Szokujące kłamstwa MSW "dobrej zmiany" w odpowiedzi na interpelację prof.J.Brynkusa o napadzie policji na NIEZŁOMNYCH w obronie... ruskich okupantów
data:18 października 2017     Redaktor: agalaura

Interpelacja prof. Józefa Brynkusa na temat policji, która w obronie obelisku ruskich okupantów napadła w maju 2017 na weteranów „prewencyjnie” … oraz szokująca odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych, dziwaczna Ministra Sprawiedliwości i świetna Premiera Glińskiego.


 

Interpelacja nr 12488 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

 

Zgłaszający: Józef Brynkus

Data wpływu: 11 MAJA 2017

Szanowni Panowie Ministrowie!

W dniu 9 maja br. w warszawskim Parku Skaryszewskim pod obeliskiem Armii Czerwonej odbył się wiec i wystawa poświęcona zbrodniczej działalności sił zbrojnych komunistycznego Związku Sowieckiego. W inicjatywę zaangażowany był osobiście były poseł na Sejm RP I, II, III kadencji i więzień polityczny PRL Adam Słomka. Zebrani przedstawili swoją inicjatywę zniesienia radzieckiego monumentu i zastąpienia go tzw. POMNIKIEM BRACI, tj. gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i gen. Józefa Bułak-Bałachowicza.

12 listopada 1920 w Mozyrzu Stanisław Bułak-Bałachowicz ogłosił niepodległość Białorusi, mianując się głównodowodzącym białoruskiej armii narodowej, zaś gen. Józefa Bułak-Bałachowicza mianował dowódcą armii ochotniczej. Obaj wojskowi zasłużyli się m.in. w odzyskaniu niepodległości Estonii i obronie Polski przed bolszewickim najazdem w 1920. Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 28 września 1920 r. wojska gen. Bułak-Bałachowicza zostały określone jako Ochotnicza Sprzymierzona Armia, uzyskując status odrębnej sojuszniczej armii. Józef Bułak-Bałachowicz został w 1923 roku zamordowany przez specjalny oddział likwidacyjny totalitarnych służb sowieckich działający na polskim terytorium. Z kolei Stanisław Bułak-Bałachowicz został zamordowany 10 maja 1940 roku przez gestapo niedaleko Parku Skaryszewskiego.

Zatem inicjatywa środowisk obecnych 9 maja br. pod totalitarnym, sowieckim obeliskiem, zasługuje na wsparcie. Tymczasem po godz. 17. na pokojowy wiec napadł oddział Policji – zatrzymując Adama Słomkę, który został przewieziony na komisariat Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Sam lider KPN-NIEZŁOMNI został poturbowany. Rano 9 maja br. Adam Słomka wystąpił z listem otwartym do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, które otrzymały również liczne przedstawicielstwa zagraniczne oraz Kancelaria Prezydenta RP. Wystąpienie przypominało o licznych zbrodniach ZSRR i Armii Czerwonej, vide: http://slomka.bloog.pl/

Powiadomiony o brutalnym zatrzymaniu lidera KPN-NIEZŁOMNI (opis incydentu z udziałem Policji, vide: https://dorzeczy.pl/ udałem się osobiście na komisariat Policji przy ul. Grenadierów, w celu sprawdzenia stanu zdrowia Adama Słomki oraz jego uwolnienia. Udostępniłem też na swoim kanale YouTube cały przebieg wiecu w Parku Skaryszewskim i napaść funkcjonariuszy Policji, vide: https://www.youtube.com/

Co szczególnie bulwersujące, pomimo że na komisariacie byłem obecny ponad dwie godziny, odmówiono mi rozmowy z Adamem Słomką i wyjaśnienia powodów jego zatrzymania i wizualnego zweryfikowania stanu zdrowia po jego poturbowaniu. Uważam, że takie praktyki są utrudnianiem pełnienia mandatu poselskiego uzyskanego przecież w wyborach powszechnych. Ponadto, przedstawiciel Policji kom. Joanna Węgrzyniak z komendy dla Pragi Południe w wypowiedzi na TVN stwierdziła, że lider KPN-NIEZŁOMNI, cyt. „(...) doszło do zakłócenia. Pomnik został otoczony biało-czerwoną taśmą, a jeden z mężczyzn próbował na niego wtargnąć, nie stosował się do poleceń i próbował wpływać na czynności służbowe wykonywane przez funkcjonariuszy (...) Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Teraz będziemy zwracali się do prokuratury o wskazanie ewentualnej kwalifikacji karnej czynu mężczyzny (...)”, vide: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/

To jakaś forma zachowania paranoicznego Policji – lub działania godzącego w podstawowe prawa obywatelskie - skoro najpierw zatrzymuje się kogokolwiek, a potem szuka kwalifikacji dla ewentualnego czynu zabronionego.

Chcę przypomnieć też, że w sprawie „interwencji” Policji wobec Adama Słomki pod tym samym monumentem w Parku Skaryszewskim składałem już interpelację poselską nr 699.

W ostatnich miesiącach parlamentarzyści z różnych opcji politycznych interweniowali w sprawie praktyki stosowania art. 261 kk (ochrona pomników) i MSWiA było uprzejme odpowiedzieć na interpelacje poselskie posłów VIII kadencji (nr 699 - Józefa Brynkusa, nr 799 - posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), z treści której wynika wprost to, że dla kierownictwa MSWiA obeliski i monumenty postawione w PRL jako wyraz czołobitności Armii Czerwonej są "pomnikami", a ponadto zastępca Komendanta Głównego Policji z 13 października 2015 roku polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich, w tym np. obelisku w warszawskim Parku Skaryszewskim. Warto dodać, że nawet w 2017 roku, w dniu 9 maja, obecny art. 261 kk został wykorzystany do bezzasadnej interwencji Policji w obronie w/w obiektu.

W tym samym dniu - 9 maja br. - Rosja na forum Rady Praw Człowieka ONZ (zob. Poland Review - 27th Session of Universal Periodic Review - Russian Federation, Mr. Dmitry Vorobien, http://webtv.un.org/, nagranie od 2 godziny 50 minuty 11 sekundy) oskarżyła Polskę o „przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej”. Ten atak nie został właściwie odparty przez polskie MSZ czy MSWiA – co oznacza, że można mieć wątpliwości – również wobec stanowiska MSWiA z odpowiedzi na moją interpelację nr 699 (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), że dla Rządu RP totalitarne obeliski są objęte ochroną art. 261 kk i na naszym terytorium mają miejsce akty wandalizmu wobec pomników. Tymczasem za pomnik należy uznać obiekt lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego, którym to upamiętnienie i cześć jest należne.

Zatem pytam:

1. Czy MKiDN wesprze inicjatywę usunięcia z Parku Skaryszewskiego monumentu Armii Czerwonej i zastąpienia go „Pomnikiem Braci”, tj. gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i gen. Józefa Bułak-Bałachowicza? Jeśli tak, to czy rozpisze konkurs na projekt takiego miejsca ich pamięci i podejmie kontakt z przedstawicielami dyplomatycznymi, np. Estonii czy Białorusi celem zrealizowania inicjatywy jako formy ponadpaństwowego uhonorowania w/w wojskowych i bohaterów walki z komunizmem?

2. Kto personalnie wydał rozkaz zatrzymania 9 maja br. w Parku Skaryszewskim lidera Konfederatów Adama Słomki?

3. Czy MSWiA i MS uważają, że monumenty sławiące Armię Czerwoną są chronione art. 261 kk? Jeśli nie, to jakie konsekwencje ponieśli funkcjonariusze Policji i prokuratorzy, którzy zainicjowali sprawy karne za rzekome znieważenie „pomników”, np. w Katowicach, Nowym Sączu, Warszawie? Ile było takich postępowań i czym się zakończyły?

4. Czy interwencja Policji w dniu 9 maja br. w Parku Skaryszewskim w obronie totalitarnego obelisku została podjęta po interwencji obcego państwa, np. ambasady Federacji Rosyjskiej lub na skutek stanowiska rosyjskiego wyartykułowanego na forum Rady Praw Człowieka ONZ tego samego dnia?

5. Czym zakończyła się sprawa interwencji Policji opisana przeze mnie w interpelacji nr 699 (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji). To znaczy, czy ówczesne zatrzymania, w tym Adama Słomki, zostały uznane za legalne, prawidłowo przeprowadzone, itd. etc.? Jeśli zatrzymanie zostało uznane za nielegalne i nieprawidłowe to jakie konsekwencje służbowe ponieśli funkcjonariusze Policji za to odpowiedzialni?

6. Czy MSWiA poleciło Komendantowi Głównemu Policji uchylenie polecenia Zastępcy KGP z października 2015 roku, który polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich? Ile kosztował Skarb Państwa ów „wzmożony nadzór”?

7. Jakie jest stanowisko MSWiA i MS w sprawie zlekceważenia mojej osobistej interwencji poselskiej w dniu 9 maja br. na komisariacie Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie w sprawie zatrzymania i stanu zdrowia Adama Słomki?

8. Czy prawdą jest, że zatrzymanemu liderowi KPN-NIEZŁOMNI odmówiono badań lekarskich i zawiadomienia adwokata i czy prawdą jest, że do zatrzymanego nie został dopuszczony mec. Antoni Łepkowski, który przybył na miejsce po informacji o zatrzymaniu Adama Słomki uzyskanej m.in. od doradcy Prezydenta RP?

9. Czy MSWiA i MS wesprze poselski projekt zmian w Kodeksie karnym zmieniający brzmienie art 261 kk i wprowadzający nowy art. 261a. kk, zainicjowany na prośbę Adama Słomki, a złożony w niedalekiej przyszłości przez grupę posłów z Klub Parlamentarnego Kukiz’15, zakładający m.in. odpowiedzialność karną za znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby jedynie wówczas, gdy temu obiektowi lub osobie upamiętnienie i cześć jest należna, penalizowanie utrudnienia zgromadzenia publicznego zwołanego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, którym to upamiętnienie i cześć są należne oraz odpowiedzialność karną za zwołanie zgromadzenia publicznego w celu promowania zdarzenia historycznego związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem systemu totalitarnego, w szczególności nazistowskiego czy komunistycznego, którym cześć i upamiętnienie nie są należne?

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP

dr hab. Józef Brynkus

http://www.sejm.gov.pl/

 
 

Odpowiedź MSW na interpelację nr 12488

w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego. Po upływie pół roku - sic! /ustawowo jest 30 dni/ odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Jarosław Zieliński.

 

Warszawa, 11 PAŹDZIERNIKA 2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12488 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 roku, zatrzymania osoby uczestniczącej w wymienionym zdarzeniu oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego, uprzejmie przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji (KGP) w dniu 9 maja 2017 roku, w trakcie czynności służbowych realizowanych w związku z prewencyjnym zabezpieczeniem zgromadzenia publicznego, które odbywało się w Warszawie w rejonie Parku Skaryszewskiego przed pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej, dokonano zatrzymania jednego z uczestników wspomnianego zgromadzenia.

Decyzję o zatrzymaniu podjął - po uprzednim przeprowadzeniu interwencji wobec ww. osoby - dowódca zabezpieczenia prewencyjnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Służby Rejonowej Policji (KRP) Warszawa VII. Z dokonanych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna usiłował wspiąć się na pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej. Natomiast policjant dowodzący działaniami zabezpieczającymi, mając na uwadze fakt zakłócenia spokoju i porządku publicznego przez wymienionego, a także obawiając się o jego bezpieczeństwo zagrożone możliwym upadkiem z wysokości, usiłował uniemożliwić ww. osobie wejście na pomnik.

Wymieniony mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariusza Policji, a ponadto odpychał i szarpał za mundur interweniującego policjanta (powyższe zostało utrwalone na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu). Takie zachowanie w ocenie funkcjonariusza Policji wyczerpywało znamiona przestępstwa określonego w art. 224 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.). Z uwagi na powyższe została podjęta decyzja o zatrzymaniu wskazanej osoby. Następnie zatrzymany mężczyzna został przewieziony do siedziby KRP Warszawa VII w celu wykonania z jego udziałem czynności procesowych w trybie przewidzianym w art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.) i sporządzenia stosownej dokumentacji służbowej. Po uprzednim przesłuchaniu w charakterze świadka, w trybie art. 183 Kodeksu postępowania karnego, wymieniony mężczyzna został zwolniony tego samego dnia, tj. w dniu 9 maja 2017 roku.

Przebieg zajścia z udziałem wymienionej osoby został opisany w sporządzonej dokumentacji służbowej, tj. w notatce urzędowej sporządzonej w dniu 9 maja 2017 roku, w protokole zatrzymania ww. mężczyzny sporządzonym w dniu 9 maja 2017 roku oraz w protokołach przesłuchania trzech świadków sporządzonych również w dniu 9 maja 2017 roku.

Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie poinformować, stosownie do stanowiska KGP, że okoliczności związane z zatrzymaniem ww. osoby pozostawały przedmiotem czynności wyjaśniających prowadzonych w KRP Warszawa VII. Przedmiotowe czynności wszczęto w dniu 10 maja 2017 roku, w ramach trybu przewidzianego w art. 134i ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.). Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, uznał, że działania podległych mu policjantów w przedmiotowej sprawie były prawidłowe i uzasadnione okolicznościami zdarzenia.

Z informacji przekazanych przez KGP wynika ponadto, że zatrzymany mężczyzna złożył w nocy z dnia 9 na 10 maja 2017 roku w KRP Warszawa VII zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów przeprowadzających wobec niego czynności służbowe. Wskazane zawiadomienie zostało w dniu 10 maja 2017 roku przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe w celu dokonania oceny karno-procesowej działania funkcjonariuszy Policji. W przedmiotowej sprawie w dniu 13 maja 2017 roku wszczęto śledztwo w kierunku art. 231 § 1 Kodeksu karnego. Wspomniane śledztwo w dniu 5 września 2017 roku zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego, tj. z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Postanowienie o umorzeniu ww. postępowania nie jest prawomocne.

Ponadto KGP poinformowała, że w dniu 23 maja 2017 roku, do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, wpłynęło zażalenie ww. osoby na czynność zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji w dniu 9 maja 2017 roku. Na posiedzeniu w dniu 11 września 2017 roku ww. Sąd uznał zatrzymanie osoby wymienionej w wystąpieniu za prawidłowe, legalne i niezasadne.

Niezależnie od powyższego, odnosząc się do podniesionych przez Pana Posła wątpliwości uprzejmie informuję, że z informacji przekazanych przez KGP wynika, iż zgodnie z wolą zatrzymanego mężczyzny o fakcie jego zatrzymania została poinformowana żona. Ponadto funkcjonariusze próbowali nawiązać kontakt telefoniczny z obrońcą zatrzymanego, ale bezskutecznie (włączała się jedynie poczta głosowa). O braku możliwości nawiązania kontaktu z adwokatem poinformowano zatrzymanego, który oświadczył, że w tej sytuacji przekazanie informacji żonie jest wystarczające. Na marginesie pragnę wskazać, że okoliczności związane z przybyciem w dniu 9 maja 2017 roku do siedziby KRP Warszawa VII obrońcy zatrzymanego podlegały weryfikacji w toku wymienionych wyżej czynności wyjaśniających.

Z kolei na pytanie policjanta, czy wymieniony żąda przeprowadzenia badań lekarskich, zatrzymany mężczyzna oświadczył, że z uwagi na posiadane schorzenie pozostaje pod stałą opieką lekarską i nie zgłosił potrzeby wezwania lekarza. Stosowna adnotacja w przedmiotowym zakresie została uwzględniona w treści protokołu zatrzymania ww. osoby.

Odnosząc się z kolei do kwestii interwencji Pana Posła w siedzibie KRP Warszawa VII uprzejmie informuję, że przedmiotowe zagadnienie zostało objęte czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy o Policji. Na podstawie zebranego materiału dowodowego nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Policji w tym zakresie.

W nawiązaniu natomiast do podniesionej w wystąpieniu kwestii „wzmożonego nadzoru Policji nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich” należy zauważyć, że do zadań Policji wynikających wprost z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji należy wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Zachowanie polegające na znieważeniu pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, stanowi przestępstwo stypizowane w art. 261 Kodeksu karnego.

W kontekście powyższego pragnę jedynie nadmienić, że zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 543), Rzeczypospolita Polska (na zasadzie wzajemności) jest zobowiązana do utrzymywania miejsc pamięci i spoczynku oraz zapewnienia ochrony grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniających, a także zazielenienia i zachowania ich w należytym porządku.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Pana Posła wcześniejszych wystąpień, w tym interpelacji numer 699 pragnę zwrócić uwagę, że wskazana korespondencja dotyczyła okoliczności związanych z zatrzymaniem wymienionego w wystąpieniu mężczyzny w dniu 16 stycznia 2016 roku. Wskazany mężczyzna w dniu 17 stycznia 2016 roku złożył w KRP Warszawa VII zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji przeprowadzających z jego udziałem czynności służbowe, związane z zatrzymaniem go jako osoby podejrzewanej o dokonanie uszkodzenia w dniu 16 stycznia 2016 roku w Parku Skaryszewskim pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej. Przedmiotowe zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, w celu dokonania oceny karno-procesowej. Sprawa w początkowej fazie była prowadzona w ramach trybu przewidzianego w art. 307 Kodeksu postępowania karnego. Następnie ww. postępowanie zostało przekazane do dalszego prowadzenia do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.

W dniu 28 grudnia 2016 roku, w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Powyższe rozstrzygnięcie jest prawomocne. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez stronę pokrzywdzoną utrzymał w mocy decyzję wydaną przez prokuratora. Jednocześnie należy wskazać, że zarówno przeprowadzone ww. postępowanie przygotowawcze, jak również czynności wyjaśniające wdrożone w omawianej sprawie w KRP Warszawa VII w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji, nie potwierdziły naruszenia przez policjantów KRP Warszawa VII dyscypliny służbowej, ani zasad etyki zawodowej.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up.Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński

http://www.sejm.gov.pl/

 

Odpowieź ministra sprawiedliwości na interpelację nr 12488 w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego


Odpowiada: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł

Warszawa, 21-06-2017

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Józefa Brynkusa z dnia 19 maja 2017 r., nr 12488, w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 roku, zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu Karnego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje działania zmierzające do reformy obowiązującego systemu prawa karnego, których zasadniczym celem jest wypracowanie rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności ochrony realizowanej normami prawa karnego oraz skuteczności i sprawności działań organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości.

Ustosunkowując się do poszczególnych pytań zaprezentowanych w interpelacji wskazać należy, co następuje:

Odnosząc się do przedstawionego w interpelacji zagadnienia ochrony monumentów sławiących Armię Czerwoną w świetle regulacji prawnej zamieszczonej w art. 261 Kodeksu karnego, należy podnieść, że do zakresu właściwości Ministra Sprawiedliwości nie należą zagadnienia związane z konkretnymi rozstrzygnięciami zapadłymi w sprawach indywidualnych.

Jednocześnie trzeba wyraźnie podkreślić, że przypadki ewentualnych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa przez sądy i organy ścigania nie mogą przesądzać o potrzebie ich usunięcia z obowiązującego systemu prawa.

Ponadto Minister Sprawiedliwości nie jest organem władnym dokonywać kwalifikacji prawnej czynu w zakresie ustalonego stanu faktycznego (tzw. subsumpcji).

Odnosząc się do kwestii konsekwencji funkcjonariuszy Policji i prokuratorów, którzy mieliby inicjować sprawy karne za znieważanie pomników w wymienionych przez Pana miastach, pragnę poinformować, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje danymi pozwalającymi na wskazanie, ile było takich postępowań i jak się zakończyły.

Podnoszona przez Pana Posła ocena interwencji poselskiej z dnia 9 maja 2017 roku powinna zostać dokonana w oparciu o rozwiązania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz. U z 2011r. Nr 7, poz. 29, Nr 117 z późn zm.).

Interwencja poselska niewątpliwie stanowi szczególny i wyjątkowy środek prawny przyznany posłowi. Zgodnie z art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy każdy poseł ma możliwość wystąpienia z interwencją w ramach wykonywanych obowiązków i uprawnień.

Oczywistym pozostaje, iż zakres praw i obowiązków posła jest ściśle związany z celami i zadaniami władzy ustawodawczej.

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, iż interwencja może mieć charakter osobisty, a kierownicy jednostek i organów powinni niezwłocznie posła przyjąć i udzielić mu informacji oraz wyjaśnień. W przypadku osobistej interwencji poseł uprawniony jest więc otrzymać informacje i wyjaśnienia co jest jednoznaczne z uprawnieniem poselskim do zaznajomienia się z tokiem sprawy.

Udzielając posłowi stosownych wyjaśnień i informacji należy mieć na względzie przepisy dotyczące zachowania tajemnicy państwowej oraz służbowej.

Nie zawsze więc poseł może mieć wgląd w całokształt sprawy, której materia obejmuje informacje objęte tajemnicą.

Termin załatwienia sprawy powinien być uzgodniony z posłem i w tym terminie ma być sprawa załatwiona co wynika wprost z art. 20 ust 2 ustawy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wsparcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości poselskiego projektu zmian w Kodeksie karnym poprzez wprowadzenie nowego art. 261a, podkreślenia wymaga fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie wspiera podjęte przez inne uprawnione organy prace legislacyjne nad projektami aktów normatywnych zmierzających do zintensyfikowania prawnokarnej ochrony dóbr na to zasługujących.

Jednakże z interpelacji Pana Posła wynika, iż przedmiotowy projekt nie został jeszcze złożony co uniemożliwia jego merytoryczną ocenę i ustosunkowanie się do zaproponowanych rozwiązań prawnych.

http://www.sejm.gov.pl/

 
 

Odpowiedź wicepremiera Piotra Glińskiego na interpelację nr 12488 w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 12488 Pana Posła Józefa Brynkusa z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji przy obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego, uprzejmie informuję, że odpowiedź na zapytanie leży w kompetencjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odnosząc się do części dot. symboli komunistycznych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W systemie prawa polskiego opiekę nad pomnikami sprawuje – na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – rada gminy. W przypadku Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w warszawskim Parku Skaryszewskim – Rada m. st. Warszawy. Na podstawie ww. artykułu kompetencja rady gminy obejmuje podejmowanie uchwał w sprawach związanych ze wznoszeniem pomników, a więc nie tylko podejmowanie uchwał o budowie pomnika, ale także przeniesieniu istniejącego pomnika w inne miejsce, jego remoncie lub rozbiórce (II OSK 3368/14 - postanowienie NSA).

Odnosząc się do części zapytania dot. wzniesienia pomnika braci gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i gen. Józefa Bułak-Bałachowicza, pragnę poinformować, że właściwość opiniodawcza i wykonawcza, zgodnie z art. 53j ust. 1 pkt 5 i 7 w zw. z art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (j.t. Dz. U. 2016.1575) w zakresie prowadzenia działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., należy do Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast co do kwestii proceduralnych zw. ze wzniesieniem „Pomnika Braci”, zastosowanie ma wcześniej przywołany art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pragnę dodać, że 15.03.2017 r. grupa senatorów skierowała do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 447). W dniu 24.04.2017 r. niniejszy projekt ustawy został wniesiony do Sejmu, gdzie nadano mu nr 1538.

W ww. dokumencie znajduje się rozdział 2 pt. Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez pomniki. Zgodnie z proponowanym w ww. nowelizacji art. 5a ust. 1 pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować, zaś ust. 2 przywoływanego artykułu określa, że przez pomniki rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Należy zwrócić uwagę, że ust. 3 pkt 4 tego samego artykułu zawiera wyłączenie spod stosowania przepisów ustawy pomników wpisanych – samodzielnie albo jako część większej całości – do rejestru zabytków.

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 29-05-2017

http://www.sejm.gov.pl/

Odpowiedź MSZ na interpelację nr 12488 w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak

Warszawa, 06-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

nawiązując do wskazanej w interpelacji Pana Posła rekomendacji delegacji rosyjskiej, wygłoszonej podczas 27 sesji grupy roboczej dot. Powszechnego Przeglądu Okresowego w dniu 9 maja br. na forum Rady Praw Człowieka, która zalecała zbadanie wszystkich aktów wandalizmu, których przedmiotem są groby i pomniki żołnierzy radzieckich, uprzejmie informuję, że zgodnie z procedurą Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka, Polska odniesie się w formie pisemnej do wszystkich rekomendacji, w tym rekomendacji Federacji Rosyjskiej, przed 36. sesją Rady Praw Człowieka, która odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak

http://www.sejm.gov.pl/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.