Precz z "Klątwą"
data:17 maja 2017     Redaktor: Shork

Według polskiego prawa wydarzenie w Teatrze Powszechnym, zwane sztuką, nosi znamiona przestępstwa.
Złóż wniosek o zablokowanie "KLĄTWY" razem z Krucjatą Różańcową.
Zgodnie z nieszczęsnymi procedurami prawnymi w Polsce prokuratura lub sąd może
dowolnie odwlekać podjęcie swych czynności, gdybyśmy się zatem od nich domagali
przeciwdziałania bezprawiu i wybrykom Teatru Powszechnego moglibyśmy na to
czekać nawet latami - tyle trwałoby dochodzenie i ewentualna rozprawa sądowa.
Dlatego nie radzimy nikomu by odwoływać się do sądu, czy prokuratury, sami tego
też nie czynimy. Zgodnie z poradą prawników znających się na rzeczy składamy
WNIOSEK do tej jednostki Policji, której terytorialnie podlega Teatr Powszechny
- Policja, zgodnie z Ustawą o Policji i Kodeksem postępowania Karnego, musi
podjąć czynności natychmiast i na czas podjęcia tych czynności spektakl "Klątwa"
powinien być wstrzymany.

Jeśli Policja - pomimo tego WNIOSKU - nic nie zrobi, stanie się tym samym
współodpowiedzialna za łamanie prawa a zaniechanie podjęcia czynności przez
Policję umożliwi podjęcie obrony prawa i ładu bezpośrednio przez Naród.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym wnioskiem i kierowanie wniosku na wskazane
w nagłówku adresy (za pomocą maila lub faxu). Kopię (szczególnie gdy dołączyć
chce nie tylko osoba prywatna lecz i organizacja) prosimy wysłać także na nasz
adres sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Wszystkich zapraszamy 27.05 pod Teatr Powszechny
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=5315

plik WNIOSKu w pdf mozna pobrac na stronie
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=5341

plik WNIOSKu w doc mozna pobrac na stronie
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=5341

Poniżej treść naszego WNIOSKU w związku z organizowanym przez nas zgromadzeniem
publicznym (już zgłoszonym legalnie)

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=5315

12.05,2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
04-007 Warszawa, ul. Grenadierów 73/75
Telefony: oficer dyżurny 226037655, pomocnik oficera dyżurnego  226037662
Fax: 226037544, adres do korespondencji elektronicznej: krp7warszawa@policja.waw.pl

do wiadomości:

KOMENDANT STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE
młodszy insp. dr Rafał Kubicki
kancelaria@ksp.policja.gov.pl tel. 22 603-65-96 fax 22 603-31-90

Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I Wiceprezes Rady Ministrów, minister@mkidn.gov.pl tel. 224210401, fax 228267533

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
kancelaria.glowna@msw.gov.pl fax 226013988

Dyrektor Teatru Powszechnego
ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, tel. 228181575, fax 228180046
sekretariat@powszechny.com


WNIOSEK
DO KOMENDANTA REJONOWEGO POLICJI WARSZAWA VII
O ZAPOBIEŻENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW POPRZEZ NAKAZANIE
DYREKCJI TEATRU POWSZECHNEGO W WARSZAWIE WSTRZYMANIA WYSTAWIENIA SPEKTAKLU
„KLĄTWA” W WARSZAWIE
W DNIU 27.05. 2017 R. I W DNIACH NASTĘPNYCH
ORAZ WNIOSEK
O ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZYGOTOWANIA DO POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTW
Z ART. 196, ART. 202 i ART. 255 par.2 K.K. ORAZ ART. 51 i 141 K.W.
a także innych art. K.K. oraz K.W.

Na podstawie art. 14 Ustawy o Policji, działając w imieniu własnym oraz Marcina
Dybowskiego, Jadwigi Lepieszo i Grzegorza Senatorskiego z Ruchu Społecznego
“Krucjata Różańcowa za Ojczyznę” żądam natychmiastowego
zabezpieczenia porządku
publicznego poprzez nakazanie dyrekcji Teatru Powszechnego w Warszawie
wstrzymania wystawienia zaplanowanego na 27 maja i w dniach następnych spektaklu
“Klątwa” (dalej zwanego “spektaklem”) w reżyserii
Oliviera Frljića oraz
zabezpieczenie, na podstawie art. 217 i n. K.P.K., przedmiotów mogących służyć
do popełnienia przestępstw z art. 196 oraz 202 oraz 255 par. 2 K.K.  oraz 51 i
141 K.W., w szczególności służących do reklamowania spektaklu w miejscach i
przestrzeni publicznej, wyrażenia szeroko pojętej treści spektaklu i elementów
scenografii służących do wystawienia spektaklu.
Treść wystawianego od 18.02.2017 r. spektaklu jest publicznie znana, opiera się
ona – zgodnie z informacjami na stronach www Teatru Powszechnego –
na scenach
seksualnych i przemocy, odnosi się do tematyki religijnej i narodowej w sposób
nazwany eufemistycznie „kontrowersyjnym” a tak naprawdę jest spektaklem
obscenicznym, zwierającym akty seksualne i akty przemocy przy użyciu symboliki
oraz przedmiotów podlegających czci religijnej i kultowi religijnemu, jest
obrażaniem uczuć religijnych osób wierzących jest także wzywaniem publicznym do
popełnienia zbrodni.
Przeciwko temu spektaklowi wielokrotnie protestowali zwykli obywatele, a także
przedstawiciele świata sztuki, teatru, nauki oraz Minister Kultury, opisujący
szeroko w mediach konkretne przestępstwa z jakimi mamy w spektaklu do czynienia,
wyczerpujące naruszenie wymienionych na początku art. 196 oraz 202 i 255 par. 2
K.K. i art. 51 i 141 K.W.
Na stronach internetowych teatru znajduje się własny opis spektaklu świadczący,
że dyrekcja teatru ma świadomość pornograficznej i obscenicznej treści spektaklu
– w niczym nie usprawiedliwia promowanie i wystawianie treści spektaklu naiwne
tłumaczenie się  poinformowaniem ewentualnego widza, że spektakl jest
„przeznaczony tylko dla widzów dorosłych”.

Treści i scen spektaklu nie chroni wolność wypowiedzi, bowiem są one same w
sobie przestępne, a ich rozpowszechnianie zagrożone jest karą zgodnie w art. 196
oraz 202 oraz 255 par. 2 K.K. oraz 51 i 141 K.W. Konstytucyjna wolność
wypowiedzi nie może naruszać postanowień Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń.
Osoby odpowiedzialne zostały uprzedzone o tym, że treści spektaklu naruszają w.
w. normy prawne a pomimo tego od długiego czasu uparcie decydują się na łamanie
porządku prawnego, w tym fundamentalnych postanowień Konstytucji RP, która
owszem gwarantuje wolność wypowiedzi lecz nie poprzez naruszanie innych zasad
gwarantowanych w konstytucji i chronionych prawem karnym.

W spektaklu profanuje się oraz znieważa symbole i przedmioty czci religijnej,
używa się tych przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem, znieważa się osobę
Papieża (głowę Kościoła Katolickiego i Państwa Watykańskiego – przestępstwo z
art. 136 K.K.) profanuje się i znieważa przedmioty czci religijnej poprzez ich
użycie do inscenizacji brutalnych aktów pornograficznych - epatuje się użyciem
przemocy, włącznie ze scenami brutalnych aktów seksualnych (czynności seksualne
w brutalnej oprawie przemocy). Ponadto w spektaklu wzywa się publicznie do
dokonania mordu osoby znanej publicznie oraz nawołuje się do zbierania pieniędzy
na ten cel.
Wystawianie spektaklu stanowi publiczne rozpowszechnianie treści zawierających
zniewagę osób i przedmiotów czci religijnych, zawierających pornografię oraz
przemoc. Jest też publicznym wzywaniem do przemocy i mordu.
Ponadto treści spektaklu mogą dotrzeć do nieletnich. Spektakl nie jest bowiem
zamknięty dla widzów nieletnich, udział osób powyżej 18 roku życie jest
rekomendowany jedynie na stronach internetowych teatru.

Do organizatorów spektaklu wpłynęło wiele protestów i próśb wycofania tego
spektaklu. Zatem organizatorzy nie mogą zasłaniać się niewiedzą o tym, że
spektakl łamie prawo ani nie mogą się zasłaniać odmienną wrażliwością, która nie
pozwala im dostrzec oczywistej obsceniczności i brutalnego charakteru treści
spektaklu (sami zauważają chełpliwie na swych stronach internetowych, że są tego
świadomi). Niewątpliwie Teatr Powszechny w Warszawie, wraz ze swą dyrekcją, mają
świadomość tego, że treści zawarte w spektaklu uderzają w ład prawny państwa
polskiego oraz znieważają społeczeństwo polskie  poprzez zakres szkodliwości
czynu. Wobec tego dyrekcji oraz zespołowi Teatru Powszechnego w Warszawie można
przypisać umyślne czynienie przygotowań do popełnienia w dniu 27.05.17 oraz w
dniach następnych przestępstw z art. 196 oraz 202 oraz 255 par. 2 K.K. oraz 51 i
141 K.W.

W dodatku spektakl finansowany jest z pieniędzy publicznych, co czyni z
instytucji i podmiotów finansujących Teatr Powszechny, współodpowiedzialnych w
przygotowaniach i usiłowaniu popełnienia przestępstwa.

Nie trzeba się odwoływać do przeważających ocen społecznych, oczywiście
przemawiających za zapobieganiem i ściganiem tej formy wyrazu, aby stwierdzić,
że spektakl obrażając uczucia religijne, znieważając osobę Papieża, symbole i
przedmioty czci religijnej, epatując seksualną przemocą i scenami
pornograficznymi, wzywając do popełnienia zbrodni niszczy ład konstytucyjny i
prawny oraz nosi wystarczająco znamiona publicznego znieważania osób,
znieważenia przedmiotów objętych czcią i kultem religijnym, bowiem bezpośrednio
i wprost znieważa uczucia religijne, jest publicznym prezentowaniem aktów
przemocy seksualnej, pornografii, jest odbywaniem w przestrzeni publicznej aktów
seksualnych z przedmiotami oraz symbolami podlegającymi czci i kultowi
religijnemu oraz narodowemu. Jest także publicznym manifestem by dokonywać
mordów na przeciwnikach politycznych i organizować się w tym celu.

Wystawienie spektaklu zostało zaplanowane w miejscu publicznym, tj. na scenie
dostępnej dla nieograniczonego kręgu osób, w tym małoletnich poniżej lat 15
(choć ten fakt nie jest istotny dla przestępności czynu).

W tej sytuacji na Policji spoczywa obowiązek niedopuszczenia do popełnienia tylu
planowanych i zapowiadanych przestępstw, niedopuszczenia do powszechnego
zgorszenia, na Policji spoczywa obowiązek natychmiastowego zabezpieczenia śladów
oraz zabezpieczenia porządku publicznego podczas imprezy publicznej, jaką jest
spektakl.

W związku z powyższym domagamy się natychmiastowego skutecznego działania ze
strony Komendanta Policji i podlegających mu jednostek Policji.

Uchylanie się od wskazanych we wniosku natychmiastowych działań przez Komendanta
Policji i Komendę Rejonową Warszawa VII, której Teatr Powszechny podlega
terytorialnie, nie dokonanie zabezpieczenia wszystkich dowodów i śladów
przygotowań do przestępstwa będzie oczywistym złamaniem prawa przez Komendanta
Policji i Komendę Rejonową Policji i świadczyć będzie o współudziale Policji w
przygotowywanym przestępstwie. Zaniechanie zabezpieczenia śladów, wszczęcia
obowiązkowych w takim przypadku czynności, obciąży Policję wszelkimi
następstwami i odpowiedzialnością za czynności jakie może podjąć Naród w obronie
własnej i w obronie ładu prawnego w naszej Ojczyźnie a przede wszystkim praw
zagwarantowanych nam w Konstytucji RP.


( - ) Marcin Dybowski

(-) Grzegorz Senatorski

(-) Jadwiga Lepieszo

05-806 Komorów, ul. Klonowa 10aInformujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.