AKTUALIZACJA: Ruch Kontroli Wyborów na posiedzeniu Senatu i  Komisji Nadzwyczajnej w sejmie - VIDEO
data:29 listopada 2017     Redaktor: Redakcja

21.12.2017  -  W godzinach wieczornych senat przywrócił glosowanie korespondencyjne! RKW jest temu przeciwny!
Obrady trwały do ok. 17.00. RKW skierował list DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO m.in. do Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Paweł Zdun opuścił swoje stanowisko obserwatora całodziennych obrad w senacie. https://twitter.com/pawelzdun
Obrady zostały wznowione  o godz. 9.00 od  dalszego ciągu dyskusji nad ustawą. Prosimy śledzić tu: https://twitter.com/pawelzdun


20.12.2017  - przez cały dzień obrad senatu na sali obrad obecny był w charakterze obserwatora Przewodniczący KRK RKW - Paweł Zdun, relacje na gorąco zamieszczone są na TT Pawła Zduna. https://twitter.com/pawelzdun
Kluczowa z punktu widzenia - niekorzystna! - zmiana wprowadzona poprawką senacką dotyczyć ma przywrócenia głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Furtka do nadużyć zostałaby otwarta! gdyby tak sie stało - apelujemy - w tej sytuacji tym mocniej -  o traktowanie kart do głosowania jako druków ścisłego zarachowania i liczenie glosów korespondencyjnych w wyznaczonych komisjach w kraju! Druga poprawka dotyczy przechowywania kart przez 5 lat po głosowaniu.  Szef PKW wygłosił płomienne przemówienie w obronie krzyżyka i nadal apelował o pozostawienie w jego rękach sterowania powołaniem szefa KBW; argument zabrzmiał jak żart wobec raportu NIK na temat obecnej szefowej KBW B.Tokaj :W sytuacji, kiedy szef KBW działa nieudolnie, nie spełnia pokładanych na nim obowiązków, nie jesteśmy w stanie tego szefa odwołać.
Komisja przyjęła dość kosmetyczne - z punktu widzenia RKW -  poprawki i zakończyła obrady o godz. 21:59.
Wystąpienie Pawła Zduna z RKW od 18:26 godz. -  przewodniczący KRK RKW podkreślił  w nim wagę natychmiastowego wyboru nowej PKW! Ponownie Paweł Zdun zabrał głos o 21:33 upominając się o centralny spis wyborców, centralny rejestr fałszerstw wyborczych, o zabezpieczenia kart wyborczych, natychmiastową publikację w internecie skanów protokołów, procedurę lustracyjną komisarzy i innych urzędników wyborczych!
Senator Borusewicz zaatakował RKW, mówiąc o tym, że ruch nie jest w anwangardzie i że na nieprawdzie o fałszerstwie wyborczym 2014 zbudowano nową ordynację wyborczą!
Przed chwilą szefowa KBW na połączonych komisjach senackich różnicę w protokole woj. kom. wyb. ok. 130.000 głosów wynikała z ludzkiej pomyłki. Potrzebna komisja śledcza ds. PKW i KBW - zaproponował to Paweł Zdun w swoim ostatnim glłosie.

Trwa dyskusja na temat głosowania korespondencyjnego!
Reprezentacja RKW:  Pawe Zdun i dr Krzysztof Jabłonka z trudem wytrzymują w spokoju tyradę sen. Borusewicza w obronie w obecnej formule czysto sędziowskiej, de facto kastowej. Żeby było tak, jak było.
Więcej na bieżąco https://twitter.com/pawelzdun
 
18.12. 2017 SENAT:
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (193.), Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (129.) oraz Komisja Ustawodawcza (207.) .Połączone komisje senackie ds. zmian rozpoczęły obrady od tradycyjnych wniosków opozycji o zarządzenie przerwy Wnioski odrzucono. Ustawę (druk senacki 696) refereruje pos.eł PiS  Łukasz Schreiber.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.2017r. - obszerny wywiad Pawła Zduna dla fronda.pl; podsumowanie poniżej
http://www.fronda.pl/a/pawel-zdun-dla-frondy-czy-pis-nie-chce-wziac-wladzy-w-samorzadach,104026.html

Ostateczne zmiany, jakie Komisja wniosła do projektu ustawy m.in. pod wpływem zgłaszanych przez Ruch Kontroli Wyborów uwag na Komisji:

 • wprowadzenie obowiązku złożenia dwóch podpisów (w tym Przewodniczącego) członków OKW przy odmowie złożenia podpisu przez wyborcę na liście wyborców przy odbieraniu karty wyborczej. Jest to zmiana minimalna, sugerowaliśmy by wyborca odmawiający podpisu nie otrzymywał karty wyborczej.
 • zmniejszenie liczebności komisji do łącznie (komisja ds. głosowania i ds. liczenia) 10 (z 18) Jest to niezbędna zmiana ze względów praktycznych, chociaż postulatem Ruchu Kontroli Wyborów (zob. Koncepcja systemu wyborczego RKW) jest publiczne liczenie w komisjach okręgowych.
 • ścisłe zdefiniowanie okresu przechowywania dokumentów wyborczych – „2 lata”, a nie jak w projekcie „DO 2 lat”. Jest to poprawa, chociaż tylko częściowa. RKW sugerował, by zapisany był okres do 5 lat, ale skreślenie „do” już jest cenne.
 • lepszy sposób powoływania Szefa KBW. Ta zmiana nie była wprost naszym postulatem, ale skoro wnioskodawca zamierza pozostawić obecną PKW w niezmienionym składzie, to dobrym rozwiązaniem (uwzględniającym naszą nieufność wobec obecnego składu PKW i KBW) jest przekazanie w ręce MSWiA decyzji co do wyboru Szefa KBW. Im mniej władzy w rękach obecnego składu PKW, tym dla Polski lepiej.
Komisja sejmowa nie uwzględniła znacznej większości naszych najważniejszych postulatów - m.in. następujących:
 • Głównym postulatem Ruchu Kontroli Wyborów jest, by skład PKW wymienić jak najszybciej, nie pozwolić, by obecna PKW mogła przygotowywać i organizować wybory, i nie należy tego odkładać  – jak w projekcie i uchwalonej Ustawie –  na okres po wyborach w 2019 r. Niestety, ani projekt wyjściowy, ani ostateczny tekst uchwalonej Ustawy nie zmienił tego, że PKW pozostaje w niezmienionym składzie aż do wyborów parlamentarnych w 2019 r.
 • Drugim, bardzo ważnym postulatem jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców dostępnego on-line w OKW i aktualizowanego na bieżąco podczas wyborów.
 • Kolejnym jest kodyfikacja katalogu przestępstw wyborczych z surową ich penalizacją oraz wprowadzenie Centralnego Rejestru naruszeń prawa i procedur wyborczych, przestępstw i przestępców wyborczych. Przestępstwa przeciwko wyborom powinny być traktowane z całą powagą jak przestępstwa przeciwko Państwu!
 • Ważnym jest także postulat wprowadzenia zakazu pełnienia funkcji członków PKW, Szefa i pracowników KBW, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych dla funkcjonariuszy i współpracowników tajnych komunistycznych służb wojskowych i cywilnych. Traktuję to jako postulat minimum, bo w Koncepcji systemu wyborczego RKW sugerowaliśmy, że nie tylko urzędnicy organizujący wybory, ale nawet członkowie OKW muszą być osobami godnymi zaufania, tj. poza brakiem przeszłości kryminalnej, także spełniać zarówno powyższy postulat braku przeszłości agenturalnej, ale nawet braku przeszłości czynnego uczestniczenia w systemie komunistycznego zniewolenia poprzez pełnienie jakichkolwiek funkcji w b. PZPR, ZSL i SD (od sekretarza zakładowego, gminnego poczynając).
 • Wprowadzenie do procesu wyborczego jedynie takich kart wyborczych, które są zabezpieczonymi drukami ścisłego zarachowania
 • Rozpatrywanie protestów wyborczych przez jeden sąd rozpatrujący całokształt spraw wyborczych, np. Sąd Najwyższy
 • Wprowadzenie obowiązku przedstawiania przez wyborców przy odbieraniu karty wyborczej ważnego dowodu tożsamości z PESEL-em
 • Wprowadzenie wymogu natychmiastowej publikacji w internecie skanów papierowych wersji protokołów i cząstkowych wyników wyborów ze wszystkich komisji obwodowych
 • Wprowadzenie urn półprzezroczystych.
 • Zakaz stosowania kart do głosowania w formie książeczek. Karta do głosowania jednostonicowa.
15.12.2017r. - nasz komentarz w TVRepublika - por. video.

Ustawa trafiła do senatu, planowane posiedzenie połączonych komisji: 19.12. w godzinach popołudniowych.
Druk senatu nr 696 : file:///C:/Users/W%C5%82a%C5%9Bciciel/Downloads/696.pdf
14.12.2017r. - 23.30 - Projekt został przyjęty przez sejm RP.  
14.12.2017r. od godz. 20.00 - trwa III czytanie projektów ustaw dotyczących ordynacji wyborczej.
Kluczowe zmiany wniesione podczas prac komisji: 1. Zgodnie z poprawką trzech kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego, organu zapewniającego obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, przedstawiać będzie PKW minister spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefów trzech Kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta. PKW wyboru dokona  spośród tych kandydatur. 2. PiS rezygnuje z zapisu, by w miejsce 51 komisarzy wyborczych powołać 16 komisarzy wojewódzkich i 360 powiatowych. Komisarzy będzie100 , a okręgiem działania dla każdego z nich będzie okręg do Senatu. Utrzymano zapis, że komisarzami nie muszą być sędziowie! 3.Komisarze nie będą wytyczać granic okręgów wyborczych, nadal będzie to kompetencja rad gmin. Co ważne, tylko na czas przyszłorocznych wyborów – później to zadanie przejmą komisarze.
 
14.12.2017r. - Echa wczorajszej debaty nad prawem wyborczym:
Komisja poparła m.in. poprawkę PiS, zgodnie z którą trzech kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego, organu zapewniającego obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, przedstawiać będzie PKW minister spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefów trzech Kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta. Poprzednio troje kandydatów do KBW miało być wskazywanych przez prezydenta, Sejm i Senat.„Jeszcze bardziej negatywnie niż dotychczas oceniamy tę zmianę” – powiedział szef PKW sędzia Hermeliński w komentarzu do tej poprawki. RKW z zadowoleniem zauważa, że nasze apele zglaszane wielokrotnie o docenienie szczególnej roli szefa KBW i sposobu jego powoływania zostały zauważone przez ustawodawców. Dziś szef MSWiA Mariusz Błaszczak podkreślił w radiowym wywiadzie, że oprócz krytyków wprowadzanych zmian "jest też pewna grupa społeczników - bardzo zacnych ludzi - którzy uważają, że zmiany, które są zaproponowane, idą w dobrym kierunku, ale są zbyt mało radykalne[...] na co prowadzący wspomniał o "Ruchu Kontroli Wyborów, który na ten temat wydał kilka oświadczeń" , "No więc właśnie..." -  przytaknął minister.[9:50min]
https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1957896,Mariusz-Blaszczak-zapowiada-przejecie-bezposredniego-nadzoru-nad-policja


13.12 Monitorujemy odbywające się dzisiaj w sejmie drugie czytanie projektu zmian w prawie wyborczym!

Transmisja na żywo dostępna tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=5CC0E946ABCE6CC2C12581F50030FCA1#
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B69495F654085C26C12581F5005A4CC9#

13.12.2017 - II czytanie projektu w sejmie i obrady komisji nad poprawkami.
 
Na wczorajszych obradach KPW obecny był Paweł Zdun i dr Krzysztof Jabłonka. Niestety, w trakcie obrad przegłosowano wniosek PiS wykluczający z czynnego udziału stronę społeczną - głos udzielny tylko reprezentantom klubów i kół. Po kilkukrotnych nieudanych próbach dojścia do głosu obaj reprezentanci Ruchu Kontroli Wyborów - Paweł Zdun przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW i dr Krzysztof Jabłonka, wiceprzewodniczący KRK RKW krótko przed godz. 21 opuścili obrady Komisji na znak protest przeciw traktowaniu nas przez Komisję jako niemych świadków - niedopuszczaniu strony społecznej, której RKW było częścią, do głosu. Po naszym wyjściu kilku innych reprezentantów strony społecznej  moglo zabrać głos.  Więcej na TT @PawelZdun i @rkw2015pl

Na podstawie wystąpień posłów odnotowujemy, że wycofano się m.in. z pokazywania karty przez  przewodniczącego komisji liczącej!
Jednocześnie z zadowoleniem przyjmujemy wystąpienie poseł sprawozdawcy Anny Milczanowskiej [10:56:13], która podkresliła fakt istnienia  poważnych zarzutów NIK wobec KBW w związku z poprzednimi wyborami samorządowymi w 2014r. i konieczności dokonania gruntownych zmian.


Posłowie przegłosowali projekt ustawy o godz. 20:53. PKW ma zrobić nam reformę w obecnym składzie! Nasza walka przenosi się na forum plenarne sejmu i do senatu!
NIE MA ZGODY NA PROLONGOWANIE POWOŁANIA NOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ AŻ DO 2019R. I NA POZOSTAWIENIE W OBECNYCH RĘKACH  WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018R. I PARLAMENTARNYCH 2019R.!

RKW  nadal rekomenduje NATYCHMIASTOWĄ zmianę PKW po wejściu ustawy w życie, a nie dopiero w 2019r. , czyli wykreślenie wyjątków z ustawy w artykule 14.

Dyskusja o godz. 20:41 dotarła do kluczowego momentu! Argumentem ze strony RKW jest pozostawienie [ w tym projekcie!] w rękach PKW reformy, którą zdaniem T.H.Cioski, sędzia Hermeliński będzie sabotował! Wskazują na to dotychczasowe publiczne wypowiedzi sędziego na temat reformy oraz fakt pozostawienia przez niego całego dotychczasowego składu KBW odpowiedzialnego za skandal wyborczy w 2014r. , na co wskazuje raport NIK! w tym samym duchu wypowiadali się w trakcie obrad P.Zdun i E.Stankiewicz. Paweł Zdun: "Tak, jak mówiłem w słowie wstępnym pierwszego dnia obrad tej komisji: Ruch Kontroli Wyborów domaga się wykreślenia z artykułu 14 (w związku z art. 5 i art. 4 § 51 i 52) wykreślenie czasowego wyłączenia działania nowej ustawy w odniesieniu do Państwowej Komisji Wyborczej".
RKW rekomenduje NATYCHMIASTOWĄ zmianę PKW po wejściu ustawy w życie, a nie dopiero w 2019 r.
Walczymy także o RZECZYWISTĄ KONTROLĘ KBW!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRADY ZOSTAŁY WZNOWIONE 7.12 O GODZ. 16.00 - obecni koordynatorzy RKW: E.Stankiewicz, P.Zdun, K.Jabłonka, T.H.Cioska, M.Szuty.
CZY PRZEPISY DOTYCZĄCE PKW WEJDĄ DOPIERO W 2019R.? Czy KBW BĘDZIE POWOŁANE NA 7 CZY NA 2 LATA DO POWOŁANIA NOWEJ PKW? KTO JE POWOŁA? STARA CZY NOWA PKW?  Na te istotne pytania odpowiedzi padną być może dziś.
RKW wielokrotnie rekomendował NATYCHMIASTOWĄ  zmianę PKW oraz RZECZYWISTĄ KONTROLĘ KBW.
7.12.2017 transmisja:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=2CD34558F197B59BC12581EE004A3361#


OBRADY ZOSTAŁY WZNOWIONE 5.12 O GODZ. 09.00 w sali Domu Poselskiego.

Tomasz Hubert Cioska i Magdalena Szuty są obecni podczas obrad komisji 5.12. od samego rana.  Najważniejszy zapis ustawy - czyli prolongowanie terminu wejścia w życie ustawy dot. powołania nowej PKW w 2019r. RKW JEST STANOWCZO TEMU PRZECIWNY! W trakcie obrad posłowie w skandaliczny sposób opozycji zakwestionowali prawo przedstawicieli RKW do zabierania głosu. Wówczas rozległy się okrzyki KONSTYTUCJA strony społecznej, a Krystyna Łazor przytoczyła art. 4 Konstytucji RP.                  

Obrady były kontynuowane do ok. godz. 14. w składzie osobowym RKW: T.H.Cioska, M.Szuty, P.Zdun, K.Łazor, H.Dobrowolska;  najważniejsze - z punktu widzenia postulatów RKW  - głosowania przeniesiono na czwartek 7.12.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=48F1E9242DFF5CD4C12581EC004EC056#


OBRADY ZOSTAŁY WZNOWIONE 4.12 O GODZ. 20.00

Paweł Zdun, Tomasz Hubert Cioska, Krystyna Łazor są obecni podczas obrad komisji 4.12. Posłowie opozycji zaatakowali wolontariuszy RKW walczących o uczciwość członków komisji i  postulujących m.in. rotację członków komisji i zakaz pełnienia funkcji dwa razy z rzędu oraz przez osoby karane. KBW - odwołać z powodu zarzutow NIK, powołać nowe KBW na 2 lata, tak jak planowana jest obecna kadencja PKW. Kolejnym postulatem jest obowiązkowe stworzenie Centralnego Spisu Wyborców - np. za 2 lata.

Transmisja: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=6CF0A11A4C9759E5C12581E900739FCA#

OBRADY ZOSTAŁY WZNOWIONE 4.12 O GODZ. 10.00

Paweł Zdun, Tomasz Hubert Cioska, Krystyna Łazor są obecni podczas obrad komisji 4.12.

Transmisja: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=6CF0A11A4C9759E5C12581E900739FCA#

 

W obszernych wypowiedziach przedstawiciele RKW  stwierdzili, że cieszy odsunięcie sędziów Sądu Najwyższego z PKW, niedobrze, że członkami PKW nadal mają być wyłącznie sędziowie, a nie przedstawiciele patrii politycznych obecnych w sejmie. Sędziów należy odsunąć z PKW, poza 2 sędziami, pełniącymi kontrolę.

--------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy obszerną wypowiedź Tomasza Huberta Cioski z RKW:

https://www.polskieradio.pl/130/5788/Artykul/1943181,Goracy-Temat-Ekspert-o-zmianach-w-ordynacji-wyborczej

-------------------------------------------------------------------------------------

OBRADY ZOSTANĄ WZNOWIONE 4.12 O GODZ. 10.00

1.12. - godz.10.00 wznowiono procedowanie KODEKSU WYBORCZEGO! Przedstawiciel RKW -  Tomasz Cioska - jest na sali non stop podczas kolejnego dnia obrad. W miarę trwania obrad udział zapowiedzieli inni przedstawiciele RKW : Paweł Zdun, Magldalena Szuty [koordynator Okręgowy z Wrocławia],  Ewa Stankiewicz, Krystyna Łazor. Delegaci RKW ponownie zostali zaatakowani w skandaliczny sposób przez posłów PO. OBRADY ZAKOŃCZONO OK. GODZ. 21.


RKW zajął stanowisko w wielu osobnych wypowiedziach podczas obrad komisji w ciągu całego dnia obrad:

- poparł likwidację głosowania korespondencyhjnego [z powodu wielu nadużyć w ubiegłych latach]

- wskazał konieczność penalizacji nieprawidłowości, fałszerstw i uściśleń dotyczących doniesień do prokuratury

- powołanie komisarzy wyborczych spoza kręgu sędziów, zwrócił uwagę na niejasną podleglość komisarzy w strukturze korpusu wyborczego; poparł powołanie powiatowych komisarzy wyborczych

- niestety nie uzwględniono apelu o stworzenie centralnych spisów wyborców

W imieniu Ruchu Kontroli Wyborów zgłosiłem postulat wprowadzenia Centralnego Ogólnopolskiego Spisu Wyborców. Żaden z posłów Komisji ds prawa wyborczego nie przejął wniosku. W konsekwencji nic się w tej sprawie nie zmieni. Odpowiedzialność wzięli na siebie wszyscy posłowie komisji https://twitter.com/pawelzdun

- podjęto dyskusję na temat liczenia głosów w komisjach okręgowych

- nie przyjęto uwag RKW do czasu przechowywania kart do głosowania , obowiązkowo 2 lata,

- nie przyjęto uwag do formatu książeczki i przyjęcia jednej "płachty"

- posłowie uwaględnili uwagę RKW, zgłoszoną podczas prac komisji,  na temat konieczności złożenia dodatkowego podpisu przy pobieraniu karty do glosowania, który to fakt nie jest poświadczony podpisem wyborcy

- apelujemy o urny półprzezroczyste [poseł sprawozdawca stwierdza wprost,że faktycznie nie są one dobre!] , o likwidację kopert do glosowania [ zostaje przyjęta propozycja RKW!] i o precyzyjnie określony dokument potwerdzający tożsamość, dowód i paszport - dokument z PESEL

- postulujemy niezwłocznie publikowanie skanu protokołu  w internecie oraz kopii danych wprowadzonych do komputera - przed zamknięciem pracy komisji, uściślić sposób wykonania

- postulujemy monitoring wprowadzenia danych z komisji do komputera  -powinno się to odbywać w zasięgu kamer

- postulujemy zwiększenie możliwości kontrolnych obserwatorów społecznych i możliwości wnoszenia uwag do protokołu i kontoli PKW

- postulujemy  2 mężów zaufania do PKW wraz z KBW oraz innych miejsc podległych KBW

--------------------------------------------------------------------------------

Polecamy transmisję sejmową z obrad on-line:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


Ruch Kontroli Wyborów rekomenduje poprawki proponowane przez posłów PiS! Na bieżąco włączają się w procedowane kolejno artykuły. o godzinie 00:18 w dniu 1. grudnia zakończono obrady. Wznowienie o godz. 10.00.

30.11 o  22:43 przystąpiono do procedowania KODEKSU WYBORCZEGO! przedstawiciele RKW - Paweł Zdun i Tomasz Cioska - są na sali non stop podczas kolejnego dnia obrad.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dziś - 30.11- wznawia obrady Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NPW) z udziałem strony społecznej, w tym przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów. Polecamy transmisję sejmową z obrad on-line od 10:30 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#

SZEF PKW WALCZY ZE ZMIANAMI!

Szef PKW  SĘDZIA Hermeliński w obszernej wypowiedzi skrytykował projekt zmian w prawie wyborczym. Oto garść cytatów niepozostawiających złudzeń dla intencji obrony obecnego status quo:

"WYRUGOWANIE SĘDZIOW KOMISARZY", "'WYŁOM W SYSTEMIE SĘDZOWSKIM", , "NASZA NIEZALEŻNOŚĆ UWIERA WNIOSKODAWCÓW", "WSNISKODAWCY CHCĄ POWOŁYWAC KOMISARZY NIE MAJĄCYCH PRZYMIOTÓW NIEZAWISŁOŚCI I NIEPOLITYCZNOSCI", ZA 2 LATA BĘDZIE UPOLITYCZNIENIE PKW", "PLANOWANY JEST SYSTEM PARTYJNO-RZĄDOWY", "POZBAWIA SIĘ ORĘŻA I PRAWEJ RĘKI" [POPRZEZ ZMIANĘ ZASADY POWOLYWANIA SZEFA KBW], "NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA "[NOWEGO SZEFA KBW], "NOWA OSOBA BĘDZIE CHCIAŁA MIEC NOWYCH WSPÓLPRACOWNIKOW".

i NA KONIEC: "TO GROZI DESTABILIZACJĄ!"

NASTĘPNIE WYKAZYWAŁ ŻE MĘŻOWIE ZAUFANIA MOGLI WSZYSTKO KONTROLOWAC W PKW, POLECAMY LIST KRYSTYNY ŁAZOR-  MĘŻA ZAUFANIA W PKW W 2015R. KTORY DEMENTUJE NIEPRAWDĘ O MOŻLIWOŚCIACH FAKTYCZNEJ KONTROLI W PKW;  OPUBLIKOWANY TU:

http://solidarni2010.pl/36168-nieuczciwosc-i-klamstwa-wieloletniej-dyrektorki-krajowego-biura-wyborczego.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński weźmie udział w posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej zajmującej się zmianami w Kodeksie wyborczym. Początek posiedzenia o 10.30.

Mamy nadzieję, że posłowie PO i Nowoczesnej  powstrzymają się od atakowania naszych przedstawicieli i nie powtórzy się sytuacja sprzed dwóch dni, gdy doszło do eskalowania napięcia i zagłuszania strony społecznej!

-----------------------------------------------------------------------------------

Od 28.11 obraduje Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NPW) z udziałem strony społecznej, w tym z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów. W dniu dzisiejszym - 29.11-   przerwa w obradach, a  następnie posłowie  zajmą się szczegółowymi propozycjami poprawek do ustawy zgłoszonymi między innymi przez RKW. Podstawą zgloszonych przez RKW  poprawek są dokumenty upublicznione przez RKW, a szczególnie:

Uwagi szczegółowe RKW do projektu ustawy

Polecamy transmisję sejmową z kilkoma wystąpieniami koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 28.11 :  Pawła Zduna, Hanny Dobrowolskiej i Ewy Stankiewicz.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#CCA8E2C52A1A284EC12581E200503DB9

Tematem obrad było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) oraz

rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023).

Liczymy na głębokie zmiany prawa wyborczego!

 

------------------------------------------------------------------------------

 

W oknie video wywiad w TV Republika z udziałem Hanny Dobrowolskiej, udzielony w jednodniowej przerwie w obradach komisji.

 

[foto: RKW, obrady komisji; 30.11-7.12. 2017r.]Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 : NOWE! M. Horała, Ł. Schreiber, S. Szynkowski vel Sęk - Konferencja prasowa Posłów PiS w Sejmie

Materiał filmowy 3 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.