Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu”
data:01 marca 2019     Redaktor: Redakcja

Aktualizacja 3.03.2019r: Minister J.Gowin: "Konsultowałem fakty z ambasadorem Polski w Paryżu, skądinąd uczonym o znaczącym dorobku. Zdecydowanie zaprzeczył tezom [...] , jakoby padały tam jakiekolwiek akcenty antysemickie" . Prezes IPN Jarosław Szarek wypowiada się w tonie podobnym do oświdczenia Polonii; powiedział dziennikarzom, że wystąpił do organizatorów konferencji o przekazanie jej zapisu."Rozmawiałem i z panem dr Tomaszem Domańskim i z panem Maciejem Korkuciem i obraz tej konferencji jest zupełnie inny niż jest to przedstawiane w mediach. Widziałem fragmenty nagrań, gdy ludzie z tytułami profesorskimi zachowują się w sposób bardzo wątpliwy[...] My zwracamy się do organizatorów tej konferencji o przedstawienie nam nagrania całej tej konferencji. Musimy poznać prawdę." za wpolityce.pl


Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu - w j.pol. i w j.ang.
 
27th February 2019
 
W dniach 21-22.02.2019 w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS) w Paryżu miało miejsce dwudniowe kolokwium, podczas którego grupa badaczy historii, literaturoznawstwa, socjologii i innych dziedzin nauki podjęła niedopuszczalną próbę przerzucenia niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust polskich żydów na ich polskich współobywateli, takie same ofiary tego samego Holokaustu. Taka próba wypełnia znamiona roboczej definicji negacjonizmumu przyjętej przez International Holocaust Remembrance Alliance. (1)
 
Nie tylko treść prelekcji, ale także sama organizacja i przebieg konferencji wzbudziły bardzo poważne zastrzeżenia uczestników. Na konferencję nie zaproszono uznanych ekspertów reprezentujących opinie odmienne od jedynej opinii dopuszczonej na tej konferencji. Wielu uczestnikom konferencji na widowni uniemożliwiono zadawanie pytań podczas dyskusji, jednocześnie prowokując wzburzenie fałszywymi tezami, nielogicznymi, czasami absurdalnymi wywodami, które wielokrotnie odbierane były jako celowo obraźliwe. Następnie, zarzucono zakneblowanym w dyskusji brak kultury i – nie wiadomo dlaczego – antysemityzm, z powodu odruchów tłumionego słusznego oburzenia naruszaniem standardów naukowej debaty.  
 
Pomimo zezwolenia profesora Jean-Charlesa Szurka na nagrywanie konferencji,  jedna z organizatorek, wykładowca EHESS Judith Lyon-Caen wykorzystała protesty zakneblowanych do wybiórczego zakazania dalszego nagrywania.
 
24 i 25 lutego organizatorzy i niektórzy prelegenci opublikowali niejasne, acz bardzo krytyczne zarzuty – łącznie z groźbą podjęcia kroków prawnych – pod adresem jego uczestników.  Jeden z tych zarzutów, choć mało elegancki, jest oczywiście uzasadniony: polscy uczestnicy  nie dorównywali znajomością języka francuskiego niektórym prelegentom i organizatorom. (2)
 
Stąd, zanim podejmiemy jakiekolwiek dalsze decyzje w odpowiedzi na zarzuty i groźby podjęcia kroków prawnych przeciwko komukolwiek, wnosimy do organizatorów konferencji o niezakłócony, kompletny dostęp do nagrań z przebiegu konferencji dla profesjonalnego zweryfikowania niejasnych zarzutów.
 
Obecnie, bez najmniejszej wątpliwości stwierdzamy, że grupka badaczy nazywająca siebie “Nową polską szkołą Holokaustu”, ani nie jest polska z powodu niezachowywania powszechnie obowiązujących w Polsce standardów naukowej debaty, ani nie jest szkołą z powodu stosowania cenzury, nietransparentności i kneblowania, zamiast zachęty do krytyki.
 
Domagamy się stanowczo głosu w każdej dyskusji nad Holokaustem przeprowadzonym przez Niemców w okupowanej Polsce dla prawdziwych, rzetelnych, polskich naukowców i innych znawców tematu i eliminowania siewców nienawiści, rasizmu i antypolskich kłamstw.
 
Domagamy się stanowczo zaprzestania finansowania tzw. „Nowej polskiej szkoły Holokaustu” ze środków publicznych, w szczagólności pochodzących od polskiego podatnika.
 
Zapowiadamy, że:
 
każdy Polak wymieniony z imienia i nazwiska, który nie może sam się bronić przed fałszywymi oskarżeniami, bądź dlatego, że wysunięto je dopiero po jego śmierci, bądź dlatego, że jako ofiara Holokaustu i pięciu dekad sowieckiego, komunistycznego zniewolenia nie dysponuje samodzielnymi finansowymi możliwościami obrony, oraz każda polska organizacja, poddana podobnym dyfamacjom, otrzymają wszelkie możliwe wsparcie poprzez tworzącą się międzynarodową fundację, którą za zgodą Związku Zawodowego „Solidarność,” pragnęlibyśmy nazwać Polską Fundacją Solidarności z Ofiarami Niemiec Hitlerowskich i Sowieckiej Rosji.
 
Jednocześnie zachęcamy wszystkich do dobrowolnego „opodatkowania się” corocznie na rzecz takiej solidarności z polskimi ofiarami pseudonaukowych niegodziwości, która dzisiaj znaczy równie wiele, jak ta dziesięciomilionowa, potężna polska Solidarność, która zmieniła świat.
 
______________________
 
(1) Obarczanie winą innych narodów lub grup etnicznych i pomniejszaniu w ten sposób roli niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady w planie tzw. Ostatecznego Rozwiązania III Rzeszy Wielkoniemieckiej. http://www.holocaustremembrance.com/pl/node/122
 
(2) https://www.holocaustresearch.pl/index.php?mod=news&show=376
 
Kontakt: press@polishmediaissues.online
---------------------------------------------------------------------------

Press release on the negation of the German Nazi Holocaust in occupied Poland by the so-called “New Polish School of the Holocaust” at EHESS in Paris

 

A two-day colloquium took place at the School of Advanced Research in Social Sciences (EHESS) in Paris on February 21-22, 2019, during which a group of researchers in history, literary studies, sociology and other fields of science, made an unacceptable attempt to transfer German responsibility for the Holocaust of Polish Jews to Polish citizens (Gentiles), victims of the same Holocaust. Such an attempt meets the criteria of the working definition of HOLOCAUST DENIAL AND DISTORTION adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance. (1)

Not only the content of the lectures, but also the organization itself and the course of the conference aroused very serious objections of from many participants. Experts representing opinions different from the ones prevalent at the conference were not invited. The speakers frequently provoked an outrage in the audience by spreading false and illogical theories and sometimes using absurd arguments which were repeatedly perceived as deliberately insulting. However, many participants at the conference were denied the right to ask questions during the discussions. Then, the gagged people were accused of a lack of culture and even of anti-Semitism due to their reactions of suppressed indignation caused by violation of the accepted standards for scientific debates.

Despite the permission of Professor Jean-Charles Szurek to record the conference, one of the organizers, a lecturer at EHESS, Judith Lyon-Caen used the protests of the suppressed as a pretext to prohibit further recording of the conference.

On 24 and 25 February, the organizers and some speakers published a vague, critical statement about the conference, lashing out at some of the participants. One of the allegations, albeit inelegant, seemed justified: the Polish conference participants certainly did not match the French language skills of some speakers and organizers.

Therefore, before we make any further decisions in response to threats of taking legal steps against the critics of the conference, we request the conference organizers to provide an unedited and complete access to video recordings from the entire conference. After professionally verifying the content of these recordings, we will then publicly comment about subsequent possible administrative, civil or criminal law proceedings, in accordance with the results of the analysis of the materials.

Currently, we must unequivocally state that a group of researchers calling themselves “New Polish School of the Holocaust” is neither Polish – because the general scientific/academic standards of debate were not observed, nor is it a school because of the censorship and gagging instead of encouraging criticism and proper debate.

We demand that dissenting voices of Polish scientists and other experts with an impeccable track record in the field of the Holocaust in German-occupied Poland will be listened to, and not sowers of hatred, racism and anti-Polish lies.

We demand an immediate termination of financing of the so-called “New Polish School of the Holocaust” by Polish taxpayers.

We announce that:

  • every Pole who is mentioned by name and surname, who cannot defend himself against false accusations, or because the accusations were only made after his death, or because as a victim of the Holocaust and five decades of Soviet communist slavery they have no independent financial means of defense, and
  • every Polish organization subjected to similar defamations

will receive support through the emerging international foundation which, with the consent of the Trade Union “Solidarity”, we would like to call the Polish Foundation of Solidarity with the Victims of Hitler’s Germany and Soviet Russia.

At the same time, we encourage everyone to voluntarily contribution each year for such solidarity with the Polish victims of pseudo-scientific wickedness. This solidarity means today as much as the 10-million members of Solidarity did who changed the world nearly 40 years ago.

_________________________

(1)   Attempts to blur the responsibility for the establishment of concentration and death camps devised and operated by Nazi Germany by putting blame on other nations or ethnic groups.
http://www.holocaustremembrance.com/working-definition-holocaust-denial-and-distortion

(2) https://www.holocaustresearch.pl/index.php?mod=news&show=376

Contact: press@polishmediaissues.online

 
 
za:
https://polishmediaissues.online/komunikat-medialny-w-sprawie-prob-negowania-niemieckiego-nazistowskiego-sprawstwa-holokaustu-w-okupowanej-polsce-przez-tzw-nowa-polska-szkole-holokaustu-w-ehess-w-paryzu/
 
video - wystąpienie prof. Leociaka z PAN  podczas konferencji w Paryżu
foto: Zbigniew Adamek - wystąpienie T.Grossa podczas konferencji.


Materiał filmowy 1 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.