Warszawa: XII Katyński Marsz Cieni oraz Msza Katyńska, 7 kwietnia 2019 - video
data:24 marca 2019     Redaktor: ArekN

XII Katyński Marsz Cieni odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku w Warszawie w godz. 15-18.
O godz. 10.15 w kościele św. Józefa Oblubieńca  - ul. Deotymy 41 - odprawiona zostanie Msza Święta Katyńska. Po Mszy pokaz filmu "Pamięć i ból Katynia" oraz spotkanie z posłem Andrzejem Melakiem, współfundatorem Krzyża Katyńskego na Powązkach Wojskowych.

 

§ 1
TERMIN, CZAS, TRASA, CEL MARSZU

1. “XII Katyński Marsz Cieni” odbywa się w Warszawie w dniu 7 kwietnia 2019 r. w godzinach 15:00 - 18:00.
2. “XII Katyński Marsz Cieni” porusza się tylko po wyznaczonej trasie tj.:
Al. Jerozolimskie (Muzeum Wojska Polskiego), ul. Nowy Świat, ul. Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy, ul. Świętojańska, Rynek Starego Miasta, ul. Nowomiejska, ul. Freta, ul. Długa, Plac Krasińskich ul. Bonifraterska, ul. Muranowska (wyłączenie stanowi replika pojazdu historycznego tzw. “Czarny Woron”, który przez część trasy od Placu Zamkowego do Placu Krasińskich porusza się ul. Miodową).
3. “XII Katyński Marsz Cieni” jest wydarzeniem edukacyjno - historycznym nastawionym na przekaz historyczny oraz krzewienie patriotyzmu. W dalszej części regulaminu ww. impreza nazywana będzie Marszem.

§ 2
ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie Grupa Historyczna “Zgrupowanie Radosław”.
2. Współorganizatorem Marszu jest Instytut Pamięci Narodowej.

§ 3
UCZESTNICTWO

1. W Marszu mogą uczestniczyć tylko zgłoszeni członkowie stowarzyszeń zajmujących się odtwórstwem historycznym oraz inne stowarzyszenia i osoby prywatne.
2. Uczestnictwo w Marszu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Uczestnikami Marszu mogą być osoby pełnoletnie - członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej, Grup Historycznych oraz pojedyncze umundurowane osoby, które zgłosiły swój udział w Marszu i zostały zakwalifikowane przez Organizatora.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Marszu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Obowiązkiem uczestników Marszu jest jak najlepsze odwzorowanie sylwetek oficerów i podoficerów żołnierzy wszystkich służb i rodzajów broni Wojska Polskiego 1939 r., Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej oraz NKWD.
6. Obowiązkiem kobiet i dzieci - uczestników inscenizacji towarzyszących Marszowi - jest jak najlepsze odwzorowanie ubrań cywilnych według mody lat 30-tych, właściwej dla klasy społecznej - kadry oficerskiej i urzędników II RP.
7. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany ubiór, sprzęt i ekwipunek.
8. Udział w inscenizacjach towarzyszących Marszowi jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
9. Osoby biorące udział w poszczególnych punktach programu muszą to uzgodnić z Organizatorem.
10.Organizator Marszu może odmówić wstępu osobom:
a. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
b. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Marszu,
c. będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 4
TERMIN I ZASADY ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenie uczestnictwa rekonstruktorów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 r . do godziny 20:00, a w przypadku osób odwzorowujących sylwetki kobiet i dzieci w terminie do 22 marca 2019 r. do godziny 20:00, drogą mailową na adres kontakt@radoslaw44.pl
(panie oraz młodzież zobowiązani są do przesłania zdjęć sylwetek na wskazany adres mailowy)
Ze względów logistycznych organizator ma prawo odmówić udziału osobom i grupom zgłaszającym się po ww. terminie.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a. nazwę grupy (lub imię i nazwisko osoby prywatnej),
b. odtwarzaną formację,
c. listę zgłaszanych osób,
d. listę zgłaszanych intencji,
e. imię i nazwisko dowódcy,
f. numer telefonu do kontaktu.
Formularz zgłoszenia będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej organizatora.
3. Zgłoszenie jest ważne po rozpatrzeniu przez organizatora i przesłaniu maila potwierdzającego, zawierającego numer zgłoszenia nadany odgórnie.
4. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy rekonstrukcyjnej lub pojedynczych osób bez podania przyczyny.
5. Uczestnicy są zobowiązani do rejestracji u organizatora w punkcie rejestracji w dniu imprezy. Do rejestracji wymagany jest numer zgłoszenia.

§ 5
ZASADY ZGŁASZANIA I PRZEBIEG SKŁADANIA INTENCJI

1. Każdy uczestnik Marszu ma prawo do zgłoszenia jednej imiennej intencji.
2. Zgłaszając intencję należy podać stopień, imię, nazwisko oraz jednostkę/formację, w której dana osoba służyła.
3. Osoby zgłaszające intencje otrzymają imienny znicz, który złożą pod pomnikiem na placu Zamkowym lub pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w zależności od przebiegu scenariusza.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyczytania jedynie części intencji zależnie od scenariusza.

§ 6
PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

1. Do bezpośredniego kierowania Marszem powołany jest KOMENDANT Marszu, którym jest Jarosław Wróblewski ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna “Zgrupowanie Radosław”.
2. Do koordynacji grup rekonstrukcyjnych i historycznych wyznaczone są następujące osoby, które są decyzyjne w ramach swoich uprawnień:
a. Patrycja Żurek oraz Izabella Tarnowska - kobiety i dzieci,
b. Tomasz Karasiński, Artur Zahorski, Piotr Wierzbicki oraz Grzegorz Krynicki - Wojsko Polskie,
c. Maciej Góralski, Maciej Myczka oraz Krzysztof Zawidzki - Strażnicy NKWD.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania.
4. Uczestnicy zobowiązani są zachować w trakcie Marszu należytą ciszę i powagę, aby w ten sposób oddać szacunek ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
5. Zabronione jest używanie wulgaryzmów i obraźliwych gestów.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób zapewniający poszanowanie godności innych uczestników imprezy oraz widzów.
7. Nad porządkiem Marszu czuwa jego Komendant i osoby określone w §6 ust. 2, we współdziałaniu z Policją.
8. Uczestnicy Marszu są zobowiązani wypełniać wszelkie polecenia Organizatorów, oraz osób wymienionych w §6 ust. 2. Niepodporządkowanie się zaleceniom będzie skutkować usunięciem uczestnika z Marszu.
9. W czasie Marszu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
10.Osoby pod wpływem ww. środków i używek będą niezwłocznie usuwane z Marszu.
11.Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych bez konsultacji z Organizatorem.
12.Zabroniona jest jakakolwiek działalność handlowa lub zarobkowa w trakcie trwania Marszu.
13.Zabroniona jest jakakolwiek agitacja polityczna w trakcie trwania Marszu.
14.Rozdawanie ulotek informacyjnych i prowadzenie jakiejkolwiek akcji informacyjnej muszą być bezwzględnie uzgodnione z Organizatorem.
15.Wynikłe w czasie Marszu kwestie sporne między uczestnikami rozstrzygane będą niezwłocznie przez Organizatorów.

§ 7
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Każda z grup rekonstrukcyjnych i historycznych wyznacza swojego przedstawiciela do kontaktu z Organizatorami.
2. Uczestnicy Marszu mogą rozmawiać z mediami tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Szefa własnego pododdziału i Komendanta Marszu.
3. Poprzez wysłanie zgłoszenia i przybycie na Marsz w dniu wydarzenia, każdy uczestnik wyraża zgodę na warunki obowiązujące w Regulaminie “XII Katyńskiego Marszu Cieni” oraz zgodę na utrwalenie przebiegu Marszu przez obecne media i wykorzystanie swojego wizerunku.
Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w “XII Katyńskim Marszu Cieni”.

 


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.