RAPORT NIK: Beata Tokaj i Marian Dzięgielewski z obecnej KBW odpowiadają za skandal w 2014r.!
data:04 grudnia 2017     Redaktor: Redakcja

Wystąpienie Pokontrolne NIK: Odpowiedzialność za nieprawidłowości opisane powyżej w rozdziale „Zlecanie zadań związanych z informatyczną obsługą wyborów oraz z kampanią informacyjną wyborów” (w zakresie przetargów informatycznych) ponosi Pan Romuald Drapiński były Wicedyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów, a z racji nadzoru nad ww. osobą była Dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Pani Beata Tokaj, która także ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowość w zakresie postępowania na kampanię informacyjną w wyborach samorządowych – była upoważniona przez Szefa KBW do prowadzenia postępowania.

 
 
Prezentujemy wybrane cytaty z Wystąpienia pokontrolnego NIK dotyczące odpowiedzialności Beaty Tokaj - obecnej szefowej Krajowego Biura Wyborczego [Dyrektora Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów - w 2014r.] i Mariana Dzięgielewskiego - obecnego [oraz ówczesnego - w 2014r.] dyrektora Zespołu Prezydialnego KBW [oraz ówczesnego - w 2014r.] oraz b. szefa KBW Kazimierza Czaplickiego - który jako jedyny podał się wówczas do dymisji.
Z R. Drapińskim rozwiązano umowę za porozumieniem stron. To jemu postawiono w 2016r. - jako jedynemu! - zarzuty prokuratorskie.
 
ZA:
Raport NIK - marzec 2015r.
 
nr 92670 z 1 grudnia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-8)
Krajowe Biuro Wyborcze ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa (dalej: KBW)
Do 1 grudnia 2014 r. Kazimierz Wojciech Czaplicki – Szef KBW
Od 2 grudnia 2014 r. do 22 lutego 2015 r. Beata Tokaj – p.o. Szefa KBW
Od 23 lutego 2015 r. Beata Tokaj – Szef KBW
(dowód: akta kontroli str. 9-12)
 
II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działania KBW związane z wykorzystaniem środków budżetu państwa na obsługę informatyczną wyborów.
 
W świetle przepisów regulujących przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r. system informatyczny miał w istotny sposób wspomagać organizację i przeprowadzenie wyborów. Od jego funkcjonowania zależało m.in. sprawne ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania. Zadaniem Krajowego Biura Wyborczego było zapewnienie systemu informatycznego, który: 1) będzie na tyle wydajny i niezawodny, że zapewni skuteczne wsparcie w czasie wyborów, 2) będzie na tyle funkcjonalny i bezpieczny, że pomoże w sprawnym dostarczeniu wyników wyborów.
 
System informatyczny powinien wspierać obsługę wyborów przez organy wyborcze, przede wszystkim zapewniając przepływ informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz do sprawnego ustalenia ich wyniku. Oznacza to, że wszystkie prace związane z opracowaniem, wytworzeniem, wdrożeniem i użytkowaniem informatycznego systemu do obsługi wyborów powinny być prowadzone z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami, w sposób planowy i z góry zdefiniowany.
 
1. Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
 
W ocenie NIK prace związane z opracowaniem, wytworzeniem, wdrożeniem i użytkowaniem systemu informatycznego do obsługi wyborów samorządowych w 2014 r. prowadzone były przez Krajowe Biuro Wyborcze w sposób nieadekwatny do znaczenia tego systemu w procesie przeprowadzania wyborów. Należy bowiem podkreślić, że niesprawny system informatyczny do obsługi wyborów pociąga za sobą nie tylko niepotrzebne koszty finansowe, ale także olbrzymie koszty społeczne, wynikające z ryzyka podważenia zaufania do organów wyborczych.
 
Na negatywną ocenę działań KBW związanych z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na obsługę informatyczną wyborów miały wpływ przede wszystkim następujące ustalenia kontrolne:
 
1. W pracach KBW brakowało systematycznych i długofalowych działań w zakresie informatyzacji wyborów. Nie została opracowana wieloletnia, docelowa strategia zapewnienia wsparcia informatycznego dla różnego rodzaju wyborów, co było przyczyną udzielania zamówień na opracowanie systemów informatycznych dla obsługi niemal każdych kolejnych wyborów.
 
2. Nie zostały określone precyzyjnie na etapie postępowania przetargowego oraz w zawartej umowie wymagania jakościowe dla informatycznego systemu obsługi wyborów samorządowych w 2014 roku. KBW nie sformułowała też wymagań dotyczących metodyki zarządzania projektem w zakresie wytwarzanego oprogramowania.
 
3. Postępowania przetargowe były prowadzone w KBW w sposób nierzetelny. Ponadto niemal na każdym etapie tych postępowań dochodziło w kontrolowanej jednostce do licznych naruszeń przepisów Prawa zamówień publicznych2, co w efekcie miało wpływ na wynik niektórych rozstrzygnięć. Komisja przetargowa w dwóch postępowaniach opierała się w swych rozstrzygnięciach na ocenach dokonanych przez pracowników wieloosobowego stanowiska pracy do spraw informatycznego systemu wyborczego i statystyki wyborczej, którzy formułowali swoje uwagi w sposób ogólny, nie dysponując obiektywnymi kryteriami oceny ofert. Zdaniem NIK sytuacja taka wskazuje, że w funkcjonowaniu KBW występował mechanizm korupcjogenny, polegający na dowolności w podejmowaniu decyzji przez członków Komisji przetargowej, którzy opierali się na ogólnych i nieweryfikowalnych ocenach ww. pracowników KBW, dokonanych poprzez pryzmat wysoce subiektywnych kryteriów oceny ofert.
 
4. KBW z opóźnieniem w stosunku do potrzeb projektu informatycznego przekazało wykonawcy systemu projekty uchwał PKW definiujące wygląd i treść dokumentów, które miały być generowane przez system informatyczny.
 
5. Nierzetelnie, bez żadnego sprawdzenia, przeprowadzony został odbiór zamówionego oprogramowania do obsługi wyborów. Wykonawcy zapłacono 306 270,00 zł za produkt, który nie był zgodny z SIWZ oraz z umową. Odbierając zamówiony produkt bez uwag, KBW utrudniło sobie naliczanie kar umownych od wykonawcy.
 
6. W KBW nie zostały zdefiniowane warunki i procedury dopuszczenia do użytkowania systemu informatycznego wykorzystywanego w trakcie wyborów. Zabrakło w szczególności precyzyjnego określenia warunków, których spełnienie potwierdziłoby, że system działa sprawnie i jest gotowy do użycia w komisjach wyborczych wszystkich szczebli.
 
7. KBW dopuściło do użytkowania system informatyczny do obsługi wyborów, który posiadał istotne błędy w zakresie obsługi protokołów (generowanie, opracowanie, wydruk) terytorialnych komisji wyborczych.
 
W kancelarii KBW nie rejestrowano dokumentów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności ofert, zapytań do SIWZ, kopii odwołań, które wpływały od podmiotów zewnętrznych. Było to niezgodne z pkt. VI ppkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 17/2011 Szefa KBW z 1 sierpnia 2011 r.oraz ze standardem „Ciągłość działania” określonym w § 12 zarządzenia nr 4/2011 Szefa KBW z 1 sierpnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej. W trakcie kontroli NIK wprowadzono do stosowania oddzielny rejestr dokumentów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Dyrektor Zespołu Prezydialnego Pan Marian Dzięgielewski.
 
(dowód: akta kontroli str. 1174, 1219-1279, 1393-1399, 1405-1407, 1425-1432, 3191-3199)
 
Odpowiedzialność za nieprawidłowości opisane powyżej w rozdziale „Zlecanie zadań związanych z informatyczną obsługą wyborów oraz z kampanią informacyjną wyborów” (w zakresie przetargów informatycznych) ponosi Pan Romuald Drapiński - były Wicedyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów,a z racji nadzoru nad ww. osobą była Dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Pani Beata Tokaj, która także ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowość w zakresie postępowania na kampanię informacyjną w wyborach samorządowych – była upoważniona przez Szefa KBW do prowadzenia postępowania.
 
Z uwagi na treść art. 18 ust. 1 ustawy PZP odpowiedzialność za opisane wyżej nieprawidłowości ponosi także były Szef KBW Kazimierz Czaplicki jako osoba będąca Kierownikiem Zamawiającego.
 
(dowód: akta kontroli str. 9-12, 61-67, 69-76, 1177-1198, 1200-1218, 1280-1289,1292-1324, 1342, 1393-1399, 1425-1432, 3033-3043)
 
NIK negatywnie ocenia działalność KBW w zbadanym obszarze. Niezgodne z obowiązującym prawem i nierzetelnie prowadzone postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych miały m.in. wpływ na wynik niektórych rozstrzygnięć, a także na występowanie mechanizmu korupcjogennego. Nie dochowywano wystarczającej staranności, naruszając szereg przepisów ustawy PZP na każdym etapie udzielania zamówień publicznych począwszy od sporządzania SIWZ i ogłoszeń o zamówieniu, uzyskiwania stosownych oświadczeń od osób wykonujących czynności w postępowaniu, a skończywszy na dokonywaniu ocen poszczególnych ofert. Nierzetelnie wykonywano postanowienia umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym w zakresie dokonywania odbiorów.
 
Poniżej cytaty z raportu NIK, będące przytoczeniami wyjaśnień składanych wobec NIK przez szefową KBW Beatę Tokaj, które uzmysławiają: STAN ROZKLADU KBW, NIERZETELNOŚĆ, BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI, NARUSZENIA PRZEPISÓW I PROCEDUR, NIEGOSPODARNOŚĆ, BRAK KOMPETENCJI, NONSZALANCJĘ.
 
Zamawiający poprzez nierzetelne działanie nie wyznaczył siedmiodniowego minimalnego ustawowego terminu na składanie wniosków lub ofert w postępowaniu na moduły do wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz kampanię informacyjną do wyborów samorządowych, co było niezgodne z art. 43 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy PZP oraz w zw. z art. 111 § 1 i 2 KC16. Zamawiający w obu przypadkach wyznaczył sześciodniowy termin. Szef KBW Pani Beata Tokaj wskazała, że jej zdaniem terminy były prawidłowo liczone. W trakcie prowadzenia postępowania na kampanię informacyjną do wyborów samorządowych Zamawiający skorygował błąd wskutek interwencji wykonawców, nie dokonał jednak stosownej zmiany nowego terminu składania ofert w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP).
 
[...]
 
Mimo, że Zamawiający otrzymał w trakcie prowadzenia postępowania (po złożeniu ofert) informację o zbyt krótkim terminie składania ofert, nie zdecydował się na unieważnienie postępowania przetargowego na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Szef KBW Pani Beata Tokaj wyjaśniła, że pomimo posiadania ww. informacji nie zdecydowano się na unieważnienie postępowania ze względu na brak możliwości ponownego rozpisania postępowania z uwagi na określone terminy wyborów.
 
[...]
 
Zamawiający w SIWZ żądał w większym zakresie dokumentów potwierdzających warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP od podmiotów krajowych niż od podmiotów zagranicznych w postępowaniach na moduły do wyborów samorządowych, Platforma Wyborcza 2.0 oraz żądał w SIWZ w większym zakresie dokumentów potwierdzających warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP od podmiotów zagranicznych niż od podmiotów krajowych w postępowaniach na moduły do wyborów do Parlamentu Europejskiego, zaprojektowanie i wykonanie witryn internetowych, moduły do wyborów uzupełniających do Senatu RP. Powyższe było niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy PZP stanowiącym, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Szef KBW Pani Beata Tokaj wyjaśniła, że przyczyną nieprawidłowości była zwykła pomyłka w niedointerpretowaniu przepisów podczas przepisywania ich do SIWZ, powielana z postępowania na postępowanie.
 
[...]
 
Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Szef KBW Pani Beata Tokaj wskazała, że w zakresie postępowania na moduły do wyborów uzupełniających do Senatu RP zmiana była spowodowana tym, że pracownicy KBW byli absorbowani przez inne prace i przesunięcie eksportu danych z organizacyjnego punktu widzenia nie było na tym etapie istotne i nie wpływało w żaden sposób na wykonanie ważniejszych, wcześniejszych modułów umowy i innych pozostałych części. W zakresie umowy na zaprojektowanie i wykonanie witryn internetowych wskazała, że zmiany dokonano z uwagi na liczne poprawki do publikacji statystycznych, których poprawianie trwało długo. Ponadto dodała, że zmiana terminu oddania witryny wynikała z faktu, iż wykonawca nie wykonał na 1 września kompletnej witryny, a z uwagi na możliwość przesunięcia terminu, który nie kolidował z kalendarzem wyborczym, termin został przesunięty na 8 października. Jednocześnie Szef KBW wskazała odnośnie wszystkich ww. zmian w umowie, że przesunięcia terminów nie były „istotnymi zmianami” co do przedmiotowego zakresu umów.
 
[...]
 
W postępowaniu na kampanię informacyjną do wyborów samorządowych – zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokonana na stronie internetowej Zamawiającego, bez jednoczesnej zmiany w ogłoszeniu w BZP, co było niezgodne z art. 48 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP. Szef KBW Pani Beata Tokaj wskazała, że nie dokonywano stosownej korekty, ponieważ korekta terminu nie była aż tak istotna i nastąpiła tuż przed terminem składania wniosków, a przesunięto termin jedynie o dwa dni, co nie miało wpływu na wynik postępowania;
 
[...]
 
NIK zwraca uwagę, że przedłużenie terminów związania ofertą może powodować dodatkowe obciążenia wykonawców planujących złożenie ofert w postępowaniu, bowiem zmusza ich do rezerwacji sił i zasobów na okres dłuższy niż zezwalają na to przepisy. Szef KBW Pani Beata Tokaj wyjaśniła: „Przeoczono 30-dniowy okres związania ofertą. Zapewne dla SIWZ-u przedmiotowego postępowania wzorem był SIWZ z postępowania powyżej tzw. progu unijnego, gdzie okres wynosi 60 dni, i bezkrytycznie został ten błąd przeoczony.” W postępowaniu na moduły do wyborów do Parlamentu Europejskiego „ogłoszenia nie prostowano, ponieważ można byłoby ten błąd uznać jako tzw. „literówkę, niewartą zmiany treści ogłoszenia. Wykonawcy składający oferty i tak od lat wiedzą, że w postępowaniach „krajowych” obowiązuje 30 dni związania ofertą i tę pomyłkę uznaliby za oczywisty błąd.”
 

 
 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 marca 2015 r., skierowanym do Szefa Krajowego Biura Wyborczego Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie wykorzystanie środków budżetu państwa na obsługę informatyczną wyborów. W dniu 20 kwietnia 2015 r. Szef KBW złożyła zastrzeżenia do ustaleń, ocen i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń w dniu 13 maja 2015 r. Kolegium NIK podjęło uchwałę w sprawie oddalenia zastrzeżeń w całości.
 
Szef Krajowego Biura Wyborczego przyjęła do realizacji wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 31 marca 2015 r.
 
Szef KBW w piśmie z dnia 5 maja 2015 r. (znak ZPOW-080-1/15) poinformowała, że:
 
1) Dotychczasowi pracownicy odpowiedzialni za obsługę administracyjną działania Komisji Przetargowej zostali odsunięci od wykonywania czynności. Krajowe Biuro Wyborcze zatrudniło specjalistę ds. zamówień publicznych z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Nowy pracownik KBW (specjalista ds. zamówień publicznych) aktualnie jest w trakcie kończenia specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Nadto wprowadzone zostaną cykliczne szkolenia wewnętrzne dla członków Komisji Przetargowych. W porozumieniu z Kancelarią Prezydenta RP we wskazanym miejscu umiejscowiona została tablica ogłoszeń dotycząca realizacji obowiązku publikacji wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowany został również nowy regulamin zamówień publicznych, który został wprowadzony Zarządzeniem Szefa KBW z dnia 4 maja 2015 r. Podjęte po 2 grudnia 2014 r. działania mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, które pojawiały się w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2) Podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, a także zarządzania ryzykiem. W tym zakresie m.in. wprowadzony został monitoring realizacji celów i zadań, zalecono wdrożenie samooceny kontroli zarządczej przez dyrektorów zespołów KBW przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
W dniu 31 marca 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, w związku z realizacją umowy zawartej w dniu 19 sierpnia 2014 r. pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym a Nabino sp. z o.o., której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie modułów do obsługi wyborów samorządowych 2014 r. wraz z administrowaniem i utrzymaniem. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie. NIK poinformowała Prokuratora Generalnego o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.
 
Mając na względzie bezpieczeństwo państwa Najwyższa Izba Kontroli przesłała w dniu 31 marca 2015 r. informacje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczące stwierdzonych błędów w oprogramowaniu, które mogły doprowadzić m.in. do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu i zasobów poprzez osoby nieposiadające konta w systemie informatycznym KBW.
 
Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej w część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze
 
Oceny wykonania budżetu w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze dokonano stosując kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku.
 
Dochody: Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa w części – 11 Krajowe Biuro Wyborcze planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym badaniem.
 
Wydatki: 380.179,5 tys. zł
Łączna kwota G: 380.179,5 tys. zł
Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G = 1,0000
Nieprawidłowości w wydatkach (niecelowe i niegospodarne): 458,6 tys. zł, co stanowi 0,12% wydatków części 11
Nieprawidłowości w wydatkach (nierzetelne, naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych): 4.150,1 tys. zł, co stanowi 1,1% wydatków części 11.
 
W kontroli I/14/006 stwierdzono, że niegospodarnie wydatkowano kwotę 429,3 tys. zł na informatyczny system obsługi wyborów samorządowych, gdyż system był wadliwy. Ponadto ustalono, że niegospodarnie i niecelowo wydatkowano 29,3 tys. zł na audyt oprogramowania wyborczego wyborów samorządowych, który został dokonany po zakończeniu wyborów. Zbadane w toku tej kontroli postępowania przetargowe (3 w kontroli wykonania budżetu i 7 w kontroli doraźnej) były prowadzone nierzetelnie, z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, co w efekcie miało wpływ na wynik niektórych rozstrzygnięć. Stwierdzono liczne nieprawidłowości i błędy w procesie przygotowania i realizacji systemu informatycznego do obsługi wyborów samorządowych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:
 
− brak systematycznych i długofalowych działań w zakresie informatyzacji wyborów; nie została opracowana wieloletnia, docelowa strategia zapewnienia wsparcia informatycznego dla różnego rodzaju wyborów, co było przyczyną udzielania zamówień na opracowanie systemów informatycznych dla obsługi każdych kolejnych wyborów;
 
− brak sformułowania wymagań jakościowych dla informatycznego systemu obsługi wyborów, a także wymagań dotyczących metodyki zarządzania projektem w zakresie wytwarzanego oprogramowania;
 
− występowanie mechanizmu korupcjogennego w dwóch badanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, polegającego na dowolności w podejmowaniu decyzji przez członków Komisji przetargowej; − opóźnienie przekazania wykonawcy systemu projektów uchwał PKW definiujących wygląd i treść dokumentów, które miały być generowane przez system informatyczny;
 
− nierzetelne przeprowadzenie odbioru zamówionego oprogramowania do obsługi wyborów, co utrudniło KBW naliczenie kar umownych od wykonawcy;
 
− brak zdefiniowania warunków i procedur dopuszczenia do użytkowania systemu informatycznego wykorzystywanego w trakcie wyborów;
 
− dopuszczenie do użytkowania systemu informatycznego do obsługi wyborów, który posiadał istotne błędy w zakresie obsługi protokołów (generowanie, opracowanie, wydruk) terytorialnych komisji wyborczych;
 
− brak właściwego zabezpieczenia kodu źródłowego systemu centralnego, co mogło doprowadzić do nieuprawnionego dostępu do zasobów przez użytkowników systemu oraz do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu i zasobów przez osoby nieposiadające konta w systemie;
 
− dopuszczenie do użytkowania systemu informatycznego zawierającego błąd krytyczny wynikający z niewłaściwej implementacji algorytmu ustalania wyników wyborów przy remisie wyborczym; − niezapewnienie sprawdzonej infrastruktury serwerowej i systemowej, a także obsługi serwisowej na poziomie odpowiednim do rangi zadania;
 
− nieprzygotowanie adekwatnych do możliwych ryzyk – planów awaryjnych pozwalających na szybką reakcję na wypadek niesprawności oprogramowania i infrastruktury obsługującej wybory.
 
W kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
 
− nierzetelnym oraz z naruszeniem przepisów Prawo zamówień publicznych dokonaniu publikacji dotyczącej zamówienia poprzez umieszczenie różnych danych w tym samym zakresie w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu;
 
− nie umieszczaniu ogłoszeń o zamówieniach na stronie internetowej KBW oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie KBW;
 
− żądaniu od wykonawców krajowych w większym zakresie dokumentów potwierdzających warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niż od podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
− niezgodnym z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określeniem w SIWZ terminów związania ofertą przez wykonawców na 60 dni. Zgodnie z powyższym przepisem wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 
− nierzetelnym sporządzaniu protokołów postępowań o zamówienie publiczne poprzez wskazywanie błędnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych, co do miejsc zamieszczenia ogłoszeń o zamówieniu, powołanych załączników lub daty zamieszczenia ogłoszenia;
 
− nie rejestrowaniu w kancelarii KBW ofert składanych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 
− przekazaniu do Ministerstwa Finansów sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym Rb-BZ1 za 2014 r. z czterodniowym opóźnieniem.
 
Suma wydatków poniesionych z naruszeniem prawa zamówień publicznych (4.150,1 tys. zł) oraz wydatków niecelowych i niegospodarnych (458,6 tys. zł) nie przekroczyła progów ustalonych dla oceny negatywnej, które wynoszą :
 
− 0,75% wydatków ocenionych jako niecelowe i niegospodarne w danej części (stwierdzono 0,12%)
− 3% wydatków z naruszeniem prawa w danej części (stwierdzono 1,1%)
 
Ocena cząstkowa wydatków (wyliczona w oparciu o kryteria oceny wykonania budżetu państwa) – 3
 
Ze względu na skalę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości, które pociągnęły za sobą nie tylko koszty finansowe, ale także olbrzymie koszty społeczne, wynikające z ryzyka podważenia zaufania do organów wyborczych – ocena kontrolowanej działalności została obniżona o 2 pkt.
 
Ocena cząstkowa wydatków: 1
Wynik końcowy Wk: Ocena negatywna
Ocena końcowa: negatywna
 
Odpowiedzialność za nieprawidłowości opisane powyżej w rozdziale „Zlecanie zadań związanych z informatyczną obsługą wyborów oraz z kampanią informacyjną wyborów” (w zakresie przetargów informatycznych) ponosi Pan Romuald Drapiński były Wicedyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów, a z racji nadzoru nad ww. osobą była Dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Pani Beata Tokaj, która także ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowość w zakresie postępowania na kampanię informacyjną w wyborach samorządowych – była upoważniona przez Szefa KBW do prowadzenia postępowania.
 
Z uwagi na treść art. 18 ust. 1 ustawy PZP odpowiedzialność za opisane wyżej nieprawidłowości ponosi także były Szef KBW Kazimierz Czaplicki jako osoba będąca Kierownikiem Zamawiającego.
 
(dowód: akta kontroli str. 9-12, 61-67, 69-76, 1177-1198, 1200-1218, 1280-1289,1292-1324, 1342, 1393-1399, 1425-1432, 3033-3043)
 
NIK negatywnie ocenia działalność KBW w zbadanym obszarze. Niezgodne z obowiązującym prawem i nierzetelnie prowadzone postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych miały m.in. wpływ na wynik niektórych rozstrzygnięć, a także na występowanie mechanizmu korupcjogennego. Nie dochowywano wystarczającej staranności, naruszając szereg przepisów ustawy PZP na każdym etapie udzielania zamówień publicznych począwszy od sporządzania SIWZ i ogłoszeń o zamówieniu, uzyskiwania stosownych oświadczeń od osób wykonujących czynności w postępowaniu, a skończywszy na dokonywaniu ocen poszczególnych ofert. Nierzetelnie wykonywano postanowienia umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym w zakresie dokonywania odbiorów.
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.