Ogólnopolskie uroczystości upamiętniające Ofiary Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA -11 lipca
data:03 lipca 2017     Redaktor: agalaura

Zapraszamy do udziału! Szczególnie, tradycyjnie we wtorek 11 lipca w Warszawie – pomnik Ofiar Ludobójstwa na Skwerze Wołyńskim! Publikujemy program wydarzeń upamiętniających rzeź wołyńską.


Zapraszamy na obchody 74. Rocznicy Ludobójstwa na Kresach.
W bieżącym roku zaczynamy inaczej niż w latach ubiegłych.

Tegoroczne obchody rozpoczną się przed Sejmem III RP w dniu 11 Lipca - wtorek o godzinie 15:00 a jedną z części przedmarszowego zgromadzenia będzie odczytanie petycji Ruchu Społecznego Porozumienie Pokoleń Kresowych skierowanej do: Marszałek Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego,
Przewodniczącej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Pani Annie Schmidt-Rodziewicz oraz Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Pani Kruk Elżbiecie.

Oto treść petycji:
---
PETYCJA
Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych (PPK), prosi o wyjaśnienie zwłoki w procedowaniu  poselskiego projektu  Ustawy dotyczącej ustanowienia 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”.
Projekt był już procedowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz  Komisji Kultury i Środków Przekazu jednak jego procedowanie  mimo upływającego czasu nie zostało zakończone.
Jest to następujące druk sejmowy:
Nr. 284-ustawa złożony 12 lutego 2016.  26 lutego 2016 projekt skierowano do pierwszego czytania w komisjach do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz dodatkowo, dnia 08-03-2016 do Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 12 kwietnia 2016 odbyło się pierwsze czytanie w komisjach i od ponad roku nic się nie dzieje mimo daleko idących poprawek zgłoszonych przez kresowe środowiska w tym poprawkę dotyczącą nazwy tego dnia.
Ruch Społeczny PPK – mając powyższe na uwadze, prosi Prezydium Sejmu o niezwłoczne wyjaśnienie zwłoki i podjęcie procedur nad dokończeniem procesu legislacyjnego nad powyższym projektem Ustawy z uwzględnieniem poprawek.
Zwracamy także uwagę na fakt, że zarówno na Ukrainie jak i na Litwie trwa odradzanie się nacjonalizmu, który jest odpowiedzialny za ludobójstwo dokonane na polskich obywatelach zamieszkujących treny Polski zwane dzisiaj utraconym  dziedzictwem ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Była to zbrodnia ludobójstwa jedna z największych w XX a zarazem jedna z najokrutniejszych w dziejach świata oraz że nie zostały te zbrodnie dotychczas ujawnione, wyjaśnione, potępione i godnie upamiętnione.
Podkreślamy również, że nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Za Ruch Społeczny PPK
Andrzej Łukawski
------

Dopiero ok. godziny 16:30 ruszy Marsz Pamięci, który po dojściu do pl. Trzech Krzyży pokryje się z trasą MP z lat poprzednich.

11 lipca to dzień w którym od lat czcimy ofiary ludobójstwa dokonanego na całych Kresach. Gdyby nie sowiecki i hitlerowski system totalitarny nie byłoby okropności zwanych "Golgotą Kresów". O ludobójczych systemach totalitarnych wspominał w uzasadnieniu projektu Ustawy o 11 lipca poseł Michał Dworczyk.

W wyniku Traktatu Ryskiego z roku 1921 i ustaleniu nowej granicy wschodniej, poza granicami II RP znalazło się ponad milion Polaków, z których ok. 10% zamordowano w ramach Akcji Polskiej NKWD" przeprowadzonej w latach 1937-1938.
Wcześniej, w latach 1934-36 deportowano do Kazachstanu w ramach sowieckich czystek etnicznych polaków których dokładną liczbę trudno po latach ustalić.
Po wkroczeniu do Polski 17 września 1939r. sowietów, już na początku 1940r. nastąpiły fale wywózek Polaków na wschód w wyniku których straciło życie dziesiątki tysięcy Polaków. Śmiertelne żniwo zbierały zimowe transporty zwane "białymi krematoriami" w których ludzie zamarzali a ich prochy do dzisiaj roznoszone są przez wiatr i zwierzęta ponieważ trupy zamarzniętych wyrzucano z wagonów.

Po ataku Niemiec na ZSRR w 1941r., na wschodnich terenach II RP okupację sowiecką zastąpiła niemiecka. Na tym terytorium totalitaryzm hitlerowski znalazł godnego siebie "sojusznika" w postaci mniejszości narodowych które chętnie kolaborowały z okupantem otrzymując od nich wsparcie a przede wszystkim broń i umundurowanie.
W taki oto sposób z szeregów kolaborantów i Związku Strzelców Litewskich, Szaulisi (lit. Lietuvos Šaulių Sąjunga) rekrutowała się litewska formacja policyjna Ypatingasis būrys, odpowiedzialna za masowe zbrodnie na ludności żydowskiej i polskiej na Wileńszczyźnie.

Na południe od Wileńszczyzny, pod dowództwem sztabu armii niemieckiej południe znalazły się bataliony "Roland" i jego "bliźniak" batalion Nachtigall - jednostki złożone z Ukraińców.
Nachtigall brał aktywny udział m.in. w mordzie lwowskich intelektualistów oraz w pogromie Żydów we Lwowie.
W obu przypadkach to właśnie hitlerowcy umundurowali i uzbroili siejące terror grupy złożone z mniejszości głównie litewskiej i ukraińskiej z czego dzisiaj nie wielu Kresowian zdaje sobie sprawę.

Rok 1943 z lipcowym apogeum ludobójstwa na Wołyniu i rok 1944 z przypadającym na luty apogeum ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej, to rzezie dokonywane przez OUN-UPA wspierane przez "czerń", czyli miejscowe chłopstwo "uzbrojone" w narzędzia do prac domowych jak siekiery, kosy, piły, widły młotki itp.
W Małopolsce Wschodniej, swoje ludobójcze oblicze pokazali też ukraińcy z utworzonej w roku 1943 SSGalizien.

Organizatorzy warszawskich obchodów 73. rocznicy postrzegają Kresy jako całość utraconego dziedzictwa narodowego a nie tylko przez "optykę wołyńską i małopolską". Ludobójstwo Kresowian coraz częściej zwane Golgotą Kresów to przecież ofiary:

1. Operacja polska NKWD 1937/38 - 150tys.
2. Deportacje lata 1940/41 wg. IPN - 80tys.
3. Podwileńskie Ponary 1941/44 - 100tys.
4. Wołyń ‘43 w tym Krwawa Niedziela - 60 000
5. Małopolska Wsch. 40 000
i pod żadnym pozorem nie wolno nam o tym ZAPOMINAĆ.

Jedynym udokumentowanym dniem o tak olbrzymiej skali ludobójstwa, dniem który dla Wszystkich Kresowian stanowi dzisiaj symbol ludobójstwa jest Krwawa Niedziela z 11 lipca 1943r.
Inne ludobójstwa "rozłożone" były w czasie i choć równie potworne to nie na tak olbrzymią jak KN skalę. Dlatego dzisiaj nie sposób ustanowić jakichś "oddzielnych" dni dla czczenia pamięci ofiar ludobójstwa dla poszczególnych miejscowości.

Dlatego właśnie 11 lipca, w 74. rocznicę "Krwawej Niedzieli" na Wołyniu, dniu SYMBOLU ludobójstwa musimy po raz kolejny zjednoczyć się w oddaniu hołdu i godnym uczczeniu pamięci ofiar ludobójstwa na Polakach z Kresów.

Tylko wspólnym i solidarnym uczestnictwem w uroczystościach przywrócimy polskiej przestrzeni publicznej zapomnianą pamięć po ludobójstwie dokonanym na całych Kresach.

Po Marszu Pamięci, na Skwerze Wołyńskim przy ul. Gdańskiej odbędzie się wieczornica którą jak w latach ubiegłych poprowadzi Leszek Rysak z Motocyklowej Jazdy Ducha.

Z kresowym pozdrowieniem
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Wydarzenia zebrał i umieścił na swojej stronie ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski (TUTAJ).
 
Sobota, 1 lipca,
Lublin
 
16.00 - Lublin – protest pod Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w 8. rocznicę nadania doktoratu h.c. prezydentowi Wiktorowi Juszczence, gloryfikatorowi ludobójców z OUN-UPA.
 

 
Niedziela, 2 lipca
Jasna Góra
XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian
 
9:30 - Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski
10:30 - Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod figurą Matki Bożej (przed szczytem).
11:00 - Apel poległych.
11:30 - Aula O. A. Kordeckiego. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości. Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów. Wystąpienie Jana Skalskiego – prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych. Projekty uchwał Światowego Kongresu Kresowian. Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wsch. II RP
W przededniu zaplanowanych na dzień 9 lipca 2017 r. obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA – XXIII Zjazd i Pielgrzymka Kresowian przebiegać będą pod hasłem: Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu.
13:00 - 14:30 - Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata. Tematyka: Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Zweryfikowanie dotychczasowej polityki wschodniej. Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Pomoc Polakom na Wschodzie. Muzeum Kresów.
14:30 - 15:00 Pamięci Komandora. Film Grażyny Orłowskiej-Sondej. (Studio Wschód)
15:00 - Koncert Jasnogórski.
 
Udział biorą: Maciej Wróblewski, Kresowa Kajakarska Wiara.
Informacje: Centrum Kresowe, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13
Tel/fax:32-281-51-51; 507-169-825;
e-mail: kongreskresowian@vp.pl. Organizacje prosimy o przybycie ze sztandarami!
Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach, z których ułożymy Krzyż Pamięci.
 

 
Poniedziałek, 3 lipca
Dzień Kresowy w Sulęcinie (Lubuskie)

18:00 - kościół parafialny pw. św. Mikołaja – msza św. za ofiary banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich w latach 1939 – 1947.
19:00 - otwarte spotkanie autorskie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Domu Joannitów w Sulęcinie.
 

 
Piątek, 7 lipca
 
17:30 – Stalowa Wola (Podkarpacie) – Biblioteka Międzyuczelniana – prelekcja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Plusy i minusy relacji polsko-ukraińskich po 1991 r”. Wstęp wolny
 

 
Sobota – Niedziela, 8 – 9 lipca
Warszawa
Ogólnopolskie Społeczne Obchody Dnia Pamięci Ofiar
Ukraińskiego LUDOBÓJSTWA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
 
8 lipca - Muzeum Niepodległości – konferencja popularno-naukowa. Wstęp wolny.
9 lipca - Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego:
12:00 - hymn państwowy i uroczysta zmiana warty wojskowej
- okolicznościowe przemówienia
- Apel Poległych i Pomordowanych.
13:00 – spod Grobu Nieznanego Żołnierza na ulice Warszawy wyjdzie Marsz Kresowy, w którym przejdą przedstawiciele środowisk kresowych i patriotycznych z całego Kraju. Marsz zakończy się pod Katedrą Polową Wojska Polskiego przy ul. Długiej.
14:15 - msza w Katedrze Polowej w intencji Ofiar Ludobójstwa.
15:30 – pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich odbędzie się koncert kresowy.
O zorganizowanie tych Obchodów przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie na początku lutego zaapelował pisarz kresowy – Stanisław Srokowski.
W odpowiedzi na Jego apel powstał Komitet Honorowy Obchodów z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim jako Przewodniczącym oraz dr Lucyną Kulińską, Stanisławem Srokowskim i Witoldem Listowskim jako Wiceprzewodniczącymi.
W Komitecie, którego aktualny skład podajemy poniżej znajdują się zaproszeni przedstawiciele: duchowieństwa, środowisk kresowych z całej Polski, środowisk naukowych, politycy i działacze społeczni broniący prawdy o ludobójstwie OUN – UPA dokonanym na obywatelach polskich.
Powstało też specjalne konto bankowe Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA w dniu 9 lipca 2017 r. Nr konta – 19 1600 1462 1839 3610 4000 0001
 
 
 
 

 
Wawerski Wieczór Historyczny
w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa na Kresach
 
9 lipca - Warszawa-Wawer – Kawiarnia Kino Pałac Międzylesie ul. Żegańska 21/23
16.00 - „Wołyń” film Wojtka Smarzowskiego
Po filmie o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie z Ks. Tadeuszem Isakowiczem–Zaleskim „Bohaterscy Kresowianie czasu Zagłady”
Wstęp wolny
 

 
Niedziela 9 lipca i wtorek 11 lipca
Przemyśl

 


Wtorek 11 lipca
Warszawa – pomnik Ofiar Ludobójstwa na Skwerze Wołyńskim
 
12:00 – rozpoczęcie uroczystości – odegranie Hymnu RP,
12:04 – powitanie gości przez prowadzącego ceremonię,
12:08 – przemówienia okolicznościowe /w trakcie ustaleń/,
12:30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej /skład delegacji w trakcie ustaleń/,
12:33 – Modlitwa wspólna,
12:40 – Apel Poległych,
12:50 – recytacja wiersza Wojciecha Kejne „Biegliśmy, lecz śmierć …” w wykonaniu Andrzeja Precigsa,
12:52 – ceremonia składania wieńców,
13:00 – odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych:
– KRWP i ORWP opuszcza miejsce uroczystości,
– poczty sztandarowe przechodzą przed Pomnikiem Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty,
13:02 – przejście uczestników uroczystości przed Pomnik Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty,
13:10 – przemówienia okolicznościowe:
– Prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pani Anny Lewak,
– żołnierza lub przedstawiciela rodziny żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty,
13:18 – ceremonia składania wieńców,
13:25 – odśpiewanie utworu okolicznościowego przez Chóru „Lutnia” ze Wschowy
 

 
Wtorek, 11 lipca,
Wrocław, pomnik Ofiar OUN-UPA na Bulwarze Dunikowskiego
 


 
Poniedziałek – czwartek, 10 – 13 lipca
Łódź

Serdecznie zapraszam na wydarzenia upamiętniające ludobójstwo Polaków na Południowo-Wschodnich Kresach II RP dokonane przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.
10 lipca, o godz. 19:00, w kaplicy przy par. Chrystusa Odkupiciela w Łodzi (ul. Żubardzka 28) zostanie odprawiona Msza św. żałobna (Requiem) za ofiary ludobójstwa na Wołyniu.
11 lipca, o godz. 18:00, przed Konsulatem Honorowym Ukrainy w Łodzi (ul. Piotrkowska 77) odbędzie się pikieta „Stop promocji banderyzmu!” – protest przeciw promowaniu zbrodniczej ideologii Doncowa-Bandery przez państwo ukraińskie.
13 lipca, o godz. 17:30, w salce w ogrodzie parafii Św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach (ul. Senatorska 16, wejście od ul. Prymasowskiej) odbędzie się wykład Ewy Siemaszko, autorki książki „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945″, laureatki Nagrody im. Józefa Mackiewicza i tytułu „Kustosz Pamięci Narodowej”.
Temat spotkania „Ludobójstwo na Wołyniu 1943″.
Z poważaniem,
Kamil Klimczak
Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego
tel. 781 429 515
 

 
Wtorek, 11 lipca
Ostrołęka
 
Patronat:
- Prezydent Miasta Ostrołęki
- Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki
- Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło Ostrołęka
- Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”.
 

 
Wtorek, 11 lipca
Stalowa Wola (Podkarpacie)
 

 
Wtorek, 11 lipca
Żary (Lubuskie)Materiał filmowy 1 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.