Grzegorz Rossa: Wytwarzanie paliw płynnych i gazowych sposobem przyzagrodowym ze złoża węgla pod ziemią
data:11 lutego 2012     Redaktor:

"ekspertyza wykazała, że w miejscu budowy BUW u w Średniowieczu był śmietnik, na który wyrzucano m. in. mięso. W czasie, który upłynął od Średniowiecza do zrobienia wykopu, mięso przetworzyło się w substancje chemiczne identyczne z wchodzącymi w skład ropy naftowej.

Stefan Melak, 23.09.2006. J.Kaczyński odbiera opis technologii, której dotyczy publikowany artykuł

Najkrótsze przedstawienie sytuacji:

? W gospodarce światowej podstawowymi surowcami energetycznymi i chemicznymi są węglowodory: ropa naftowa i gaz ziemny (głównie metan, CH4)
? Węglowodory są rozmieszczone nierównomiernie. Państwa dzielą się na: producentów i konsumentów
? Przerwa w dostawach węglowodorów grozi bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki
Federacja Rosyjska (RF) wykorzystuje węglowodory do osiągania swoich celów politycznych, uzyskiwania i utrzymywania wpływu na sytuację wewnętrzną konsumentów
? FR oprócz stosowania tzw. szantażu energetycznego (wstrzymywania dostaw) powiększa swoje możliwości przez przejmowanie konkurentów bądź wykupywanie w nich udziałów
? Węgiel na świecie występuje w ilości znacznie większej od węglowodorów i jest rozłożony bardziej równomiernie
? Polska ma 1,5% światowych zasobów węgla kamiennego (w tym antracytu, Wikipedia Polsce przypisała zerowe zasoby węgla brunatnego), co daje 9 miejsce
? Paliwa płynne produkuje się z węgla wydobytego, jest to proces kosztowny, opłacalny tylko przy wysokich cenach ropy bądź w warunkach szczególnych (np. wojna). Liczba producentów paliw płynnych z węgla na świecie jest mała
? Kopalnia głębinowa wydobywa tylko 35% węgla. 65% węgla zostaje pod ziemią i jest tracone bezpowrotnie
? Pod ziemią węgiel jedynie się zgazowuje. W zależności od procesu uzyskuje się gaz palny o różnym składzie
? Z gazu uzyskanego z podziemnego zgazowania węgla też można na powierzchni wyprodukować paliwa płynne w procesie Tropscha-Fischera. Jest to proces drogi, a jego opłacalność zależy od warunków wymienionych powyżej.

Czy ropę naftową i gaz ziemny można czymś zastąpić?


? Czy można powtórzyć proces, w którym ropa naftowa powstała?
? Czy można węgiel pod ziemią przetworzyć na paliwa płynne w całości?
? A w jaki sposób ropa naftowa powstała?

Historyjka

Kiedy budowano nową Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) na Powiślu i zrobiono wykop, wyczuto woń bitumitów. Zawiadomiono Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Przeprowadzona na miejscu ekspertyza wykazała, że w miejscu budowy BUW u w Średniowieczu był śmietnik, na który wyrzucano m. in. mięso. W czasie, który upłynął od Średniowiecza do zrobienia wykopu, mięso przetworzyło się w substancje chemiczne identyczne z wchodzącymi w skład ropy naftowej. Stąd woń.

Wnioski

? Jak widać, wytworzenie węglowodorów płynnych jest bardzo proste
? Ale wymaga dużo czasu.
Czy zawsze musimy czekać tak długo? Czy można przyspieszyć?

Powstanie ropy naftowej i gazu ziemnego w punktach (w skrócie dużym, ale jeszcze dopuszczalnym)


gr1_1

? Powstaje laguna (mechanizm jest pominięty) oddzielona od otwartego morza (właściwie, od rowu tektonicznego) barierą skalną
? Do laguny wpadają rzeki (jedna lub więcej)
? Rzeki transportują materiał organiczny
? Materiał organiczny zostaje zdeponowany na dnie laguny
? Rzeki transportują materiał nieorganiczny drobnoziarnisty
? Materiał drobnoziarnisty przykrywa materiał organiczny i tworzy warstwę nieprzepuszczalną
? Laguna zapada się (mechanizm jest pominięty)
? Ciśnienie wzrasta. Materiał organiczny zamienia się w czarne łupki węglowe
? Na czarne łupki węglowe oddziałuje energia geotermalna. Temperatura wzrasta. Czarne łupki węglowe zmieniają się w zależności od temperatury: gdy jest wyższa ? w gaz ziemny, gdy jest niższa ? w ropę naftową.
Wnioski

? Ropa naftowa i gaz ziemny powstały tam, gdzie złoża węgla podgrzała energia geotermalna
? Gdyby energia geotermalna występowała powszechnie i dawała temperaturę odpowiednio wysoką, złóż węgla by nie było, tylko ropa i gaz
? Złoża węgla mogły zachować się tylko tam, gdzie temperatura była zbyt niska
? Do wyprodukowania węglowodorów (ciekłych i gazowych) wy starczy podgrzać złoże węgla z jednoczesnym zachowaniem wysokiego ciśnienia
? Brak energii geotermalnej można zastąpić innym źródłem ciepła
? Obecnie ciężką ropę w łupkach bitumicznych przetwarza się w ropę lekką przez podgrzanie górotworu, zwłaszcza przez zatłoczenie pary wodnej.

Czym zastąpić energię geotermalną?


? Rozwiązanie technicznie lepsze ? podziemny wybuch jądrowy. Niewykonalne z braku ładunków jądrowych
? Rozwiązanie dostępne. Brakującą energię geotermalną można zastąpić energią chemiczną ? poświęcić część węgla spalając ją.

Stanowisko produkcji węglowodorów sposobem gospodarskim (nielegalne, półkonspiracyjne)

gr1_2_550

Uwagi

? Rysunek jest poglądowy, schematyczny, proporcje nie są zachowane
? Produkty mogą być gorące. Ich dalsze użytkowanie może wymagać schłodzenia
? Przedstawiony przypadek jest najprostszy
? Podziemne przetwarzanie złóż węgla jest technicznie łatwiejsze od produkowania smoły, dziegciu i węgla drzewnego z drewna, http://www.wigry.win.pl/puszcza/4_pl.htm, http://preview.tinyurl.com/6fznkl5
? Głównym produktem jest tlenek węgla, CO
? W wyprodukowanym gazie jest zaniedbywalnie mało azotu, N
? Do produkcji paliw płynnych trzeba użyć wodę. Układ jest inny
? Należy zachować szczególną ostrożność, jest bardzo duże zagrożenie: wybuchem, pożarem i zatruciem
? Po wygaszeniu i zakończeniu eksploatacji produktów, przed przystąpieniem do wydobywania żelaza i cementu stanowisko trzeba bardzo dobrze przewentylować
? Zlikwidowanie stanowiska pracującego jest bardzo trudne technicznie i kosztowne.

Przekrój przez smolarnię

gr1_3
To nie jest czarna magia. Potrzebną wiedzę zdobywa się w szkole podstawowej:

? Klasa czwarta: produkty uzyskiwane z drewna
? Klasa piąta: złoża węgla kamiennego, kopalnia węgla kamiennego
? Klasa szósta: proces dymarkowy, proces wielkopiecowy, ich analiza porównawcza
? Klasa siódma: sucha destylacja węgla kamiennego, koksowanie węgla, gazownia miejska, generatory gazowe.

Szanse powodzenia na podstawie precedensów

? Ludzie nielegalnie wydobywają węgiel
? Pomimo represji ze strony Niemców, chłopi nielegalnie ukrywali przed zakolczykowaniem i hodowali zwierzęta
? Ludzie nielegalnie handlowali i przewozili towary
? Istniała konspiracyjna działalność wydawnicza. Nie wszystkie wydawnictwa podziemne były dotowane z Zachodu. Niektóre pracowały na własny rachunek i dawały utrzymanie
? Ludzie nielegalnie wznoszą budynki
? Wiele kościołów ludzie zbudowali nielegalnie
? Na fali październikowej odnowy chłopi skolektywizowani przymusowo rozwiązali spółdzielnie rolnicze i odzyskali swoje ziemie. I komuniści musieli to zaakceptować
? Ludzie nielegalnie wydobywają bursztyn
? Na początku lat `70 ych ub. w. na terenie budowy Portu Północnego był wydobywany nielegalnie bursztyn. Pomimo podejmowania różnych działań procederu nie udało się przerwać, chociaż budowie portu przynosił znaczne szkody
? Ludzie nielegalnie wydobywają kruszywa budowlane: piasek, żwir, pospółkę, glinę itp.
? Ludzie nielegalnie kopią studnie
? Ludzie nielegalnie stawiają ogrodzenia
? Po Sierpniu `80 ludzie nielegalnie zajęli niektóre tereny miejskie i urządzili na nich ogródki działkowe. Po wybuchu wojny jaruzelskiej niektóre z tych działek zostały zlikwidowane. Ale nie wszystkie. Niektóre istnieją do dzisiaj
? Ludzie nielegalnie robią jeszcze wiele różnych rzeczy
? Od 30 do 50% PKB powstaje w szarej strefie
? To co stoi na przeszkodzie, żeby ludzie nielegalnie produkowali pod ziemią paliwa ze złóż węgla?

Surowce. Surowiec pierwszy ? węgiel brunatny

? Polska ma duże zasoby węgla brunatnego
? Węgiel brunatny występuje powszechnie, na prawie całym obszarze Polski
? Mała soczewka węgla brunatnego, na której przykładzie przedstawiono zasadę działania technologii, jest uważana za niemającą znaczenia gospodarczego i nie jest uwzględniana w wykazach zasobów
? Znalezienie soczewki węgla brunatnego sposobem gospodarskim nie powinno przedstawiać większych trudności
? Oprócz węgla brunatnego można wykorzystać węgiel kamienny, ale jest go mniej i występuje rzadziej
? Użycie torfu może być utrudnione ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu pod warstwą nadkładu górotworu o odpowiedniej miąższości i zagrożenie pożarem bardzo rozległym i bardzo trudnym do ugaszenia.

Przekrój typowego złoża węgla brunatnego

gr1_4_550
Jacek Robert Kasiński, Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
kompleksów złóż gubińskich i legnickich,
http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/wegiel_brunatny/Kasinski_potencjal_wegla_brunatnego.pdf


Przekrój geologiczny przez typową soczewkę węgla brunatnego

gr1_5_550

Surowce. Surowiec drugi ? ruda darniowa

? W Polsce zasoby rudy darniowej są szacowane na 513tys. ton
? W Polsce ruda darniowa występuje bardzo powszechnie
? Złoże rudy darniowej eksploatowane odpowiednio odnawia się w czasie od 1roku do 10lat
? Można zakładać złoża rudy darniowej w miejscach, w których wcześniej nie występowała
? Do zakładania nowych złóż rudy darniowej szczególnie dobrze nadają się zdewastowane tereny poprzemysłowe
? Prowadzenie złoża rudy darniowej można łączyć z niektórymi formami działalności rolnej, turystycznej i wypoczynkowej
? Prowadzenie złoża rudy darniowej można łączyć z niektórymi przedsięwzięciami hydroinżynieryjnymi np. z ochroną przeciwpowodziową
? Oprócz hutnictwa i produkcji węglowodorów ruda darniowa ma wiele innych zastosowań
? Więcej na temat rudy darniowej, Mirosław Rutkowski, Żelazne łąki, Wiedza i Życie, 5 2001,
? W Internecie jest dużo informacji o rudzie darniowej.

Występowanie rud darniowych w Polsce - stan z początku lat pięćdziesiątych

gr1_6

Skutki


? Powstanie dużej grupy ludzi niezależnych finansowo
? Osiągnięcie przez Polskę bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności w zaopatrzeniu w węglowodory
? Możliwość eksportu węglowodorów zwłaszcza z produkcji przygranicznej
? Znaczne obniżenie cen węglowodorów
? Zaopatrzenie gospodarki w tanie surowce energetyczne i chemiczne
? Obniżenie kosztów produkcji
? Silny bodziec prorozwojowy.

Literatura

? Pełny opis technologii (w wersji dla kopalni węgla kamiennego) i wyszczególnienie korzyści, http://www.scribd.com/doc/38954583/W%C4%99glowodory-Produkcja-podziemna-ze-z%C5%82o%C5%BC-w%C4%99gla, http://preview.tinyurl.com/2du3mud
? Szarszy opis skutków wraz z prognozowanym rozwojem sytuacji, http://www.scribd.com/doc/38779869/Ci%C4%99%C5%BCkie-czasy-dla-agentow, http://preview.tinyurl.com/2ur8vb4
? O gospodarowaniu zasobami wodnymi, http://grzegorz.rossa.salon24.pl/190197, http://preview.tinyurl.com/68h73fs
? W Internecie jest bardzo mało informacji o węglu brunatnym i powstaniu ropy naftowej.

Warszawa, 23 lutego AD 2011÷9 lutego 2012
Grzegorz Rossa.

artykuł był już opublikowany w "Rurociągach"

Grzegorz Piotr Rossa -  wynalazca, publicysta, działacz społeczny. Student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (absolutorium 1985).
1978-1989 zatrudniony w Wydawnictwie Polskim: 1978-1981 drukarz, introligator, kolporter niezależnych pism "Droga" i "Niepodległość", 1985-1989 organizator kolportażu w płd. Polsce.
Od 1979 członek KPN: IV 1980-1989 ochroniarz Leszka Moczulskiego, 1980-1981 organizator manifestacji patriotycznych pod kościołami w Warszawie. 29 VIII 1980 tymczasowo aresztowany, zwolniony po kilku dniach po zawarciu Porozumień Sierpniowych.
W 1981 uczestnik konspiracyjnej akcji postawienia pierwszego Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim.
1983-1984 członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. Od IX 1980 w NZS; w 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS UW. 1980-1989 współpracownik wydawnictwa Officyna Liberałów. W XII 1981 sygnatariusz Aktu Katyńskiego.
13 XII 1981 ? 24 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Strzebielinku. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany przeszukaniom i pobity, m.in. 29 VIII 1980, 9 III 1985 (podczas rozbijania Rady Politycznej KPN), 6 XII 1988.
1985-1986 technolog w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych Cemat. Od 1985 członek podziemnej "S".
1989-1995 współwłaściciel firmy SC Hobbit, 1996-2000 pracownik ochrony w Securitas, 2003-2008 specjalista-analityk w Urzędzie Miasta St. Warszawy.

Autor książki: "Żydzi, Polacy, dialog" (2005).
Odznaczony Medalem Pro Memoria (2006).

źródło: http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Grzegorz_Piotr_Rossa

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.