WAŻNE! Prezydent Andrzej Duda odpowiada Ewie Stankiewicz. Komunikat Stow. Solidarni2010
data:12 sierpnia 2021     Redaktor: Redakcja

Komunikat Stowarzyszenia Solidarni 2010
10 maja 2021 Ewa Stankiewicz Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 założyła wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Prezydenta i Premiera.
Zarówno Premier, jak i Prezydent poinformowali, że termin odpowiedzi ulegnie wydłużeniu. Agnieszka Kowalska - Radca Szefa KPRM z Centrum Informacyjnego Rządu 24 maja 2021 poinformowała, że termin odpowiedzi ulega wydłużeniu i odpowiedź zostanie udzielona nie później niż 12 lipca 2021. Radca Prawny Kancelarii Prezydenta Ewelina Matyja przedłużyła termin rozpoznania wniosku do dnia 10 lipca 2021 r.
9.07.2021 nadeszła odpowiedź z Kancelarii Prezydenta (poniżej treść odpowiedzi oraz  pytania zadane we wniosku) - niespełniająca warunków udzielenia informacji publicznej, nieodpowiadająca na postawione pytania i udzielająca ogólnikowych odpowiedzi na pytania niepostawione, głównie w charakterze cytatów z publicznych wypowiedzi Prezydenta, na co 12 sierpnia br. złożona została skarga na bezczynność.
Od Premiera nie nadeszła żadna merytoryczna odpowiedź, więc 12 sierpnia wysłane zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W ciągu 14 dni oczekujemy odpowiedzi udostępniającej informację publiczną.

Pytania skierowane do Prezydenta RP w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę Pana Prezydenta o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Jakie jest stanowisko Pana Prezydenta oraz oficjalne stanowisko Państwa Polskiego wobec przyczyn śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, dowództwa armii polskiej i uczestników całej państwowej delegacji, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku? Jakie jest stanowisko Pana Prezydenta i Państwa Polskiego, co do przyczyn i przebiegu rozpadu samolotu TU154M po 11 latach badań i śledztw oraz w świetle Raportu Technicznego państwowej Podkomisji opublikowanego w 2018 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej?

2. Jakie działania Pan podjął w kwestii usprawnienia postępowań w kluczowej dla bezpieczeństwa Państwa sprawie wobec niepokojącej przewlekłości badania i śledztwa w przedmiocie tragedii smoleńskiej prowadzonych przez polskie organy? Jakie konkretne kroki podjął Pan w celu dopilnowania sprawnego zakończenia najważniejszego śledztwa w Polsce, postawienia zarzutów sprawcom śmierci polskiego Prezydenta i 95 reprezentantów Państwa Polskiego oraz w celu wyegzekwowania terminowej publikacji kompetentnego Raportu Końcowego Podkomisji?

3. Czy posiada Pan pełną wiedzę na temat łańcucha decyzyjnego na wszystkich poziomach w porządku chronologicznym, który doprowadził do śmierci Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i 95 reprezentantów Państwa Polskiego na terenie Federacji Rosyjskiej? Czy jako Prezydent RP domaga się Pan tej wiedzy? Czy stoi Pan na stanowisku, że wiedza ta jest kluczowa dla bezpieczeństwa Państwa? Wnoszę o udostępnienie informacji na temat „łańcucha decyzyjnego”, który jak sądzę po 11 latach został ustalony przez Państwo Polskie.

4. Czy jako Prezydent RP stoi Pan na stanowisku, że wiedza na temat przebiegu i przyczyn śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku na terenie Rosji jest kluczowa dla bezpieczeństwa Państwa? Czy kiedykolwiek aktywnie zabiegał Pan o to, by pozyskać tę wiedzę? W jakim czasie oczekiwałby Pan ustalenia tej wiedzy od organów Rzeczpospolitej Polskiej? Jakie działania powinny być podjęte wobec braku terminowego wywiązania się tych organów z obowiązków w tej kwestii?

5. Jaką strategię postępowania Państwa Polskiego wdrożył Pan w świetle wiedzy o zamachu na Prezydenta RP i przywódców Państwa Polskiego? Chodzi o plan reakcji Państwa Polskiego w ramach wewnętrznych struktur Państwa, a także na arenie międzynarodowej. Czy Pan lub podległe Panu organy opracowały taki plan postępowania? Na czym ten plan polega i jak jest realizowany? Czy przykład Holandii w tej kwestii – która oskarżyła Rosję przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Hadze – był przedmiotem Pana analiz?

6. Jakie działania zlecił Pan podlegającemu Panu Biuru Bezpieczeństwa Narodowego lub innym organom, by zbadać i zniwelować luki systemu bezpieczeństwa, których konsekwencją była śmierć Prezydenta RP?  Czy jako Prezydent RP powierzył Pan zadania BBNowi lub innemu organowi w zakresie bezpieczeństwa Narodowego po opublikowaniu Raportu Technicznego Podkomisji MONu, określającego eksplozje jako przyczyny śmierci Prezydenta RP w Rosji w 2010 roku? Jakie to były działania i jaki był ich skutek?

7. Czy zlecił Pan Biuru Bezpieczeństwa Narodowego lub też innemu organowi audyt bezpieczeństwa państwa? Czy doprowadził Pan do wdrożenia naprawy systemu bezpieczeństwa, a także odsunięcia od stanowisk w MSZ, MSWiA, MON, w wojsku polskim i służbach specjalnych osób, których działanie przyczyniło się do śmierci Prezydenta RP oraz uczestników delegacji reprezentującej Państwo Polskie? Pytanie dotyczy także działań zastępczych, w sytuacji braku podstaw zagwarantowania bezpieczeństwa państwa podczas wieloletniego okresu, w którym brak jest efektów końcowych działań prokuratury i podkomisji.

8. Jeśli zlecił Pan analizę bezpieczeństwa Państwa, obowiązujących procedur, zabezpieczeń oraz kompetencji i odpowiedzialności urzędników państwowych, wojska i służb, jaki system naprawczy został wdrożony i na jakiej podstawie go wdrożono, według wiedzy Pana Prezydenta? Jakie przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa Państwa zostały po śmierci Prezydenta RP na terenie Federacji Rosyjskiej zmienione w Polsce?

9. Jakie działania podjął Pan Prezydent, by zniwelować systemowe zaniechania w wyniku fałszerstw komisji Jerzego Millera skutkujące pozostawieniem luk w systemie bezpieczeństwa Państwa i nie dopuścić, by podobna zbrodnia wydarzyła się w przyszłości? Czy Pan Prezydent stoi na stanowisku, że zalecenia sformułowane przez komisję Jerzego Millera w stopniu wystarczającym zabezpieczają nasze Państwo przed powtórzeniem podobnej tragedii w przyszłości? Zalecenia te skupiały się w dużej mierze na konieczności zmiany szkoleń pilotów i wytypowane zostały na bazie fałszywej hipotezy, twierdzącej wbrew dowodom i faktom, że przyczyną tragedii był błąd pilotów. Nowych zaleceń nowa podkomisja nigdy nie sformułowała.

10. Czy zlecił Pan monitorowanie działań organów federacji Rosyjskiej w sprawie tragedii smoleńskiej?

11. Co Pan zrobił na arenie międzynarodowej, by zaangażować instytucje UE, PE i NATO w pomoc Polsce w dochodzeniu sprawiedliwości i wypracowaniu wspólnej adekwatnej reakcji Unii Europejskiej oraz NATO wobec aktu zabicia Prezydenta Polski? Czy uzyskanie pomocy w zdobyciu dowodów i wiedzy w sprawie śmierci Prezydenta RP i delegacji rządowej w 2010 roku było kiedykolwiek przedmiotem Pana działań podczas sprawowania władzy od 2015 roku? Jakie kontakty dyplomatyczne, gremia międzynarodowe, struktury sojusznicze, w tym NATO uruchomił Pan w tej sprawie? Kiedy i do kogo skierował Pan odnośne wnioski, prośby lub zapytania? Jakie są tego efekty?

12. Czy prowadzi Pan starania prawne, dyplomatyczne i lobbingowe w kwestii odzyskania przez Państwo Polskie jego własności – wraku samolotu TU154M? Jeśli tak, to na jakim etapie i jak skuteczne są te działania? Co Pan zrobił, by wyegzekwować od Federacji Rosyjskiej zwrot polskiej własności, w tym wraku samolotu, a także by ukrócić przewlekanie śledztwa przez Rosjan oraz wrogie działanie strony rosyjskiej?

13. Czy zlecił Pan analizę prawną oraz faktyczną - co do narzuconej Polsce przez Federację Rosyjską podstawy prawnej śledztwa w świetle prawa międzynarodowego? Czy Polska oficjalnie zaakceptowała działania FR przejmujące własność nad dowodami w sprawie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Jeśli nie, to jakie działania Pan podjął, by odzyskać dostęp do dowodów w kluczowej dla bezpieczeństwa Polski sprawie?

14. Jakie czynności podjął Pan w ramach swych kompetencji, by w strukturach państwa polskiego, np. w Kancelarii Prezydenta, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz wśród dyplomatów, nie były obecne osoby uwikłane w służbę obcym podmiotom, które stanowią zagrożenie dla Polski?

15. Jakie działania podjął Pan wobec Mariana Janickiego, pełniącego rolę szefa BOR w 2010 roku, który odpowiada za wycofanie ochrony BOR Lechowi Kaczyńskiemu na lotnisku w Smoleńsku? Czy nie oburza Pana nagrodzenie go kolejnym stopniem generalskim i czy zamierza Pan pozbawić go dystynkcji?

16. Jaki jest status Raportu Jerzego Millera, który wbrew posiadanym przez Polskę dowodom opublikowanym w Raporcie Technicznym z 2018 roku uznaje za przyczynę tragedii błąd pilota? Czy Pan jako Prezydent RP interesował się tym, czy Raport Millera został wycofany z bazy ICAO oraz baz wszystkich innych instytucji, w których został złożony? Czy rosyjski raport Anodiny sporządzony z pominięciem kluczowych dowodów i dopuszczeniem się fałszerstw został formalnie zakwestionowany przez państwo polskie? Jakie działania zainicjował Pan w tej kwestii?

17. Jakie kroki prawne podjął Pan, by za popełnione fałszerstwo ponieśli konsekwencje: Jerzy Miller, członkowie jego komisji oraz prokuratorzy wojskowi którzy w pierwszych latach „badali” sprawę? W świetle Raportu Technicznego prace poprzednich śledczych trudno traktować inaczej jak w kategoriach fałszerstwa.

18. Co Pan zrobił w kwestii zagwarantowania Polsce, że najważniejszym powojennym śledztwem i badaniem dotyczącym bezpieczeństwa Państwa kierują osoby mające dobrą wolę i kompetencje? Jakie działania Pan podjął w trybie reakcji na przewlekłość i nieefektywność ich postępowania w ciągu 6 lat sprawowania Urzędu Prezydenta RP i 11 lat od tragedii?

[...]

 

Ewa Stankiewicz

Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedż:

 

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIURO SZEFA KANCELARII

      BSK ZOP.0605.100.2021.2                                                       Warszawa,       -07-2021 r.

 

Ewa Stankiewicz

Prezes Stowarzyszenia „Solidarni 2010” ewa.stankiewicz@solidarni2010.pl

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 maja 2021 r., Kancelaria Prezydenta RP uprzejmie informuje, że Prezydent RP jako głowa państwa i Najwyższy Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej spełnia swe konstytucyjne i ustawowe obowiązki w granicach przewidzianych prawem. Dlatego też Kancelaria Prezydenta RP wskazuje, że nie prowadzi postępowania w przedmiocie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, ponieważ nie jest organem powołanym do prowadzenia postępowań karnych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa. Ponadto, przyczyny katastrofy smoleńskiej bada Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego Ministerstwa Obrony Narodowej, działająca na mocy Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego (Dz. U. 2016 poz. 148).

Równocześnie wskazać należy, że wniosek o dostęp do informacji publicznej musi dotyczyć faktów i powinien obejmować dane uprzednio uzewnętrznione, utrwalone, a poprzez to możliwe do udostępnienia. Faktem jest zaś czynność adresata wniosku wykonującego zadania publiczne podjęta w zakresie wykonywania takiego zadania oraz związana bezpośrednio z funkcjonowaniem i trybem jego działania (zob. też wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 października 2012 r., sygn. akt Il SA/Kr 1192/12, CBOSA). Wskazuje się również, że prawo do informacji publicznej nie jest środkiem do wykorzystania w celu wystąpienia z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej wytycza i obejmuje dostęp tylko do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszystkich informacji (tak m.in. wyrok NSA z dnia 04.02.2015 r., sygn. I OSK 430/14, CBOSA).

W świetle powyższego, odnosząc się do pytań nr 1-6 oraz 11-12 należy wskazać, że nie ma waloru informacji publicznej wiedza lub stanowisko funkcjonariusza publicznego w określonej sprawie, które nie zostało uzewnętrznione. Nie jest bowiem publiczną informacja istniejąca tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicznej, która nie została utrwalona w jakiejkolwiek formie (wyrok NSA z dnia 14 września 2012 r. I OSK 1177/12, wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 grudnia 2015 r., Il SAB/Lu 173/15, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 października 2015 r., Il SAB/Sz 114/15, CBOSA).

Przekładając powyższe wyjaśnienia na przedmiot niniejszej sprawy, Kancelaria Prezydenta RP uprzejmie informuje, że Prezydent RP regularnie oddaje hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i publicznie wypowiada swoje stanowisko w sprawie, m.in. podczas obchodów ostatniej 11. rocznicy katastrofy:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydentarp/wystapienia/art,l%l,prezydent-na-wawelu-oddal-hold-ofiarom-katastrofysmolenskiej.html

Prezydent RP wcześniej ocenił, „że dzisiaj nie można powiedzieć, co tam Iw Smoleńsku) się stało i dlaczego — między innymi dlatego, że na samym początku podejmowano takie, a nie inne decyzje. W jego ocenie, kompletnie niezrozumiałą była decyzja o tym, żeby uznać, że lot polskiej delegacji do Smoleńska — samolotem wojskowym, należącym do 36. Pufku Lotniczego, pilotowanym przez wojskowych pilotów — byf lotem cywilnym, że w związku z tym nie będzie stosowana dwustronna umowa pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską dotycząca katastrof przy lotach wojskowych, tylko będzie stosowana konwencja chicagowska dotycząca lotów cywilnych. Co — jak powiedział — znacząco pogorszyło naszą sytuację w całym śledztwie dotyczącym wyjaśnienia przyczyn katastroff'.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydentarp/wywiady/art,238,prezydent-o-10-kwietnia-2010-to-byI-moment-pustki-rozpaczy.html

„ W rozmowie z dziennikarzami Prezydent ocenił, że przetrzymywanie przez Rosję wraku samolotu TU154M jest bezprawiem. - Czekam na to, aż wszystkie dowody, które tylko są możliwe do pozyskania będą pozyskane i zbadane. Cały czas wierzę w to, że właśnie dzięki tym dowodom dowiemy się, jaka była przyczyna tragedii smoleńskiej” https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,948,obchody-8-rocznicykatastrofy-smolenskiej.html

Jeszcze w liście na IV Konferencji Smoleńskiej Prezydent RP wskazywał:

„Organizatorzy i prelegenci Konferencji, podobnie jak naukowcy wspierający Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku, nie mogli bowiem liczyć na przychylność mediów i polityków rządzących Polską ani też - niestety - na przychylność i wsparcie licznych przedstawicieli środowiska naukowego. A jednak przeprowadzone badania i analizy pozwalają sformułować najważniejszy, jak się zdaje, wniosek: raporty MAK i komisji Millera to tylko hipotezy, które nie wytrzymują konfrontacji z naukową analizą dostępnej dokumentacji zdjęciowej ifilmowej. Tym samym zaś trzeba uznać, że prace nad wyjaśnieniem przebiegu katastrofy smoleńskiej oraz jej przyczyn nie zostały zakończone” .

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,65,listprezydenta-na-iv-konferencji-smolenskiej.html

Ponadto, Prezydent RP zwracał się do zagranicznych instytucji lub organów władzy publicznej innych państw w sprawie pomocy w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej, jednakże rozmowy Pana Prezydenta RP w sprawie pomocy w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej, które miały miejsce podczas spotkań dyplomatycznych, odbywały się w formule „w cztery oczy". Tego typu rozmów nie utrwala się w formie notatek czy też protokołów i nie sporządza się zestawień obejmujących treść, daty i uczestników rozmów.

Odnosząc się do pytań nr 6-9 wskazać należy, że skoro informacja publiczna musi dotyczyć faktów, a zatem konkretnych czynności adresata wniosku podjętych w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i trybem jego działania, to pytania zawierające w istocie żądania ustosunkowania się do sugerowanych działań, a nie konkretnych działań adresata wniosku lub dokumentów urzędowych, znajdują się poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie informacje o aktywnościach podejmowanych przez Prezydenta RP, znajdują się na oficjalnej stronie internetowej: https://www.prezydent.pl/, w zakładce aktualności, zaś informacje o wydarzeniach z udziałem BBN, znajdują się na stronie internetowej: https://www.bbn.gov.pl/, w zakładce wydarzenia. Dodatkowo należy wyjaśnić, iż niezbędnym elementem formalnym wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest jasne sformułowanie, pozwalające na określenie przedmiotu i zakresu żądania (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.12.2014 r., sygn. Il SAB/Wa 551/14). Ogólne sformułowania odnoszące się do pojęć „(a..) audytu bezpieczeństwa państwa”, „(...) wdrożenia naprawy systemu bezpieczeństwa” ( ) systemu naprawczego” lub „(...) zniwelowania systemowych zaniechań” nie zawierają danych umożliwiających identyfikację przedmiotu zapytania. W konsekwencji wniosek w tym zakresie nie zawiera precyzyjnego określenia zakresu przedmiotowego żądania, co skutkuje brakiem możliwości jego realizacji.

Odnosząc się do pytań nr 10, 13 oraz 15-16 wskazać należy, że dotyczą one zadań będących we właściwości innych organów, w tym prowadzących postępowania w przedmiocie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Zaznaczyć również trzeba, że istota informacji publicznej, dotycząca wiedzy o działaniach organu administracji publicznej i osób wykonujących funkcje publiczne, służy temu, aby każdy obywatel mógł poznać stan rzeczywisty, a nie stan sugerowany, odpowiadający z góry założonej tezie (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 r., Il SAB/Gd 11/18, CBOSA). Z tych względów wskazać należy, że pytanie nr 17 zawierające element ocenny, odpowiadające z góry założonej tezie, jak również zakładające określone działania, do których odnieść ma się organ, nie może być zrealizowane w trybie i na zasadach dostępu do informacji publicznej. Informacja publiczna nie dotyczy też zdarzeń przyszłych, zamiarów czy planów przedstawiciela władzy publicznej, wskazanych w pytaniu nr 15 (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt Il SAB/Wa 201/12, CBOSA). Pytania nr 14 i 18 również zawierają nieprecyzyjne sformułowania odnoszące się do ogólnych działań i czynności wobec osób uwikłanych w sfužbę obcym podmiotom", „(...) osób mających dobrą wolę i kompetencje”, co także skutkuje brakiem możliwości udzielenia rzetelnej odpowiedzi w trybie i na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niezależnie do powyższego, Kancelaria Prezydenta RP wskazuje, że zamawianie samolotu na realizację podróży Prezydenta RP w ramach misji oficjalnych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie (Dz. U. poz. 1967), zgodnie z procedurą, wynikającą z aktów wykonawczych do ww. ustawy, w szczególności: „Szczegółowym trybem organizacji lotów najważniejszych osób w państwie realizowanych statkami powietrznymi wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innymi wojskowymi transportowymi statkami powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Szczegółowego trybu organizacji lotów najważniejszych osób w państwie realizowanych statkami powietrznymi wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innymi wojskowymi transportowymi statkami powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON poz. 176) oraz zarządzenia nr 16 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie organizacji w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lotów z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Łukasz Nosarzewskl


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.