"Węzły polskiej pamięci" - Cykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka
data:17 sierpnia 2016     Redaktor: Redakcja

Cykl "Węzły polskiej pamięci" prof. Andrzeja Nowaka obejmuje 23 wykłady wygłoszone w latach 2016-2018.
Infomujemy, że w 2019r. wykłady prof. Andrzeja Nowaka są kontynuowane w obrębie nowego cyklu i dostepne pod linkiem:


Wykłady prof. Andrzeja Nowaka z cyklu 'Węzły polskiej pamięci" odbywają się w Domu Pielgrzyma Amicus, w godz. 17.00 - 19.00, sala konferencyjna 1.p.Warszawa, ul.kard.S. Hozjusza 2 [parafia św. St.Kostki na Żoliborzu]; dojazd: metro Pl.Wilsona.

PROGRAM wykładów w 2018 r.

  • 9.01 1000-lecie pokoju w Budziszynie: pytanie o stosunki polsko-niemieckie
  • 13.02 250-lecie Konfederacji Barskiej: sens walki o niepodległość [wykład przeniesiony z 6.02]
  • 6.03 650-lecie statutu Kazimierza Wielkiego dla żup solnych: ekonomiczny fundament niepodległości
  • 17.04 Smoleńsk/Katyń - o znaczeniu pamięci i sensie ofiar w polskiej historii
  • 8.05 600-lecie zakończenia soboru w Konstancji: Polska i prawa narodów wobec roszczeń imperium
  • 5.06 500-lecie zaślubin Zygmunta Starego z księżniczką Boną - początek Renesansu w Polsce: pytanie o europejskie wpływy kulturowe
  • 4.09 400-lecie rozejmu w Dywilinie Polska u szczytu potęgi: pytanie o imperialny wymiar polskości
  • 2.10 Jan Paweł II: budzenie polskiego ducha
  • 13.11 Listopad: Pora niebezpieczna - czyli dla Polaków szczęśliwa
  • 4.12 Niepodległość jako rdzeń polskiej kultury

Informujemy, że projekt pod nazwą Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, w ramach którego realizowany jest cykl wykładów "Węzły polskiej pamięci", nie otrzymał w 2018r żadnego dofinansowania i jest realizowany na zasadach wolontariatu. Wyłącznie życzliwości i zaangażowaniu Wykładowcy - Pana Profesora Andrzeja Nowaka - oraz realizatorów nagrań zawdzięczamy możliwość organizacji wykładów i ich transmisji, za co Stowarzyszenie Solidarni 2010 składa gorące podziękowania w imieniu własnym i wielotysięcznej rzeszy słuchaczy.

 

 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

9.01.2018r. - 1000-lecie pokoju w Budziszynie: pytanie o stosunki polsko-niemieckie

Andrzej Nowak, Dzieje Polski, t. 1-3

Józef Feldman, Bismarck a Polska (kilka wydań)

Stanisław Salmonowicz, Fryderyk II (kilka wydań)

Dziennik Hansa Franka, oprac Stanisław Piotrowski, t. 1-2, Warszawa 1956, 1970

oraz film dokumentalny: Dziennik Hansa Franka: https://www.youtube.com/watch?v=C3mfaKRBEXs

Piotr Madajczyk, Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994

serial telewizyjny w reż. Jerzego Sztwiertni, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

 

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

13.02 - 250-lecie Konfederacji Barskiej: sens walki o niepodległość [wykład przeniesiony z 6.02]

Władysław Konopczyński, Konfederacja Barska, t. 1-2, wyd. 2., Warszawa 1992

Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycje, red. Anna Buchman, Adam Danilczyk, Warszawa 2010

Juliusz Słowacki, Ksiądz Marek (wiele wydań)

oraz widowisko Teatru TV na podstawie tegoż dramatu, 1998, reż. Krzysztof Nazar (dostępne na kasetach dvd)

Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei (wiele wydań)

oraz widowisko Teatru TV na podstawie tegoż dramatu, 1994, reż. Krzysztof Nazar (dostępne na kasetach dvd)

Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 1: Dramaty.

Janusz Maciejewski (red.)

Agnieszka Bąbel (red.)

Agata Grabowska-Kuniczuk (red.)

Jacek Wójcicki (red.)

Krytyczna pełna edycja okolicznościowej literatury politycznej okresu trzeciej ćwierci ... więcej »

wyd. I, Warszawa 2005

Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 2: Dialogi.

Janusz Maciejewski (red.)

Agnieszka Bąbel (red.)

Agata Grabowska-Kuniczuk (red.)

Jacek Wójcicki (red.)

Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3: Wiersze.

Janusz Maciejewski (red.)

Agnieszka Bąbel (red.)

Agata Grabowska-Kuniczuk (red.)

Jacek Wójcicki (red.)

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

6.03 650-lecie statutu Kazimierza Wielkiego dla żup solnych: ekonomiczny fundament niepodległości

Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437-1459, oprac. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Kraków 2006

Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski", WARSZAWA 2003

Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź. Polskie historie, t. II, Warszawa 2013

Jerzy Wyrozumski, Państwowa gospodarka solna do schyłku XIV w., Kraków 1968

 

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

17.04 Smoleńsk/Katyń - o znaczeniu pamięci i sensie ofiar w polskiej historii

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

Hołd katyński 2, Kraków 2011

Frank Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości ..., w: tenże, Narracja, reprezentacja, doświadczenie Studia z teorii historiografii, Kraków 2004

Andrzej Nowak, Krzyż polski. Patriotyzm i męczeństwo, Kraków 2011

Andrzej Nowak, Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci (1982-2012), Kraków 2012

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

8.05 600-lecie zakończenia soboru w Konstancji: Polska i prawa narodów wobec roszczeń imperium

Stanisław ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądrości, oprac. Mirosław Korolko, Kraków 2000

Paweł Włodkowic, Pisma wybrane, red. Ludwik Ehrlich, t. 1-3, Warszawa 1966-1969

Ludwik Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, Warszawa 1954

Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418, red. Zbigniew Rau, Tomasz Tulejski,

Toruń 2014

Andrzej Nowak, Dzieje Polski, t. III, Kraków 2017

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

5.06 500-lecie zaślubin Zygmunta Starego z księżniczką Boną - początek Renesansu w Polsce: pytanie o europejskie wpływy kulturowe

Jan Kochanowski, Wybór dzieł (wiele różnych wydań)

Mikołaj Rej, Wybór pism, kilka wydań od roku 1926 i 1947 poczynając

Andrzej Wyczański, Polska w Europie XVI stulecia, Warszawa 1973

Anna Sucheni-Grabowska, Zygmunt August, Warszawa 1996

Jerzy Besala, Zygmunt Stary i Bona Sforza, Poznań 2012

Janusz Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984

serial TVP Królowa Bona w reż. janusza Majewskiego, rok 1981

widowisko TVP Klejnot wolnego sumienia w reż. Grzegorza Królikieiwcza, rok 1983 (produkcja: 1981)

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

4. września - 400-lecie rozejmu w Dywilinie Polska u szczytu potęgi: pytanie o imperialny wymiar polskości.

źródła

Stanisław Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, (wiele wydań, ostatnie: Kraków 1998)

Stanisław Orzechowski, Wybór pism, Wrocław 1972

Listy staropolskie z epoki Wazów, oprac. Hanna Malewska, Warszawa 1959

opracowania:

Wojciech Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy 1607-1612, Toruń 1995

Przemysław P. Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618, Kraków 2013

Andrzej Nowak, The Polish-Lithuanian Empire, w: Encyclopedia of Empire, ed. John MacKenzie, Wiley-Blackwell, London-New York 2016, vol. 3 - dostępne w internetowej wersji:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118455074.wbeoe130 (tu podaję zagraniczną literaturę przedmiotu)

oraz A. Nowak, Od imperium do imperium: nowe spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004 (tu zwłaszcza rozmowy z Romanem Szporlukiem i Andrzejem Sulimą Kamińskim).

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

2 października - Jan Paweł II: budzenie polskiego ducha

Źródła:

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I (Przemówienia i wypowiedzi poza pielgrzymkami), II-III (Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-1999), oprac. M. Czekański, Kraków 1999

Nauczyciel i pasterz. Kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski: Listy pasterskie, komunikaty, zarządzenia 1959-1978, oprac. ks. M. Jagosz, Rzym 1987

Opracowania:

Stanisław Nagy SCJ, Papież z Krakowa, Częstochowa 1997

Andrzej Nowak, Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2005

George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, wyd. 2, Kraków 2001

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

13 listopada - Listopad: Pora niebezpieczna - czyli dla Polaków szczęśliwa

Adam Mickiewicz: Do matki Polki
Juliusz Słowacki: Sowiński w okopach woli
Stanisław Wyspiański: Noc listopadowa i Warszawianka
A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918, oprac. Adam Roliński (Kraków 1996)

Powstanie listopadowe 1830-1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania, red. Jerzy Skowronek, Maria Żmigrodzka (Wrocław: Ossolineum, 1983)
Wacław Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 roku (Warszawa: Volumen, 1993)
Jacek Feduszka, Powstanie listopadowe na Litwie i Żmudzi, in: Teka Komisji Historycznej, Vol. 1 (Lublin: Oddział Lubelski PAN, 2004).
Tadeusz Łepkowski, Powstanie listopadowe (Warszawa: KAW, 1987)
Andrzej Nowak, Niepodległa! Jak Polacy odzyskali Ojczyznę: 1864-1924 (Kraków 2018)

BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

4.12 Niepodległość jako rdzeń polskiej kultury

Mistrza Wincentego Kronika polska, oprac Brygida Kürbis, Warszawa 1974

Juliusz Słowacki, Ksiądz Marek (wiele wydań)

Bohdan Cywiński, Baśń niepodległa, Warszawa 2006

Polska poezja patriotyczna, red. Justyna Chłap-Nowakowa, t. 1: Jeszcze Polska... , Kraków 2017 i (już niemal) t. 2: Nie zginęła, Kraków 2018/19


Wykłady rok 2017

 
Informujemy, że projekt pod nazwą Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, w ramach którego realizowany jest cykl wykładów "Węzły polskiej pamięci", otrzymał w 2017r. częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKŁADY Z TEGO CYKLU BĘDĄ KONTYNUOWANE W 2017 r. [program poniżej].
 
POLECAMY RELACJE VIDEO ORAZ BIBLIOGRAFIE DO WYKŁADÓW.
Cykl wykładów profesora Andrzeja Nowaka "Węzły polskiej pamięci" odbywał się w 2016r. w ramach projektu "PRZESZŁOŚĆ I PERSPEKTYWA - nowa polityka historyczna", realizowanego przez Stowarzyszenie Solidarni2010.
 
Program wykładów z cyklu "Węzły polskiej pamięci" na 2017r.

1. Między konferederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski (17 stycznia - zmiana pierwotnego terminu!)
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007. A.Nowak - Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły? oraz widowisko Konstytucja 3 Maja w reżyserii Krzegorza Królikiewicza (1976) - poniżej film w 1-9 cz..
 
 
 
 
2. Napoleon a sprawa polska: spór o zachodnią orientację polskich nadziei (7 lutego)
Bibliografia:
Szymon Askenazy, Napoleon a Polska, Warszawa 1994 (t. 1-3); Andrzej Zahorski, Spór o Napoleona we Francji i w Polsce, Warszawa 1974; powieść Stefana Żeromskiego "Popioły"; film: Popioły, reż. Andrzej Wajda (1965); z literatury popularnej: Wacław Gąsiorowski, Huragan, Rok 1809, Szwoleżerowie gwardii [wiele wydań]
3. Aleksander i Mikołaj a sprawa polska: spór o wschodnią orientację polskich nadziei (7 marca)
Bibliografia:
Historiografia:
Stanisław Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1-2, Warszawa 1983-1984 Andrzej Nowak, "Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas Lechitów...", Kraków 2016; Henryk Głębocki, Fatalna sprawa: kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej, Kraków 2000.
Publicystyka:Lech Mażewski, Oblany egzamin z polityki: o narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874, Radzymin 2016
Literatura:
Marian Brandys, Koniec świata szwoleżerów, t. 1-5, Warszawa 1972-1979; Jarosław Marek Rymkiewicz, Wielki książę: z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego, Warszawa 2011
4. "Bić się czy nie bić": spór o polskie powstania (4 kwietnia)

Bibliografia:

Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego..., t. 1-2, Warszawa 1984 (jest też dostępne w wersji cyfrowej); Tomasz Łubieński, Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach (wyd. 1, Kraków 1978, potem liczne inne); Jerzy Łojek, Szanse powstania listopadowego (wyd. 1, Warszawa 1966, potem liczne inne); Henryk Głębocki, "Fatalna sprawa". Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej 1856-1866, Kraków 2000; Andrzej Nowak, Uległość czy niepodległość, Kraków 2014; Andrzej Nowak, Historia i polityka, Kraków 2016.

Filmy:

"Szwadron", reż. Juliusz Machulski, 1992 - - publikujemy pod artykułem; "Rok 1863" - fabularyzowany film dokumentalny z 2012 r. - publikujemy pod artykułem;

UWAGA! W MAJU WYKŁAD NIE ODBĘDZIE SIĘ!

5. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX (13.06.2017).

Bibliografia:

"Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich wynalazców i pionierów..., t. 1-4, red. Bolesław Orłowski, Warszawa 2015;

PRZERWA WAKACYJNA

6.Skąd się wzięła niepodległość (1900-1918)? [5.09.2017]

Bibliografia:

Stanisław Wyspiański, Wesele (wiele wydań), realizacje teatralne i filmowa

Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (wiele wydań)

Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. 1-2, Paryż 1964 (potem kilka innych wydań)

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe. Uzupełnienia, t. 2 (1898-1914), red. A. Garlicki, R. Swiętek, Warszawa 1993

Henryk Wereszycki, Historia polityczna Polski, 1864-1918, Paryż 1979 (potem kolejne wydania)

Polski wir I wojny. 1914-1918, red. A. Debska, Warszawa 2014

Janusz Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985 (potem kolejne wydania).

7. Jak bronić niepodległości (1918-1921) [3.10.2017]

Bibliografia:

Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 1-2, 1919-1921, opr. W. Stankiewicz, A. Piber, Wrocław 1974

R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, oprac. T. Wituch, t. 1-2, Warszawa 1988

J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5 (red. K. Świtalski), 6 (red. K. Świtalski) i 7 (wstęp J. Moszczeński), Warszawa 1937

W.Witos, Moje wspomnienia, t. 2, Paryż 1964

I. Babel, Dziennik 1920, oprac. Jerzy Pomianowski, Warszawa 1998

J. Kaden-Bandrowski, Trzy wyprawy, Wrocław 1991

A. Nowak, Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), wyd. 3, ARCANA, 2015

8. Jedność i podziały II Rzeczpospolitej (1921-1939) [7.11.2017]

Bibliografia:

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VI, VIII i IX, Warszawa 1937 (reprint: 1989)

Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. II i III, Paryż 1967
Krzysztof Kawalec, Roman Dmowski. Biografia, Poznań 2016
Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, Londyn 1956 (i krajowe wznowienia)
Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006
Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005
film: Smierć prezydenta, reż. Jerzy Kawalerowicz, 1977

9. Bilans drugiej niepodległości [5.12.2017]

Bibliografia:

Stanisław Cat-Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 (wiele wydań, ostatnio Universitas - Kraków)Melchior Wańkowicz, Sztafeta [m.in. o COP], wiele wydań, ostatnio jako tom 16 dzieł M. WańkowiczaKsawery Pruszyński, Publicystyka, tom I (PIW, 1990)

Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. III, Paryż 1967
Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005
Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Zdzisław Najder i in. Kraków-Warszawa 2014

Projekt Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, w ramach którego realizowany jest cykl wykładów "Węzły polskiej pamięci", otrzymał częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 
 

 
 
 
Wykłady profesora Andrzeja Nowaka z cyklu 'Węzły polskiej pamięci" odbywają się w Domu Pielgrzyma Amicus, w godz. 17.00 - 19.00, sala konferencyjna 1.p. Warszawa, ul.kard.S. Hozjusza 2 [parafia św. St.Kostki na Żoliborzu]; dojazd: metro Pl.Wilsona.

 
 
 
 
 
 
Program na 2016 r. wraz z bibliografią:
• 6 września 2016 – „Wolność”
Od Przywileju koszyckiego 1374 - do Konstytucji 3 Maja 1791

Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

Wacław Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1 (966-1795), Warszawa 2013; Władysław Konopczyński, Liberum veto, Kraków 2002; Anna Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006; Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, Kraków 2010; Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum, Warszawa 2015.

Widowisko filmowe Grzegorza Królikiewicza: Konstytucja 3 Maja (1976)

Widowisko "TRZECI MAJA" w reżyserii Grzegorza Królikiewicza przedstawiające okoliczności i konsekwencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja - od czasu rozpoczęcia obrad przez Sejm Czteroletni (1788-1792) do momentu przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy. Spektakl (pierwotnie noszący tytuł "Konstytucji 3 maja") zrealizowano w rekordowym czasie 3 tygodni. Premiera odbyła się w 185 rocznicę ogłoszenia pamiętnej ustawy rządowej.

film w częściach 1 - 9 dostępny na Youtube pod linkiem: cz.1. TUTAJ, cz.2. TUTAJ i kolejne.

4 października 2016 - „Odwaga”
Grunwald 1410 - Westerplatte: major Henryk Sucharski 1939, Jan Paweł II 1987, Lech Kaczyński 2009
Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

- Film "Westerplatte" w reż. Stanisława Różewicza, 1967r. TUTAJ.
- Film "Życie za życie. Maksymilian Kolbe", w reż. Krzysztofa Zanussiego, 2003r.,
Scena z filmu TUTAJ.
- Słowo św. Jana Pawła II na Westerplatte 1987 TUTAJ.
- Anna Baszanowska, Anna Walentynowicz, "Cień przyszlości", Arcana,
- Zbigniew Herbert, "Przesłanie Pana Cogito" ,
- Henryk Sienkiewicz, "Trylogia" (koniecznie: "Ogniem i mieczem")
- Dla osób anglojęzycznych: M. R. D. Foot, "Six faces of Courage" (o rtm. Pileckim).

8 listopada 2016 – „Unia”
Horodło 1413 - Lublin 1569
Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

Źródła:

Stanisław Kutrzeba, Władysław A. Semkowicz, Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791, Kraków 1932

Opracowania:

1. Oskar Halecki,Dzieje Unii Jagiellońskiej,Warszawa 2013 (wyd. 2)

2. tenże,Idea Jagiellońska,"Kwartalnik Historyczny", t. LI 1937

3. Władysław Konopczyński,O idei jagiellońskiej, w: tenże,Umarli mówią, Waraszawa 1929 dostępny także w internecie:

http://www.omp.org.pl/stareomp/indexf032.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=615

4.Unia horodelska 1413, red. Lidia Korczak, "Prace Historyczne", nr 141 (2014) (z tego tomu pochodzi tekst prof. Andrzeja Nowaka dostępny w pliku poniżej)

Andrzej Nowak - Horodło z perspektywy XX-XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium*

5. Andrzej Sulima Kamiński,Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795, Lublin 2000

6. [dla osób anglojęzycznych] Robert Frost,The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. I:The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford 2015 (pozycja szczególnie polecana przez prof. Andrzeja Nowaka!)

7. Andrzej Nowak - Idea jagiellońska w polskiej pamięci i wyobraźni politycznej, tom Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012, Kraków 2012 ; dostępny w pliku poniżej:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 grudnia 2016 - „Bratni spór”
Mątwy 1666 - Zamach majowy 1926

Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

Stanisław Płaza, Rokosz Lubomirskiego, Warszawa 1994;

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (wiele wydań);

Witold Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, Warszawa 2002.

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe. T. VIII i IX, Warszawa: 1937;

Władysław Pobóg- Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945. T. II (wyd. I: Londyn: 1956, lub następne);

Maciej Rataj, Pamiętniki 1918–1927,. Warszawa 1965;

Bogdan Musiał (red.), Przewrót majowy w oczach Kremla, Warszawa 2009;

Włodzimierz Suleja, Józef Piłsudski (kilka wydań);

Mariusz Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpośrednio po każdym wykładzie zapraszamy do udziału w otwartych debatach moderowanych przez profesora Andrzeja Nowaka.
 
Proponujemy także publikację wypowiedzi uczestników dyskusji lub jej słuchaczy - pod warunkiem przesłania podpisanego tekstu do publikacji na podany poniżej adres mejlowy. Zapewniamy również możliwość wcześniejszego zadawania pytań - zostaną one przekazane Prowadzącemu i włączone do dyskusji.
 
Wykłady dostępne na portalu solidarni2010.pl pod specjalną zakładką projektu.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
Organizator: Stowarzyszenie Solidarni2010,
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.