APEL ŚWIATOWEGO POROZUMIENIA POLSKICH PATRIOTÓW na  V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
data:20 września 2018     Redaktor: Redakcja

APEL ŚWIATOWEGO POROZUMIENIA POLSKICH PATRIOTÓW O WŁĄCZENIE NASTĘPUJĄCYCH POSTULATÓW DO UCHWAŁ KOŃCOWYCH V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY


Szanowni Państwo!
W związku z odbywającym się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy my, niżej podpisani przedstawiciele powołanego w dniu 22 sierpnia 2018 Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, przedkładamy oficjalnie niniejszy apel wraz z zawartymi w nim postulatami skierowanymi do władz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności do Rządu, Sejmu i Senatu, wnioskując, aby apel ten, w niezmienionej formie, stał się jedną z uchwał końcowych Zjazdu. Zawarte w apelu postulaty są podsumowaniem długiej debaty w kręgach polskich patriotów z całego świata. Wyrażają one zaniepokojenie i troskę obecnym stanem współpracy z władzami państwowymi. Symptomatycznym dla poziomu tej współpracy jest fakt niezaproszenia na V Światowy Zjazd - odbywający się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 550 rocznicę powstania polskiego parlamentaryzmu - większości osób z niepodległościowej i patriotycznej części Polonii i Polaków z zagranicy, zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe.
Światowe Porozumienie Polskich Patriotów składa następujące postulaty do władz Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Współpraca Postulujemy powołanie posiadającej wymagane uprawomocnienia decyzyjne i wykonawcze RządowoParlamentarnej Grupy Roboczej d/s Zmian we Współdziałaniu ze środowiskami patriotycznej Polonii i Polaków z zagranicy. Oczekujemy od ww. Grupy Roboczej podjęcia do końca roku 2018 spotkań z przedstawicielami Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, reprezentującego owe środowiska, mających na celu uzdrowienie współpracy z patriotycznymi Polakami mieszkającymi poza granicami Polski.
2. Lustracja Uchwalenie ustawy nakładającej obowiązek lustracji wszystkich osób wchodzących do zarządów organizacji oraz stowarzyszeń polonijnych na świecie (w tym Prezesów, Sekretarzy, Skarbników, a także Rewidentów, itp.), aby wyeliminować z nich działaczy w jakikolwiek sposób związanych z dawnym systemem komunistycznym. Obowiązek lustracyjny powinien być w szczególności nałożony na organizacje i stowarzyszenia polonijne, które są finansowane przez państwo polskie oraz organizacje w Polsce, które wspomagają Polonię.
3. Instytut d/s Polonii Skonsolidowanie w jednym miejscu np. w utworzonym do tego celu Instytucie ds. Polonii lub alternatywnie Urzędzie ds. Polonii lub Biurze ds. Polonii wszystkich podmiotów państwowych zajmujących się współpracą, pomocą, promocją czy inną działalnością na rzecz Polonii i Polaków mieszkających na stałe poza granicami Polski. Konsolidacja ta jest naszym zdaniem niezbędna dla usprawnienia współpracy, procesu decyzyjnego oraz wdrażania podjętych decyzji w życie. Kompetencje oraz zakres działania tej skonsolidowanej instytucji powinny obejmować planowanie, koordynowanie oraz realizację postulatów 4-12.
4. Finansowanie Polonii i Polaków z zagranicy Zastąpienie dotychczasowego, nietransparentnego i nepotycznego, sposobu finansowania ze środków budżetowych i pozabudżetowych projektów polonijnych, nowym i przejrzystym systemem, który będzie przyjazny dla środowisk dbających o polską rację stanu.
5. Polityka Historyczna Opracowanie w ramach grupy roboczej planu współpracy między władzami RP, w szczególności MSZem, Ministerstwem Rozwoju, IPN-em i PISM-em, a Polonią i Polakami z zagranicy, w celu realizacji spójnej polityki historycznej oraz wsparcia władz RP w walce o dobre imię Rzeczypospolitej i narodu polskiego.
6. Edukacja Utworzenie grupy roboczej w celu wypracowania nowego, wydajnego systemu edukacji młodzieży polskiego pochodzenia dostosowanego do lokalnych potrzeb i możliwości Polaków w poszczególnych krajach. Wdrożenie regulacji prawnych oraz systemu nadzoru gwarantującego, że dotowane przez Rzeczpospolitą szkolnictwo poza granicami kraju zawierać będzie w swoich programach rzetelne, całościowe aspekty historyczno-patriotyczne oraz zapewniającego patriotyczną postawę kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkół. Wprowadzenie szkoleń nauczycieli polonijnych w Polsce i zachęt motywacyjnych dla zagranicznych polskich szkół patriotycznych, będących przeciwwagą dla wszechobecnej w szkolnictwie zachodnim ideologii marksistowskiej.
7. Lobbying Jak najszybsze powołanie grupy roboczej opracowującej modele wsparcia przez Rzeczpospolitą Polską polskich instytutów/fundacji zajmujących się profesjonalnym lobbyingiem na rzecz Polski, w szczególności w krajach o strategicznym znaczeniu dla polskiej racji stanu.
8. Media Wprowadzenie regulacji prawnych, ustanowienie budżetu oraz przyznanie minimum 1 godziny dziennie czasu antenowego w głównych mediach publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24) na programy redagowane, realizowane i produkowane przez Polaków mieszkających poza granicami Polski, w szczególności na audycje radiowe i telewizyjne. Umożliwienie Polakom mieszkającym poza granicami Polski dostępu do mediów publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24). W tym celu apelujemy o umożliwienie spotkania z przedstawicielami poszczególnych mediów jak i reprezentantami Rady Mediów Narodowych.
9. Biznes Polonijny Usprawnienie regulacji prawnych i podatkowych dla przedsiębiorstw polonijnych inwestujących w Polsce, i wsparcie promocji tychże przedsiębiorstw.
10. Dyplomacja Lepsze wykorzystanie potencjału Polonii poprzez stworzenie kontyngentów i nowej ścieżki rekrutacji do ambasad i konsulatów RP, w tym konsulatów honorowych, dla lokalnej, dobrze wykształconej oraz znającej miejscową specyfikę młodzieży polskiego pochodzenia (bez względu na to czy posiada ona podwójne obywatelstwo czy nie). Umożliwienie szkoleń tejże młodzieży w MSZ w Warszawie.
11. Problemy podatkowe Rozwiązanie przez władze RP międzynarodowych problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem polskich emerytów oraz pomoc w kwestiach socjalnych w poszczególnych państwach.
12. Problemy Mniejszości Polskiej Domaganie się od partnerów RP realizowania zobowiązań powziętych na mocy międzynarodowych umów, szczególnie dotyczących przestrzegania praw polskich mniejszości narodowych w krajach będących sygnatariuszami tych umów.
13. Dyskryminacja patriotycznej Polonii i Polaków zagranicą Wyrażamy stanowczy protest przeciwko dyskryminowaniu środowisk patriotycznej Polonii przy oficjalnych kontaktach z przedstawicielami władz państwowych oraz przy organizacji jakichkolwiek zjazdów, konferencji, sympozjów czy spotkań dotyczących Polonii. To właśnie nasze patriotyczno-niepodległościowe środowiska, skupione w małych grupach czy stowarzyszeniach, działające od lat poza granicami kraju na rzecz polskiej racji stanu, bez jakiegokolwiek wsparcia przyczyniły się w 2015 wraz z patriotyczną częścią społeczeństwa polskiego w kraju, do zdobycia władzy przez obecny rząd. Stanowiły one również - i stanowić będą w przyszłości - rdzeń wielomilionowej rzeszy Polaków działających na całym świecie na rzecz rozwoju silnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Sygnatariusze apelu: 57 podpisów


Uchwała powołująca ugrupowanie o nazwie  Światowe Porozumienie Polskich Patriotów
Polacy z całego świata łączą się pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” Stowarzyszenia polonijne z całego świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce oraz w krajach ich zamieszkania. W dniu 22 sierpnia 2018 powołane zostało pod roboczą nazwą Światowe Porozumienie Polskich Patriotów ugrupowanie, które reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Porozumienie nie jest związane z żadną partią, ani środowiskiem politycznym oraz opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie "Bóg, Honor i Ojczyzna". Pozostaje ono jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących. Celem inicjatywy jest lepsze wykorzystanie potencjału Polonii dla dobra Polski i wspieranie propolskich i prochrześcijańskich działań rządu za granicą. Porozumienie zamierza reprezentować interesy należących do niego organizacji, aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce, ułatwiać transfer wiedzy i doświadczeń polonijnych oraz wspierać polski rząd w walce o polską rację stanu na arenie międzynarodowej. Porozumienie wyraża aprobatę dla działań polskiego rządu takich jak wzmocnienie polityki prospołecznej, dbałość o silny wzrost gospodarczy czy zdynamizowanie współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej oraz Międzymorza. Inicjatorzy nowej grupy polonijnej wyrażają jednocześnie rozczarowanie w związku z ciągle bardzo słabym wykorzystaniem potencjału Polonii dla dobra państwa polskiego. Członkowie nowo powstałej grupy wskazują też na konieczność wspólnego przeciwdziałania coraz silniejszemu nurtowi ideologii marksistowskiej zalewającej niemal wszystkie sfery życia i liczą w tym zakresie na polski rząd. Podkreślają oni jednak, że współpraca z władzami w kraju nie będzie wydajna bez usunięcia stojących na drodze do jej rozwoju przeszkód. Wśród trudności podawanych przez Porozumienie są takie jak: brak lustracji działaczy polonijnych, finansowanie przez polskie władze działalności niezgodnej z polską racja stanu przy jednoczesnym braku wsparcia dla grup walczących o dobre imię naszej Ojczyzny czy lobbujących na rzecz Polski, nieegzekwowanie przez kolejne polskie rządy bilateralnych umów międzypaństwowych chroniących praw Polaków mieszkających za granicą, brak wykorzystania potencjału Polonii w polskiej dyplomacji, brak reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie, nieefektywny system wspierania nauczania języka polskiego i niedobory w patriotycznym szkoleniu polonijnej kadry nauczycielskiej, rozproszenie państwowych podmiotów współpracujących z Polonią, izolowanie środowisk polonijnych od dostępu do mediów publicznych czy brak solidnego wsparcia dla propolskich i prochrześcijańskich mediów za granicą. Marek Błażejak, członek grupy polonijnej Polish Media Issues i jeden z inicjatorów Porozumienia powiedział: „Z okazji 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości spora grupa Polaków mieszkających za granicą podjęła się trudnego zadania zaktywizowania potencjału Polonii, usprawnienia mocno kulejącej współpracy z rządem w Warszawie jak i wzmocnienia roli Polaków z zagranicy w kształtowaniu współczesnej Polski. Czy to się uda, zależy od determinacji organizacji tworzących Porozumienie oraz umiejętności zawierania mądrych kompromisów”. Ks. Stanisław Jeż, wspierający Porozumienie Rektor Senior Polskiej Misji Katolickiej we Francji podkreślił, że „polscy chrześcijanie jako nosiciele wartości chrześcijańskich mają szczególną rolę do odegrania nie tylko w Polsce ale w świecie współczesnym”. Ks. Jeż dodał również, że szkoły przyparafialne odgrywają nieocenioną rolę w kultywowaniu polskości i patriotyzmu. Nowa inicjatywa polonijna, która przyjęła tymczasową nazwę Światowe Porozumienie Patriotycznych Polaków będzie walczyć zarówno o swoje interesy w Warszawie jak i ma nadzieję na połączenie sił z polskimi władzami, aby walczyć o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Porozumienie zaprasza do współpracy wszystkie organizacje polonijne z całego świata, którym bliska jest dewiza "Bóg, Honor i Ojczyzna".

Kontakt: Waldemar Biniecki, USA waldek@binieckiconsulting.com,  Walter Wiesław Gołębiewski, USA wgoleb@aol.com , Wacław Kujbida, Kanada TVNiezaleznaPolonia@gmail.com , Marek Wasag, Niemcy marek.wasag@googlemail.com
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.