Policja napadła na wiec dot. zbrodni Armii Czerwonej! Adam Słomka zatrzymany!! RELACJA Z FOTO I VIDEO - aktualizacja
data:09 maja 2017     Redaktor: GKut

AKTUALIZACJA

 

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ- NIEZŁOMNI

 Biuro Prasowe 

Warszawa, 24 maja 2017 r.; godz. 16:20

 MUNIKAT

1. Dziś odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe ws. "ukarania" winnych "zdewastowania" monumentu Armii Czerwonej we warszawskim Parku Skaryszewskim;

2. Dziś (5 punkt obrad) w Sejmie RP pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

 

 

Biuro Prasowe Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni uprzejmie informuje, że dziś odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w sprawie wniosku o ukaranie "znieważenia" ruskiego monumentu stojącego w warszawskim Parku Skaryszewskim. Wsród sądzonych znajduje się m.in. lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka (jego stanowisko procesowe w pdf w załączeniu). Na posiedzenie przybyli przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz mediów (w załączeniu foto aut. KPN). Sąd próbował utajnić przed ekipą TVP.INFO (tzn. de facto przed opinią publiczną) przebieg rozprawy. Okazało się to jednak bezskuteczne. Szczególnie interesującym jest również brak zapisu monitoringu oraz kserokopie akt jako materiał dla rozpoznającego sprawę.

Proces odroczono z terninem na sierpień br.

 

Ponadto dziś w czasie 42. posiedzenia Sejmu RP (5. punkt obrad) odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Procedowany projekt został również oparty na bazie zmian proponowanych przez KPN-NIEZŁOMNI, link do naszego projektu:

http://slomka.bloog.pl/id,353354479,title,Odpowiadam-min-FR-W-Medinskiemu-i-projekt-ustawy-o-symbolach-totalitarnych,index.html?smoybbtticaid=61928b

 

OBRADY SEJMU RP NA ŻYWO - link: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=3D92C8F68FC76FF1C125812A0024C5FA#

 

Przypuszczamy, że niektóre środowiska będą przeciwne usunięciu totalitarnych monumentów - vide stanowisko PSL w tej sprawie z lutego 2016 r. (w załączeniu). Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedzią wiceministra sprawiedliwosci Patryka Jakiego na zapytanie poselskie nr 2491 posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa dotyczącą m.in. ilości postępowań w sprawie totalitarnych "pamiątek" i represji stosowanych pod adresem naszego środowiska, vide:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=2491

 

Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI

(-) Ireneusz Wolański 

KONTAKT Z ADAMEM SŁOMKĄ, tel. 601 64 60 80


--------------------------------------------------


Z ostatniej chwiili -KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ Biuro Prasowe Warszawa, 23 maja 2017 r.Komunikat

"Odpowiedź wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na zapytanie poselskie dotyczące represji stosowanych wobec Adama Słomki"  Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI uprzejmie informuje o wpływie odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na zapytanie poselskie ne 2491 posła na Sejm RP dra hab. Jóżefa Brynkusa. Z jej treści wynika, że resort nie posiada informacji o kosztach represji stosowanych przez nadzwyczajną kastę przeciwko liderowi Konfederatów Adamowi Słomce, ani też o konsekwencjach wyciągniętych wobec inspiratorow takich działań. - Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI


Odpowiedź na zapytanie nr 2491

w sprawie zatrzymania Adama Słomki

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki

Warszawa, 19-05-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 2491 Pana Posła Józefa Brynkusa skierowane do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zatrzymania Adama Słomki (data wpływu do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 21 kwietnia 2017 roku), uprzejmie przedstawiam – w części dotyczącej kompetencji Ministra Sprawiedliwości – następujące stanowisko.

W pierwszej kolejności, odnosząc się do działań organów prokuratury w kontekście sformułowanych w zapytaniu zagadnień, zauważyć należy, iż Prokuratura Krajowa nie dysponuje wiedzą dotyczącą ilości spraw, w których Pan Adam Słomka został uniewinniony. Nie posiada także informacji, aby zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec prokuratorów czy funkcjonariuszy Policji, którzy mieliby narazić Państwo Polskie na koszty związane z prowadzeniem lub nadzorowaniem spraw przeciwko Panu Adamowi Słomce.

W Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej odnotowano pięć spraw zarejestrowanych z zawiadomienia Pana Adama Słomki lub innych osób, w tym także sądów, o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji.

Są to następujące sprawy:

1/ sprawa zawierająca pismo Pana J. F. z dnia 30 stycznia 2014 roku, przesyłające postanowienie o przedstawieniu zarzutów Panu Adamowi Słomce, jako dowód na celowe i złośliwe łamanie prawa, przez przyznanie prymatu aktowi prawnemu niższego rzędu (jakim jest umowa międzynarodowa z Federacją Rosyjską) nad aktem wyższego rzędu - ustawą Kodeks Karny (w szczególności art. 256 k.k.) i uchwały Rady Miasta Katowic. Korespondencja ta została przesłana pismem z dnia 7 lutego 2014 roku do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, celem stosownego rozpoznania. Z dalszego biegu sprawy wynika, że przedmiotowe pismo zostało przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach;

2/ sprawa zawierająca pisma Pana Adama Słomki z dnia 10 maja 2016 roku, przesłane pocztą elektroniczną, określone jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji, którzy nielegalnie, bezprawnie zatrzymali przywódcę opozycji antykomunistycznej oraz przeszukali, skuli w kajdanki i zabrali jego kamerę JVS i telefony, odmawiając sporządzenia jakichkolwiek protokołów. W treści zawiadomienia zgłaszający wskazał na odebranie mu na polecenie sędziego w dniu 10 maja 2016 roku, w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, w sprawie z oskarżenia prywatnego Prezydenta Będzina, kamery oraz 2 telefonów, celem uniemożliwienia mu rejestracji przebiegu rozprawy. Korespondencja została przesłana pismem z dnia 24 maja 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, celem procesowego rozpoznania, oraz po przesłaniu, tożsamej w treści, korespondencji pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku - do Prokuratury Okręgowej w Katowicach i w kopii - do Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie w zakresie skargi na sędziego, celem dalszego procedowania.

Nadto przy piśmie z dnia 16 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach w sprawie nadesłał kopię protokołu rozprawy z dnia 9 stycznia 2017 roku, prowadzonej przeciwko Panu Adamowi Słomce i innym o czyny z art. 261 k.k., art. 224 § 2 k.k., art. 222 § 1 k.k., art. 226 § 1 k.k., celem rozważenia nadania biegu wnioskom Pana Adama Słomki, dotyczącym złożenia zawiadomienia o przestępstwie przeciwko prokuratorowi uczestniczącemu w rozprawie za sporządzenie aktu oskarżenia, przeciwko funkcjonariuszom składającym fałszywe zeznania przeciwko weteranom walki o niepodległość. Korespondencja ta zostało przekazana przy piśmie z dnia 3 lutego 2017 roku do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, celem spowodowania rozpoznania zawiadomienia zgodnie z właściwością i kompetencjami;

3/ sprawa zawierająca pismo Pana Adama Słomki nadesłane pocztą elektroniczną w dniu 3 stycznia 2017 r., określone jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstw dokonanych przez nieoznaczonych funkcjonariuszy nieznanej służby państwowej w 35 rocznicę stanu wojennego, tj. 12/13 grudnia 2016 roku na terenie przedsionka poczekalni interesantów przy Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, wskazujące opis siłowego wyprowadzenia zawiadamiającego z przedsionka w. wym. Aresztu Śledczego w nocy z 12/13 grudnia 2016 roku. Korespondencja ta została przesłana przy piśmie z dnia 11 stycznia 2017 roku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, celem dalszego procedowania zgodnie z kompetencjami. Tożsama korespondencja, nadesłana za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości została przesłana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie za pismem z dnia 15 lutego 2017 roku;

4/ sprawa zawierająca, przekazane do Prokuratury Krajowej w dniu 28 lutego 2017 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości pismo Pana Adama Słomki nadesłane pocztą elektroniczną w dniu 2 stycznia 2017 roku, określone jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstw dokonanych przez nieoznaczonych funkcjonariuszy nieznanej służby państwowej w 35. rocznicę stanu wojennego, to jest 12/13 grudnia 2016 roku na terenie przedsionka poczekalni interesantów przy Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zawierające opis siłowego wyprowadzenia zawiadamiającego z przedsionka w/w Aresztu Śledczego w nocy z 12/13 grudnia 2016 roku. Korespondencja ta została przesłana przy piśmie z dnia 15 marca 2017 roku do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w celu stosownego procedowania;

5/ sprawa zawierająca nadesłaną przy piśmie z dnia 13 stycznia 2017 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie kopię protokołu posiedzenia z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zażalenia ukaranego Adama Słomki na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 roku w przedmiocie zamiany kary porządkowej grzywny na karę pozbawienia wolności, celem stosownego załatwienia wniosków Adama Słomki, dotyczących ścigania zbrodniarzy komunistycznych pracujących nadal w wymiarze sprawiedliwości. Korespondencja ta została przekazana przy piśmie z dnia 1 lutego 2017 roku do Naczelnika Wydziału Nadzoru nad Śledztwami Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Prokuratura Krajowa nie była informowana o czynnościach odejmowanych w wyżej wskazanych sprawach, w związku z tym nie posiada informacji, czy zostały wszczęte postępowania karne w tych sprawach i w jaki sposób postępowania te zostały zakończone. Ponadto wskazać należy, iż również w Departamencie Postępowania Sądowego dawnej Prokuratury Generalnej, a obecnie Prokuratury Krajowej zarejestrowano dwie sprawy na podstawie pism Adama Słomki oraz jego biura prasowego.

Prokuratura Krajowa nie posiada żadnych informacji w sprawie działań, podjętych wobec funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli kreować nieprawdziwe zarzuty dotyczące m.in. uznania monumentów sławiących Armię Czerwoną za pomniki objęte ochroną prawną. Nadmienić jednakże należy, iż w Departamencie Postępowania Przygotowawczego dawnej Prokuratury Generalnej, obecnie Prokuratury Krajowej, została zarejestrowana sprawa zawierająca pismo Konfederacji Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny z dnia 14-15 stycznia 2014 roku, w którym wskazano na m.in. bliżej niezidentyfikowaną sprawę, w której prokuratorzy w Katowicach oskarżyli Adama Słomkę o znieważenie pomnika chwały Armii Czerwonej. Przedmiotowe pismo przesłano do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, a jego kopię do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, celem rozpoznania i udzielenia odpowiedzi skarżącemu. Prokuratura Generalna, a obecnie Prokuratura Krajowa, nie była następnie informowana o czynnościach podjętych w tej sprawie, w związku z powyższym nie jest w posiadaniu informacji, czy zostało wszczęte postępowanie karne w tej sprawie i czym się ono zakończyło.

Prokuratura Krajowa nie posiada nadto żadnych informacji w zakresie działań, podjętych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury na rzecz wsparcia Pana Adama Słomki podczas jego zatrzymania. Prokuratura Krajowa takich działań również nie podejmowała.

W Prokuraturze Krajowej nie odnotowano żadnych próśb o zwolnienie Pana Adama Słomki z aresztu lub innych próśb o podjęcie interwencji w związku z jego zatrzymaniem.

Również Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje informacjami dotyczącymi zagadnień wymienionych w pkt. 1-7 zapytania.

W odniesieniu natomiast do przypadków interwencji podejmowanych przez parlamentarzystów, organizacje i partie polityczne w związku z uwięzieniem Pana Adama Słomki uprzejmie informuję, iż w dniu 27 stycznia 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości wpłynęło pismo będące interwencją Pana Stanisława Karczewskiego ówczesnego Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Pana Adama Słomki, odbywającego w Areszcie Śledczym Warszawa- Mokotów karę porządkową 14 dni pozbawienia wolności orzeczoną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie. Z treści orzeczenia wynikało, iż powodem ukarania było naruszenie powagi, spokoju i porządku czynności sądowych w stopniu uniemożliwiającym ogłoszenie wyroku w przedmiotowej sprawie w zaplanowanym terminie. Pan Adam Słomka orzeczoną karę odbył w okresie od 19 stycznia 2012 roku do 2 lutego 2012 roku. Na powyższe pismo Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi w dniu 3 lutego 2012 roku (sprawa nr DWOiP-I-071-2/12).

Jednocześnie w dniu 27 stycznia 2012 roku wpłynęła do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej interwencja Pana Kornela Morawieckiego oraz Pana Tomasza Sokolewicza w przedmiocie odmowy widzeń z osadzonym Panem Adamem Słomką osób nie będących członkami rodziny oraz sprawdzenia rzekomej pogłoski o pobiciu Pana Adama Słomki przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W toku podjętych czynności ustalono, iż fakt pobicia nie miał miejsca, co potwierdzono badaniem lekarskim, a bezpieczeństwo osobiste osadzonego nie było zagrożone. Nadto ustalono, iż odmowa zgody na widzenie nastąpiła w oparciu o art. 105a § 4 k.k.w. (sprawa nr BM-V-051-3/12).

W powyższym przedmiocie Ministerstwo Sprawiedliwości nadto w roku 2012 prowadziło korespondencję ze Związkiem Strzeleckim STRZELEC (sprawa nr BM-III-R-051-433/12).

W odniesieniu do roku 2017, w dniu 4 stycznia 2017 roku do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego wpłynęło pismo Pana Adama Słomki (datowane na dzień 28 grudnia 2016 roku) określone jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstw dokonanych przez nieoznaczonych funkcjonariuszy nieznanej służby państwowej w 35 rocznicę stanu wojennego, tj. 12/13 grudnia 2016 r. na terenie przedsionka poczekalni interesantów przy Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zawierające opis siłowego wyprowadzenia zawiadamiającego z przedsionka w.wym. Aresztu Śledczego w nocy z 12/13 grudnia 2016 roku. Powyższe pismo zostało przekazane według właściwości do Prokuratury Krajowej (sprawa nr BKA-II-054-539/17).

Nadto w dniu 20 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła skarga Pana Adama Słomki (datowana na dzień 10 kwietnia 2017 roku) na decyzję Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w sprawie o bezprawnym osadzeniu w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Przedmiotowa skarga pozostaje w trakcie załatwiania.

Nadmienić także należy, iż do Ministra Sprawiedliwości wpłynęło zapytanie nr 2510 z dnia 26 kwietnia 2017 roku Pana Posła Kornela Morawieckiego w sprawie Pana Adama Słomki dotyczące nadużycia władzy sądowniczej w związku z ukaraniem w.wym. przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach karą grzywny za uchybienie powadze sądu polegające na pozostawaniu na sali rozpraw w nakryciu głowy, a następnie orzeczeniu w miejsce nieuiszczonej kary pieniężnej kary pozbawienia wolności w wymiarze 5 dni. Odpowiedź na powyższe zapytanie pozostaje w opracowaniu.

Z poważaniem,

Patryk Jaki

 

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ- NIEZŁOMNI

Biuro Prasowe

Warszawa, 11 maja 2017 r.; godz. 23:05

KOMUNIKAT

Ostra reakcja posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa na napaść funkcjonariuszy Policji na wiec i wystawę pod monumentem Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja br. !

W treści interpelacji pada deklaracja złożenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego z inicjatywy lidera Konfederatów Adama Słomki!

Biuro Prasowe Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI informuje, że dziś poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus złożył interpelację poselską w sprawie skandalicznej obrony przez Policję monumentu sławiącego Armię Czerwoną.W jej treści (tekst poniżej) pada m.in. deklaracja złożenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego czy pytania o reakcję na rosyjskie oskarżenia na forum Rady Praw Człowieka ONZ.

Parlamentarzysta stawia istotne pytania i porusza ważne dla Polaków kwestie, np. cyt. "Czy MSWiA i MS wesprzeposelski projekt zmian w Kodeksie karnym zmieniający brzmienie art 261 kk i wprowadzający nowy art. 261a. kk,zainicjowany na prośbę Adama Słomki, a złożony w niedalekiej przyszłości przez grupę posłów z Klub Parlamentarnego Kukiz’15, zakładający m.in. odpowiedzialność karną za znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby jedynie wówczas, gdy temu obiektowi lub osobie upamiętnienie i cześć jest należna, penalizowanie utrudnienia zgromadzenia publicznego zwołanego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, którym to upamiętnienie i cześć są należne oraz odpowiedzialność karną za zwołanie zgromadzenia publicznego w celu promowania zdarzenia historycznego związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem systemu totalitarnego, w szczególności nazistowskiego czy komunistycznego, którym cześć i upamiętnienie nie są należne?".

Dziękujemy Panu Posłowi za zaangażowanie.

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI

(-) Ireneusz Wolański

***

TEKST INTERPELACJI za http://poselbrynkus.pl/?p=2307

Skierowałem Interpelację poselską do MSWiA, MSZ, MKiDN, MS w sprawie: interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania w tym dniu lidera pozaparlamentarnej opozycji niepodległościowej Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

Szanowny Pan Premier Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Pan Minister Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Pan Minister Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Pan Minister Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

Interpelacja w sprawie: interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania w tym dniu lidera pozaparlamentarnej opozycji niepodległościowej Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

W dniu 9 maja br. w warszawskim Parku Skaryszewskim pod obeliskiem Armii Czerwonej odbył się wiec i wystawa poświęcona zbrodniczej działalności sił zbrojnych komunistycznego Związku Sowieckiego. W inicjatywę zaangażowany był osobiście były poseł na Sejm RP I,II,III kadencji i więzień polityczny PRL Adam Słomka. Zebrani przedstawili swoją inicjatywę zniesienia radzieckiego monumentu i zastąpienie go tzw. „POMNIKIEM BRACI”, tj. gen. Stanisława Bułak – Bałachowicza i gen. Józefa Bułak – Bałachowicza.

12 listopada 1920 w Mozyrzu Stanisław Bułak – Bałachowicz ogłosił niepodległość Białorusi, mianując się głównodowodzącym białoruskiej armii narodowej, zaś gen. Józefa Bułak-Bałachowicza mianował dowódcą armii ochotniczej. Obaj wojskowi zasłużyli się m.in. w odzyskaniu niepodległości Estonii i obronie Polski przed bolszewickim najazdem w 1920. Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 28 września 1920 wojska gen. Bułak-Bałachowicza zostały określone jako Ochotnicza Sprzymierzona Armia, uzyskując status odrębnej sojuszniczej armii. Józef Bułak-Bałachowicz został w 1923 roku zamordowany przez specjalny oddział likwidacyjny totalitarnych służb sowieckich działający na polskim terytorium. Z kolei Stanisław Bułak-Bałachowicz został zamordowany 10 maja 1940 roku przez gestapo niedaleko Parku Skaryszewskiego.

Zatem inicjatywa środowisk obecnych 9 maja br. pod totalitarnym, sowieckim obeliskiem, zasługuje na wsparcie. Tymczasem po godz. 17. na pokojowy wiec napadł oddział Policji – zatrzymując Adama Słomkę, który został przewieziony na komisariat Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Sam lider KPN-NIEZŁOMNI został poturbowany. Rano 9 maja br. Adam Słomka wystąpił z listem otwartym do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, które otrzymały również liczne przedstawicielstwa zagraniczne oraz Kancelaria Prezydenta RP. Wystąpienie przypominało o licznych zbrodniach ZSRR i Armii Czerwonej, vide:

http://slomka.bloog.pl/id,360707978,title,LIST-OTWARTY-DO-WLADIMIRA-PUTINA,index.html

Powiadomiony o brutalnym zatrzymaniu lidera KPN-NIEZŁOMNI (opis incydentu z udziałem Policji, vide: https://dorzeczy.pl/kraj/29116/Wiec-pod-pomnikiem-Armii-Czerwonej-w-Warszawie-Policja-zatrzymala-Adama-Slomke.html) udałem się osobiście na komisariat Policji przy ul. Grenadierów, w celu sprawdzenia stanu zdrowia Adama Słomki oraz jego uwolnienia. Udostępniłem też na swoim kanale YouTube cały przebieg wiecu w Parku Skaryszewskim i napaść funkcjonariuszy Policji, vide: https://www.youtube.com/watch?v=KBJS9AudUac

Co szczególnie bulwersujące, pomimo że na komisariacie byłem obecny ponad dwie godziny,  odmówiono mi rozmowy z Adamem Słomką i wyjaśnienia powodów jego zatrzymania i wizualnego zweryfikowania stanu zdrowia po jego poturbowaniu.  Uważam, że takie praktyki są utrudnianiem pełnienia mandatu poselskiego uzyskanego przecież w wyborach powszechnych. Ponadto, przedstawiciel Policji  kom. Joanna Węgrzyniak z komendy dla Pragi Południe w wypowiedzi na TVN stwierdziła, że lider KPN-NIEZŁOMNI, cyt. „(…) doszło do zakłócenia. Pomnik został otoczony biało-czerwoną taśmą, a jeden z mężczyzn próbował na niego wtargnąć, nie stosował się do poleceń i próbował wpływać na czynności służbowe wykonywane przez funkcjonariuszy (…) Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Teraz będziemy zwracali się do prokuratury o wskazanie ewentualnej kwalifikacji karnej czynu mężczyzny (…)”, vide:

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,policja-sciagnela-go-z-pomnika-br-przeniesli-sie-przed-komende,231632.html

To jakaś forma zachowania paranoicznego Policji – lub działania godzącego w podstawowe prawa obywatelskie – skoro najpierw zatrzymuje się kogokolwiek, a potem szuka kwalifikacji dla ewentualnego czynu zabronionego.

Chcę przypomnieć też, że w sprawie „interwencji” Policji wobec Adama Słomki pod tym samym monumentem w Parku Skaryszewskim składałem już interpelację poselską nr 699.

W ostatnich miesiącach parlamentarzyści z różnych opcji politycznych interweniowali w sprawie praktyki stosowania art. 261 kk (ochrona pomników) i MSWiA było uprzejme odpowiedzieć na interpelacje poselskie posłów VIII kadencji (nr 699 – Józefa Brynkusa, nr 799 – posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), z treści której wynika wprost to, że dla kierownictwa MSWiA obeliski i monumenty postawione w PRL jako wyraz czołobitności Armii Czerwonej są „pomnikami”, a ponadto zastępca Komendanta Głównego Policji z 13 października 2015 roku polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich, w tym np. obelisku w warszawskim Parku Skaryszewskim. Warto dodać, że nawet w 2017 roku, w dniu 9 maja, obecny art. 261 kk został wykorzystany do bezzasadnej interwencji Policji w obronie w/w obiektu.

W tym samym dniu – 9 maja br. – Rosja na forum Rady Praw Człowieka ONZ (zob. Poland Review – 27th Session of Universal Periodic Review – Russian Federation, Mr. Dmitry Vorobien, http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/poland-review-27th-session-of-universal-periodic-review/5425972482001 , nagranie od 2 godziny 50 minuty 11 sekundy) oskarżyła Polskę o „przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej”.  Ten atak nie został właściwie odparty przez polskie MSZ czy MSWiA – co oznacza, że można mieć wątpliwości – również wobec stanowiska MSWiA z odpowiedzi na moją interpelację nr 699 (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), że dla Rządu RP totalitarne obeliski są objęte ochroną art. 261 kk i na naszym terytorium mają miejsce akty wandalizmu wobec pomników. Tymczasem za pomnik należy uznać obiekt lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego,  którym to upamiętnienie i cześć jest należne.

Zatem pytam:

  1. Czy MKiDN wesprze inicjatywę usunięcia z Parku Skaryszewskiego monumentu Armii Czerwonej i zastąpienia go „Pomnikiem Braci”, tj. gen. Stanisława Bułak – Bałachowicza i gen. Józefa Bułak – Bałachowicza? Jeśli tak, to czy rozpisze konkurs na projekt takiego miejsca ich pamięci i podejmie kontakt z przedstawicielami dyplomatycznymi, np. Estonii czy Białorusi celem zrealizowania inicjatywy jako formy ponadpaństwowego uhonorowania w/w wojskowych i bohaterów walki z komunizmem?
  2. Kto personalnie wydał rozkaz zatrzymania 9 maja br. w Parku Skaryszewskim lidera Konfederatów Adama Słomki?
  3. Czy MSWiA i MS uważają, że monumenty sławiące Armię Czerwoną są chronione art. 261 kk? Jeśli nie, to jakie konsekwencje ponieśli funkcjonariusze Policji i prokuratorzy, którzy zainicjowali sprawy karne za rzekome znieważenie „pomników”, np. w Katowicach, Nowym Sączu, Warszawie? Ile było takich postępowań i czym się zakończyły?
  4. Czy interwencja Policji w dniu 9 maja br. w Parku Skaryszewskim w obronie totalitarnego obelisku została podjęta po interwencji obcego państwa, np. ambasady Federacji Rosyjskiej lub na skutek stanowiska rosyjskiego wyartykułowanego na forum Rady Praw Człowieka ONZ tego samego dnia?
  5. Czym zakończyła się sprawa interwencji Policji opisana przeze mnie w interpelacji nr 699 (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji). To znaczy, czy ówczesne zatrzymania, w tym Adama Słomki, zostały uznane za legalne, prawidłowo przeprowadzone, itd. etc.? Jeśli zatrzymanie zostało uznane za nielegalne i nieprawidłowe to jakie konsekwencje służbowe ponieśli funkcjonariusze Policji za to odpowiedzialni?
  6. Czy MSWiA poleciło Komendantowi Głównemu Policji uchylenie polecenia Zastępcy KGP z października 2015 roku, który polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich? Ile kosztował Skarb Państwa ów „wzmożony nadzór”?
  7. Jakie jest stanowisko MSWiA i MS w sprawie zlekceważenia mojej osobistej interwencji poselskiej w dniu 9 maja br. na komisariacie Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie w sprawie zatrzymania i stanu zdrowia Adama Słomki?
  8. Czy prawdą jest, że zatrzymanemu liderowi KPN-NIEZŁOMNI odmówiono badań lekarskich i zawiadomienia adwokata i czy prawdą jest, że do zatrzymanego nie został dopuszczony mec. Antoni Łepkowski, który przybył na miejsce po informacji o zatrzymaniu Adama Słomki uzyskanej m.in. od doradcy Prezydenta RP?
  9. Czy MSWiA i MS wesprze poselski projekt zmian w Kodeksie karnym zmieniający brzmienie art 261 kk i wprowadzający nowy art. 261a. kk, zainicjowany na prośbę Adama Słomki, a złożony w niedalekiej przyszłości przez grupę posłów z Klub Parlamentarnego Kukiz’15, zakładający m.in. odpowiedzialność karną za znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby jedynie wówczas, gdy temu obiektowi lub osobie upamiętnienie i cześć jest należna, penalizowanie utrudnienia zgromadzenia publicznego zwołanego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, którym to upamiętnienie i cześć są należne oraz odpowiedzialność karną za zwołanie zgromadzenia publicznego w celu promowania zdarzenia historycznego związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem systemu totalitarnego, w szczególności nazistowskiego czy komunistycznego, którym cześć i upamiętnienie nie są należne?

Liczę na wyczerpujące odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

Warszawa, 11 maja 2017 r.

---------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 9 maja 2017 r.; godz. 23:15

Informujemy, że Adam Słomka - uwięziony 9 maja br. za domaganie się zniesienia komunistycznego monumentu w warszawskim Parku Skaryszewskim - zostanie zwolniony około północy 10 maja. Lider Konfederatów obecnie jest w trakcie składania zawiadomienia o przestępstwie przez funkcjonariuszy Policji, którzy napadli na legalny wiec patriotów poświęcony zbrodniczej Armii Czerwonej i konieczności usunięcia totalitarnego obiektu. -

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI

(-) Ireneusz Wolański

----------------------------------------------------------------------

SKANDAL !!! POLICJA NAPADŁA NA WIEC I WYSTAWĘ POD MONUMENTEM RUSKICH OKUPANTÓW W WARSZAWSKIM PARKU SKARYSZEWSKIM - PUBLIKUJEMYY ZDJĘCIA Z WIECU ORAZ Z AKCJI POLICJI!

---------------------------------------------------------------------

PILNE!!! Wiec pod warszawską komendą.

Policja ignoruje interweniującego parlamentarzystę!

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ - NIEZŁOMNI

Biuro Prasowe

Warszawa, 9 maja 2017 r.; godz. 22:05

SKANDAL !!!

POLICJA NAPADŁA NA WIEC I WYSTAWĘ POD MONUMENTEM RUSKICH OKUPANTÓW W WARSZAWSKIM PARKU SKARYSZEWSKIM

Adam Słomka zatrzymany z polecenia ambasady Federacji Rosyjskiej?

Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus nie doczekał się na spotkanie z uwięzionym liderem Konfederatów!

Środowiska patriotyczne zorganizowały dziś pod monumentem Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim wiec oraz wystawę o totalitarnych zbrodniach komunistycznych. Środowisko NIEZŁOMNYCH oraz organizacje wspierające "Miasteczko Protestu pod Sądem Najwyższym" zaproponwały usunięcie w/w obelisku i zastąpienie go "POMNIKIEM BRACI", tj. gen. Stanisława i Józefa Bułak - Bałachowiczów (materiały biograficzne w załączeniu). Dziś rano lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka przekazał licznym placówkom dyplomatycznym list otwarty adresowany do prezydenta Rosji Władimira Putina z propozycją rozliczenia zbrodni Armii Czerwonej (list odebrano w ambasadzie Rosji w Warszawie o godz. 14:29).

Na pokojowy wiec i wystawę napadli ponownie funkcjonariusze Policji - najwyraźniej w obronie totalitarnego obelisku, który nie podlega ochronie prawnej. Zatrzymany został Adam Słomka. Obecnie został przewieziony do Komendy Policji Warszawa VII przy ulicy Grenadierów, opis sprawy na www.doRzeczy.pl, link:

Przez ponad 2 godziny na spotkanie z uwięzionym liderem KPN nie doczekał się poseł na Sejm RP dr hab. Józefowi Brynkusowi (był na miejscu na ul. Grenadierów). Zatem nie wiemy nadal, jaki jest stan zdrowia Adama Słomki, który został poturbowany. Ignorowanie posła na Sejm RP spełniającego mandat poselski przez Policję jest czymś skandalicznym. Parlamentarzysta zapowiedział złożenie w tej sprawie odpowiedniej interpelacji.

Przypominamy, że 13 miesięcy temu Adam Słomka został zatrzymany pod tym samym komunistycznym monumentem. Wówczas w sprawie również interweniowali parlamentarzyści (interpelacja poselska nr 699 dr hab. Józefa Brynkusa (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji). Z ówczesnej odpowiedzi wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego wynikało, że wzmożony nadzór Policji nad monumentami Armii Czerwonej nakazał Zastępca Komendanta Głównego Policji za rządów PO. Tymczasem dziś ta ochrona jest nadal stosowana, vide foto, link do interpelacji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=699

Wypada też zapytać, w kontekście zlekceważenia interweniującego bezpośrednio w sprawie posła oraz interpelacji i oświadczenia senatorskiego sprzed 13 miesięcy, o celowość zapytań i interpelacji poselskich i oświadczeń senatorskich ... skoro poseł dr hab. Józef Brynkus nie mógł nawet sprawdzić stanu zdrowia poturbowanego lidera KPN!

O sprawie nadal będziemy informować.

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI

(-) Ireneusz Wolański

-----------------------------------------------------------------------------

Pod jednostką Policji trwa wiec z żądaniem uwolnienia A. Słomki. Na razie funkcjonariusze odmawiają posłowi na Sejm RP dr hab. Józefowi Brynkusowi (jest na miejscu na ul. Grenadierów) rozmowy z poturbowanym liderem Konfederatów. Zatem nie wiemy, jaki jest stan zdrowia Adama Słomki. Ignorowanie posła na Sejm RP spełniającego mandat poselski przez Policję jest czymś skandalicznym. Pytamy: w jakim stanie zdrowia jest zatrzymany i pod jakimi zarzutami?
 
 

Adam Słomka zatrzymany z polecenia ambasady Federacji Rosyjskiej?

Środowiska patriotyczne zorganizowały dziś pod monumentem Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim wiec oraz wystawę o totalitarnych zbrodniach komunistycznych. Środowisko NIEZŁOMNYCH oraz organizacje wspierające "Miasteczko Protestu pod Sądem Najwyższym" zaproponwały usunięcie w/w obelisku i zastąpienie go "POMNIKIEM BRACI", tj. gen. Stanisława i Józefa Bułak - Bałachowiczów(materiały biograficzne w załączeniu). Dziś rano lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka przekazał licznym placówkom dyplomatycznym list otwarty adresowany do prezydenta Rosji Władimira Putina z propozycją rozliczenia zbrodni Armii Czerwonej (w załączeniu).

Na pokojowy wiec i wystawę napadli ponownie funkcjonariusze Policji - najwyraźniej w obronie totalitarnego obelisku, który nie podlega ochronie prawnej. Zatrzymany został Adam Słomka. Obecnie został przewieziony do Komendy Policji Warszawa VII przy ulicy Grenadierów. Podkreślamy, że wiceminister SWiA Jarosław Zieliński był uprzejmy odpowiedzieć na interpelację poselską nr 699 m.in. dr Józefa Brynkusa (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), z treści której wynika wprost to, że dla kierownictwa MSWiA obeliski i monumenty postawione jako wyraz czołobitności okupacyjnej armii są "pomnikami", a ponadto zastępca Komendanta Głównego Policji z 13 października 2015 roku polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich.

 

Tymczasem kwestia monumentu w warszawskim Parku Skaryszewskim była już przedmiotem oceny przez sąd.Sędzia Ewa Grabowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi uznała, że „w rozumieniu art. 261 KK” obiekty (radzieckie monumenty - przyp. BP KPN) "nie spełniają definicji pomnika, bowiem ochronie prawnej podlega obiekt wzniesiony dla upamiętnienia zdarzenia bądź uczczenia osoby, której ta cześć jest należna". W obecnych realiach politycznych z krajobrazu naszego kraju zniknęło wiele pomników dokumentujących poprzednią epokę. Również obiekty Wdzięczności Armii Radzieckiej oraz Braterstwa Broni powinny ulec rozebraniu, tym bardziej, iż takie wnioski były składane już dwukrotnie. Fakt, iż oba obiekty nadal istnieją nie nobilituje ich do rangi pomnika i nie uzasadnia ochrony prawno-karnej - skonkludowała sędzia Grabowska uniewinniając kilka lat temu polskich patriotów.

 

Ponadto "zniszczenie mienia" jest wszczynane na wniosek. Zatem o ile wniosek o ściganie został złożony to mógł go złożyć jedynie uprawniony podmiot, tj. przedstawiciel Federacji Rosyjskiej. Zatem zatrzymanie Adama Słomki jest nielegalne. Jesteśmy zdumieni, że MSWiA w interesie rosyjskiej wizji historii podejmuje jakiekolwiek działania.

 

Domagamy się - w związku z policyjnym skandalem w obronie obelisku Armii Czerwonej - dyscyplinarnego zwolnienia ze służby w Policji funkcjonariuszy, którzy podjęli decyzję o napaści na patriotyczny wiec, wystawę o zbrodniach Armii Czerwonej oraz zatrzymania Adama Słomki. Ponadto pytamy: CZY ADAM SŁOMKA ZOSTAŁ ZATRZYMANY ZA SWÓJ LIST ADRESOWANY DO PUTINA W SPRAWIE ZBRODNI ARMII CZERWONEJ?

 

O sprawie nadal będziemy informować.

 

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI

(-) Ireneusz Wolański

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Galeria do artykułu :
Zobacz więcej zdjęć ...

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.