SKANDAL! Antypolski atak podczas pseudonaukowej konferencji w Paryżu - relacja uczestniczki oraz video
data:24 lutego 2019     Redaktor: Redakcja

OBEJRZYJ VIDEO! Aktualizacja 26.02 - Publikujemy wersję w języku angielskim oryginalnego tekstu.
Wrażenia uczestniczki konferencji “Nowa polska szkoła historii Shoah” (21-22 lutego 2019r.) w Paryżu.
Video zarejestrowane podczas skandalicznego potraktowania  Polaków protestujących wobec oszczerstw skierowanych przeciw Polsce i Polakom przez panelistów po zakończeniu konferencji.

Wrażenia z konferencji “Nowa polska szkoła historii Shoah”( 21-22 lutego 2019r.)
 
Wiedziałam, że nie będzie to rzeczowe, neutralne i naukowe opisywanie faktów historycznych. Znałam z YOUtube wystąpienie Bikont na spotkaniu z czytelnikami w USA, gdzie dala popis kłamstwa i bezczelności. Ale takiego koncertu nienawiści nie spodziewałam się. Wszystko służyło jednemu celowi: przedstawić Polaków jako dzikie bestie polujące na pragnących uratować się Żydów. Nie było to  już umniejszania zbrodni niemieckich; z  ogólnego dyskursu Niemcy całkowicie zniknęli. Głównymi bohaterami, a więc autorami żydowskiego holokaustu zostali Polacy. Narracja osiągnęła szczyty absurdu w wystąpieniu doktoranta z Afryki, który porównał ludobójstwo Żydów do ludobójstwa w Rwandzie. Odnosiło się wrażenie , że on sam nie wiedział, że  głównymi sprawcami byli Niemcy. Starał się wykazać, w jaki sposób mity i różne wierzenia przyczyniają się do powstawania nienawiści prowadzącej do ludobójstwa. Według prelegenta, w  Polsce  antysemityzm zasilany był  mitem  o rytualnym zabójstwie oraz słowami nienawiści usłyszanymi w kościele. Należy zaznaczyć, ze promotorem tej pracy jest nie kto inny tylko sam Jean-Charles Szurek. Czy to on był źródłem informacji młodego doktoranta?
W żadnym z referatów nie było ani jednego zdania o sytuacji Polaków w czasie okupacji; o racjonowaniu żywności, bezrobociu, głodzie, braku opalu, leków, chorobach, walce Polaków o przetrwanie. Podano liczbę 200 000 Żydów, którzy wydostali się z getta, z których przetrwało 30-40 tysięcy. Nic nie było o zaangażowaniu Polaków w przetrwanie tych 40 tysięcy. Jeśli przetrwali, to dzięki oddziałom komunistów działających w lasach lub w obozach pracy, do których udawali się Żydzi. Nawet wzmianka o “nielicznych” Sprawiedliwych była okazją do podkreślenia polskiego antysemityzmu.( śmiertelne zagrożenie ze strony sąsiadów)
13 lutego 2011r w religijnym programie telewizji francuskiej “La source”, rabin wyjaśniał swoim żydowskim telewidzom, że każdy Żyd ma przede wszystkim zobowiązania wobec własnego życia i nie ma prawa narażać go dla ratowania bliźniego. Kiedy podczas dyskusji przypomniałam ten nakaz Talmudu, odebrano mi mikrofon i powiedziano, że obrzucam ich inwektywami, a jeden ze słuchaczy podszedł do mnie i nazwał mnie antysemitką.
We wszystkich referatach opisywane sytuacje wyrwane były z kontekstu. Grabowski mówił , że granatowi policjanci odpowiedzialni są za śmierć tysięcy Żydów, ale ani słowem nie wspomniał, że byli to przedwojenni policjanci zmuszeni  pod karą śmierci do objęcia stanowisk. Mówiąc tez o horrorze panującym przy likwidacji getta  ani słowem nie zająknął się o judenratach
Z. referatów wynikało ze najstraszliwszymi antysemitami w Europie byli Polacy . Mówiono o wymiarze społecznym i geograficznym Shoah ( Potel)
Joanna Tokarska-Bakir stwierdzila,ze w przeciwieństwie do Polski w  Niemczech przemoc codzienna nie istniała zapominając dodać , że w Niemczech Żydzi byli zasymilowani. Odniosłam wrażenie , ze w Niemczech sytuacja Żydów byla lepsza.
Tokarska –Bakir stwierdza, że pogrom kielecki nie był prowokacją NKWD, ale tez nic nie mówi, kto zainicjował te masakrę zajmując sie raczej przeszłością milicjantów . ( to przedwojenna policja granatowa) Kiedy po referacie podeszłam do niej i zapytałam o zleceniodawcę dala mi bardzo wykrętną odpowiedz, ale w końcu przyznała, że był w komendzie milicji w UB Rosjanin o nazwisku Kupcza. Tego w referacie nie powiedziała.
Jednak największą  odrazę wywołało we mnie wystąpienie Bikont. Jeśli celowe pomijanie faktów istotnych dla sprawy można nazwać kłamstwem przez zaniechanie, to dziennikarka Wyborczej jest mistrzynią kłamstwa. Mówiąc o Sendlerowej poddała w wątpliwość liczbę uratowanych przez nią dzieci, doszukiwała się najmniejszych szczegółów w jej biografii, które mogłyby choć trochę przysłonić jej bohaterstwo. ( Nie była łagodną staruszka, lecz osoba zachłannie budującą swoją legendę dodając do niej zmyślone fakty- nie była torturowana przez komunistów). Bikont ukryła, że Sendlerowa była torturowana i skazana na śmierć przez Gestapo. Tak samo jak kiedyś w USA ( film z YOUTUBE) skwitowała jednym zdaniem okupacją sowiecką w Jedwabnem. ( Od września 1939 do czerwca 1941r. Jedwabne było pod okupacja sowiecka ). Ani słowa o deportacjach Polaków i zajęciu ich stanowisk przez Żydów.
Bikont z lubością oddaje się opisom niemal sadystycznych prześladowań dzieci żydowskich przez Polaków. Używa obrazów silnie działających na wyobraźnię i zmysły. Powiada, że największym zagrożeniem dla dzieci żydowskich byli dorośli i dzieci polskie.  Takimi stwierdzeniami  kończy swój referat o  kobiecie, która dla tych dzieci była torturowana i omal nie oddala życia.
Z dużym zdziwieniem przyjęłam stwierdzenie Persaka mówiącego, iż  Polacy nie chcą przyznać się do winy w Jedwabnem z powodu “mitu” o roszczeniach Żydów amerykańskich domagających się 60 miliardów dolarów. Czyżby Persak nie wiedział , że to nie jest mit i  chodzi tu o wiele więcej niż 60 miliardów? A może nie chciał tylko zrażać swoich żydowskich przyjaciół z Paryża?
Oczekiwałam również , że może mówiąc o holokauscie i antysemityzmie  wspomni choć jedna osoba o konferencji w Evian w 1938r.na której 32 kraje debatowały nad udzieleniem azylu znajdującym się w śmiertelnym niebezpieczeństwie Żydom niemieckim i austriackim. ŻADEN kraj nie zgodził sie na ich przyjęcie. Ale tylko Polska jest antysemicka
 
Urszula Vittoriani
 
PS. Nowa polska szkoła jest de facto szkolą ANTYPOLSKĄ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Impressions from the conference “New Polish School of Shoah History”

SCANDAL! Anti-Polish attack during a pseudoscience conference in Paris – as revealed by a participant and video.

Impressions from a participant at the conference “New Polish School of Shoah History” in Paris on February 21-22, 2019. Video recorded during scandalous treatment of Poles protesting against slanders directed against Poland and Poles by the panelists after the conference.

I knew that it would not be a factual, neutral and scientific description of historical facts. I knew from Youtube about Bikont’s speech at a meeting with readers in the USA, where she gave a show of lies and insolence. But I did not expect such a concert of hatred. Everything served one purpose: to present Poles as wild beasts hunting for those wishing to save Jews. It was no longer a belittling of German crimes; from the general discourse Germans had completely disappeared. The main heroes, and therefore the authors of the holocaust against Jews, were Poles. The narrative has reached absurd peaks in the PhD student from Africa’s speech, which compared the Jewish genocide to the Rwandan genocide. One had the impression that he did not know that the main perpetrators were Germans. He tried to show how myths and various beliefs contribute to the rise of hatred leading to genocide. According to the speaker, in Poland, anti-Semitism was powered by the myth of ritual murder and the words of hatred heard in the church. It should be noted that the promoter of this work is none other than Jean-Charles Szurek himself. Was he the source of information for a young PhD student?

In none of the papers was there any opinion about the situation of Poles during the occupation; about rationing of food, unemployment, hunger, lack of food and medicines, diseases, the Poles struggle for survival. The number of 200,000 Jews who escaped from the ghetto, from which 30-40,000 survived, was given. Nothing was mentioned about the Poles’ commitment to the survival of those 40,000. If they survived, it was thanks to the branches of communists operating in the forests or in the labour camps to which the Jews went. Even the mention of the “few” Righteous was an opportunity to emphasize Polish anti-Semitism (a deadly threat from the neighbours).

On February 13, 2011, in a religious program on French television, La source, the rabbi explained to his Jewish viewers that every Jew had first and foremost obligations to his own life and had no right to expose himself to save his neighbour. When, during the discussion, I mentioned this Talmud instruction, I was deprived of the microphone and told that I was casting invectives at them, and one of the listeners approached me and called me an anti-Semite.

In all the presentations, the situations described were taken out of context. Grabowski said that the blue policemen are responsible for the deaths of thousands of Jews, but he did not say that they were pre-war policemen forced under penalty of death to follow orders. Speaking also of the horror that prevailed in the liquidation of the ghetto, he did not say anything about the Judenrat [Jewish councils].

From the papers, Poles were the most terrible anti-Semites in Europe. They talked about the social and geographical dimension of Shoah (Potel).

Joanna Tokarska-Bakir stated that in contrast to Poland, in Germany everyday violence did not exist, forgetting to add that in Germany the Jews were assimilated. I got the impression that the situation of Jews in Germany was better.

Tokarska -Bakir states that the Kielce pogrom was not a provocation of the NKVD, but also she said nothing about who initiated the massacre, dealing rather with the past of militiamen. (This is the prewar blue police). When, after the lecture, I approached her and asked about the principal, she gave me a very evasive answer, but in the end she admitted that he was in the UB [Communist Secret Police] militia command of a Russian named Kupcza. She did not say that in the paper.

However, the greatest disgust in me was the appearance of Bikont. If deliberate omission of facts relevant to the matter can be called a lie by omission, the journalist of “Wyborcza” is a master of lies. Speaking of Sendlerowa, she questioned the number of children she had saved, she sought out the smallest details in her biography that could obscure her heroism. (She was not a gentle old lady, but a person who was eagerly building up her legend by adding to it bogus facts – she was not tortured by the communists). Bikont hid that Sendler was tortured and condemned to death by the Gestapo. Just as it was in the USA (the film on Youtube), she acknowledged in one sentence the Soviet occupation in Jedwabne. (From September 1939 to June 1941, Jedwabne was under Soviet occupation). Not a word about the deportations of Poles and the occupation of their positions by Jews.

Bikont loves using the descriptions of the almost sadistic persecution of Jewish children by Poles. She uses images that strongly affect the imagination and senses. She says that the biggest threat to Jewish children were Polish adults and children. With such statements she concludes her presentation about a woman who was tortured for these children and almost sacrificed her life.

It was with great astonishment I received  Persak’s statement that Poles do not want to plead guilty in Jedwabne because of the “myth” about the claims of American Jews demanding $60 billion. Does Persak not know that this is not a myth and it is much more than 60 billion? Or maybe he just did not want to offend his Jewish friends from Paris?

I also expected that perhaps, speaking about the Holocaust and anti-Semitism, at least one person would mention the Evian conference in 1938 where 32 countries debated the granting of asylum to German and Austrian Jews who were in mortal danger. No country agreed to accept them. But only Poland is anti-Semitic.


Urszula Vittoriani

PS. The new Polish school is in fact an ANTI-POLAND school.

 
foto: Zbigniew Adamek


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.