Żądamy dowodów na to, że wybory były uczciwe
data:25 sierpnia 2014     Redaktor: ArekN

 
Prezentujemy list otwarty Pana Tadeusza Cichockiego, w którym domaga się przedstawienia dowodów świadczących o uczciwości wyborów w Polsce. Pismo zostało wysłane do najważniejszych urzędów w państwie, w tym Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Rady Ministrów i Prokuratury Generalnej.

 
 
SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW!
„VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!
 

List otwarty

Dot.: Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego z dn. 25 maja 2014 r.
 

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i na podstawie Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w nawiązaniu do treści moich poprzednich listów otwartych dostępnych w Internecie pod adresami:

http://www.tcichocki.pl/20140430_ListOtwarty.pdf
http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf
http://www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf
 

oraz w związku z:

- Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dn. 25 maja 2014 r. (Dziennik Ustaw z 27 maja 2014 r. poz. 692) i
- Uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 07 sierpnia 2014 r. (Sygn. akt III SW 68/14) w sprawie ważności wyborów
 

WZYWAM


Państwową Komisję Wyborczą, Prokuraturę Generalną i Sąd Najwyższy do niezwłocznego, lecz nie później niż w dn. 13 listopada 2014 r. i bezwarunkowego:
 

1. Przedstawienia SUWERENOWI (!) (poprzez skuteczne podanie do publicznej wiadomości) niepodważalnych dowodów/dokumentów wykazujących zgodność protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz wyników wyborów (obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą i uznanych na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej przez Sąd Najwyższy za ważne) z wolą wyborców.
 

2. Unieważnienia wyborów w przypadku braku w/w dowodów/dokumentów.
 

3. Upublicznienia wszystkich list z wykazem osób popierających kandydatów na posłów.
 

4. Upublicznienia list uprawnionych do głosowania wyborców oraz tych, którym wydano i wysłano karty do głosowania (ze wskazaniem, którzy otrzymali je na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa a którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).
 

5. Upublicznienia protokołów wszystkich komisji wyborczych.
 

6. Upublicznienia pełnej treści wszystkich złożonych protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami.
 

7. Wyjaśnienia czy podejmowane były z inicjatywy Państwowej Komisji Wyborczej i/lub Prokuratury Generalnej albo Sądu Najwyższego jakieś działania w sprawie takiego dostosowania warunków przeprowadzania wyborów, które gwarantowałyby zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców w sposób niepodważalnie udokumentowany. Jeśli tak - upublicznienia szczegółowych i udokumentowanych informacji na ich temat.
 

Wzywam również do przestrzegania bez dodatkowych wezwań treści wymienionych powyżej punktów po każdych następnych wyborach/referendach.
 
 

UZASADNIENIE
 

Zgodnie z prawem naturalnym oraz treścią Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” i „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Jest, więc rzeczą oczywistą i niepodważalną, że Naród Polski:

1. Jako zwierzchnik przedstawicielskiej władzy ustawodawczej może każdy wydany przez nią i egzekwowany akt prawny (włącznie z Konstytucją) w całości lub części unieważnić, zawiesić jego stosowanie lub poprawić.

2. Może również tworzyć nowe prawo niezależnie od faktycznych możliwości jego sformalizowania.
Wola Narodu Polskiego – suwerena z definicji uprawnionego do podejmowania ostatecznych decyzji w państwie – zwierzchnika władzy jest, więc prawem najwyższej rangi w Polsce. Wyższej od najwyższego rangą aktu prawnego – Konstytucji RP ustanowionego przez jego podwładnych – przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej.

3. Jako zwierzchnik władzy sądowniczej ustanowionej i powołanej przez swoich przedstawicieli ma niepodważalne prawo m.in. do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach zgodności (np. sposobu ustalenia i obwieszczania wyników wyborów oraz uznawania ich za ważne) z prawem najwyższej rangi – jego wolą.

4. Jako zwierzchnik przedstawicielskiej władzy wykonawczej ma niepodważalne prawo do nakazywania jej realizacji jego decyzji. Może również wdrażać je bezpośrednio (z jej pominięciem) niezależnie od treści prawa (niższego rangą od jego woli) ustanowionego przez (podległą mu) władzę przedstawicielską.
 

Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie - zwierzchnik władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej ma, więc w przedmiotowej sprawie niepodważalne prawo m.in. do:

A. Żądania upublicznienia:
- niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność z wolą wyborców: protokołów poszczególnych komisji wyborczych, obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów oraz uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów podjętej na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej,
- wszelkich udokumentowanych informacji i wyjaśnień np.: list poparcia poszczególnych kandydatów, list uprawnionych do głosowania wyborców, list biorących udział w głosowaniu, protokołów komisji wyborczych, pełnej treści wszystkich złożonych
protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami, …, w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem najwyższej rangi – wolą suwerena – nadrzędnym interesem narodu i państwa polskiego – racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Żądania unieważnienia wyborów w przypadku braku w/w dowodów lub niezgodności z prawem.

C. Bezpośredniego unieważnienia wszystkich niespójnych i/lub szkodzących Polakom zapisów prawa ustanowionego przez przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej – swoich podwładnych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy te funkcje przedstawicielskie pełnione były/są nielegalnie tzn. bez okazania suwerenowi mandatu społecznego – niepodważalnie udokumentowanej zgodności wyników wyborów z wolą wyborców!

D. Bezpośredniego dokonania oceny wiarygodności i zgodności z prawem (szczególnie z Art.4, pkt 2 Konstytucji RP): list poparcia kandydatów, protokołów poszczególnych komisji wyborczych, obwieszczonych przez PKW wyników wyborów oraz uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ich ważności.

E. Zakwestionowania zgodności oficjalnych wyników wyborów z prawem ustanowionym przez przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej i/lub prawdą - wolą suwerena – najwyższej rangi prawem stanowionym przez zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

F. Bezpośredniego unieważnienia uchwały Sądu Najwyższego o ważności wyborów oraz ustalonych i obwieszczonych przez PKW wyników wyborów.

G. Zobowiązania odpowiednich organów przedstawicielskich do ponownego zarządzenia, zorganizowania i przeprowadzenia wyborów w sposób udokumentowany i taki, który nie wzbudzi żadnych wątpliwości suwerena.

H. Podejmowania innych decyzji (adekwatnych do zachowań swoich podwładnych – „przedstawicielskich” organów władzy) i realizowania ich bezpośrednio.
 
 

Suweren może podejmować w/w decyzje i czynności niezależnie od zapisów prawa (niższego rangą od jego woli, sprzecznych z oczekiwaniami i interesem Polaków) ustanowionego przez (podległe mu) organy „przedstawicielskie” władzy ustawodawczej (funkcjonujące do chwili obecnej w sposób nielegalny tj. niepotwierdzony zgodą wyborców) np. takiego jak ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) czy też ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Obowiązkiem Państwowej Komisji Wyborczej, Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego jest, natomiast nie tylko postępowanie zgodne z ustanowionym prawem przez organa „przedstawicielskie”, ale przede wszystkim z najlepiej rozumianym interesem Polski i wolą Narodu Polskiego – suwerena - władzy zwierzchniej – ostatecznego decydenta będącego źródłem prawa najwyższej rangi w państwie.
 
 

ZAKOŃCZENIE
 

Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena!
 

Informuję również i po raz kolejny ostrzegam (!!):

Obwieszczanie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą oraz uznawanie ich przez Sąd Najwyższy za ważne na wniosek PKW i Prokuratury Generalnej w sytuacji braku dowodów potwierdzających ich zgodność z wyrażoną w wyborach wolą wyborców już niebawem może być uznane przez suwerena za bardzo poważne przestępstwa/zbrodnie:

- współudział w kolejnym zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu władzy w Polsce przez osoby, które nie posiadają mandatu społecznego oraz

- współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
W takim przypadku i w sytuacji, gdy żaden z „przedstawicielskich” organów władzy ani odpowiednie służby nie wywiązują się w sposób właściwy ze swoich obowiązków służenia Narodowi Polskiemu a jednocześnie istnieje bardzo dużo powodów do podejrzeń fałszowania nie tylko samych wyborów, ale przede wszystkim ich oficjalnych wyników suweren będzie zmuszony do bezpośredniego:

- przejęcia sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce,
- unieważnienia prawa w części działającej na szkodę Narodu Polskiego,
- unieważnienia wyników wszystkich dotychczasowych wyborów powszechnych i referendów,
- uchylania immunitetów i unieważniania nominacji,
- przykładnego karania śmiercią (np. w sposób opisany w moich poprzednich listach otwartych):

1. Sędziów, prokuratorów i innych osób umożliwiających sprawowanie najwyższych urzędów ludziom nieuprawnionym przez wyborców. Zwłaszcza, pełniących swoje funkcje w sposób nielegalny (np., jeśli powołani zostali przez fałszywych przedstawicieli narodu nielegalnie sprawujących władzę).

2. Osób sprawujących funkcje w organach przedstawicielskich władzy w sposób nielegalny oraz ich kolaborantów (np. kolegów partyjnych i koalicyjnych).

3. Każdego, kto będzie próbował uniemożliwiać/utrudniać realizację woli suwerena - Narodu Polskiego.
 

Taka jego reakcja będzie uzasadniona i konieczna (!) również ze względu na:

- brak innych efektywnych możliwości odsunięcia od władzy uzurpatorów, oszustów, hipokrytów, …, zniewalających Polaków oraz unicestwiających Polskę,
- brak możliwości przeprowadzania w obecnie istniejących warunkach wyborów nowych przedstawicieli do organów władzy w sposób udokumentowany i gwarantujący uczciwe, zgodne z wolą wyborców wyniki,
- agonalny stan naszej Ojczyzny (!!!). Również w kontekście wypowiedzi (niestety bliskiej prawdy) Bartłomieja Sienkiewicza sprawującego obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych: „Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje, …”. Albo: „monopol na przemoc ma państwo,…” (ciekawe, jakie skoro polskie praktycznie nie istnieje?).
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – ponawiam sugestię/przypominam o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia w sposób wiarygodny, udokumentowany i niebudzący żadnych wątpliwości Narodu Polskiego ogólnonarodowego referendum.
CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!
 
 

Tadeusz CICHOCKI
 

P.S. Wszystkie osoby, które zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz o finalizowanie przygotowań do akcji w ramach oddziałów OKNP.
Do wiadomości: Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.