AKTUALIZACJA! GRZEGORZ  BRAUN  ARESZTOWANY!!!! Oświadczenia, protesty
data:29 lipca 2014     Redaktor: GKut

Solidarni2010 wyrażają swoją pełną solidarność z prześladowanym reżyserem!
 
 
 
 
Akcja poparcia na FB:
 
 
https://www.facebook.com/popieramBrauna

 
Warszawa, 3.08. 2014.

O Ś W I A D C Z E N I E Oddziału TV

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

w obronie aresztowanego reż. Grzegorza Brauna

Zastosowanie tak drastycznych środków, jak areszt i przeszukanie mieszkania, wobec znanego dziennikarza i reżysera Grzegorza Brauna należy - według Oddz. TV Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - traktować jako próbę zastraszenia niezależnego środowiska dziennikarskiego, telewizyjnego. Areszt jest najgorszą, odziedziczoną po komuniźmie metodą łamania ludzi. Wiele wskazuje na to, że działania te stosują nadal funkcjonariusze państwowi o rodowodzie postkomunistycznym, przyzwyczajeni do „dawania nauczki” wszystkim niepokornym.

Solidaryzujemy się z człowiekiem, bez którego zdolności i odwagi, narodowe życie społeczne i kulturowe byłoby uboższe. Jakiekolwiek działania przemocowe wymierzane przeciwko takim, odważnie wypowiadającym prawdę twórcom, powinny być traktowane jako uderzające  w fundament mentalny narodu. Apelujemy o natychmiastowe zwolnienie reż. Grzegorza Brauna oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które zastosowały wobec niego tak drastyczne środki.

Za Zarząd Oddziału Telewizyjnego KSD

Marcin Maruszak

 
 
 
PROTEST WE WROCŁAWIU
 
 
Przed aresztem zgromadzili się przedstawiciele różnych grup prawicowych, m.in. wiele znanych postaci opozycji z lat ’80, Solidarność Walcząca, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Klub Gazeta Polska i Stowarzyszenie Demokracja USA.
 
 
 
 
 
PROTEST W BIAŁYMSTOKU
 
 
Na białostockiej pikiecie w obronie Grzegorza Brauna zebrało się kilkadziesiąt osób. Organizatorem była Młodzież Wszechpolska oraz Dyskusyjny Klub Filmowy "W dobrym TONie". W czasie protestu pod Sądem Apelacyjnym zbierano podpisy osób solidaryzujących się z nękanym reżyserem. Zostaną one przesłane Grzegorzowi Braunowi. Manifestacja została przerwana przez "przedstawiciela Władzy Ludowej".
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 1 sierpnia, 2014

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Adres do korespondencji:

Ul. Giewont 17

02-829 Warszawa

 

PROTEST

 

 

Protestujemy przeciwko rażącemu naruszeniu standardów prawnych wobec historyka i reżysera-dokumentalisty pana Grzegorza Brauna.

Nasz stanowczy sprzeciw budzi:

1) Mająca znamiona nękania przewlekłość rozpatrywania przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu sprawy karnej (sygn. akt II K 462/11) o rzekome pobicie wiosną 2008 roku uzbrojonego oddziału policjantów. Pominąwszy kuriozalność zarzutu, złożone przez oskarżonego Grzegorza Brauna zaświadczenie lekarskie dowodzi, że to on sam stał się ofiarą pobicia.

2) Dokonanie w lipcu b.r. przez wrocławską policję rewizji w mieszkaniu pod nieobecność oskarżonego.

3) Aresztowanie i doprowadzenie do więzienia w celu „wykonania” tygodniowej kary aresztu nałożonej za zniewagę Sądu. Grzegorz Braun opuścił salę na znak protestu wobec zwolnienia przez sędziego Krzysztofa Korzeniowskiego z przesłuchania jednego z kluczowych świadków w procesie. Zatrzymanie nastąpiło mimo tego, że nigdy nie uchylał się od odbycia kary, a nawet sam dobrowolnie zgłaszał się do aresztu w celu jej odbycia.

Swoistym „znakiem naszych czasów” jest miejsce, gdzie go osadzono. Trafił on do więzienia, do którego w stanie wojennym matka reżysera, pani Zofia Braun, dostarczała paczki od wrocławskiego Komitetu Charytatywnego, działającego pod opieką metropolity kardynała Henryka Gulbinowicza.

Prosimy o wsparcie protestu poprzez dołączenie do jego sygnatariuszy kierowane na adres spjn.spjn@gmail.com

Janina Hera-Asłanowicz, czł. Zarządu SPJN Andrzej Asłanowicz prof. Jan Żaryn, prezes SPJN Wojciech Boberski, z-ca prezesa SPJN Teresa Brykczyńska, sekretarz Zarządu SPJN Teresa Bochwic, czł. Prezydium SPJN Andrzej Wroński, przewodniczący KR SPJN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oświadczenie ZG SDP w sprawie aresztowania Grzegorza Brauna

O Ś W I A D C Z E N I E

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Drastyczne i zupełnie niezrozumiałe nagłe aresztowanie Grzegorza Brauna w czasie ciągącego się już przez lata postępowania budzi zdecydowany protest. Jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich czujemy się w tej sytuacji solidarni z wybitnym twórcą filmowcem - publicystą, człowiekiem sfery kultury.

Apelujemy o natychmiastowe uwolnienie go i prowadzenie sprawy zgodnie z zachowaniem standardów cywilizacji łacińskiej.

 

Za Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich:

 

Stefan Truszczyński - Sekretarz Generalny SDP

Jadwiga Chmielowska - Skarbnik ZG SDP


Stanowisko bydgoskiego środowiska patriotycznego w sprawie Grzegorza Brauna


Z niedowierzaniem oraz irytacją przyjęliśmy wiadomość o tym, że w dniu 29 lipca 2014 roku znanego reżysera i publicystę Grzegorza Brauna zabrała z domu Policja. Od sześciu lat jest on oskarżany o to, że pobił aż SZEŚCIU policjantów na raz. Działania sądu w tej sprawie są opieszałe, a strony traktowane nierówno. Kulminacją tego rodzaju zachowania było zwolnienie z przesłuchania przez sędziego jednego z policjantów po tym jak funkcjonariusz obecny na sali rozpraw poinformował, że musi wyjść. Na znak protestu, Grzegorz Braun także opuścił salę, w związku z czym sąd orzekł wobec niego karę porządkową w postaci aresztu.

 

Wśród prawników panuje przekonanie, że w sprawie aresztowania Grzegorza Brauna dopuszczono się wielu nieprawidłowości. Przede wszystkim aresztowanie, jeśli już miało nastąpić, powinno odbyć się „za wezwaniem”, gdyż nie jest to środek zapobiegawczy, ani wykonywanie kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnym wyrokiem. TO JEST KARA PORZĄDKOWA! Jako taka jest ona oczywiście zupełnie nieadekwatna do czynu, którym było trzaśnięcie drzwiami w sali rozpraw.

 

To co obserwujemy w przypadku Grzegorza Brauna, wyraźnie wskazuje, że żyjemy w państwie złowrogim obywatelowi, a funkcjonariusze państwowi zachowują się jakby stali ponad prawem. Przypomina to czasy Milicji, która jak rządząca obecnie w kraju siła, także nosiła miano Obywatelskiej.

 

Przypominamy, że w przypadku policjanta Andrzeja Czajki, którego 11 listopada 2011 roku sfilmowano jak kopie w twarz uczestnika Marszu Niepodległości, sąd, mimo fałszywych zeznań policjantów, potrafił już w maju 2013 roku zamknąć sprawę sprawiedliwym wyrokiem.

 

Z poważaniem

 

Solidarni2010 o. Bydgoszcz Maciej Różycki (tel. 502506960)

 

Bydgoski Klub Gazety Polskiej Krystian Frelichowski

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” Jan Raczycki

 
 
 
 

<
 

 
30.07.2014
Do
Rządu III RP
Gdańsk 30 07 2014r.
 
Stowarzyszenie Godność z Gdańska żąda natychmiastowego uwolnienia z więzienia reżysera Grzegorza Brauna.
 
W grudniu 1970r. i w stanie wojennym, a zwłaszcza w sierpniu 1980r. wolność słowa w prawdzie i godność ludzi stała się początkiem zmian w Polsce.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba osobistej odwagi ,aby zatrzymać niszczącą fale kłamstwa i stanąć w obronie praw człowieka do prawdy.
 
Sekretarz Stowarzyszenia Godność
 
Stanisław Fudakowski
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stowarzyszenie Solidarni2010 zachęca do wysyłania listów z poparciem Grzegorza Brauna i żadaniem Jego uwolnienia. Poniżej wzór pisma do Kierownictwa Aresztu o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO, który można indywidualnie modyfikować.
Wysyłajmy także własne listy!!!
 
 
 

Kierownictwo Aresztu

50 - 950 Wrocław

ul. Świebodzka 1

 

płk mgr Grzegorz Wojciechowski

Dyrektor Aresztu Śledczego Wrocław

ppłk mgr Andrzej Susłowicz

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego

ppłk mgr Stanisław Walkowiak

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego

kpt mgr Szczepan Ociepa

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego

 

 

WNIOSEK

o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO

wobec GRZEGORZA BRAUNA

oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących

osadzonego ukaranego karą porządkową

 

W związku z osadzeniem w Areszcie we Wrocławiu znanego antykomunisty, społecznika i reżysera (autora filmu „towarzysz generał Jaruzelski” emitowanego w TVP ) Pana Grzegorza Brauna wnosimy:

1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/ Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowychodbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;

oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy.

2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących specjalnego statusu osadzonego ukaranego karą porządkową przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu) - abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Grzegorza Brauna zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (a tylko ukarana).

Zgodnie z kkw osadzony Grzegorz Braun powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).

Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż ukarani karą porządkową (dla bezpieczeństwa Jego i aresztu). Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc G.Braun winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.

Dotychczas najczęściej dyrektorzy aresztów respektowali status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP

Przykładowo dyrektorzy:

- w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),

- w Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę)

- w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 )

Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami.

Kilka tygodni temu na nasz wniosek Sąd w Warszawie nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo wobec dyrekcji Aresztu Warszawa- Białołęka za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego ukaranego kara porządkową (którą to karę pozbawienia wolności nota bene Sąd Apelacyjny uznał za całkowicie bezzasadną).

 

Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r.

 

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu we Wrocławiu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Grzegorza Brauna

nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów z Wrocławia chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych – vide sprawa tow. Zygmunta Baumana.

 

 

Z poważaniem

[podpisy]

 
 
 

Kopie do wiadomości :

- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

- Minister Sprawiedliwości

- Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu SSA Andrzej Niedużak

- Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu SSO Ewa Barnaszewska

- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny, gen. Jacek Włodarski

- Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, płk. Ryszard Godyla

- do akt Sądu Rejonowego Wrocław– Śródmieście, sygn. akt II K 462/11.

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka

- stowarzyszenia kombatanckie więźniów politycznych

 
 
 
 
29.07.2014
 
 

Jak się dowiadujemy, dziś rano ok.godz.8 zabrano GRZEGORZA BRAUNA do aresztu.

Wcześniej o godzinie 6 w mieszkaniu reżysera, podczas jego nieobecności, przeprowadzono rewizję.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „Niezłomni” w związku z aresztowaniem Grzegorza Brauna wystosował następujący list:
 
 

Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Natychmiast uwolnić Grzegorza Brauna! WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI PROTESTACYJNEJNAPISZ LIST DO UWIĘZIONEGO!

>

Dziś na mocy decyzji SSR Krzysztofa Korzeniewskiego (sygn. akt II K 462/11) z II Wydział Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia został aresztowany Grzegorz Braun - twórca filmów dokumentalnych, m.in. obrazów: „Towarzysz Generał”, „TW Bolek”, „Poeta pozwany” czy „Transformacja” Grzegorz Braun. Najwidoczniej są to represje za jego antykomunizm i zaangażowanie w ujawnianie sądowo-państwowej ochrony takich komunistycznych zbrodniarzy jak Wojciech Jaruzelski czy Czeslaw Kiszczak. Przypominamy, że jego film „Towarzysz Generał” obejrzał co dziesiąty Polak!

Natychmiastowe zastosowanie kary aresztu w sprawie Grzegorza Brauna skrytykował w wypowiedzi dla portalu niezalezna.pl m.in. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, cyt. „Sprawa Grzegorza Brauna to szczególny przypadek. Podczas jego procesu sąd co najmniej trzykrotnie złamał konstytucję oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka (…) Gdyby Grzegorz Braun pozwał sprawę do Strasburga, Polska musiałaby zapłacić mu wysokie odszkodowanie, ponieważ kilkakrotnie zostały złamane jego podstawowe prawa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

 

Kara ta w Unii Europejskiej jest bezprawna; zgodnie z treścią orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (zob. orzeczenie ETPCz w sprawie Kyprianou przeciw Cyprowi) - kary porządkowej nie może nałożyć sędzia, który jednocześnie jest oskarżycielem, świadkiem i / lub poszkodowanym w danej sprawie.

Klika dni temu, tj. 24 lipca br., Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w sprawie lidera KPN-NIEZŁOMNI Adama Słomki (sygn. II AKz 447/14) konieczność zadośćuczynienia mu za bezprawne aresztowanie z uwagi na podobne przesłanki jak w przypadku uwięzienia Grzegorza Brauna.

 

Wrocławski wymiar sprawiedliwości po zdecydowanej obronie komunistycznego zbrodniarza mjr Zygmunta Baumana postanowił wprost stosować metody putinowskiej Rosji czy reżimu Łukaszenki wobec znanego reżysera, nauczyciela akademickiego, scenarzysty i publicysty.

Stąd 2 sierpnia (tj. w najbliższą sobotę) różne środowiska patriotyczne zorganizują we Wrocławiu protest w obronie Grzegorza Brauna i przeciwko używaniu wymiaru sprawiedliwości do systemowej obrony komunistycznych zbrodniarzy wbrew art. 2 i 19 Konstytucji RP. (...)

Wszystkich świadomych patriotów zapraszamy do wysyłania konwencjonalnych listów poparcia dla Grzegorza Brauna na adres Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Świebodzka 1, 50-046 Wrocław lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: as_wroclaw@sw.gov.pl oraz protestów na bezprawne działania za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: prezes@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl ; IIkarny@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl z czytelnym żądaniem włączenia do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, II Wydział Karny – sygn. akt II K 462/11.

Domagamy się też przede wszystkim niezwłocznego uwolnienia Grzegorza Brauna i wyciągnięcia daleko idących konsekwencji dyscyplinarnych wobec SSRKrzysztofa Korzeniewskiego. Bowiem sędzia, który zastosował areszt wobec Grzegorza Brauna powinien zostać wyłączony z prowadzenia sprawy. Nie można uznać sądu za bezstronny, gdy zachowania sędziów (wypowiedzi czy inne przejawy ich stosunku do sprawy lub stron postępowania), poprzedzające wyrokowanie, świadczą o ukształtowaniu sobie poglądu przed rozpoznaniem sprawy. W takiej sytuacji uczestnicy postępowania mogą zasadnie obawiać się bezcelowości swych starań o przekonanie sędziów, zatem nie mogą obdarzyć sędziów zaufaniem niezbędnym dla rzetelnego przebiegu procesu (wyr. S.A. w Krakowie z 12.11.1998 r., II Aka 199/98, KZS 1998, Nr 12, poz. 34). Stwierdzić trzeba, że wyrażone powyżej poglądy znajdują oparcie nie tylko w Biurze Studiów i Analiz SN Biuletyn Prawa Karnego nr 2/09 wymienionym w kasacji przy uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 9/07 (OSNKW z 2007 r., z. 5, poz. 39), ale wyrażane były przez Sąd Najwyższy także w innych orzeczeniach, co sprawia, że można mówić o swego rodzaju linii orzeczeń (zob. wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r., V KK 107/05, OSNKW z 2006 r., z. 10, poz. 96, wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r., V KK 128/08, LEX 438465, wyrok z dnia 16 stycznia 2008 r., IVKK 392/07, Prok. i Pr. z 2008 r., nr 5, poz. 9).

Nasze środowisko apeluje przy tym równocześnie o szeroki udział w organizowanej we Wrocławiu akcji protestacyjnej

przewidzianej na 2 sierpnia br.

Za Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI

Zygmunt Miernik

Adam Słomka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Braun zgłosił się do wrocławskiego aresztu. Nie został jednak przyjęty. Reżyser zgłosił się więc do sądu, do wydziału odwoławczego, który zasądził karę. Tam dowiedział się, że powinien pójść na policję. - Przypuszczam, że dokumenty tej sprawy krążą teraz między sądem a policją. Być może przyjdzie do mnie jakieś wezwanie do poddania się karze lub po prostu zostanę zatrzymany - mówił Braun.

 

Jak widać, przypuszczenia "skazanego" zostały zrealizowane.

 

Przypomnijmy słowa Grzegorza Brauna:

 

- Od blisko siedmiu lat staję przed sądami z powodu fałszywego oskarżenia prokuratury o rzekomą napaść na policję. Tymczasem sprawy miały się zupełnie inaczej. To ja, w kwietniu 2008 roku, zostałem zaatakowany i bezprawnie zatrzymany przez wrocławską policję, na co się poskarżyłem. Skarga ta jednak została odrzucona lekką ręką – przypomina Grzegorz Braun.

Po odrzuceniu skargi, to wrocławski reżyser został postawiony w stan oskarżenia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PIOSENKI, Które SĄ ŚPIEWANE PODCZAS PROTESTÓW


Siekiera, motyka, bimber szkalanka
w nocy nalot, w dzień łapanka
 
 
Siekiera, motyka, tusk tu pan,
Więc od wtorku siedzi Braun
 
 
Siekiera, motyka, piłka, sworzeń
Daje dupy sędzia korzeń
 
Siekiera, motyka, pałka, glina
To korzenie od putina

SKANDOWANE HASŁA:
 
Grzegorz Braun oskarżony o pobicie 6 policjantów!
Grzegorzu, dlaczego tylko sześciu!
 
 
Grzegorzu usłysz nas
Jesteśmy z Tobą wraz
 
 
Grzegorzu - jesteśmy z Tobą, nie odpuścimy
 

Polka to my, a nie donald i jego psy
 

Patriotyzm to nie wina
idźcie sądzić do putina
 
 
Grzesiek Braun - więzień polityczny
 

Uwolnić więźniów politycznych
Wolności dla Grzegorza Brauna
 

Wszystkich nas nie zamkniecie
 
 
Resortowi sędziowie
Ubeckie wyroki

Dość rozgrzanych sędziów
Dość ubeckich wyroków
 
Nim miną dwa roki
Rozliczymy te wyroki
 
 
Wyrok stalinowski
metody baumana
 
 
Opcja ZERO
dla sądownictwa
 
Sąd pod sąd
 
 

Informacje dotyczące aresztowania Grzegorza Brauna będziemy aktualizować.Materiał filmowy 1 : protest we Wrocławiu

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Białystok w obronie Brauna
Białystok w obronie Brauna
W obronie Brauna- Białystok
W obronie Brauna- Białystok
W obronie Brauna- Białystok
W obronie Brauna- Białystok
W obronie Brauna - Białystok
W obronie Brauna - Białystok
W obronie Brauna- Białystok
W obronie Brauna- Białystok
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.