POLSCY SENATOROWIE do SENATORÓW AMERYKAŃSKICH
data:21 lutego 2016     Redaktor: GKut

 
Poniżej publikujemy list Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej: 
Antoniego Szymańskiego, Rafała Ślusarza i Andrzeja Kamińskiego,  do Senatorów Stanów  Zjednoczonych Ameryki: Johna Mccain, Benjamina l.Cardin i Richarda J. Durbin.

 

fot.tvn24.pl
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

 

 

Antoni Szymański                                                                                                     Szanowni Panowie Senatorowie

 

 Rafał Ślusarz

Andrzej Kamiński                                                                                                          JOHN MCCAIN

                                                                                                                                            BENJAMIN L.CARDIN

                                                                                                                                            RICHARD J.DURBIN 

Szanowni Panowie Senatorowie Stanów Zjednoczonych Ameryki!


Historia przyjaźni naszych narodów – polskiego i amerykańskiego – nakazuje nam z nadzwyczajną troską odnieść się do Waszego listu, wyrażającego obawy o los demokracji w Polsce.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy Waszą deklarację: Jesteśmy przyjaciółmi Polski i mamy bliskie związki ze społecznością Amerykanów polskiego pochodzenia. W dalszej części listu podnoszony jest Wasz niepokój, jakoby działania polskiego rządu zagrażały niezależności mediów i Trybunału Konstytucyjnego oraz psuły wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych dla wszystkich krajów naszego regionu.

Przemiany polityczne, które obecnie dokonują się w Polsce, mają silny mandat polskich wyborców nie tylko w kraju, ale także – na co prosimy zwrócić uwagę – na terenie Stanów Zjednoczonych. Większość Polaków mieszkających w USA, którzy nadal mają polskie obywatelstwo, głosowała na obecnie rządzącą partię – Prawo i Sprawiedliwość. Mamy liczne dowody, że zdecydowana większość Polonii popiera zwrot polityczny w Polsce.

Takie nastroje polskich wyborców wynikają z uświadomienia sobie, że osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wpędziło nasz kraj w podwojenie długu publicznego, liczne afery korupcyjne oraz zepchnęło Polskę do roli kraju poddostawczego dla silnych gospodarek wiodących krajów Europy. Pogłębiające się bezrobocie doprowadziło do masowej emigracji zarobkowej młodych, wykształconych Polaków oraz do pogłębienia się zapaści demograficznej.

Obecne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w wielu sferach życia publicznego, w mediach, w służbie urzędniczej czy w przedsiębiorstwach państwowych mają na celu uzdrowienie sytuacji.


Zapewniamy Panów Senatorów, że rząd i większość parlamentarna dokonuje zmian w sposób zdeterminowany, ale jednocześnie przywiązuje wielką wagę do poszanowania demokracji, praw człowieka i przestrzegania prawa. Świadczy o tym chociażby zaproszenie Komisji Weneckiej do wydania opinii w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, którego funkcjonowanie zostało naruszone w 2015 roku przez poprzednią większość sejmową w sprzeczności z Konstytucją RP.

Jako Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popieramy odpowiedź udzieloną Panom Senatorom przez Premier Polski Beatę Szydło, w której szczególnego podkreślenia wymaga zdanie: Chcemy, aby szanowano nasze suwerenne decyzje.

Wierzymy, że do napisania listu skłoniła Panów Senatorów troska o nasz kraj i dlatego uważamy, że wizyta w Polsce, gdyby znaleźli Panowie na nią czas, i bezpośrednie zapoznanie się z naszą sytuacją wewnętrzną rozwiałyby wszelkie wątpliwości i niepokoje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Polski, która tak wysoko ceni sobie wolność i ideały solidarności.

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku-

Antoni Szymański 

 Rafał Ślusarz

Andrzej Kamiński 


 

 
 
 
***
 
 

Warsaw, February 18th, 2016

 

 

The Honourable Senators 

 

JOHN MCCAIN
BENJAMIN L. CARDIN
RICHARD J. DURBIN

 

 

Dear Senators of the United States of America,

The history of friendship between our nations – Polish and American – requires us to refer to your letter, expressing fears concerning the fate of democracy in Poland, with extraordinary care.

 

We welcome your declaration stating that: (you) are friends of Poland and have close ties to Polish-American communities. Further in the letter, you write about your concerns, suggesting that actions taken by the Polish Government threaten the independence of the media, the Constitutional Court and undermine Poland’s role as a model of democratic transformation for all countries in our region.

Please note that political changes currently taking place in Poland hold a democratic mandate of Polish citizens not only in the Country, but also of those living in the USA. The majority of Poles living in the USA who still have Polish citizenship voted for the currently ruling party - the Law and Justice. We have considerable evidence that the vast majority of the Polish diaspora supports the political turn taking place in Poland.

Such sentiments among Polish voters arise from the realisation that Civic Platform’s and PSL eight years in government led to a doubling of public debt, numerous corruption scandals and reduced Poland to a sub-supplier nation serving strong economies of the leading European countries. Growing unemployment led to the mass emigration of young, educated Poles for economic reasons and to the deepening of demographic collapse.

Current activities of the Law and Justice Government in many aspects of public life, in the media, civil service and in state-owned companies aim to improve the situation.

 

 

We assure you that the Government and the parliamentary majority are making changes in a determined way, but at the same time attach great importance to the respect for democracy, human rights and to respect of the rule of law. This is reflected by the invitation of the Venice Commission to issue their opinion on the Constitutional Court in Poland, whose functioning was compromised in 2015 by the previous parliamentary majority in contradiction with the Constitution of the Republic of Poland.

 

As Senators of the Republic of Poland we fully support the answer given to you by the Prime Minister of Poland Beata Szydło, where the attention should be paid to the following sentence: We want our sovereign decisions to be respected.


We trust that you were prompted to write your letter by the concern for our country. That is why we believe that a visit to Poland, if you found time, and a direct review of our internal situation would dispel any doubts and misgivings. Let us invite you to visit Poland, which so highly values the ideals of freedom and solidarity.

 

Yours faithfully,

 

Antoni Szymański 

 Rafał Ślusarz

Andrzej Kamiński 

 

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.