Petycja do Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej
data:09 kwietnia 2016     Redaktor: GKut

Apelujemy o poparcie petycji i zachęcenie innych do jej podpisania !

Kliknij-  TUTAJ

 
 

 

Adresat/Adresaci petycji: Parlament Europejski (European Parliament)Petycja do Parlamentu Europejskiego
o zaprzestanie ingerencji
w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowczo domagamy się od Parlamentu Europejskiego nieingerowania
w wewnętrzne sprawy Polski, suwerennego państwa, w którym korzenie demokracji sięgają znacznie głębiej w przeszłość niż w większości krajów europejskich.

Polska jest państwem demokratycznym, w którym od 2015 roku rządzi formacja konsekwentnie realizująca obiecane wyborcom zmiany we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Podczas gdy większość obywateli akceptuje politykę Prezydenta
i Rządu, część opozycji niepogodzona z utratą władzy wykorzystuje do walki wewnętrznej obce ośrodki propagandy oraz instytucje Unii Europejskiej. Szukanie zewnętrznej pomocy, przeciw własnej legalnej władzy, nigdy nie zyskiwało w naszym kraju aprobaty społecznej i było potępiane jako zdrada ojczyzny. Wartości takie jak wolność czy demokracja są od kilku stuleci dziedzictwem naszych antenatów.
Zgodnie z kilkuwiekową tradycją suwerenem w Polsce jest naród, a jego reprezentantem Parlament Rzeczypospolitej. Wszystkie zmiany, w tym zmiany prawne, dokonane w Polsce w ostatnich miesiącach są niepodważalną wolą suwerena.
Uważamy, że sprawy wewnętrzne poszczególnych państw powinny być pozostawione im samym. Parlament Europejski - reprezentant wolnych narodów - nie może zamieniać się w narzędzie wykorzystywane do wewnętrznej walki politycznej w krajach UE.
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza


***


Petition to the European Parliament
Against Interferences into Internal Matters
of the Republic of Poland

We strongly demand that the European Parliament should stop interfering into internal matters of Poland, a sovereign state, in which the roots of democracy have grown stronger and reached much deeper in the past than in a majority of European countries.

Poland is a democratic country ruled since 2015 by the formation that consistently implements all changes promised to electors in all the spheres of social economic life. While a majority of its citizens accept the policy pursued by the President and Government, a part of the opposition, never reconciled with the loss of power, uses in domestic struggle foreign centres of propaganda and institutions of the European Union. Looking for foreign support against the own rightful government has never been accepted by the society and has always been regarded as treason against the own country. Such values as freedom and democracy have been for several centuries the heritage of our ancestors.
In accordance with our several-centuries-old tradition, the sovereign in Poland is the nation, and its representative is the Parliament of the Republic of Poland. All changes, including changes of laws, made in Poland during the last several months, have been introduced by the unquestionable will of the sovereign.
We are of the opinion that internal affairs of independent countries should remain their own national matters. The European Parliament – a representative of free nations – could not change itself into a tool used for internal political struggle fought in those countries.
Poland Comes First Association

***
  
Petition an das Europäische Parlament
um die Unterlassung der Eingriffe
in innerliche Angelegenheiten Polens

Wir fordern vom Europäischen Parlament eindringlich, dass in innerliche Angelegenheiten Polens, eines souveränen Staates, in dem demokratische Wurzeln viel tiefer in die Vergangenheit gehen, als dies bei den meisten europäischen Ländern der  Fall ist, nicht eingegriffen wird.

Polen ist ein demokratischer Staat, in dem seit 2015 eine Formation regiert, die konsequent den Wählern versprochene Änderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens einführt. Während die meisten Polen die Politik des Präsidenten und der Regierung akzeptieren, nutzt ein Teil der Opposition, der den Machtverlust nicht akzeptieren kann, fremde Propagandazentren und Institutionen der Europäischen Union zum inneren Kampf aus. Die Suche nach Hilfe von außen gegen die eigenen legalen Machtorgane wurde in unserem Land nie gesellschaftlich gebilligt, sondern als Verrat des Vaterlandes verurteilt. Solche Werte wie Freiheit oder Demokratie sind seit mehreren Jahrhunderten die Erbschaft unserer Vorfahren.
In Einklang mit der ein Paar Jahrhunderte bestehenden Tradition ist in Polen das Volk der Souverän und dessen Vertreter das Parlament der Republik Polen. Sämtliche Änderungen, einschließlich der Änderungen im Rechtsbereich, welche in Polen in letzten Monaten vorgenommen wurden, stellen den unangreifbaren Willen des Souveräns dar.
Unseres Erachtens sollen innerliche Angelegenheiten einzelner Staaten diesen überlassen werden. Das Europäische Parlament – der Vertreter freier Völker – kann nicht zum Werkzeug werden, welches zum inneren politischen Kampf in den EU-Ländern ausgenutzt wird.
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
[Verein Polen ist am wichtigsten]

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.