Rocznica antypolskiej operacji NKWD
data:09 sierpnia 2018     Redaktor: AK

Gehenna dziesiątek tysięcy Polaków rozpoczęła się w momencie największego nasilenia stalinowskich czystek, które przeszły do historii pod nazwą Wielkiego Terroru. 11 sierpnia 1937 roku ludowy komisarz spraw wewnętrznych (szef NKWD) Nikołaj Jeżow, źle osławiony „krwawy karlik", wydał rozkaz nr 00485, po wcześniejszej akceptacji Biura Politycznego KC WKP (b) z Józefem Stalinem na czele.

 
 
ROZKAZUJĘ:
 
1. Od 20 sierpnia 1937 r. rozpocząć szeroką operację, prowadzącą do pełnej likwidacji terenowych jednostek POW i – przede wszystkim – jej dywersyjno-szpiegowskich i powstańczych kadr w przemyśle, transporcie, sowchozach i kołchozach. Cała operacja powinna być zakończona w terminie 3 miesięcy, tzn. do 20 listopada 1937 r.

2. Aresztowaniu podlegają: a) ujawnieni w toku śledztwa i dotychczas niewykryci aktywni członkowie POW, zgodnie z załączonym spisem, b) wszyscy pozostający w ZSRS jeńcy wojenni z armii polskiej, c) zbiedzy z Polski, niezależnie od czasu ich przejścia do ZSRS, d) emigranci polityczni i osoby wydalone z Polski z powodu przekonań politycznych, e) byli członkowie PPS i innych antysowieckich polskich partii politycznych, f) najaktywniejsza cześć miejscowych elementów antysowieckich i nacjonalistycznych z polskich rejonów.

3. Operację aresztowań przeprowadzić w dwóch kolejnościach: a) w pierwszej kolejności aresztowaniu podlegają wymienione wyżej kontyngenty pracujące w organach NKWD, w Armii Czerwonej, w fabrykach zbrojeniowych, w obronnych oddziałach wszystkich pozostałych fabryk, w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, wodnego i lotniczego, w gospodarce energetycznej wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych, w gazowniach i rafineriach naftowych, b) w drugiej kolejności aresztowaniu podlegają wszyscy pozostali, pracujący w przedsiębiorstwach przemysłowych bez znaczenia dla obronności, w sowchozach, kołchozach i instytutach.
 
4. Równocześnie z rozwinięciem operacji dotyczącej aresztowań rozpocząć pracę śledczą. Główny nacisk w śledztwie położyć na pełne zdemaskowanie organizatorów i kierujących grupami dywersyjnymi, w celu pełnego ujawnienia dywersyjnej sieci. Wszystkich wymienionych w zeznaniach przesłuchiwanych - szpiegów, szkodników i dywersantów – NATYCHMIAST ARESZTOWAĆ. Dla prowadzenia śledztwa wyznaczyć specjalną grupę pracowników operacyjnych.
 
5. Wszyscy aresztowani, zależnie od stopnia ujawnionej winy wykazanego w toku śledztwa, dzieleni są na dwie kategorie: a) pierwsza kategoria, podlegająca rozstrzelaniu, do której należą szpiegowskie, dywersyjne, szkodnicze i powstańcze kadry polskiego wywiadu, b) druga kategoria, do której należą mniej aktywni z nich, podlegająca karze zamknięcia w więzieniach i łagrach z wyrokami od 5 do 10 lat.
 
6. Odnośnie przydzielonych w toku śledztwa do pierwszej lub drugiej kategorii co 10 dni sporządza się wykazy z krótkimi streszczeniami śledczych i agenturalnych materiałów, charakteryzujących stopień winy aresztowanego, które kieruje się w celu ostatecznego zatwierdzenia do NKWD ZSRS. Przydziału do – odpowiednio – pierwszej lub drugiej kategorii dokonują, na podstawie rozpatrzonych agenturalnych i śledczych materiałów, Komisarz Ludowy Spraw Wewnętrznych republiki i naczelnik UNKWD okręgu lub kraju wraz z odpowiednim prokuratorem: republiki, kraju lub okręgu.
 
7. Zaprzestać zwalniania z więzień i łagrów osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności, osądzonych za szpiegostwo na rzecz Polski. Na temat każdej z tych osób przedstawić materiał do rozpatrzenia na Nadzwyczajnym Posiedzeniu NKWD ZSRS.
 
8. Pracę nad rozgromieniem POW i wszystkich pozostałych kontyngentów polskiego wywiadu umiejętnie i rozważnie wykorzystać w celu pozyskania nowej agentury na polskiej linii. Przy doborze agentury poświecić dużo uwagi środkom ochraniającym organy NKWD przed przeniknięciem do sieci podwójnych (może to oznaczać także „agentów dwójki”) agentów polskiego wywiadu. Wykazy wyznaczonych do werbunku agentów wraz z wyczerpującą charakterystyką każdego z nich kierować w celu ich zatwierdzenia do kierownika GUGB NKWD tow. FRINOWSKIEGO.
 
9. O przebiegu operacji informować telegraficznie co 5 dni, tzn. 1., 5., 10., 15., 20., 25. i 30. dnia każdego miesiąca. (podpisał: Komisarz Ludowy Spraw Wewnętrznych ZSRS Generalny Komisarz Bezpieczeństwa Państwowego – JEŻOW)

Biurokratyczny w formie rozkaz przeraża - w zasadzie nie rodzi pytań - zgodna jest z sowiecką logiką sprawowania władzy.

• W latach 1937-1938, w wyniku tzw. operacji polskiej, NKWD zamordowało nawet 200 tys. Polaków, obywateli Związku Sowieckiego.
 
• Zabijano na podstawie decyzji administracyjnych, bez wyroków sądowych.
 
• W tej liczbie znajdują się też członkowie rodzin aresztowanych, żony i dzieci, które nie umierały wskutek bezpośrednich działań sowieckich oprawców.
 
• Antypolskie zbrodnie trwały łącznie ponad 14 miesięcy; wstrzymano je po wydaniu rozkazu nr 00762 z 26 listopada 1938.
 
Masowe zbrodnie na Polakach z lat 1937-1938 pochłonęły 10-krotnie więcej ofiar niż w przeprowadzonej przez NKWD egzekucji polskich oficerów w Charkowie, Smoleńsku, Miednoje i Katyniu w 1940 roku.

źródło: http://natemat.pl/133231,aresztowac-polskich-szpiegow-ujawniamy-materialny-dowod-na-masowy-mord-nawet-200-tys-polakow
 

 
Z mocy rozkazu nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa z dnia 11 sierpnia 1937 rozpoczęła się czystka etniczna - eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki.

Jeżow instruował czekistów: „Bijcie, mordujcie bez rozgraniczania”. „Lepiej zbyt wielu niż za mało”

• I mordowano brutalnie, bez opamiętania.

• Najczęściej bez sądu, nawet bez osławionych „trojek” NKWD.

• Strzałem w tył głowy, często salwami w spędzony tłum, czasem po prostu kijami.
 
 
Do rozkazu 00485 Jeżow dołączył list-załączniki opatrzony gryfem „ściśle tajne” o zaostrzonym reżymie „chronić jak szyfr” dla ścisłego terenowego kierownictwa NKWD. Jednostek wykonawczych na terenie całego Związku Sowieckiego było ok. 60.
List uzasadniał rozkaz mordowania Polaków w „operacji polskiej”.

List przewodni do rozkazu Jeżowa Nr. 00485 z dnia 11.08.1937
Ściśle tajne

„Przesyłamy razem z niniejszym rozkazem tajny dokument o faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR, a także materiały śledztwa w sprawie POW,[1] które ujawniają obraz długoletniej i stosunkowo bezkarnej dywersyjno-szpiegowskiej roboty wywiadu polskiego na terytorium Związku [Radzieckiego].

Z materiałów tych widać, że wywrotowa działalność wywiadu polskiego prowadzona była i nadal jest prowadzona, że bezkarność tej działalności można objaśnić jedynie złą pracą organów Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego[2] i beztroską czekistów.

Nawet teraz praca nad likwidacją w terenie polskich grup dywersyjno-szpiegowskich i organizacji POW nie rozwinęła się w pełni. Tempo i skala śledztwa są skrajnie małe. Podstawowe kontyngenty wywiadu polskiego uniknęły nawet ewidencji operacyjnej (z ogólnej masy zbiegów z Polski, liczącej około 15 tys. ludzi, zarejestrowano w całym Związku tylko 9 tys. osób). W zachodniej Syberii ze znajdujących się na jej terytorium ok. 5 tys. zbiegów zarejestrowano nie więcej niż 1 tys. ludzi. Taka sama sytuacja jest z ewidencją emigrantów politycznych z Polski. Co się tyczy roboty agenturalnej, to jej prawie zupełnie brak. Co więcej, istniejąca agentura, z zasady jest podwójna, podstawiona przez polski wywiad.

Nie dość zdecydowana likwidacja kadr wywiadu polskiego jest tym bardziej niebezpieczna, kiedy zostało rozbite moskiewskie centrum POW, aresztowano wielu najaktywniejszych jego członków. Wywiad polski, przewidując nieuchronność dalszych swoich wpadek, próbuje uruchomić, a w poszczególnych wypadkach już uruchamia, swą siatkę dywersyjną w gospodarce narodowej ZSRR, a przede wszystkim w obiektach o charakterze obronnym.

W związku z tym podstawowym zadaniem organów GZBP w chwili obecnej jest rozbicie antyradzieckiej działalności wywiadu polskiego i pełna likwidacja niedotkniętych dotąd szerokich dywersyjno-powstańczych dołów POW i podstawowych kontyngentów ludzkich wywiadu polskiego w ZSRR.”
 

• Wyjątkowy charakter "operacji polskiej" polegał na tym, że stała się ona swoistym wzorcem dla przeprowadzenia innych operacji narodowościowych w ZSRS.

• W żadnej z nich Jeżow nie kierował do regionalnych oddziałów NKWD tak szczegółowego rozkazu z tak drobiazgowym listem towarzyszącym.
 
• Kolejnej operacje narodowościowe były przeprowadzane według zasad i w duchu rozkazu nr 00485.
 
• Największą liczbowo grupę ofiar rozkazu nr 00485 stanowili, wedle ocen historyków, polscy chłopi.
 
• Zdarzały się wsie, w których wywożono na rozstrzelanie wszystkich mężczyzn, jakich udało się NKWD aresztować.
 
• W miastach wyłapywano Polaków na podstawie książek telefonicznych i list z nazwiskami opłacających energię elektryczną.
 
Na kilka lat przedtem, zanim w Niemczech hitlerowskich rozpoczęła się realizacja planów "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej", na rozkaz Józefa Stalina NKWD z zimną krwią dokonała ludobójstwa na Polakach mieszkających w Związku Sowieckim.

"Operacja polska", nawet na tle innych wcześniejszych i późniejszych zbrodni komunistycznych,
budzi przerażenie skalą i surowością jej przeprowadzenia:

Sowieci zamordowali około 20 proc. Polaków mieszkających wówczas w "ojczyźnie światowego proletariatu".

„Kopcie i czyśćcie nadal ten polsko-szpiegowski brud. Niszczcie go w interesie Związku Sowieckiego!”
(Józef Stalin do Nikołaja Jeżowa)

“Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 r. - to mniej więcej to samo, co by Żydem w III Rzeszy”
(Helena Trybel, świadek ludobójstwa)
 

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/6063/rzez-polakow-rozkaz-jezowa-cz1; http://niezalezna.pl/84509-rozkaz-jezowa-wymordowac-polakow
http://nowahistoria.interia.pl/ksiazka-do-historii/news-zapomniane-ludobojstwo-stalina-rozkaz-numer-00485-zabijcie-i,nId,1598897
https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2009/08/rozkaz-jezowa-ocena.pdf
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.