Nie zgadzamy się na dyskryminację na uczelniach
data:11 września 2020     Redaktor: Anna

Szanowni Państwo,
ustępujący rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys podpisał zarządzenie w sprawie „Planu działań równościowych na lata 2020-2023”. Jest to dokument, który pod pretekstem promowania na uczelni „równości i różnorodności” wprowadza rozwiązania stojące w sprzeczności z polskim prawem, w tym także z Konstytucją. Wiele z nich ma charakter dyskryminujący.

Coraz częściej władze uczelni wyższych prześcigają się w wymyślaniu rozwiązań problemów, które same stwarzają. Autorzy „Planu działań równościowych” podają, że proporcje płci wśród ogółu pracowników uczelni są „wyrównane”, ale ubolewają nad tym, że pracownicy różnych płci nie są „po równo” rozłożeni pomiędzy poszczególnymi wydziałami.

Zgodnie z nowym zarządzeniem, które ma zacząć być wprowadzane już w najbliższym roku akademickim, rozpoczęta zostanie „akcja afirmacyjna”, która oznacza nadanie przywilejów w kształceniu oraz zatrudnieniu w oparciu nie o kwalifikacje, ale o przynależność do grupy. Celem jest m. in. osiągnięcie parytetu płci przy rekrutacji do szkół doktorskich na poszczególnych wydziałach i „zrównoważenie płciowe” składu komisji konkursowych. Płeć kandydata ma się stać formalnym kryterium rekrutacji pracowników. Doprowadzi to do dyskryminacji zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ograniczając możliwość wyboru przez nich ścieżki kariery.

Nowe zarządzenia ograniczają również istotnie bierne prawo wyborcze, ponieważ dla utrzymania „równowagi” płci wśród osób startujących w konkursach, trzeba będzie podjąć działania zniechęcające do udziału osoby z grupy już dominującej.

Informacja o podpisaniu tego dokumentu wywołała oburzenie wśród przedstawicieli organizacji akademickich i społecznych. Dlatego Instytut Ordo Iuris opracował opinię prawną wykazującą niezgodność z kodeksem pracy i ustawą zasadniczą rozwiązań przyjętych na UW. Wsparliśmy też przygotowanie studenckiej petycji do nowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, aby uchylił „Plan działań równościowych” i wydał nowy dokument, który będzie przeciwdziałał nierównemu traktowaniu tam, gdzie ono faktycznie występuje.

Z przykrością widzimy jednak szersze zjawisko: polskie uczelnie wyższe stopniowo stają się coraz bardziej zideologizowane, a przestrzeń wolności debaty drastycznie się na nich zmniejsza. Czasami wynika to wprost z zarządzeń władz, czasami wiąże się z szykanowaniem konkretnych wykładowców broniących życia i rodziny, a często z opieraniem decyzji dotyczących finansowania badań naukowych o kryteria ideologiczne.

Dlatego widzimy pilną potrzebę systemowego przeciwdziałania tym zjawiskom. Z tego powodu nie tylko przygotowaliśmy projekt zmian prawnych chroniących wolność akademicką, ale uruchomiliśmy autorski projekt edukacyjny, Akademię Ordo Iuris.

Mimo niesprzyjających warunków związanych z ogłoszeniem stanu epidemii i odwołaniem większości zajęć, z sukcesem przeprowadziliśmy pierwszą edycję regionalnych Akademii Ordo Iuris. Zorganizowaliśmy ich osiem, a wzięło w nich udział ponad 160 studentów, doktorantów i absolwentów.

W sierpniu odbyła się jeszcze jedna ważna inicjatywa Ordo Iuris - Ogólnopolska Konferencja Naukowa dedykowana studentom i doktorantom, a w ostatni weekend najlepsi słuchacze Akademii Ordo Iuris wzięli udział w Finale Akademii - weekendowym zjeździe, gdzie pod okiem ekspertów pogłębiali wiedzę i rozmawiali o cywilizacyjnych problemach, które rzadko są w otwartej atmosferze dyskutowane na uniwersytecie.

Bogatsi o nowe doświadczenia, chcemy rozbudowywać projekt Akademii i dotrzeć do jak największej liczby studentów oraz doktorantów. Przystąpiliśmy już do przygotowania kolejnej edycji, która rozpocznie się w październiku wraz z nadchodzącym rokiem akademickim. Rozwijamy też program kół naukowych Ordo Iuris, które powstają na uczelniach w całej Polsce.

Dyskryminacja pod pozorem równości
„Plan działań równościowych” to jeden z ostatnich podpisanych przez ustępującego rektora Uniwersytetu Warszawskiego dokumentów. Zakłada zrównanie liczby składanych przez kobiety i mężczyzn w poszczególnych jednostkach uniwersytetu projektów grantowych oraz liczby „przewodów doktorskich i obron doktoratów”.

Największy sprzeciw budzi postanowienie dotyczące rozstrzygania konkursów na pracowników, które mówi wprost, że „sugerowany jest wybór osoby z niedoreprezentowanej płci/grupy”. Jak możemy przeczytać na Uniwersytecie Warszawskim „są dwa wydziały, gdzie wszystkie funkcje w kolegium dziekańskim pełnili mężczyźni (Filozofia i Socjologia, Fizyka) oraz trzy wydziały, na których w kolegium dziekańskim były wyłącznie kobiety (Geologia, Neofilologia, Pedagogika)". Chociaż dokument ma wspierać „kariery naukowe kobiet”, w praktyce jego przyjęcie doprowadzi do dyskryminacji kobiet w dziedzinach badawczych, które są przez nie najczęściej wybierane, takich jak pedagogika czy językoznawstwo.

W kontekście ograniczenia biernego prawa wyborczego największe zastrzeżenia budzą postanowienia mówiące, że „komisje konkursowe i inne powinny być zrównoważone płciowo bądź składać się z przedstawicielek i przedstawicieli obu płci”, a „przewodniczenie komisji konkursowej powinno być funkcją sprawowaną naprzemienne przez kobiety i mężczyzn (zmiana co kadencję)”. Czy pod pozorem „równości” można ograniczać pracownikowi możliwość awansu tylko dlatego, że liczba miejsc przypadająca na daną płeć już została wykorzystana?

Nie zwlekaliśmy z reakcją. Do nowego rektora została już wysłana analiza wskazująca, że przyjęte rozwiązania są oczywiście sprzeczne z art. 32 Konstytucji, który stanowi, że „nikt nie może być dyskryminowany” w życiu społecznym i politycznym z jakiejkolwiek przyczyny, oraz z art. 33 ustawy zasadniczej stanowiącym, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa „do kształcenia, zatrudnienia i awansów”. Naruszają także zawarty w Kodeksie pracy zakaz nieuzasadnionej dyskryminacji ze względu na płeć. W związku z podniesionymi wątpliwościami w naszej opinii rekomendujemy uchylenie „Planu równości płci dla UW” w obecnym kształcie i zastąpienie go dokumentem zgodnym z Konstytucją RP. Zobowiązuje ona instytucje publiczne do ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa, zagwarantowania równości kobiet i mężczyzn oraz respektowania wolności badań naukowych. Wskazujemy także, że w razie bierności władz rektorskich, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach ustawowych kompetencji nadzorczych, powinien wydać decyzję o stwierdzeniu nieważności Planu jako aktu sprzecznego z prawem.

Wsparliśmy też przygotowanie petycji kilkunastu organizacji studenckich i społecznych, które domagają się od nowego Rektora UW jak najszybszego uchylenia „Planu działań równościowych” w obecnym kształcie.

W treści petycji możemy przeczytać, że „Uniwersytet to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy oraz prowadzenia badań naukowych. Jest on przede wszystkim wspólnotą wszystkich członków społeczności akademickiej, miejscem wymiany myśli i idei. Wprowadzanie przez władze rektorskie rozwiązań prawnych będących w istocie narzędziami społecznej i kulturowej inżynierii nigdy nie powinno mieć miejsca”.

Czas skończyć z finansowaniem lewicowych ideologii ze środków publicznych
Dyskryminujący dokument przyjęty na Uniwersytecie Warszawskim to oczywiście nie jedyny przykład ideologizacji przestrzeni uniwersytetu, jaki obserwujemy w ostatnich miesiącach. Jedną z podstawowych przyczyn zjawiska, z którym się mierzymy, jest fakt, że znaczne środki finansowe nadal są przeznaczane na skrajnie ideologiczne projekty. Dotyczy to także środków publicznych, a większość podatników nie ma pojęcia, że ich pieniądze przeznaczane są na badania, które zamiast pogłębiać zrozumienie rzeczywistości kreują równoległą ideologiczną rzeczywistość.

Kilka miesięcy temu wspominałem już o badaniach dotyczących „problematyki analnej” w prozie Gombrowicza, które uzyskały 2 mln złotych dofinansowania – to jednak tylko element szerszego obrazu. Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło m. in. 426 tys. zł. na projekt „Międzynarodowe i polskie teorie gender i queer oraz ich wpływ na polską literaturę XX i XXI wieku w kontekście literatury i kultury światowej”. Kilka lat temu za pieniądze publiczne badano „Seksizm ambiwalentny w Polsce”. Ważniejsze niż to, że pieniądze trafiają do ideologów, jest jednak rosnące w środowisku naukowym przekonanie, że nie warto podejmować ważnych cywilizacyjnie problemów, jak ochrona rodziny czy ochrona życia, bo nie ma szans na dofinansowanie badań w tych obszarach.

Kilka miesięcy temu pisałem o przygotowanej przez nas propozycji zmian w systemie finansowania nauki. Z jednej strony zakłada ona zwiększenie transparentności finansowania badań, z drugiej – ustalenie obszarów, w których badania stanowić będą strategiczny priorytet. Do czasu przyjęcia zmian będziemy prowadzić cykliczny monitoring przyznawania grantów naukowych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów Narodowego Centrum Nauki, których otrzymanie poza aspektem finansowym wpływa na awans zawodowy i pozycję naukowca w środowisku. Raporty na ten temat będziemy publikować na naszej stronie internetowej i przesyłać mediom.

Nie wystarczy jednak przeciwdziałać negatywnym trendom. Trzeba wychodzić z pozytywnymi inicjatywami, które pomogą w odpowiednim duchu wychować młode pokolenie prawników, aby mogli skutecznie stawić czoła ideologii.

W kończącym się roku akademickim zorganizowaliśmy 8 szkoleń Akademii Ordo Iuris, naszego autorskiego programu kształcącego studentów, doktorantów i absolwentów prawa oraz innych nauk społecznych. Warsztaty odbywały się głównie w weekendy na różnych uczelniach w Polsce i dotyczyły tematów, które często nie są poważnie dyskutowane na polskich uniwersytetach: ochrony rodziny, wartości życia poczętego, wolności religijnej czy cenzury i hejtu w sieci.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Tomasz Bekrycht, dr Tobiasz Bocheński, prof. Przemysław Czarnek, dr Andrzej Drogoń, min. Paweł Jabłoński, adw. dr Bartosz Lewandowski, dr Marcin Olszówka, Karolina Pawłowska, prof. Andrzej Szymański czy dr Tymoteusz Zych.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty z kreowania wizerunku i autoprezentacji, które pomogą studentom w ich pracy na rzecz obrony wartości. Szkolenia zgromadziły ponad 160 uczestników .

Także z myślą o rozwoju studentów i młodych naukowców wsparliśmy organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP”, która została zorganizowana przez Koło Naukowe Ordo Iuris Uniwersytetu Śląskiego. Obok wystąpień pracowników uczelni odbył się panel doktorancki oraz dwa panele studenckie.

Dyskutowano o wpływie prawa międzynarodowego na polskie przepisy, propozycji rejestracji przez państwo jednopłciowych konkubinatów, a także o problemie obniżającego się poziomu debaty publicznej. Podczas panelu studenckiego zwrócono uwagę na życie ludzkie w fazie prenatalnej jako wartość konstytucyjną, krytykowano pomysły karania nieostro rozumianej „mowy nienawiści” i propagujące ideologię gender postanowienia Konwencji stambulskiej.

Najlepsze referaty uczestników zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym "Kultura Prawna" wydawanym przez Instytut Ordo Iuris. Konferencja naukowa dedykowana studentom i doktorantom będzie odbywać się co roku na innej uczelni wyższej.

Finałem I edycji Akademii Ordo Iuris jest weekendowy zjazd dla najlepszych studentów, wyłonionych spośród uczestników I etapu. Podczas szkolenia odbyły się wykłady merytoryczne, warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz czas na networkingową integrację. Takie spotkania to unikatowa okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę korzystając z doświadczenia ekspertów. Dzięki hojności Darczyńców Ordo Iuris uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu. Liczę, że dzięki tej inicjatywie coraz więcej młodych ludzi aktywnie zaangażuje się w obronę ładu prawnego.

Zapraszamy studentów do udziału w szkoleniach i zakładania kół Ordo Iuris
Kolejna edycja Akademii Ordo Iuris, na którą właśnie ruszają zapisy, to co najmniej 8 szkoleń, które odbywać się będą w różnych częściach Polski oraz ogólnopolska konferencja naukowa.

Już teraz chciałbym zachęcić  do włączenia się w ten projekt i poprosić o wsparcie finansowe niezbędne do jego realizacji. Zainteresowanie jest tak duże, że niedługo będziemy mogli mówić już o Małym Uniwersytecie Praw Człowieka.

Organizowanie szkoleń bezpośrednio na uczelniach daje efekty nie tylko w postaci kształcenia studentów i doktorantów oraz ich zaangażowania w obronę ładu konstytucyjnego. Młodzi ludzie wychodzą z inicjatywą tworzenia kół naukowych pod naszym patronatem lub nawiązania współpracy z już istniejącymi organizacjami. W ostatnich miesiącach współpracę z nami rozpoczęły grupy studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Młodzi ludzie zrzeszeni w tych organizacjach, pełni pasji i zaangażowania, są nadzieją na odideologizowanie uczelni i przywrócenie kształceniu oraz badaniom naukowym ich właściwego charakteru, który służy budowie kultury i ładu prawnego.

Działalność Instytutu Ordo Iuris jest uzależniona od hojności Darczyńców. Wszystkie nasze działania związane zarówno z organizacją Akademii Ordo Iuris, jak i monitorowaniem wszelkich naruszeń wolności słowa oraz prawa do kształcenia i zatrudnienia, wymagają sporych nakładów finansowych. Bez wsparcia Darczyńców nasza działalność nie byłaby możliwa.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Na polskich uczelniach wyższych coraz częściej ideologia bierze górę nad nauką i merytorycznymi badaniami. Już wkrótce będę informował o nowych przypadkach naruszeń wolności badań naukowych i prezentowania ich wyników, a także wzmożonych działaniach aktywistów LGBT. Tylko jasno wyrażając sprzeciw możemy wpłynąć na decyzje władz uczelni. Dlatego zachęcam Panią do promowania petycji przeciwko dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim , w tym do przesłania jej Pani znajomym i umieszczenia w mediach społecznościowych. Studentów, doktorantów, absolwentów studiów, aplikantów i młodych naukowców zachęcam także do udziału w naszym programie formacyjnym, którego szczegóły można znaleźć na stronie akademia.ordoiuris.pl.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.