List Kongresu Polonii Amerykańskiej do 46 kongresmenów - pełna wersja w j. polskim
data:07 grudnia 2015     Redaktor: ArekN

 
Niedawno grupa 46 kongresmanów wystąpiła do sekretarza Stany Johna Kerry’ego, by wzmocnił naciski na Polskę w sprawie „restytucji żydowskiego mienia”. Jak wiadomo, chodzi tu o tzw. „mienie bezspadkowe”, to znaczy – o majątek, do którego nie pretendują żadni spadkobiercy, którzy potrafiliby udowodnić swoje uprawnienia do niego w ramach obowiązującego w Polsce prawa.
Publikujemy odpowiedź Kongresu Polonii Amerykańskiej.

 

 

Szanowni Członkowie Kongresu: Joseph Crowley (New York), Christopher Smith (New Jersey), Theodore Deutsch (Florida), Leonard Lance (New Jersey), Grace Meng (New York), Alan Lowenthal (California), Jeffrey Fortenberry (Nebraska), Carolyn Monoley (New York),Robert Dold (Illinois), Mark De Saulnier (California), Sean Patrick Maloney (New York), Bil Johnson (Ohio), Steve Cohen (Tennessee), Brad Sherman (California), Sander Levin (Michigan), Judy Chu (California), Charles Rangel (New York), Tom Price (Georgia), Susan Davies (California), Brett Guthrie (Kentucky), Lee Zeldin (New York), Nita Lovey (New York), Trent Franks (Arizona), Kathleen Rice (New York), Randy Weber (Texas), Albio Sires (New Jersey), Curt Clawson (Florida), Ted Lieu (California), Dan Newhouse (Washington), Patrick Murphy (Florida), James P. Mc Govern (Massachusetts), Derek Kilmer (Washington), Louis Frankle (Florida), Jose E. Serrano (New York), Eric Swalwell (California), Alcee Hastings (Florida), David Cicilline (Rhode Island), Jerrold Nadler (New York), Steve Israel (New York), Debbie Wassermann Schulz (Florida), Frederica Wilson (Florida), Robert Latta (Ohio), Juan Vargas (California), Bill Pascrell Jr. (New Jersey), Ron DeSantis (Florida), Marc Veasey (Texas)

Szanowni Członkowie Kongresu!

Niżej podpisane oddziały Kongresu Polonii Amerykańskiej sprzeciwiają się pomówieniom i żądaniom złożonym w liście 46 członków Izby Reprezentantów to Sekretarza Stanu Johna Kerry'ego z dnia 29 czerwca 2015 roku. List ten odnosi się do nieruchomości “skonfiskowanych przez nazistów oraz ich kolaborantów w czasie Holokaustu” i traktuje Polskę jako winną i współuczestnika zbrodni przeciwko Żydom. Ignoruje miliony polskich ofiar niemieckich i sowieckich okupantów Polski, umieszczając Polskę w tej samej kategorii co zbrodnicze nazistowskie Niemcy, które były prześladowcą i katem narodu polskiego. Jest to zafałszowanie historii i nieodpowiedzialny czyn. Wykorzystuje on historyczne cierpienia i obraża polskie, żydowskie i inne ofiary nazistowskich Niemiec.

Celem naszego listu jest zwrócenie Państwa uwagi na błąd tych pomówień. Fakty historyczne zostały zaprezentowane poniżej.

Polska została zaatakowana 1 września 1939 roku przez Niemcy od zachodu, a 17 września 1939 przez Sowietów od wschodu. Polska była okupowana od roku 1939 do 1945, spustoszona przez wojnę toczącą się na jej terytorium w roku 1939 i w latach 1944­1945, poddawana krwawemu terrorowi przez reżim komunistyczny od 1944 do 1989 roku.

W trakcie II Wojny Światowej Polska straciła 20% populacji, 40% swojego terytorium, 62% przemysłu, 84% infrastruktury, a także większość wyedukowanej części społeczeństwa, celowo wyselekcjonowanej do wymordowania i pozostawienia narodu bez przywódców. Stolica Polski, Warszawa, została zniszczona w 90%. Masowe egzekucje, prześladowania ludności, wywłaszczenia własności prywatnej oraz głód stały się codziennością. Miliony Polaków zostały zmuszone do niewolniczej pracy. Tysiące polskich kobiet zostało porwanych do niemieckich domów publicznych i gwałconych przez niemieckie i sowieckie oddziały. Kraj został splądrowany przez obu okupantów.

Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie który nigdy nie kolaborował z nazistowskimi Niemcami. Przeciwnie, w pewnym momencie Polskie Siły Zbrojne były trzecią najliczniejszą walczącą siłą po stronie Aliantów. Polacy walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej od Sahary na południu po norweski Narvik na północy.

Niemal 20.000 Polaków służyło w RAF w obronie Wielkiej Brytanii. Polska piechota zdobyła na Niemcach twierdzę na Monte Cassino i otworzyła siłom Aliantów drogę na Rzym. Polskie siły zbrojne brały udział w lądowaniu w Normandii. Armia Krajowa (AK), Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) i inne formacje polskiego zbrojnego podziemia były największym zbrojnym ruchem oporu w we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy w czasie II Wojny Światowej.

Polska była jedynym krajem okupowanym przez Niemcy gdzie, mimo zagrożenia karą śmierci, powstała formalna, konspiracyjna organizacja ratująca Żydów: Rada Pomocy Żydom “Żegota” została założona pod auspicjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Rada fukncjonowała do samego końca II Wojny Światowej i uratowała tysiące Żydów od Holokaustu; niezależnie od tego, kolejne dziesątki tysięcy Żydów zostało ocalonych przez polskie rodziny oraz Kościół Katolicki. Tysiące Polaków, w tym całerodziny, było zbiorowo karanych śmiercią za pomoc Żydom w okupowanej Polsce.

Ukrywanie Żydów było karane śmiercią. Największa liczba uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów przed Holokaustem przez Izraelski Instytut Yad Vashem to Polacy. Niestety, Yad Vashem nie upamiętnia tysięcy Polaków straconych przez Niemcy za pomaganie Żydom.

Mimo iż Polska była członkiem zwycięskiej koalicji w II Wojnie Światowej, Polskim Siłom Zbrojnym odmówiono udziału w paradzie zwycięstwa w Londynie, a Polska została oddana pod sowiecką okupację przez alianckich przywódców. Wskutek tego, przez pół wieku, Polacy nie mogli swobodnie mówić i pisać o ich prawdziwej historii, bronić swych kluczowych interesów, ani zapobiegać dalszemu plądrowaniu, tym razem przez Sowietów.

Pomimo ogromnych strat ludnościowych i braku reparacji wojennych, szacowanych konserwatywnie na od 640 do 850 miliardów dolarów USA (z 2004) oraz długich powojennych rządów komunistów, Polska dokonała i wciąż dokonuje zwrotów nieruchomości właścicielom sprzed II Wojny Światowej. Jednakże istnieją prywatne wysuwające dla siebie fantastyczne i nieuzasadnione roszczenia na miliardy dolarów, żądając hurtowych rekompensat i płatności ryczałtowych za nieokreślone nieruchomości i aktywa, bez żadnych dowodów ani tytułów prawnych. W opłacanych badaniach dostarczanych do wydawnictw i mediów, te prywatne grupy zarzucają i podkreślają rzekomy polski antysemityzm. Manipulują i piszą na nowo historię, próbując dyskredytować i oczerniać Polskę, by wymusić kwoty, które mogą nigdy nie dotrzeć do jakichkolwiek ocalonych z Holokaustu. Działaniom tym towarzyszą polityczne naciski na Rząd Polski by wypłacił znaczące sumy stronom nie mającym żadnych słusznych roszczeń prawnych, pod ogólnikowym tytułem restytucji mienia żydowskiego.

­ Około 150.000 polskich Żydów, którzy wyjechali z Polski na Zachód lub do Palestyny, po II Wojnie Światowej odzyskało i sprzedało nieruchomości, skonfiskowane im przez Niemców w okupowanej Polsce.

Niemcy płacą Żydom miliardy dolarów od roku 1951. Płatności te pokrywają wszystkie nieruchomości zagarnięte im i wywłaszczone przez Niemcy w czasie II Wojny Światowej. Między rokiem 1948 a 1971, Polska zawarła traktaty o restytucji i kompensacji nieruchomości Austrią, Belgią, Kanadą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Luksemburgiem, Norwegią, Szwecją, Szwajcarią, i USA. Zgodnie z tym traktatami, wszelkie zagraniczne roszczenia wobec nieruchomości w Polsce zostały w pełni uregulowane i zaspokojone.

­ Popierając dodatkowe pozaprawne roszczenia przeciwko Polsce, jak wspierane przez 46 US prawodawców w liście do Sekretarza Stanu Johna Kerry'ego z 29 czerwca 2015, on i Stany Zjednoczone złamałoby traktat i umowę o ochronie prawnej zawartą 16 lipca 1960 pomiędzy USA i Polską.

­ Od roku 1989, wszelkie uzasadnione roszczenia dotyczące nieruchomości mogą być swobodnie odzyskiwane w Polsce na drodze prawnej i administracyjnej. W ten sposób tysiące Żydów posiadających prawne tytuły własności odzyskało własność i posiadanie swoich nieruchomości. Ustawa z 1997 umożliwiła bezpośredni zwrot 2500 nieruchomości lub rekompensatę pieniężną za nie organizacjom żydowskim w Polsce, w tym synagog i cmentarzy oraz centrów kulturalnych.

­ Żądania zwrotu nieruchomości lub rekompensaty za nie, wyrażone w liście 46 Reprezentatów są nieuzasadnione i nielogiczne. Niepokojące jest, że wraz z pozostałymi sygnatariuszami, żąda Pani/Pan, by Polska wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez jej prześladowców i domagać się, aby zapłaciła ryczałtowe kwoty, które miałyby zostać skierowane dla zagranicznych organizacji pozarządowych pod pretekstem rekompensat dla ofiar Holokaustu.

­ Żądania całościowych ryczałtowych rekompensat nie odnoszą się do rzeczywistych osób czy nieruchomości. W ich miejsce, autorzy domagają się ryczałtowej nagrody. Bez jakiekogolwiek umocowania prawnego, uznają się za reprezentantów wszystkich zmarłych obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Takie działania są bezprawne. Amerykańskie i Izraelskie organizacje w roku 2015 nie dziedziczą tytułów własności żydowskich obywateli Polski którzy zginęli bezpotomnie, nie pozostawiając testamentów w Holokauście między 1939 a 1945 rokiem. Jest niemoralnym zmuszanie narodu poskiego do płacenia astronomicznych kwot takim grupom. W każdym kraju całego współczesnego świata wszelkie nieruchomości pozostawione bez spadkobierców przynależą państwu. Polska nie stanowi wyjątku od tej eguły prawnej. Przeciwnie, ściśle przestrzega tej uznanej zasady prawnej w odniesieni do prawa własności rzeczy i nieruchomości w szczególności. Ta podstawowa zasada prawna i jej ogólne stosowanie w Polsce nie różni się od praktyki prawnej w USA.

Zważywszy że Polscy Żydzi zamordowani przez Niemcy byli obywatelami polskimi, Rzeczpospolita Polska jest jedynym podmiotem uprawnionym do dziedziczenia własności jej obywateli zmarłych bezpotomnie i bez pozostawienia testamentu.

­ Polska straciła około 40% swego terytorium sprzed 2 Wojny Światowej. Znacząca jego część została zagarnięta przez Związek Sowiecki na mocy ustaleń w Teheranie i Jałcie z 1944 i 1945. List podpisany przez Państwa nie czyni żadnej różnicy między obecnymi a poprzednimi terytoriami Polski. Znaczący procent polskich Żydów zamieszkiwał tereny zagarnięte przez Związek Sowiecki. Obszary te stanowią obecnie części Białorusi, Ukrainy i Litwy. Istotna część aktywów, będących wcześniej w posiadaniu Żydów, wymienionych w liście do Sekretarza Stanu, znajduje się poza granicami Polski i poza jej kontrolą. Zrzucanie odpowiedzialności na Polskę za zbrodnie niemieckie i sowieckie oraz domaganie się rekompensat za aktywa znajdujące się w innych państwach jest niesłuszne. Polska nie była sprawcą, lecz ofiarą ludobójczej polityki Niemiec i Sowietów, a także ofiarą amerykańskich, brytyjskich i sowieckich ustaleń terytorialnych zawartych w Jałcie. Wpłynęło to na miliony obywateli polskich nie będących Żydami. Działania eksterminacyjne okupanci niemieccy i sowieccy skierowali najpierw nie przeciwko polskim Żydom, lecz wykształceni Polacy, inteligencja polska. W Stanach Zjednoczonych nie jest znany fakt, iż w trakcie 2 Wojny Światowej Niemcy i Związek Sowiecki dokonały eksterminacji większości Polaków z wyższym wykształceniem i dyplomami szkół wyższych.

List 46 Reprezentantów do Sekretarza Stanu, Johna Kerry'ego, podpisany przez Pana/Panią, jest częścią trwającej antypolskiej kampanii zmierzającej do wymuszenia miliardów dolarów przez grupy nazywane przez pisarza i profesora nauk politycznych, Normana Finkelsteina, w jego uzasadnionej krytyce, Przemysłem Holokaustu. Wiele antypolskich działań jest prowadzonych pod pretekstem poszukiwania sprawiedliwości dla ofiar żydowskiego holokaustu. Towarzyszy im kampania zniesławiania narodu polskiego.

Sprawiedliwości dla żydowskich ofiar Holokaustu nie powinna uwłaczać niesprawiedliwość i zniesławianie narodu polskiego z jego wyjątkowo tragiczną i bohaterską spuścizną. Polska nie może odpowiadać za ludobójstwo i wywłaszczenia prowadzone przez jej niemieckich i sowieckich okupantów.

Nakłaniamy Panią/Pana do ponownego rozważenia poparcia dla tego listu i wnosimy o wycofanie swego na nim podpisu. My, niżej podpisani oraz wszyscy polscy Amerykanie będziemy zobowiązani za szybką odpowiedź na niniejszą prośbę.

Z poważaniem

Andrzej Prokopczuk, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kaliforni Północnej

Edward Wojciech Jeśman, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kaliforni Południowej

Jerzy Bogdziewicz, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Florydzie

Peter Suchcicki, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Eastern Massachusetts

Ann Bankowski, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Michigan

Stanisław Śliwowski, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w New Jersey

Grzegorz Worwa, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku – Long Island

Do wiadomości:

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Barack Obama

Sekretarz Stanu John Kerry

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Joseph R. Biden

Pozostałych 389 Członków Kongresu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Sebastian Duda

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Waszczykowski Marszalek Sejmu Marek Kuchciński

Marszalek Senatu Stanisław Karczewski

 

Oryginalna wersja:

Pismo KPA

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.