26 sierpnia- Uroczystość NMP Częstochowskiej
data:26 sierpnia 2019     Redaktor: GKut

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce.
O historii Cudownego Obrazu można przeczytać

 
Dzisiejsza uroczystość (26 sierpnia) powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi.

 
MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA
 
 

Mat­ka Bo­ska Czę­sto­chow­ska, ubra­na per­ła­mi,
Cała w zlo­cie i bry­lan­tach, mo­dli się za nami.
Anio­ło­wie pod­trzy­mu­ję Jej cięż­ką ko­ro­nę
I Jej sza­ty, co jak noc są gwiaz­da­mi zna­czo­ne.
Ona klę­czy i swe lice, gdzie są rany krwa­we,
Ob­ra­ca­jąc, gdzie my wszy­scy, pa­trzy na War­sza­wę.
O Ty, któ­rej ob­raz wi­dać w każ­dej pol­skiej cha­cie
I w ko­ście­le i w skle­pi­ku i w pysz­nej kom­na­cie,
W ręku tego, co umie­ra, nad ko­ły­ską dzie­ci,
I przed któ­rą dniem i nocą wciąż się świa­tło świe­ci.
Któ­ra per­ły masz od kró­lów, zło­to od ry­ce­rzy,
W któ­rą wie­rzy na­wet taki, któ­ry w nic nie wie­rzy,
Któ­ra wi­dzisz z nas każ­de­go cud­ny­mi ocza­mi,
Mat­ko Bo­ska Czę­sto­chow­ska, zmi­łuj się nad nami!
Daj żoł­nie­rzom, któ­rzy idą, śpie­wa­jąc w sze­re­gu,
Chłód i desz­cze na pu­sty­ni, a ogień na śnie­gu,
Nie­chaj będą nie­wi­dzial­ni pły­ną­cy w prze­stwo­rzu
I do kra­ju niech do­pły­ną, któ­rzy są na mo­rzu.
Każ­dy ran­ny nie­chaj znaj­dzie opa­tru­nek czy­sty
I od wszyst­kich za­gu­bio­nych nie­chaj przyj­dą li­sty.
I weź wszyst­kich, któ­rzy cier­piąc pa­trzą w Two­ją stro­nę,
Mat­ko Bo­ska Czę­sto­chow­ska, pod Two­ją obro­nę.
Nie­chaj dru­ty się roz­luź­nią, nie­chaj mury pęk­ną,
Po­nad Pol­ską, bło­go­sła­wiąc, pod­nieś rękę pięk­ną,
I od Twe­go łez peł­ne­go, Kró­lo­wo, spoj­rze­nia
Niech ostat­nia kaźń się wstrzy­ma, otwo­rzą wię­zie­nia.
Niech się znaj­dą ci, co z dala roz­dzie­le­ni giną,
Mat­ko Bo­ska Czę­sto­chow­ska, za Two­ją przy­czy­ną.
Nie­raz po­top nas za­le­wał, krew się rze­ką lała,
A wciąż klasz­tor w Czę­sto­cho­wie stoi jako ska­ła.
I Tyś była też mie­cza­mi po­gań­ski­mi ran­ną
A wciąż świe­cisz po­nad nami. Prze­naj­święt­sza Pan­no.
I wsta­je­my wciąż s po­pio­łów, z po­ża­rów, co pło­ną,
I Ty wszyst­kich nas po­wró­cisz na Oj­czy­zny łono.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod­nie­sie­my to co le­gło w wo­jen­nej ku­rza­wie,
Zbu­du­je­my Za­mek więk­szy, pięk­niej­szy w War­sza­wie.
I jak w zło­tych dniach dzie­ciń­stwa bę­dzie­my słu­cha­li
Tego dzwon­ka sy­gna­tur­ki, co Cię wiecz­nie chwa­li.
 
                                         Jan Lechoń
***
 
 
8 grudnia 2018 r. odsłonięto Cudowny Obraz Matki Bożej w nowej – perłowej sukience, której poświęcenia dokonał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Twórcą i fundatorem perłowej sukienki jest artysta malarz i hafciarz Andrzej Majewski pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego, a mieszkający obecnie w Szwecji. Artysta przyjechał na Jasną Górę z rodziną i publicznie wyjaśnił powody wykonania sukienki dla Matki Bożej Częstochowskiej. Złożył świadectwo o łaskach, których doznał za Jej wstawiennictwem.
 
 
 
 
Andrzej Majewski wykonał sukienkę na Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na wzór tej skradzionej w 1909 r.Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.