„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki
data:31 sierpnia 2021     Redaktor: Anna

W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Dodatkowo szef MEiN skierował list do dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym zachęcił do uczestnictwa w programie.

„Poznaj Polskę” – szczegóły przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.
 
Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Wyparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki:
                            jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł,
                            dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł,
                            trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.
 
Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.
W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.
 
List Ministra Edukacji i Nauki do dyrektorów szkół
– Pragnę zapewnić, że idea szeroko rozumianej edukacji patriotycznej jest mi szczególnie bliska. Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami. Jestem przekonany, że program „Poznaj Polskę” będzie się do tego przyczyniał – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do dyrektorów szkół i nauczycieli.
Szef MEiN przybliżył w liście założenia projektu i zachęcił nauczycieli i uczniów do udziału w przedsięwzięciu. Pokreślił, że jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w takim stopniu wspiera edukację patriotyczną.
– Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób – wskazał minister Przemysław Czarnek.
 
Jak złożyć wniosek?
Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).
Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu .
Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEiN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego):
W przypadku, kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki - w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej poz. 15).
W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej poz. 16).
 
Wraz z formularzem ogólnym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:
przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
wnioskodawca zapewni wkład własny o łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania;
nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST);
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST).
 
O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.
 
Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 50-17-862 (w godzinach otwarcia urzędu).

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.