Statut  Stowarzyszenia  Solidarni 2010
data:31 lipca 2018     Redaktor: LordVader

Statut

Stowarzyszenia  Solidarni 2010

Projekt  na walne zgromadzenie w maju 2016

Rozdział  I

Postanowienia  Ogólne

Art.1  – Misja

Nie  ma wolności bez prawdy. Powołujemy Stowarzyszenie Solidarni 2010,  chcąc by prawda, sprawiedliwość i poszanowanie godności człowieka  były obecne w życiu publicznym w Polsce. Osiągniemy to tylko  wskrzeszając idee Solidarności.

  Chodźcie z nami!

Niniejszym  ustanawia się Stowarzyszenie Solidarni 2010, zwane dalej  Stowarzyszeniem, które jest organizacją działającą na podstawie  prawa polskiego, ustawy z dnia 7 kwietnia z 1989 r. – Prawo o  Stowarzyszeniach (tj. Dz.U.Nr 79 z 2001 r., poz. 855) oraz  niniejszego Statutu. Stowarzyszenie to powołuje się na czas  nieokreślony.

Art.  2 – Teren działania

Stowarzyszenie  działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

  w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

Art.  3 – Siedziba

Siedzibą  Stowarzyszenia jest miasto Wrocław, powiat i gmina miasto Wrocław,  woj. dolnośląskie, Polska.

Art.  4 – Organ nadzoru

Organem  właściwym do sprawowania nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Prezydent  Miasta Wrocławia.

Art.  5 – Współpraca

Stowarzyszenie  współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi  organizacjami.

Art.  6 – Logo

Stowarzyszenie  używa znaku graficznego, którego wzór ustala Zarząd.

Art.7  – Pieczęć

Stowarzyszenie  ma prawo do używania pieczęci, której wzór ustala Zarząd.

Art.8  – Terenowe  oddziały organizacyjne

Stowarzyszenie  może powoływać Przedstawicieli Terenowych oraz tworzyć terenowe  oddziały organizacyjne w kraju i za granicą.

Rozdział  II

Cele  i formy działania Stowarzyszenia

Art.  9 – Cele Stowarzyszenia

1.       Nowoczesna Polska: silna, suwerenna i solidarna, oparta na fundamencie  wartości chrześcijańskich i tradycji Kościoła Katolickiego.

2.       Wolność słowa. Prawda i odwaga w debacie publicznej, rzetelność  informacji

  i pluralizm w mediach.

3.       Rozwój Polski na bazie prawdy historycznej i tożsamości narodowej.  Włączenie doświadczenia polskiego narodu w budowanie przyszłości  Polski.

4.       Edukacja promująca samodzielne myślenie, zdrowy rozsądek,  aktywność, kreatywność, odpowiedzialność i odwagę cywilną,  promowanie i upowszechnianie kształcenia na odległość oraz  wdrażanie innowacyjnych projektów.

5.       Rozwój polskiej gospodarki, wyzwolenie potencjału kreatywności

  i  przedsiębiorczości, budowanie polskiego kapitału.

6.       Walka ze wszelkimi przejawami ideologii totalitarnych.  Przeciwstawianie się szowinizmowi i ksenofobii w życiu społecznym.

7.       Poszanowanie godności człowieka i praw obywatelskich.

8.       Oparcie życia społecznego na odpowiedzialności jednostki i  sprawnych instytucjach państwa działającego w sposób przejrzysty,  uczciwy i sprawiedliwy. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego.

9.       Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na poglądy  polityczne, przekonania religijne bądź wyznawany system wartości,  zapobieganie e-wykluczeniu.

10.    Budowanie postaw patriotycznych.

11.    Dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski poprzez  pielęgnowanie pamięci historycznej, odrębności tradycji i kultury  polskiego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu wkładu w kulturę i  obyczajowość mniejszości wyznaniowych i narodowych.

12.  Prowadzenie  i wspieranie działalności w zakresie ochrony i popularyzacji dóbr  kultury, dziedzictwa narodowego oraz działalności edukacyjnej  dotyczącej historii Polski,

13.  Promocja polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji  niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego  granicami,

14.  Podtrzymywanie tradycji narodowej, niepodległościowej,  pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,  obywatelskiej i kulturalnej w kraju i za granicą,

Art.  10 – Formy działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

1.       Zbieranie, opracowywanie, publikację i tworzenie oraz udostępnianie  materiałów filmowych, radiowych i prasowych oraz wszelkich  materiałów dziennikarskich, w tym również materiałów  dziennikarstwa obywatelskiego.

2.       Tworzenie i prowadzenie niezależnych mediów: telewizji  internetowej,

  portali internetowych i innych przedsięwzięć  informatycznych oraz produkcja
  i dystrybucja filmowa, prasowa,  telewizyjna oraz wszelka medialna.

3.       Organizowanie manifestacji, happeningów oraz działań o charakterze  społecznym i artystycznym.

4.       Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej,  szkoleniowej, badawczej, publicystycznej i wydawniczej dla  dzieci, młodzieży i dorosłych służącej realizacji celów  statutowych.

5.       Tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, organizowanie  seminariów, staży, praktyk, konkursów i warsztatów.

6.       Organizowanie i wspieranie zgromadzeń publicznych, imprez.

7.       Działania informacyjne oraz prawne wobec faktów medialnych,  społecznych,

  i politycznych, mogących stanowić zagrożenie dla  wolności słowa, praw obywatelskich lub demokracji.

8.       Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom i ruchom, które ze względu  na przekonania i poglądy stają się ofiarami przemocy werbalnej czy  medialnej agresji lub innych form represji.

9.       Tworzenie komitetów obrony grup społecznych i zawodowych.

10.   Prowadzenie i wdrażanie programów i projektów nastawionych na  budowanie wspólnoty lokalnej.

11.   Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem  gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami  wyższymi, samorządami uczniowskimi i studenckimi i innymi  instytucjami, osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi  posiadającymi osobowość prawną, osobistościami życia  publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego  i promowaniem celów Stowarzyszenia.

12.   Opracowywanie analiz i programów związanych z celami  Stowarzyszenia,

  w tym tworzenie raportów dotyczących  poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz  przedstawianie programów reform i rozwiązania problemów.

13.   Prowadzenie dokumentacji wydarzeń związanych z celami  Stowarzyszenia.

14.   Tworzenie funduszy w celu wspierania małej przedsiębiorczości i  promowania innowacyjności.

15.   Przyznawanie nagród i wyróżnień za zasługi dla realizacji celów  Stowarzyszenia.

16.   Współpraca z Polonią, organizowanie spotkań i wspólnych działań  na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia.

17.   Inicjowanie programów współpracy międzynarodowej.

18.  Uczestnictwo w postępowaniach sądowych w charakterze  przedstawiciela społecznego jako reprezentanta realizacji celów  statutowych Stowarzyszenie .

19.  Inne zgodne z porządkiem prawnym RP i celami statutowymi.

20.  Stowarzyszenie prowadzi działalność  pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

21.  Wszelkie dochody Stowarzyszenia, jak również nadwyżka przychodów  nad kosztami przeznaczane są na działalność pożytku publicznego.

Art.  10A

Zakres  działalności odpłatnej i nieodpłatnej:

  
    

Wszelka   działalność pożytku publicznego jest prowadzona przez   Stowarzyszenie nieodpłatnie z zastrzeżeniem ust 2 niniejszego   artykułu.

  
    

Stowarzyszenie   może odpłatnie prowadzić działalność pożytku publicznego w   formie: (…..wymienić) ,

Rozdział  III

Członkostwo  w Stowarzyszeniu

Art.  11 – Rodzaje członkostwa

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na:

  
    

Członków   zwyczajnych.

  
    

Członków   wspierających.

  
    

Członków   honorowych.

Art.  12 – Członkostwo zwyczajne

1.       Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel  Polski lub innego kraju mający pełną zdolność do czynności  prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który utożsamia się z  misją i celami Stowarzyszenia oraz przejdzie proces rekrutacji  opisany w ust. 2.

2.       Przyjęcie w poczet członków następuje postanowieniem Zarządu  Stowarzyszenia jeśli kandydat:

a)     złoży  na piśmie deklarację członkowską zawierającą pozytywną opinię  2 członków Stowarzyszenia lub rekomendację szefa oddziału  terytorialnego Stowarzyszenia, przedstawiciela terenowego, szefa  filii.

b)     złoży  na piśmie oświadczenie, że nie był funkcjonariuszem ani jawnym  bądź tajnym współpracownikiem jakichkolwiek służb specjalnych  PRL, WSI (Wojskowych Służb Informacyjnych) oraz współpracownikiem  lub funkcjonariuszem żadnych współcześnie funkcjonujących służb  specjalnych RP lub innych krajów. W przypadku członków zwyczajnych  weryfikacja oświadczenia nastąpi poprzez wystąpienie każdego  członka zwyczajnego do IPN (Załącznik Nr 2 lub inne zaświadczenie  IPN wskazane przez zarząd), a w przypadku rekomendacji na nowych  członków zwyczajnych – przed złożeniem wniosku o nadanie  statusu członka zwyczajnego, chyba, że kandydat na członka  zwyczajnego posiada status pokrzywdzonego lub urodził się po 01  sierpnia 1972 r. Zarząd ma również prawo weryfikacji, czy członek  zwyczajny nie był lub nie jest współpracownikiem lub  funkcjonariuszem współcześnie funkcjonujących służb specjalnych  RP lub innych krajów.

c) Warunkiem branym pod uwagę  przez Zarząd przy podjęciu uchwały  jest  aktywna, bieżąca praca  na rzecz stowarzyszenia, oceniana na bieżąco przez szefów  Oddziałów Terytorialnych lub Przedstawicieli Terenowych lub szefów  Filii lub zarząd na podstawie realizacji zleconych i uzgodnionych  zadań.

  
    

Zarząd   może jednomyślnie mocą swojej uchwały przyjąć w poczet   członków zwyczajnych osobę, która nie przedstawiła dokumentów   o których mowa w art. 12 pkt 2 lit. a.

  
    

Zarząd   ma kompetencję do uchylania statusu członka zwyczajnego. Podstawą   uchwały zarządu jest ocena zaangażowania w działalność   Stowarzyszenia zgodnie z Art. 14 p. 3 dokonana przy wzięciu po   uwagę minimum półrocznego okresu poprzedzającego wydanie   uchwały.  Status członka zwyczajnego może ulec zmianie na status   członka wspierającego mocą postanowienia.

  
    

Wzór   deklaracji członkowskiej określi Zarząd Stowarzyszenia.

Art.  13 – Prawa członków zwyczajnych

Członkowie  zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

  
    

Wybierać   i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia.

  
    

Zgłaszać   wnioski, inicjatywy, pomysły oraz projekty w sprawach   związanych z działalnością Stowarzyszenia.

  
    

Zasięgać   informacji na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie   oraz decyzji podejmowanych przez organy Stowarzyszenia.

 

  
    

Uczestniczyć   w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

  
    

Korzystać   z pomocy i zasobów Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych   z misją i celami Stowarzyszenia.

Art.  14 –Obowiązki członków zwyczajnych

Członkowie  zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

  
    

Przestrzegać   postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, dbać o   dobre imię Stowarzyszenia.

 

  
    

Regularnie   opłacać składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne   Zgromadzenie.

  
    

Brać   czynny udział w pracach Stowarzyszenia, w szczególności   uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i   Oddziału.

Art.  15 – Członkostwo wspierające

1.       Osoba fizyczna lub prawna, która chce wspomagać działalność  statutową Stowarzyszenia, może być członkiem wspierającym  Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu  deklaracji członkowskiej.

2.       Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia  następuje w drodze postanowienia Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu  deklaracji członkowskiej..

3.       Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

4.        Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia członek wspierający ma  prawo uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z głosem  doradczym.

5.    Członek wspierający ma obowiązek regularnie opłacać składki  członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

Art.  16 – Członkostwo honorowe

1.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie  zasłużona.

2.       Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek  Zarządu Stowarzyszenia.

3.       Kandydatury osób na członków honorowych mają prawo zgłaszać  członkowie Stowarzyszenia.

4.       Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Walnego  Zgromadzenia z głosem doradczym.

Art.  17 – Prawa i Obowiązki  członków wspierających i  honorowych

1.       Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegać  postanowień Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia i dbać o dobre  imię Stowarzyszenia.

2.       Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w  posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.

Art.  18 – Ustanie członkostwa

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

a) pisemnego zgłoszenia  wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na ręce  Zarządu.

b) śmierci członka  Stowarzyszenia lub likwidacji w przypadku osoby prawnej.

c) pozbawienia praw publicznych  lub pełnej zdolności do czynności prawnych.

d) uchwały Zarządu  Stowarzyszenia w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia,  naruszenia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia lub uporczywego  unikania wywiązywania się z pozostałych obowiązków członka  Stowarzyszenia.

e) uchwały Walnego Zgromadzenia  podjętej zwykłą większością głosów zgodnie z Art. 22 p.2 .

2.  Ustanie członkostwa powoduje automatyczne pozbawienie funkcji we  wszystkich organach Stowarzyszenia.

Rozdział  IV

Organy  Stowarzyszenia

Art.  19 – Organy Stowarzyszenia

Organami  Stowarzyszenia są:

1.  Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym  Zgromadzeniem.

2.  Zarząd Stowarzyszenia.

3.  Komisja Rewizyjna.

4.  Rada Solidarnych.

5.  Rada Konsultacyjna.

Art.  20 – Kadencja organów

1.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

2.       W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu i Komisji  Rewizyjnej o jedną osobę w trakcie trwania kadencji, wyborów  uzupełniających dokonuje się na kolejnym posiedzeniu Walnego  Zgromadzenia. Jeśli ilość członków Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej zmniejszy się o 2 lub więcej osób lub zachodzi  konieczność wyboru Prezesa, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne  Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających, nie później  jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia takiej  sytuacji.

3.       O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały  władz Stowarzyszenia podejmowane są jawnie, zwykłą większością  głosów, w obecności co najmniej połowy składu ich członków.

Art.  21 – Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1.       Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.       Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a)      podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut Stowarzyszenia

  nie zastrzegł kompetencji innych organów Stowarzyszenia

b)    ustalanie  kierunków działania Stowarzyszenia

c)      udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji  Rewizyjnej po rozpatrzeniu złożonego przez nich sprawozdania

d)      Wybieranie  i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, pozostałego składu Zarządu  oraz poszczególnych członków tych organów następuje głosami 2/3  biorących udział w głosowaniu   Jeśli w pierwszej turze  głosowania zgłoszeni kandydaci nie uzyskają wymaganych 2/3 głosów,  dla tych kandydatów zarządza się koleją turę. Jeśli ilość  kandydatów, którzy uzyskali 2/3 głosów, jest większa niż ilość  osób wybieranych do zarządu, decyduje największa ilość głosów.  W przypadku równej ilości głosów dla tych kandydatów zarządza  się dodatkowe głosowanie.

e) rozpatrywanie odwołań od  decyzji pozostałych organów Stowarzyszenia złożonych w terminie  14 dni na ręce Zarządu

f)       ustalanie wysokości składek członkowskich

g)      dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia

h)    rozwiązanie  Stowarzyszenia i określenie przeznaczenia jego majątku

Art.  22 – Posiedzenia Walnego Zgromadzenia

1.       Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz na rok i  zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek  Komisji Rewizyjnej albo 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.       Walne Zgromadzenie składa się z członków zarządu, szefów  Oddziałów Terytorialnych, szefów Filii oraz delegatów Oddziałów  Terytorialnych i jest prawomocne w obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum można odbyć  ważne Walne Zgromadzenie w terminie nie krótszym niż pół godziny  po pierwotnie wyznaczonym. Nie jest konieczne powtórne zawiadamianie  uczestników. Zgromadzenie powtórne jest ważne bez względu na  liczbę obecnych. Wyjątkiem jest Walne Zgromadzenie zwołane w celu  powołania lub odwołania Prezesa Stowarzyszenia oraz powołania lub  odwołania członków zarządu, rozwiązania Stowarzyszenia i  określenia przeznaczenia jego majątku: w takim wypadku Walne  Zgromadzenie  ważne jest wyłącznie przy obecności co najmniej   połowy uprawnionych do głosowania.

2a)  Walne Zgromadzenie może wybrać do władz Stowarzyszenia nieobecnego  na Walnym Zgromadzeniu członka zwyczajnego pod warunkiem wyrażenia  zgody przez tą osobę i przekazania jej Zarządowi Stowarzyszenia  lub przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem  głosowania.

3.  Zawiadomienie członków zwyczajnych Stowarzyszenia o Walnym  Zgromadzeniu przesyła Zarząd na co najmniej 21 dni przed terminem z  podaniem porządku obrad, czasu i miejsca posiedzenia. Zawiadomienie  może być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres email  lub numer telefonu podany w deklaracji członkowskiej.

4.  Każdy członek zwyczajny ma prawo zgłosić uzupełnienia do  zaproponowanego porządku obrad. Może to uczynić najpóźniej na 10  dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5.     Walne Zgromadzenie wybiera osobę przewodniczącą  posiedzeniu.

6.      Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się  protokół podpisywany przez osobę przewodniczącą Walnemu  Zgromadzeniu.

7.  Odział terytorialny  wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie  spośród swoich członków zwyczajnych. Oddział Terytorialny ma  prawo wyboru jednego delegata na pięciu  członków zwyczajnych  Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale. Jeżeli liczba  zrzeszonych w danym Oddziale członków zwyczajnych Stowarzyszenia  przekracza pięć osób, oddział może wybrać jednego delegata na  każdą następną rozpoczętą piątkę  członków.  Jeżeli liczba  członków zwyczajnych w danym oddziale  wynosi mniej niż 5, wówczas  oddział nie wybiera delegata.

8.  Na zaproszenie Zarządu w Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział  każdy członek Stowarzyszenia.

9.  Delegaci wybierani są w Oddziałach Terytorialnych przed każdym  Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

Art.  23 – Uchwały Walnego Zgromadzenia

1.       Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ust. 2 i 3.

2.  Uchwały dotyczące zmiany Statutu Walne Zgromadzenie podejmuje  liczbą 2/3 głosów „za” z liczby członków Stowarzyszenia  biorących udział w głosowaniu.

3.  Uchwały dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia i określenia  przeznaczenia jego majątku, wyboru i odwołania Prezesa  Stowarzyszenia oraz wyboru i odwołania członków Zarządu Walne  Zgromadzenie podejmuje liczbą 2/3 głosów „za” przy obecności  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawie votum  zaufania lub votum nieufności dla zarządu stowarzyszenia, Komisji  Rewizyjnej lub ich poszczególnych członków. Większość 2/3  głosów „za” votum nieufności” z liczby członków  Stowarzyszenia biorących udział w głosowaniu oznacza odwołanie  zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub tych członków tych organów,  których dotyczyło głosowanie. Wyjątkiem jest Prezes  Stowarzyszenia. W tym wypadku votum nieufności 2/3 głosów jest  wiążące, jeśli zgodnie z Art. 22 p. 2 w głosowaniu bierze udział  minimum połowa uprawnionych do głosowania.

5.   Walne Zgromadzenie może powołać 5-osobowy Sąd Koleżeński  większością  głosów z liczby członków Stowarzyszenia biorących udział w  głosowaniu.  Sąd  Koleżeński powołuje się do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Jego  decyzje nie są wiążące dla organów Stowarzyszenia.  

6.  Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W  sprawach osobowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w  glosowaniu jawnym pod warunkiem, że nikt z uprawnionych do  głosowania nie wyraził sprzeciwu.

Art.  24 – Zarząd Stowarzyszenia

1.       Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2.  Zarząd liczy od 3 do 7 osób, a w jego skład wchodzi Prezes oraz co  najmniej jeden Wiceprezes. Członkowie Zarządu nie mogą łączyć  funkcji członków zarządu z kierowniczymi funkcjami w partiach  politycznych.

3.       Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

4.  Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz prowadzi Prezes Stowarzyszenia, a  w razie jego nieobecności Wiceprezes lub wskazana przez Prezesa  osoba spośród składu Zarządu.

5.       Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w  obecności co najmniej połowy składu. W razie równej liczby  głosów, głos decydujący ma Prezes Stowarzyszenia lub osoba go  zastępująca.

6.  Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół podpisany i wysłany  wszystkim członkom zarządu przez osobę protokołującą spotkanie.

7.  Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej.

8.  Zarząd działa poprzez uchwały bądź postanowienia. Postanowienie  Zarządu może wydać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch  członków Zarządu łącznie. Jeżeli statut nie stanowi inaczej  Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.

9.  Członek Zarządu ani członek organu zarządzającego nie może być  skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zapis odnosi się  również do członków Zarządu Oddziału Terytorialnego.

Art.  25 – Kompetencje Zarządu

1.       Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia

b)    wykonywanie  uchwał Walnego Zgromadzenia

c)      opracowywanie planów pracy

d)     reprezentowanie Stowarzyszania

e)      podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia w poczet członków  Stowarzyszania oraz utraty członkostwa

f)       prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia

g)      powoływanie i odwoływanie Przedstawicieli Terenowych.

h)    powoływanie  i rozwiązywanie Oddziałów Terytorialnych Stowarzyszenia oraz Filii

i)        zwoływanie i organizacja Walnego Zgromadzenia

j)        powoływanie organów doradczych Stowarzyszenia

k)    powoływanie  zespołów  tematycznych

l)        zatrudnianie pracowników

m) uchylanie uchwał i decyzji  władz Oddziałów Terytorialnych oraz Filii

n) podejmowanie w drodze uchwały  decyzji o rejestracji Oddziałów Terytorialnych. Decyzję taką  zarząd podejmuje większością 2/3 głosów na posiedzeniu w pełnym  składzie.

0)  przedstawianie  sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu

  raz na  rok

p)    zarządzanie  majątkiem Stowarzyszenia

r) podejmowanie decyzji o podjęciu  działalności gospodarczej.

2.       Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym  Zgromadzeniem.

Art.  26 – Zaciąganie zobowiązań

Do  składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zaciągania  zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania  pełnomocnictw do kwoty 5 tysięcy zł wymagane jest oświadczenie  woli Prezesa jednoosobowo lub członka Zarządu jednoosobowo. Powyżej  tej kwoty wymagane jest oświadczenie woli dwóch członków Zarządu  łącznie.

Art.  27 – Komisja Rewizyjna

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa  się z 3 osób.

2.       Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji  we władzach Stowarzyszenia oraz  nie mogą łączyć funkcji członka  Komisji Rewizyjnej z kierowniczymi funkcjami w partiach   politycznych.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być  członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku  małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,  powinowactwa lub podległości służbowej. Nie byli skazani  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zapis odnosi się również  do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Terytorialnego.

4.       Członkowie Komisji pracują społecznie.

5.       Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności  Stowarzyszenia

b)     przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń  pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej  Stowarzyszenia

c)      składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu

d)    składanie  wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi na Walnym Zgromadzeniu

6.    W przypadkach uzasadnionych Komisja Rewizyjna może niezwłocznie  wszcząć kontrolę, informując o tym Zarząd z min. jednodniowym   wyprzedzeniem.

7.    Komisja Rewizyjna lub jej przedstawiciel mają prawo uczestniczyć  w posiedzeniach Zarządu.

Art.  28 – Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

1.       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej  posiedzenia.

2.       Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w  obecności co najmniej

  2 członków. W razie równej liczby  głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

3.       Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół  podpisywany przez jej Przewodniczącego.

Art.  29 – Rada Solidarnych

  
    

Rada   Solidarnych jest organem doradczym i opiniotwórczym.

  
    

Decyzje   Rady nie są wiążące dla innych organów Stowarzyszenia.

  
    

Członkami   Rady są osoby o nieposzlakowanej opinii oraz najwyższych   standardach etyczno-moralnych.

  
    

Skład   Rady nie jest ograniczony, chyba że Rada zdecyduje inaczej.

  
    

Członków   pierwszej Rady wybiera Walne Zgromadzenie, pozostałych członków   wybiera Rada Solidarnych, przy czym  warunkiem przyjęcia do Rady   jest zgoda wszystkich jej członków, bez jednego głosu sprzeciwu.

  
    

Członkostwo   w Radzie jest dożywotnie z wyjątkiem sytuacji poważnego   naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub zasad etycznych obowiązujących   członków Rady. W takim przypadku o pozbawieniu członkostwa   decyduje Rada zwykłą większością głosów przy obecności min.   dwóch trzecich. członków Rady.

  
    

Rada   działa w oparciu o opracowany przez siebie Kodeks Rady Solidarnych.

  
    

Członkowie   Rady Solidarnych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z   głosem doradczym.

Art.  29A – Rada Konsultacyjna

1.   Rada Konsultacyjna jest  organem doradczym Stowarzyszenia, który składa się z Zarządu, i  szefów  Oddziałów Terytorialnych i Filii, szefa redakcji portalu, szefów  zespołów tematycznych i innych osób wskazanych przez Zarząd  Stowarzyszenia.

2.   Decyzje Rady Konsultacyjnej  nie są wiążące dla organów Stowarzyszenia.

3.    Rada Konsultacyjna posiada  następujące kompetencje: systematyczna praca nad strategią,  ustalanie oraz monitorowanie celów stowarzyszenia, inicjowanie  projektów, wymiana pomysłów, rozwiązywanie bieżących problemów  stowarzyszenia, Oddziałów Terytorialnych i Filii, sprawna  komunikacja pomiędzy zarządem a Oddziałami Terytorialnymi i  Filiami, budowanie relacji pomiędzy zarządem a oddziałami i  Filiami.

4. Rada Konsultacyjna zbiera się  przynajmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia mogą odbywać się  rotacyjnie w miastach będących siedzibami Oddziałów  Terytorialnych lub innych miastach.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej  mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej.

Rozdział  V

Jednostki  terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

Art.  30 – Jednostki terenowe Stowarzyszenia

  
    

Jednostkami   terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały Terytorialne (OT) i Filie   Stowarzyszenia.

  
    

Zarząd   Stowarzyszenia deleguje Przedstawiciela Terenowego, który na   podstawie Uchwały Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na   określonym przez uchwałę terenie. Przedstawiciel Terenowy może   utworzyć na danym terenie Oddział Stowarzyszenia lub Filię   Stowarzyszenia.

  
    

Oddział   Stowarzyszenie liczy minimum 5 członków, w tym co najmniej 3   członków zwyczajnych. Filia Stowarzyszenia liczy minimum 1 członka

  
    

Oddziały   mogą posiadać odrębną osobowość prawną. Oddział Terytorialny   można zarejestrować, jeśli na terenie nie mniejszym od powiatu   działa minimum 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz pod   warunkiem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji zgodnie z   Art. 25 p.1 n.

  
    

Oddział   i Filia Stowarzyszenia używają znaku graficznego ustalonego przez   Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010, z wyróżnikiem wskazującym   na teren działania OT.

  
    

Oddział   i Filia Stowarzyszenia mają obowiązek działania w zgodzie ze   statutem Stowarzyszenia i współpracy z Zarządem Stowarzyszenia.

Art.  30A Władze Oddziału

1.       Władzami oddziału są:

a) Walne Zgromadzenie Członków  Oddziału

b) Zarząd Oddziału

c) Komisja Rewizyjna

2.       Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu  Stowarzyszenia w przypadku:

a)      zaprzestania faktycznej działalności przez oddział

b)    złożenia  przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału

c)      skrajnego naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia lub działania na  szkodę Stowarzyszenie lub wbrew jego celom statutowym.

Art.  31 –  Walne Zebranie Członków Oddziału

1.       Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą  oddziału.

2.    Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

  
    

uchwalanie   programów działania oddziału,

 

  
    

wybór   członków Zarządu oddziału,

  
    

rozpatrywanie   i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału

d)   wybór Szefa Oddziału

e)   wybór delegatów na Walne  Zgromadzenie Stowarzyszenia, co najmniej na 10 dni przed Walnym  Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

3.    W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

  
    

z   głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału

  
    

z   głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi z terenu   działania oddziału oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia

4.   Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału,  powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku  obrad i terminie co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem.

5.     Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)     z  własnej inicjatywy

b)     na  żądanie Zarządu Stowarzyszenia

c)       na wniosek Komisji Rewizyjnej

d)     na  pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków  zwyczajnych oddziału

6.   Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Walne Zebranie Członków  Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o  których mowa w ust. 5.

7.   W przypadku niezwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania  Członków Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie,  uprawnioną władzą do jego zwołania jest Zarząd Stowarzyszenia.

8.   Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenie Oddziału Terytorialnego  mogą być uchylone przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art.  32 – Zarząd  Oddziału

1.     Zarząd  Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego  działania.

2.   Zarząd Oddziału liczy od 3 do 7 członków. W skład Zarządu  Oddziału musi wchodzić Przedstawiciel

  Terenowy  Stowarzyszenia oraz Szef Oddziału. W przypadku równości głosów,  głos Szefa Oddziału
  ma charakter decydujący. Dopuszczalne  jest pełnienie funkcji Przedstawiciela Terenowego i Szefa
  Oddziału przez jedną osobę. Członkowie Zarządu Oddziału nie  mogą łączyć tych funkcji z funkcjami
  kierowniczymi w  partiach politycznych.

3.     Posiedzenia  Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej  jednak niż raz na

  miesiąc.

4.      Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej  inicjatywy, Zarząd Stowarzyszenia

  lub na wniosek co  najmniej 1/3 członków oddziału, w terminie 14 dni od dnia  zgłoszenia wniosku.

5.       Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału  Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia

b)       powoływanie Zespołów Tematycznych Oddziału

c)      uchwalanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia o rozwiązanie  oddziału

d)      zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału

e)        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu  Członków Oddziału

6.    Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów  określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

7.    Uchwały i decyzje zarządów Oddziałów Terytorialnych mogą być  uchylone przez Zarząd Stowarzyszenia.

8.  Do czasu powołania Zarządu OT, funkcję koordynacyjna działań  oddziału pełni Szef OT.

Art.  32A–  Komisja Rewizyjna Oddziału Terytorialnego

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OT i składa się z 3 osób.

2.       Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji  we władzach OT i w Stowarzyszeniu

  oraz nie mogą łączyć  członkostwa w Komisji Rewizyjnej z funkcjami kierowniczymi w  partiach
  politycznych.

4.       Członkowie Komisji pracują społecznie.

5.       Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności OT

b)     przedstawianie Zarządowi OT uwag i wniosków oraz zaleceń  pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej OT

c)      składanie sprawozdań ze swej działalności  na Walne Zebranie  Członków Oddziału.

d)    składanie  wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi OT na  Walnym Zebranie  Członków Oddziału

6.    W przypadkach uzasadnionych Komisja Rewizyjna może niezwłocznie  wszcząć kontrolę, informując

  o tym Zarząd OT oraz  Zarząd Stowarzyszenia z jednodniowym  wyprzedzeniem.

7.    Komisja Rewizyjna lub jej przedstawiciel mają prawo uczestniczyć  w posiedzeniach Zarządu OT.

8.   W przypadku Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej  powoływanie Komisji Rewizyjnej nie

  jest obligatoryjne.  Funkcję kontrolną w Oddziałach pełni wtedy Komisja Rewizyjna  Stowarzyszenia.

Art.  32B – Filia Stowarzyszenia

  
    

Członkowie   Filii wybierają spomiędzy siebie szefa Filii. Szef Filii nie może   łączyć tej funkcji z funkcjami kierowniczymi w partiach   politycznych.

  
    

Szef   Filii reprezentuje Filię  na Walnym Zgromadzeniu.

  
    

Filia   ma obowiązek współdziałać z najbliższym geograficznie   Oddziałem Terytorialnym Stowarzyszenia.

  
    

W   sprawach nieuregulowanych do filii mają zastosowanie odpowiednie   postanowienia statutu  dotyczące  Oddziałów Terytorialnych.

Rozdział  VI

Majątek  stowarzyszenia

Art.  33 – Skład majątku

1.       Majątek Stowarzyszenia składa się z:

a)     składek  członkowskich

b)    darowizn,  spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności  prywatnej

c)     wpływów  z działalności statutowej i  z prowadzonej działalności  gospodarczej.

d)    dochodów z  majątku Stowarzyszenia

e)      grantów, dotacji, zbiórek publicznych i subwencji,

f) innych zgodnych z prawem  źródeł,

g) odpisów od podatku  przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.

2.  Majątek  Fundacji przeznaczony jest w całości na realizację celów  statutowych  oraz pokrycie niezbędnych kosztów działania. Nadwyżkę  przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową  zgodną z działalnością pożytku publicznego realizowaną przez  Stowarzyszenie.

Art.  34 – Możliwość zatrudnienia

1.       Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej  członków.

2.      Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników, na podstawie  umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, do prowadzenia działalności  statutowej i organizacyjnej.

3.      Stowarzyszenie może zatrudnić również członków Zarządu  Stowarzyszenia.

Art.35  – Działalność gospodarcza

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie  jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.  Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku  publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i  pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest  wyłącznie do realizacji celów statutowych.

2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.

Art.  35A – Zakazy

W  Stowarzyszeniu zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania  zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków,  członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi  członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej "osobami bliskimi", przekazywania ich majątku  na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz  ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku  na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,   zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po  cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział  VII

Postanowienia  końcowe

Art.  36 – Wykładnia Statutu

Wykładni  niniejszego Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, a w  czasie, gdy nie obraduje – Zarząd Stowarzyszenia.

Art.  37 –  Wejście w życie

Niniejszy  Statut oraz zmiany do niego wchodzą w życie po uprawomocnieniu się  postanowienia sądu.

 

  

Prezes  Zarządu lub dwóch członków Zarządu równocześnie:


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.