Ruch Kontroli Wyborów / Referendum: Regulamin komisji obwodowych  i inne dokumenty PKW
data:07 lipca 2015     Redaktor: Redakcja

Regulamin obwodowych komisji do spraw referendum stanowi Załącznik do uchwały PKW z dnia 6 lipca 2015 r.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego została podpisana przez Przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego.

 
 
 
Na stronie PKW zamieszczone zostały także wzory protokołów, zaświadczeń dla mężów zaufania oraz uchwały na temat komisji w obwodach zagranicą oraz na statkach.
 
Koordynatorom polecamy lekturę:
http://referendum2015.pkw.gov.pl/akty_prawne/1_Uchwaly_PKW
Na dole kluczowe dokumenty do pobrania!
 
 
Regulamin obwodowych komisji do spraw referendum
 
§ 1. Obwodowa komisja do spraw referendum, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), zwanej dalej ”ustawą o referendum”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia do właściwego miejscowo komisarza wyborczego.
 
§ 2. 1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
 
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.
 
§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul bądź kapitan statku.
 
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
 
1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;
 
2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
 
3) ustala zadania do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
 
3. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
 
4. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi  przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.
 
§ 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 
2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
 
3.Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 
§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 
§ 6. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
 
1) porządek obrad;
 
2) imiona i nazwiska uczestników;
 
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
 
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
 
3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 
§ 7. 1. Protokół głosowania w obwodzie podpisują wszystkie obecne przy jego sporządzaniu osoby.
 
2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu, dołącza się je jako załączniki do protokołu.
 
3. Uchwały, protokoły głosowania w obwodzie i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania, a także pakiety z kartami do głosowania i elementy służące do zabezpieczenia urny oraz pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty referendalne, opatrywane są pieczęcią komisji.
 
§ 8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom przez nią upoważnionym, a także właściwemu miejscowo komisarzowi wyborczemu i osobom przez niego upoważnionym.
 
§ 9. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
 
2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu głosowania, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
 
§ 10. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem, kapitanem statku, w szczególności w zakresie:
 
1) przygotowania i wyposażenia lokalu komisji, w tym zapewnienie miejsca łatwo dostępnego dla zainteresowanych, przeznaczonego na wywieszenie protokołu głosowania w obwodzie;
 
2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych
materiałów;
 
3) przekazania protokołu głosowania w obwodzie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem pełnomocnika komisarza wyborczego;
 
4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji;
 
5) zapewnienia ochrony lokalu komisji, w szczególności w czasie przerwy w głosowaniu, jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni.
 
§ 11. Przewodniczący komisji wydaje jej członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo przewodniczącego i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca .
 
§ 12. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), konsula bądź kapitana statku.
 
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania - kliknij TUTAJ aby pobrać!
 
Wzór protokołu komisji obwodowej - kliknij TUTAJ aby pobrać!
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.