Projekt Akademia Polskości – wspólnota dziejów i kultury - aktualizacja
data:08 maja 2017     Redaktor: Redakcja

W imieniu realizatorów projektu "Akademia Polskości" z przykrością informujemy o wynikach konkursu Senatu RP na projekty dotyczące współpracy z Polonią: Stowarzyszenie Solidarni2010 nie otrzymało w roku 2018r. żadnego dofinansowania realizacji tego projektu, mimo spełnienia wszelkich merytorycznych wymogów. Życzliwości i zaangażowaniu Wykładowcy - Pana Profesora Andrzeja Nowaka -  oraz realizatorów nagrań zawdzięczamy możliwość organizacji wykładów  i ich transmisji na zasadach wolontariatu.
Dziękujemy za wszelką pomoc okazaną  naszemu Stowarzyszeniu.
Przypominamy o możliwości odliczenia 1% - Numer KRS:  0000377052. Dziękujemy! - 14.04.2018r.W imieniu realizatorów projektu "Akademia Polskości" informujemy o dużym zainteresowaniu prowadzonymi wykładami i o wielu napływających do nas - szczególnie z kręgów Polonii -  sygnałach zachęty kontynuowania tego przedsięwzięcia w 2018r. Dziękujemy Panu Profesorowi Andrzejowi Nowakowi za zapowiedź kontynuowania wykładów "Węzły polskiej pamięci " w kolejnym roku. Dziękujemy także polonijnemu portalowi Magazyn Twórczy Polska-Canada http://www.polskacanada.com/ za zaanagażowanie w promocję Akademii Polskości.
Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: solidarni2010projekty@gmail.com

Szanowni Państwo! Droga Polonio!

Pod koniec kolejnego roku naszej działalności pragniemy podzielić się z Państwem satysfakcją z udanego przebiegu realizacji projektu pod nazwą „Akademia Polskości”.

Otrzymane w ramach grantu Senatu RP środki umożliwiły nam w 2017 r. organizację dwóch cykli otwartych wykładów: z zakresu historii Polski i historii muzyki, transmitowanych on-line [ wraz z możliwością zadawania pytań na żywo w części dyskusyjnej].  Część wykładów muzycznych została opracowana w formie wyjątkowo starannych prelekcji multimedialnych, wzbogaconych warstwą ikonograficzną.

Pełny komplet informacji o „Akademii Polskości” znajduje się na portalu solidarni2010.pl na specjalnie stworzonych podstronach

http://solidarni2010.pl/35097-projekt-akademia-polskosci-8211-wspolnota-dziejow-i-kultury.html

http://solidarni2010.pl/33798-nowy-cykl-wykladow-profesora-andrzeja-nowaka-wezly-polskiej-pamieci.html?PHPSESSID=c308279f73623f00339ee2d54eb8bc2d

http://solidarni2010.pl/35024-wydarzenie-nowy-cykl-wykladow-marka-dyzewskiego-sobota-6-maja.html

 

W sumie możemy się poszczycić wielotysięczną widownią internetową tego, trwającego nadal,  przedsięwzięcia i szerokim odzewem wśród uczestników, często stałych bywalców wykładów organizowanych w Warszawie, oraz osób oglądających transmisje. Podjęliśmy także owocną współpracę z opiniotwórczym polonijnym portalem - Magazynem twórczym Polska-Canada http://www.polskacanada.com/, który na bieżąco informuje o kolejnych  wykładach i umożliwia śledzenie transmisji on-line.

Ponadto siłami redakcji społecznie prowadzonego portalu solidarni2010.pl cały czas monitorujemy kwestie, którymi żyje Polonia, i staramy się być dla Państwa rzetelną witryną informacyjną bieżących wydarzeń; służy temu zakładka POLONIA na naszym portalu:

http://solidarni2010.pl/aktualnosci-polonia.html

Planujemy w roku 2018 kontynuować cykl wykładów profesora Andrzeja Nowaka pod nazwą „Węzły polskiej pamięci” oraz muzyczne wykłady profesora Marka Dyżewskiego. Planujemy   poszerzyć „Akademię Polskości” o unikalny cykl spotkań dotyczących literatury emigracyjnej, prowadzony przez profesora Macieja Urbanowskiego, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskaliśmy wstępne potwierdzenie udziału w projekcie wszystkich znakomitych prelegentów zaproszonych do współtworzenia „Akademii Polskości”.

Pragniemy podziękować za zaufanie okazane Stowarzyszeniu Solidarni 2010, za zainteresowanie naszą inicjatywą i jej przebiegiem oraz za umożliwienie jej zrealizowania przez Senat RP. Liczymy na kontynuację naszych działań w ramach tego projektu w 2018 r. Prosimy o nadsyłanie Państwa uwag i opinii na temat realizacji projektu na adres mejlowy:

solidarni2010projekty@gmail.com

Jesteśmy przekonani, że „Akademia Polskości”  to inicjatywa szczególnie ważna dla wzmocnienia naszej narodowej tożsamości i dumy oraz dla pogłębienia wiedzy o polskiej kulturze, naszych osiągnięciach i bogatej historii – szczególnie w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, który wkrótce się rozpocznie.

Z poważaniem

Natalia Tarczyńska

Hanna Dobrowolska

[w imieniu zespołu organizatorów „Akademii Polskości”]

Warszawa 3.11.2017r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pod nazwą Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, otrzymał częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017r..

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZADANIU
 
 
Opis projektu Akademia Polskości – Wspólnota dziejów i kultury
Organizacja i przeprowadzenie oraz transmisja on-line, rejestracja na video i opublikowanie w Internecie systematycznych otwartych wykładów na temat historii Polski, polskiej kultury i osiągnięć polskiej muzyki poważnej, prowadzonych przez wybitnych specjalistów:
  • historyka prof. Andrzeja Nowaka – UJ, PAN,
  • muzykologa Marka Dyżewskiego – b. rektora AM we Wrocławiu.
 
Spotkania podkreślą wielki wkład Polski w rozwój cywilizacji, myśli politycznej i kultury światowej oraz rolę polskiej literatury powstającej na obczyźnie.
Wykłady przybliżą w atrakcyjnej formie unikatowość polskiej historii i myśli politycznej oraz polskiej kultury, opartych na wartościach chrześcijańskich, ofiarnym patriotyzmie, umiłowaniu wolności oraz na poszanowaniu odmiennych kultur i religii, na tle dorobku cywilizacji światowej.
Spotkania będą miały charakter interdyscyplinarny – historia, muzyka i szeroko pojęta kultura w powiązaniu z historią religii, filozofią i estetyką oraz sztukami plastycznymi. Przewidujemy możliwość aktywnego udziału słuchaczy i widzów poprzez kontakt internetowy w formie czatu w wyznaczonym czasie na zadawanie pytań.
Spotkania będą organizowane w Warszawie, transmitowane on-line i rejestrowane, a nagrania upowszechniane w Internecie oraz na specjalnie stworzonych podstronach portalu Solidarni2010.pl:
 
 
Zadanie jest zgodne z następującym kierunkiem działania na rzecz Polonii i Polaków: Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Celem wykładów jest promowanie Polski, historii i kultury polskiej z udziałem środowisk polonijnych, poprzez wykorzystanie możliwości mediów elektronicznych, które stwarzają możliwość jednoczesnego odbioru wykładów przez szerokie kręgi Polonii w czasie rzeczywistym oraz wielokrotnego ich odtwarzania.
 
Zostanie zaprezentowana istotna rola Polski w tworzeniu kultury i cywilizacji europejskiej opartej na wolności obywatelskiej, solidarności społecznej i umiejętności prowadzenia dialogu państw, kultur i religii. Osią projektu jest przekazanie naszego wspólnego dorobku kolejnym pokoleniom Polaków mieszkających na obczyźnie, a także zaprezentowanie go poprzez Polonię - mieszkańcom innych krajów.
 
Wykłady wpisują się w kontekst nowej polityki historycznej państwa polskiego - zbudują pozytywny wizerunek Polski i jej dokonań w dziedzinie kultury i myśli politycznej, odkłamią uproszczony i często zafałszowany obraz Polskiej historii upowszechniany przez środowiska nieprzyjazne Polakom, przełamują stereotypy szkodliwe dla wizerunku Polski. Docelowo - podbudują ducha narodowego i dostarczą rzeczowych argumentów wobec zarzutów kierowanych przeciw naszemu narodowi.
 
Poprzez przekazanie wiedzy o kulturotwórczej roli Polski i Polaków oraz uruchomienie pokładów pamięci o tradycji spotkania oddziałują na uczestników i integrują polską wspólnotę narodową, żyjącą w rozproszeniu. Dzięki uruchomieniu pamięci własnej, rodzinnej i narodowej przez obcowanie np. z polskimi arcydziełami kultury polskiej osiągnięta zostanie wspólnota doświadczenia i przełamane złe stereotypy w postrzeganiu samych siebie.
 
 
Możliwe jest bezproblemowe włączenie się do udziału w spotkaniach Polaków przebywających za granicą poprzez transmisję on-line na stronie internetowej. Stwarzamy możliwość interaktywnego, bieżącego udziału słuchaczy i widzów transmisji w formie mini-czatu, otwartego forum podczas transmisji on-line oraz poprzez bieżący monitoring wpisów na FB. Aktywizacja widzów i słuchaczy odbywa się poprzez szerokie zastosowanie multimediów.
Możliwy jest nieograniczony zasięg odbiorców projektu – na całym świecie, gdziekolwiek polonia zamieszkuje i zechce się włączyć w projekt Akademia Polskości..
 
 
Wykłady są szczególnie polecane polonijnym nauczycielom, wychowawcom, działaczom placówek kulturalnych i oświatowych, popularyzatorom dziedzictwa Polski. Są lekcją operowania doskonałą polszczyzną i wzorem dla nauczycieli.
 
Cele i oczekiwane efekty realizacji zadania
 
Cele w perspektywie długoterminowej:
• Wykłady będą pełnić istotną rolę edukacyjną wobec widzów i słuchaczy oraz stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy przekazywanej w rodzinach następnym pokoleniom oraz uczniom – w szkołach polonijnych i w placówkach kulturalnych, między innymi w zakresie nowej polityki historycznej.
• Przekazywane informacje podniosą świadomość rangi polskiej kultury
• Wykłady zrekompensują brak osobistego kontaktu osób przebywających poza granicami Polski z akademickim środowiskiem naukowym i specjalistami w dziedzinie historii oraz kultury muzycznej.
• Wykłady zachęcą do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski – do czytania dzieł literackich oraz tekstów popularyzujących historię Polski i do odbioru polskiej muzyki klasycznej.
• Poprzez możliwość interaktywnego udziału w wykładach za pomocą narzędzi internetowych przełamana zostanie bariera czasu i odległości i stworzona jedna społeczność uczestników spotkań połączonych wspólną tradycją narodową.
• Wykłady staną się kuźnią aktywnej, patriotycznie zaangażowanej elity polonijnej.
 
Projekt zakłada:
• Rozbudzenie i utrwalenie zainteresowania polską historią, tradycją, kulturą i jej dokonaniami; udział w integrujących Polonię wydarzeniach kulturalnych i społecznych.
• Większa aktywność w życiu organizacji polonijnych i podczas organizacji wydarzeń upamiętniających narodowe i tradycyjne polskie święta.
• Wzmocnienie poczucia wartości przedstawicieli Polonii, opartego na prezentowanych podczas wykładów faktach i dokonaniach.
• Świadoma promocja Polski poprzez odwołanie się w kontaktach z mieszkańcami kraju pobytu do roli i rangi Polski na niwie kultury i myśli politycznej w dziejach i współcześnie.
• Aktywne działanie na rzecz budowania lobby polskiego poza granicami.
• Współtworzenie polskiej kultury na emigracji.
 
Promowanie wiedzy o dokonaniach kulturowych Polski jest szczególnie istotne wobec faktu, że na terenie wielu państw, również w środowiskach beneficjentów, którzy skierowali swoje listy intencyjne, Polacy spotykają się z powierzchownymi i nieprzyjaznymi stereotypami na temat Polski. Proponowane wykłady dają szansę Polonii zapoznania się z merytorycznymi argumentami możliwymi do zastosowania w sytuacjach bezpośrednich polemik lub w reakcjach na medialne zarzuty.
Dzięki umocnieniu poczucia wartości przedstawicieli Polonii, zbudowanego na wiedzy o mocnych podstawach naszej tradycji narodowej i jej ważnej kulturotwórczej roli w dziejach świata, możliwa jest integracja lokalnego środowiska polonijnego wokół polskiej racji stanu i w razie potrzeby stanięcie w obronie dobrego imienia Polski i narodowego interesu Polski
 
 
PROGRAM PROJEKTU

I Cykl wykładów Prof. Andrzeja Nowaka "Węzły polskiej pamięci"
[kontynuacja cyklu wykładów historycznych rozpoczętego w 2016 r.]

Przebieg realizacji cyklu:

 
 
 
 

- Aleksander i Mikołaj a sprawa polska: spór o wschodnią orientację polskich nadziei (7.03.2017)

- "Bić się czy nie bić": spór o polskie powstania (4.04.2017)

- Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX (13.06.2017)

- Skąd się wzięła niepodległość (1900-1918)? [5.09.2017]

- Jak bronić niepodległości (1918-1921) [3.10.2017]

- Jedność i podziały II Rzeczpospolitej (1921-1939) [7.11.2017]

- Bilans drugiej niepodległości [5.12.2017]

Wykłady profesora Andrzeja Nowaka z cyklu 'Węzły polskiej pamięci" odbywają się w Domu Pielgrzyma Amicus, w godz. 17.00 - 19.00, sala konferencyjna 1.p. Warszawa, ul.kard.S. Hozjusza 2 [parafia św. St.Kostki na Żoliborzu]; dojazd: metro Pl.Wilsona.


Wykładowca – prof. Andrzej Nowak (ur. 1960) - profesor doktor habilitowany, wybitny historyk, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN. Wykładał na uniwersytetach całego świata - m.in. w USA - Harvard, Columbia, Rice, w Wlk. Brytanii- Cambridge, London University, a także na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Uczestnik wielu konferencji naukowych i kongresów, m.in. w Sapporo, Kazaniu, Twerze, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku, Budapeszcie, Rapperswilu i Brnie. Wybitny publicysta. W latach 1991-1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma „Arka”, do 2012 r. był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego „ARCANA”. Jest autorem wielu książek, esejów, artykułów. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Zawsze zaangażowany w życie społeczno-kulturalne w Polsce. Od października 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od kilku lat z inicjatywy Stowarzyszenia Solidarni 2010 prowadzi społecznie cykle wykładów: POLSKA-ROSJA: GEOPOLITYKA I TRUDNE SĄSIEDZTWO - 2012/2013, FILARY POLSKOŚCI - 2013/2014, LEKCJE HISTORII – 2014. Obecnie realizowany jest cykl pod tytułem „ HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ”. Wszystkie wykłady profesora Andrzeja Nowaka gromadzą licznych słuchaczy, są rejestrowane i udostępniane w postaci elektronicznej. Także cykl wykładów „PEJZAŻE POLSKIEJ PAMIĘCI”- 2011/2012 (organizatorem było stowarzyszenie Civitas Christiana) został zarejestrowany przez ekipę filmową Stowarzyszenia Solidarni2010.

II Cykl wykładów Marka Dyżewskiego - „Gdzie skarb nasz, tam serce nasze”

Przebieg realizacji cyklu:

 

Pięć wykładów o tematyce związanej z geniuszami polskiej muzyki klasycznej, wzbogaconych warstwą muzyczną mistrzowskimi wykonaniami polskich wirtuozów oraz wizualizacją – obrazem [w wersji upublicznionej po dokonanym montażu]

1. Musica sacra Poloniae Semper Fidelis(I) O pieśniach Bożej chwały słanych w Polsce ku niebu od tysiąca z górą lat. O ich genezie, ich przesłaniach oraz związkach z życiem narodu. Ten wykład i jego druga częśćto istotny głos w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski [majj]

2. Musica Sacra Poloniae Semper Fidelis (II) O staropolskiej muzyce sakralnej i jej arcydziełach z epoki średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu [czerwiec]

3. Henryk Mikołaj Górecki i magia jego muzyki [wrzesień]

4. Witold Lutosławski w świecie polskiej kultury [pażdziernik]

5. Władysław Tatarkiewicz – Ogrodnik ludzkich dusz, Portret wybitnego mistrza humanistyki ukazany na tle środowiska, w którym działał ( grono polskich uczonych o randze światowej, którym powierzano uniwersyteckie katedry po roku 1918) [listopad]


Wyklady Marka Dyżewskiego odbywają się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie ul.Foksal 3/5 w pierwsze soboty każdego miesiąca w godz. 16-18.30

Wykładowca – Marek Dyżewski (ur. 1946) – wybitny muzykolog, kompozytor, pianista, eseista specjalizujący się w tematyce muzycznej i patriotycznej, tłumacz, wykładowca akademicki. W latach 1990-1994 był rektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Prowadził wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych , na kilku uniwersytetach oraz na seminariach, konferencjach i warsztatach towarzyszących ważnym wydarzeniom muzycznym. Gościnnie wykładał też w Bonn, Norymberdze, Hamburgu, Berlinie, Gandawie, Brukseli, Sankt Petersburgu, Nicei, Paryżu, Wiedniu i Waszyngtonie. W swych wystąpieniach ukazuje zjawiska muzyczne widziane w szerokim kontekście kultury, a więc w powiązaniu z innymi dziedzinami sztuki, a także z filozofią, estetyką i antropologią. Współpracując z Polskim Radiem tworzył dzieła sztuki radiowej, które za ich nowatorski kształt i wybitne walory artystyczne otrzymały szereg nagród i dwukrotnie reprezentowały polską radiofonię na światowym forum sztuki radiowej Prix Italia. Zarówno na antenie telewizyjnej, jak i radiowej, komentował największe odbywające się w Polsce międzynarodowe imprezy muzyczne: Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowy Konkurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Obsługę komentatorską Konkursu Chopinowskiego Rada Programowa Polskiego Radia uznała za „wydarzenie antenowe roku”. Jest autorem poetyzowanych przekładów (z łaciny, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego). Średniowieczny dramat liturgiczny „Ludus Danielis” w jego literackiej adaptacji (w oparciu o łaciński tekst z katedry z Beauvais) grany był przez Teatr Wielki w Warszawie – na scenie tego teatru i na wielu scenach europejskich. Był twórcą i przez szesnaście lat szefem artystycznym Dni Muzyki Starych Mistrzów, międzynarodowego festiwalu odbywającego się we Wrocławiu. Dwukrotnie przyznano mu Nagrodę Miasta Wrocławia (1987, 1994). Za wybitne dokonania w dziedzinie muzyki sakralnej w 2003r. otrzymał Nagrodę im. Św. Brata Alberta. Animator życia kulturalnego i muzycznego Wrocławia, wielki patriota i społecznik (udział i wprowadzenie do wielu koncertów m.in. podczas Festiwalu Oratoryjno - Kantatowego Wratislavia Cantans czy prowadzenie niezwykłych wykładów m.in. cykl Collegium Musicum). W latach 2013/2014/2015/2016 z inicjatywy Stowarzyszenia Solidarni 2010 prowadził społecznie w Warszawie cykle wykładów bogato ilustrowanych wykonaniami dzieł muzycznych: m.in. „Muzyka wpisana w los narodu”, „Boże prawdy w blasku piękna”. W 2015 roku komentował na bieżąco, dwukrotnie każdego dnia, cały przebieg konkursu chopinowskiego z kuluarów Filharmonii Narodowej dla TV Solidarni2010 pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Marek Dyżewski to postać wyjątkowego formatu, zawsze niezależny i wymagający od siebie i innych. Dla dobra Ojczyzny zdolny do najwyższych wyrzeczeń; uczy i mobilizuje, wciąż wskrzeszając ducha polskiej wyobraźni muzycznej. Mieszka we Wrocławiu.

oprac. Stowarzyszenie Solidarni2010
Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
 
Projekt Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, otrzymał częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017r..

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.