Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Trzy Kropki” w związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi
data:09 września 2018     Redaktor: Anna

Publikujemy Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Trzy Kropki" aby pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Trzy Kropki” w związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi
8 września 2018

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi po raz kolejny w artykule tabloidu „Fakt” na temat Stowarzyszenia „Trzy Kropki” i byłego prezesa prof. Tomasza Panfila dotyczącymi realizacji projektu dofinansowanego przez MSZ związanego z trasą koncertową zespołu Contra Mundum na terenie Wielkiej Brytanii, Zarząd oświadcza, co następuje:

Dotacja przyznana przez MSZ została przez Stowarzyszenie niemalże w całości wykorzystana na organizację trasy koncertowej zespołu “Contra Mundum” w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie poprzez przekazanie MSZ pełnej dokumentacji księgowej wykazało zasadność wydatków związanych wyłącznie z realizacją zadania pożytku publicznego. Pozostałą i niewykorzystaną część kwoty Stowarzyszenie zwróciło Ministerstwu zgodnie z terminem rozliczenia projektu.
W chwili formułowania żądania przez MSZ zwrotu kwoty dotacji, Stowarzyszenie nie dysponowało środkami publicznymi uzyskanymi z projektu, które w całości zostały wykorzystane na realizację trasy koncertowej “Contra Mundum” w Wielkiej Brytanii. Wydatki obejmowały: wynagrodzenie agencji koncertowej zajmującej się promocją projektu w Wielkiej Brytanii, druk plakatów i innych materiałów promocyjnych, wynagrodzenie zespołu, wynajęcie sprzętu, koszty transportu, noclegów i wyżywienia członków trasy, wynajem trzech sal koncertowych.
Zarzuty MSZ w stosunku do Stowarzyszenia dotyczyły efektów i frekwencji przeprowadzanego na terytorium Wielkiej Brytanii projektu (trzech koncertów zespołu “Contra Mundum”). Stowarzyszenie z należytą starannością podeszło do realizacji projektu, dostarczając m. in. materiały promocyjne, środek transportu, obsługę trasy. Zawarło jednocześnie umowę z profesjonalnym podmiotem na terytorium Wielkiej Brytanii (z siedzibą w Southampton), który miał odpowiadać za wynajem sal koncertowych, przeprowadzenie obsługi impresaryjnej trasy oraz właściwej promocji wydarzeń. Stowarzyszenie zawarło z wyżej wymienionym podmiotem stosowną pisemną umowę (z zastrzeżeniem kar umownych). Pomimo tego, agencja koncertowa, która miała za zadanie zadbanie o właściwą i należytą promocję koncertów, nie wywiązała się zupełnie z przyjętego na siebie zobowiązania. Skutkowało to brakiem jakiejkolwiek promocji na terenie Wielkiej Brytanii, pomimo dostarczenia przez Stowarzyszenie niezbędnych materiałów, a także odwołaniem koncertu w Londynie. Agencja zaoferowała bowiem (pomimo uprzednich pisemnych uzgodnień) salę o zupełnie nieakceptowalnym standardzie nie korygując ceny stosownie do standardu lokalu.
Wobec powyższego Stowarzyszenie w myśl art. 471 par. 1 kodeksu cywilnego nie jest podmiotem odpowiedzialnym za niewykonanie projektu, bowiem dokładając należytej staranności w wyborze profesjonalnej agencji koncertowej nie miało wpływu na zaniechania promocji wydarzenia, do którego ww. podmiot zobowiązał się w pisemnej umowie.
W związku z oczywistym naruszeniem przez agencję koncertową w Southampton postanowień zawartej umowy, Stowarzyszenie wystąpiło z pozwem o zapłatę przeciwko temu podmiotowi do Sądu Okręgowego w Lublinie, załączając stosowne dowody z dokumentów, a także zeznania szeregu świadków. We wstępnej fazie rozpoznania sporu sądowego, Sąd przyznał rację Stowarzyszeniu, udzielając na czas trwania postępowania zabezpieczenia roszczenia. Sąd uznał, że doszło do znacznego uprawdopodobnienia roszczenia, tj. prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego agencji wynagrodzenia oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z realizacją trasy koncertowej.
Stowarzyszenie podjęło rozmowy z MSZ w celu wyjaśnienia zarzutów formułowanych przez organ i wskazania prawdziwych przyczyn problemów, które powstały w trakcie realizacji trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii. Dotychczas bowiem w przestrzeni medialnej pojawiało się bardzo wiele nieprawdziwych informacji nt. realizacji projektu, które miały wpływ na stanowisko MSZ w niniejszej sprawie. Pomówienia te nie opierały się na żadnych sprawdzonych informacjach i były sporządzone z pogwałcenia zasad rzetelności dziennikarskiej.
Zarząd STK pragnie podkreślić, że w przestrzeni medialnej powielano nieprawdziwe i krzywdzące informacje na temat byłego prezesa Stowarzyszenia prof. Tomasza Panfila, który jesienią 2017 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji z uwagi na zatrudnienie w charakterze urzędnika państwowego. Stosowna zmiana w KRS została dokonana w maju 2018 r.
Podkreślenia wymaga, że z powództwa prof. Tomasza Panfila toczą się obecnie dwa postępowania o ochronę dóbr osobistych w sprawie nieprawdziwych publikacji na jego temat publikowanych przez „Fakt” i portal Wirtualna Polska, w związku z rzekomymi zaniechaniami przy organizacji trasy koncertowej zespołu Contra Mundum. Dodatkowo przeciwko Wirtualnej Polsce skierowano wniosek o zabezpieczenie procesowe w postaci usunięcia wszystkich powtarzanych przez nią za Faktem kłamliwych  informacji. Sąd przychylił się do wniosku i taki nakaz wydał.
Także na temat innych członków Stowarzyszenia, w przestrzeni medialnej pojawiło się szereg obraźliwych i nieprawdziwych informacji. Należy podkreślić, że praca podjęta przez nich w celu realizacji projektu dofinansowanego przez MSZ była całkowicie bezinteresowna i nieodpłatna,  podobnie jak praca wolontariuszy na terenie Wielkiej Brytanii.
Redakcja tabloidu „Fakt” została dokładnie poinformowana przez pełnomocnika Stowarzyszenia o sytuacji i podejmowanych krokach zmierzających do wyjaśnienia sprawy. Informacje te zostały jednak całkowicie zignorowane i zastąpione zniesławiającym artykułem daleko odbiegającym od rzeczywistości. Wskazuje to na złośliwe i tendencyjne naruszanie dobrego imienia Stowarzyszenia oraz związanych z nim osób, co uprawnia do wystąpienia na drogę sądową przeciwko osobom za to odpowiedzialnym.
Spór sądowy wszczęty przeciwko agencji koncertowej, która poprzez zaniechania doprowadziła do zakwestionowania przez MSZ prawidłowości wykonania zadania publicznego powierzonego Stowarzyszeniu, wykaże prawdziwość twierdzeń Stowarzyszenia oraz niezasadność formułowanych w przestrzeni medialnej zarzutów.
Stowarzyszenie realizowało z sukcesami wiele projektów i zadań publicznych, wobec których  nie formułowano żadnych zastrzeżeń dotyczących zarówno przebiegu projektu, jak i sposobu rozliczenia powierzonych funduszy.

Zarząd Stowarzyszenia Trzy Kropki

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.