od posiadania paszportu covidowego.
17. W Zespole Szkół Łączności w Poznaniu na początku września br. ogłoszono konkurs dla najliczniej zaszczepionej klasy pt. „Kto wygra tort? Smak zwycięstwa. Życie masz tylko jedno, szczepimy się”. Dodatkowo zamieszczono następującą informację: „Szczepienia realizowane będą w szkole. W celu zgłoszenia chęci szczepienia prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonej deklaracji, którą uczniowie powinni dostarczyć do wychowawcy klasy najpóźniej do 10 września br.” (informacja ze strony internetowej szkoły).
18. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wysłał do studentów list z zapowiedzią wprowadzenia zakazu wstępu na uczelnię dla niezaszczepionych studentów.
19. Informacja o tym, że studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy nie zaszczepią się w wyznaczonych przez uczelnię terminach, nie zostaną wpuszczeni przez jednostki prowadzące zajęcia, pojawiła się m.in. na prowadzonym przez studentów profilu na Facebooku.
20. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wydał zarządzenia , zgodnie z którymi osoby niezaszczepione nie mogą brać udziału w zajęciach klinicznych z pacjentem. Ponadto bez okazania certyfikatu zaszczepienia (były one sprawdzane podczas pierwszych zajęć przez prowadzącego) nie można było brać udziału w stacjonarnych zajęciach WF. Poza tym przez starostów roku została podana informacja, że osoby niezaszczepione w wypadku stwierdzenia w grupie COVID-19 nie mogą przychodzić na zajęcia stacjonarne przez okres tygodnia, a ich nieobecności mogą wpłynąć np. na brak dopuszczenia do egzaminu końcowego. Ponadto starości robią listy studentów, którzy są zaszczepieni .
 
Są to tylko wybrane z wielu przypadki dyskryminacji, nadużyć i bezprawia w stosunku do osób chcących skorzystać z dobrowolności szczepień na SARs-Cov-2 w naszym oświatowym środowisku, za które Pan odpowiada. Zdarzenia te wywołują realną presję i napiętnowanie osób, które powinny być chronione tajemnicą lekarską, przepisami RODO oraz podstawowymi prawami człowieka, takimi jak prawo do prywatności i wolności wyboru procedur medycznych oraz swobody oddychania. Zarówno uczniowie, studenci, jak i nauczyciele, wykładowcy skarżą się, że nie mogą w spokoju uczyć się czy pracować, żyjąc w ciągłej niepewności i angażując swoje siły zamiast w naukę czy pracę w szukanie sposobów na walczenie o swoje prawa. Ponieważ niepokoimy się o przyszłość polskiego szkolnictwa i nie zgadzamy na coraz głębsze podziały społeczne, wnosimy o interwencję i podjęcie przez Pana Ministra stosownych kroków naprawczych i zaradczych.
Mamy nadzieję, że przedstawienie sytuacji, która ma miejsce w polskim szkolnictwie, będzie przyczynkiem do podjęcia interwencji przez Pana Ministra i zaowocuje prawdziwym przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz segregacji sanitarnej w placówkach oświatowych, o którym Ministerstwo Edukacji i Nauki nas zapewniało, a szkoła naprawdę stanie się miejscem bezpiecznym, które potrafi „zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju” (Prawo oświatowe).
Z wyrazami szacunku
w imieniu środowiska „Nauczyciele dla Wolności”
(które jest w trakcie rejestracji ogólnopolskiego stowarzyszenia skupiającego ponad 180 członków)
Agnieszka Pawlik-Regulska, Jarosław Dąbrowski,
Bogusława Cesarz, Aleksandra Orlicka, Anna Stefańska,
Justyna Gurgas-Barczyk, Izabela Korszla, Rajmund Kowalczyk
 
 
Popierają nasze stanowisko następujące organizacje:
[loga organizacji]
Pismo do MEiN
----------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dn. 12.11.2021 r.

„Nauczyciele dla Wolności”

ul. Targowa 73

00-987 Warszawa skr. 148

wolninauczyciele@gmail.com

www.nauczycieledlawolnosci.pl

 

Minister Edukacji i Nauki

Przemysław Czarnek

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) zwracamy się do Pana Ministra
z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile szkół, ilu uczniów i ilu nauczycieli realizowało od początku roku szkolnego 2021/2022
naukę zdalną? Ilu uczniów i nauczycieli przez ile dni przebywało w tym roku szkolnym
na kwarantannie? Ile z tych osób przebywających na kwarantannie było zaszczepionych
przeciwko COVID-19?
2. Ile punktów szczepień zostało zorganizowanych w placówkach oświatowych i ilu
uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników oświaty oraz ile osób z ich rodzin
(uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników oświaty) zostało w nich zaszczepionych?
3. Kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej powinien powiadamiać nauczycieli,
pracowników oświaty i uczniów, że są kierowani na kwarantannę oraz przeprowadzać
tzw. postępowanie wyjaśniające?
4. Ile wpłynęło do MEiN od marca 2020 roku do chwili obecnej skarg dotyczących łamania
prawa i nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół, uczelni w reżimie
 
sanitarnym, jakich one dotyczyły nieprawidłowości? Jakie działania na rzecz usunięcia
przyczyn tych skarg ministerstwo podjęło?
5. Ile wpłynęło do MEiN skarg dotyczących stosowania kar wobec uczniów, pracowników
za brak maski na terenie szkoły od marca 2020 r. do chwili obecnej? Jakie działania na
rzecz usunięcia przyczyn tych skarg ministerstwo podjęło?
6. Ile interwencji związanych z aktami segregacji sanitarnej1 w szkołach zostało podjętych
przez MEiN od marca 2020 roku do chwili obecnej. Jakie były przyczyny i skutki tych
interwencji?
7. Jakie działania podjęło ministerstwo w związku z ogólnie znanymi faktami, podawanymi
w mediach, dotyczącymi niewpuszczania na teren placówki oświatowej uczniów
i nauczycieli, którzy z różnych względów nie mieli założonej maski? Jaka była podstawa
prawna podjętych przez dyrektorów w tej kwestii decyzji?
8. Jakie działania podjęło ministerstwo w związku z ogólnie znanymi faktami, podawanymi
w mediach, nagradzania przez szkoły najliczniej wyszczepionych na COVID-19 klas?
9. Jakie badania dotyczące skutków nauczania zdalnego zleciło ministerstwo i jakie są
wyniki tych badań?
 
Z wyrazami szacunku
„Nauczyciele dla Wolności”
(w trakcie rejestracji ogólnopolskiego stowarzyszenia
skupiającego ponad 180 członków)
Agnieszka Pawlik-Regulska, Jarosław Dąbrowski,
Bogusława Cesarz, Aleksandra Orlicka, Anna Stefańska,
Justyna Gurgas-Barczyk, Izabela Korszla, Rajmund Kowalczyk
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.