Sprawa Węgier jest spraw± Europy. List otwarty do Premiera Węgier Viktora Orbána
data:04 lutego 2012     Redaktor: AlicjaS

Apelujemy o podpisywanie się pod listem otwartym! http://www.niedziela.pl/orban.php

Niedziela.pl


Wielce Szanowny Panie Premierze,

W tak dramatycznym czasie dla Węgrów, w okresie tak haniebnej zagranicznej nagonki na Pana rz±dy i Pana kraj, chcemy wyrazić uczucie ogromnej solidarno¶ci z Pana reformami, solidarno¶ci, jaka przepełnia serca wszystkich patriotycznych Polaków. Podziwiamy odwagę, z jak± Pana rz±d stara się zrzucić jarzmo uzależnień od zagranicznego kapitału i dominacji wielkich państw Unii Europejskiej, broni±c rodzimej, węgierskiej przedsiębiorczo¶ci i szerszych węgierskich interesów narodowych. Zazdro¶cimy Węgrom nowej, wspaniałej konstytucji, przepojonej ogromnym patriotyzmem i uznaniem wielkiej roli religii. Podziwiamy rolę, jak± Pan odegrał osobi¶cie w odbudowie węgierskiego patriotyzmu i przywróceniu Węgrom godno¶ci, podziwiamy stanowczo¶ć, z jak± Pan broni praw Węgier na forum międzynarodowym. Po rozlicznych polskich zaniechaniach ostatnich dwudziesięcioleci tym bardziej podziwiamy impet, z jakim Pana rz±d zabrał się za potępienie zbrodniczej roli komunistów i demaskowanie antynarodowej roli ich dzisiejszych popleczników. Wasz program i Wasze działania stanowi± prawdziwie wzorcowy przykład drogi, jaka jest potrzebna w Polsce dla wydostania się z bagna, w które wtr±ciły go różne rz±dy postkomunistycznej SLD i liberalnych partii: UD, UW i PO.

Brak tu miejsca na wyliczenie wszystkich, tak wielostronnych dokonań Pańskiego rz±du w niszczeniu pozostało¶ci postkomunizmu i lewicowego liberalizmu, schlebiaj±cego obcym interesom. Nasi najlepsi publicy¶ci ? obserwatorzy węgierskich przemian podziwiaj± Pana rz±d za to, że w zaledwie półtora roku dokonał tak wiele w tak wielu dziedzinach, od obrony narodowych interesów gospodarczych, umacniania Ko¶cioła i patriotyzmu, pozycji rodziny po rozliczanie pozostało¶ci komunizmu. St±d to niebywałe uznanie, z jakim polscy patrioci darz± działania Pańskiego rz±du i Pana osobi¶cie jako lidera przemian reformatorskich w całej Europie ¦rodkowej i wielkiego męża stanu, który trafia się raz na wiele dziesięcioleci. W polskim hymnie narodowym, powstałym parę stuleci temu, głosi się m.in. słowa: "Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy". Dzi¶ w Polsce daje się im nowe brzmienie: "Dał nam przykład Viktor Orbán, jak zwyciężać mamy". Sukcesy węgierskich przemian s± dla nas Ľródłem nadziei i wielk± inspiracj±.

Panie Premierze, widzimy w Panu osobę, która ł±czy w sobie najlepsze tradycje węgierskiej historii: ryzykancki heroizm powstańców Franciszka II Rakoczego i węgierskich żołnierzy doby Wiosny Ludów z realizmem i wielkim programem pracy pozytywnej "największego z Węgrów" ? hr. Istvána Széchenyiego. Pamiętamy o Pana Premiera konsekwentnym, tak bliskim stosunku do Polski, pocz±wszy od Pana młodzieńczych prac o polskiej "Solidarno¶ci". Dlatego tym chętniej odwołujemy się w naszym poparciu dla tak niezwykle odważnych i trudnych reform Pana rz±du do tylu spraw ze wspólnej historii, ł±cz±cych Polaków i Węgrów. Odwołujemy się do pamięci o wyj±tkowo silnych tradycjach wolno¶ciowego współdziałania obu naszych narodów przeciwko zagranicznym agresorom. Do pamięci o polskiej pomocy dla powstańców Franciszka II Rakoczego i tak licznym udziale polskich bojowników wolno¶ci w Waszej wielkiej wojnie niepodległo¶ciowej (szabadságharc) 1848-49, roli gen. Józefa Bema i jego przyjaĽni z Waszym największym poet± Sándorem Petöfim. Do pamięci o zablokowanej przez władze czeskie węgierskiej gotowo¶ci przysłania Polsce wojsk do obrony przed najazdem bolszewickim w 1920 r. i o znaczeniu wielkich transportów amunicji węgierskiej dla Polaków w bitwie pod Warszaw± dla ostatecznego polskiego zwycięstwa. Pamiętamy o nieugiętym oporze premiera Pála Telekiego wobec nacisków nazistowskich na rzecz przepuszczenia wojsk niemieckich przez Węgry przeciw Polsce we wrze¶niu 1939 r. i niezwykle go¶cinne schronienie udzielone wówczas przez Węgry 140 tysi±com polskich uchodĽców. W Polsce dobrze pamiętamy o roli, jak± odegrało poczucie solidarno¶ci z Polsk± w czasie manifestacji 23 paĽdziernika 1956 r., która rozpoczęła tak heroiczne węgierskie powstanie antysowieckie. Pamiętamy o 300 tysi±cach Węgrów skanduj±cych wówczas w marszu pod budapeszteński pomnik polskiego generała Józefa Bema: "Lengyelország utat mutat, kövessünk a Lengyel utat" ? Polska pokazuje drogę, idĽmy za Polakami. Dzi¶ w Polsce jakże wiele osób nadaje tamtemu słynnemu hasłu nowy kształt: "Węgry pokazuj± drogę, idĽmy za Węgrami". Dlatego tym mocniej pragniemy, by w¶ród głosów solidarno¶ci z wielkimi reformami Pana rz±du szczególnie silnie zabrzmiał głos jak największej liczby patriotycznych ¶rodowisk z Polski.

Wielki węgierski przywódca niepodległo¶ciowy Lajos Kossuth stwierdził 23 czerwca 1831 r. w przemówieniu w komitacie Zemplén: "Sprawa Polski jest spraw± Europy". Parafrazuj±c te słowa słynnego Węgra, mówimy dzi¶: "Sprawa Węgier jest spraw± Europy". Dzisiejsi Węgrzy występuj± najodważniej i najdono¶niej w obronie suwerenno¶ci małych i ¶rednich narodów Europy przeciw dyktatowi wielkich państw, ponadnarodowych koncernów i banków. Tym mocniej zasługuj± na zrozumienie i solidarno¶ć wszystkich wolno¶ciowych nonkonformistycznych ¶rodowisk Europy. Podziwiaj±c ogromne zasługi Pana rz±du dla wydĽwignięcia swego kraju i wyrwania Węgier spod obcych zależno¶ci, z tym większym oburzeniem obserwujemy haniebn± nagonkę na Węgry, lansowan± przez zagraniczn± finansjerę, ¶rodowiska lewicowe i liberalne, w stylu kręgów Daniela Cohn-Bendita i Adama Michnika. Wierzymy, że Pana rz±d przetrwa wszystkie burze dzięki oddaniu i zaufaniu przeważaj±cej czę¶ci swego Narodu. Symbolicznym wręcz tego przejawem była ogromna, ponadpółmilionowa manifestacja przed węgierskim Parlamentem w dniu 21 stycznia 2012 r. Solidaryzuj±c się z wysiłkami Pana rz±du i całego Pańskiego Narodu, życzymy, aby Pan Premier wytrwał zwycięsko do końca w walce z tym, co podłe i gnu¶ne.


Warszawa, 25 stycznia 2012 r.

Podpisali:

 


Dr hab. Jerzy Robert Nowak ? historyk, profesor WSKSiM, Warszawa;
prof. dr hab. Andrzej Nowak ? historyk, Kraków;
prof. dr hab. Witold Kieżun ? profesor teorii zarz±dzania, Warszawa;
Alojzy Szablewski ? przewodnicz±cy "Solidarno¶ci" w Stoczni Gdańskiej w latach 1981-91, Gdańsk;
Barbara Niemiec ? b. wiceprzewodnicz±ca Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno¶ć", Kraków;
prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz ? filozof, Warszawa;
prof. dr hab. Dominik Sankowski ? informatyk, ŁódĽ;
prof. dr hab. Tadeusz Marczak ? historyk, Wrocław;
prof. dr hab. Janusz Rulka ? historyk, Bydgoszcz;
dr hab. Grzegorz Musiał ? fizyk, profesor WSKSiM, Poznań;
Lech Stefan ? matematyk, prezes klubu "Spotkanie i dialog", Wrocław;
dr hab. Adam JóĽwik ? informatyk, Warszawa;
ks. prał. Stanisław Pawlaczek ? prezes "Pro Cultura Catholica", Wrocław;
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz ? fizyk, Poznań;
ks. inf. dr Ireneusz Skubi¶ ? redaktor naczelny "Niedzieli";
ks. prał. Józef Roman Maj ? Warszawa;
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak ? polonista, Poznań;
prof. dr hab. Maria Lizis ? polonistka, Kraków;
o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński, ks. Roman Murawski, ks. Apoloniusz Domański, ks. Stefan Ceberek, mgr inż. Wojciech Michalecki, Szwecja;
dr Bogdan Więckiewicz ? socjolog, Sandomierz;
dr hab. Henryka Kramarz ? emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
prof. dr hab. Zygmunt Zagórski ? filologia polska, Poznań;
Bogusław Morka ? ¶piewak operowy, solista opery w Bilbao, Warszawa;
red. Lidia Dudkiewicz ? "Niedziela", Częstochowa;
red. Marian Miszalski ? publicysta, ŁódĽ;
Marek Muszyński ? fizyk, przewodnicz±cy RKS (regionalnych podziemnych struktur "Solidarno¶ci" na Dolnym ¦l±sku), Wrocław;
prof. dr hab. Jerzy Marcinek ? Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;
Jan Koziar ? geolog, Wrocław;
doc. dr praw Olgierd Baehr ? Poznań;
Krzysztof Wojciechowski ? reżyser, Warszawa;
prof. dr hab. Henryk Szydłowski ? fizyk, Poznań;
prof. dr hab. Rafał Broda ? fizyk j±drowy, Kraków;
red. Wojciech Reszczyński ? publicysta, Warszawa;
prof. dr hab. Jan Szyszko ? ekologia, Warszawa;
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk ? językoznawstwo, Warszawa;
dr Dariusz Kucharski ? historyk, Poznań;
red. Zbigniew Lipiński ? publicysta, Warszawa;
dr Łucja Łukaszewicz ? socjolog, Poznań;
Maria Nowak ? wydawca, Warszawa;
dr n. med. Tadeusz Ładniak ? Toruń;
prof. dr hab. Kazimierz Stępniak ? biolog, Poznań;
dr Krzysztof Kawęcki ? historyk, Warszawa;
prof. n. med. Zdzisław Jan Ryn, Kraków;
płk Stanisław Niewiński ? prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego, Warszawa;
Krystyna Wróblewska ? nauczyciel historii, Rzeszów;
Andrzej Lgocki ? wydawca, prezes Klubu "Gazety Polskiej", Warszawa;
Violetta Machniewska ? Olsztyn;
Hanna Kucharska ? muzykolog, Poznań;
dr n. med. Zenon Rudzki ? Częstochowa;
Przemysław Przybylski ? metodyk, Toruń;
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski ? chemik, PAN, Poznań;
dr Arkadiusz Bednarczuk ? filozof, Poznań;
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski ? geograf, UAM, WSKSiM, W±growiec;
dr Mirosław Szulczyński ? pracownik naukowy, Poznań;
Krzysztof Wyszkowski ? dziennikarz, Sopot;
mgr Izabela Komar-Szulczyńska ? wykładowca akademicki, Poznań;
mgr Adela Komar ? historyk sztuki, Poznań;
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka ? chemik, Politechnika Gdańska;
dr Urszula Szybiak-Stróżycka ? biolog, Poznań;
Stanisław Srokowski ? pisarz, Wrocław;
Iwona Horodecka ? członek AKO, starszy kustosz, Poznań;
Marek Majorkowski ? starszy kustosz, Poznań;
Donata Majorkowska ? ekonomista, Poznań;
dr Bronisława Zielonka ? UG (na emeryturze), anglistka i skandynawistka, Sopot;
dr inż. Krzysztof Borowiak ? AKO, Poznań;
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski ? historyk, UAM, Poznań;
Bożena Cz±stka-Szymon ? językoznawca, więĽniarka polityczna, Katowice;
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz ? teolog, UAM, Poznań;
Bernadeta Sturzbecher ? filolog, UAM, Poznań;
dr hab. Dobrochna Jankowska ? archeolog, profesor UAM, Poznań;
Teresa Jasińska-Brodzka ? dr filozofii, Katowice;
Robert Szymanowicz ? ŁódĽ;
mgr Jan Dasiewicz ? historyk, Poznań;
mgr Stanisław Grzesiek ? plastyk, Poznań;
Maria Przybylska ? biolog, Poznań;
mgr Maria Habasińska, etnograf, Poznań;
dr Zdzisław Habasiński ? informatyk, Poznań;
Teresa Baranowska ? obecnie rolnik, Strzebowiska, Wetlina;
dr hab. Lucyna Rempulska ? prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej;
prof. dr hab. Leon Drobnik ? Uniwersytet Medyczny, Poznań;
dr Józef Wieczorek ? prezes Niezależnego Forum Akademickiego, Kraków;
Stanisław Markowski ? artysta fotografik, twórca muzyki do Hymnu "Solidarno¶ci", Kraków;
dr hab. Stanisław Paszkowski ? ekonomia, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;
Piotr Cieszyński ? informatyk, Poznań;
dr Henryk Krzyżanowski ? anglista, Poznań;
dr Maria D±browska-B±k ? socjolog, Poznań;
Krzysztof B±k ? mgr inż. budownictwa, Poznań;
Krzysztof Bzdyl ? ekonomista, Kraków;
prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz ? Uniwersytet Medyczny, Poznań;
prof. dr hab. Anna Stankowska ? chemik, UAM, Poznań;
prof. dr hab. Wojciech Stankowski ? geolog, UAM, Poznań;
Ewa Ciosek ? mgr ekonomii, Poznań;
Janina Cicha-Rożek ? dr chemii, nauczyciel, Gierałtowice pow. Gliwice;
Urszula Kaczmarczyk ? mgr historii, nauczyciel, Gierałtowice, pow. Gliwice;
Kazimierz Kaczmarczyk ? ekonomista, Gierałtowice, pow. Gliwice;
mgr Maria Zawadzka ? nauczyciel, Poznań;
prof. dr hab. Stefan Zawadzki ? historyk, UAM, Poznań;
mgr Danuta Moroz-Namysłowska ? nauczyciel, Poznań;
prof. dr hab. dr h. c. Jacek Błażewicz ? informatyk, Politechnika Poznańska;
Józef Rożek ? Zabrze;
dr inż. Jolanta Cybulka, informatyk, Poznań;
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski ? fizyk, Instytut Fizyki Molek. PAN, Poznań;
Jan Martini ? artysta muzyk, Poznań;
Celina Monikowska ? artysta muzyk, Poznań;
dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz ? lekarz, Sosnowiec;
mgr Iwona Klimaszewska ? fizyk, Poznań;
Bogusz Magiera ? mgr inż. chemii, Poznań;
dr Andrzej J. Skrzypczak ? Politechnika Poznańska;
dr Józef Kapusta ? Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa;
dr Maria Wejchan-Judek ? chemik, Poznań;
mgr inż. Andrzej Judek ? były wiceprzewodnicz±cy ZR NSZZ "S", Poznań;
dr inż. Beata Jankowska ? informatyk, Politechnika Poznańska;
Jadwiga Becelewska-Solińska ? mgr inż. technologii drewna, Poznań;
dr Przemysław Lehmann, Poznań;
Attila Leszek Jamrozik ? artysta plastyk, Kraków;
Ewa Barańska-Jamrozik ? artysta plastyk, Kraków;
dr hab. Jarosław Jarzewicz ? historyk sztuki, profesor UAM Poznań;
Aleksander Szumański, Kraków;
Dariusz Butyrowski ? Niemcy;
prof. dr hab. Jan Sadowski ? Wydział Biologii UAM, Poznań;
Grażyna Przybylska ? bibliotekarz, Poznań;
Grzegorz Barciszewski ? pisarz, Poznań;
dr Tadeusz Dziuba ? poseł na Sejm RP;
Wojciech Kusy ? Klub "Gazety Polskiej", Essen, Niemcy;
Bożena Wisłocka ? Klub "Gazety Polskiej", Essen, Niemcy;
Zrzeszenie "Wolno¶ć i Niezawisło¶ć" Obszar Południowy Kraków;
prof. dr hab. inż. Michał Szweycer ? członek AKO Poznań;
dr Hanna Szweycer ? członek AKO Poznań;
Irena Witulska ? technik budowlany, Bożenkowo;
dr med. Małgorzata Kulesza-Kiczka, Poznań;
Zbigniew Kopczyński ? przedsiębiorca i publicysta, prezes Stowarzyszenia NZS 1980 w Katowicach, Chorzów;
prof. dr hab. Piotr Ostalczyk ? automatyk, ŁódĽ;
prof. dr hab. Jan Węglarz ? matematyk i informatyk, członek rzeczywisty PAN, Poznań;
Mariusz Materyński ? sportlehrer, Warszawa;
Lidia Jantos ? technik technolog, Radzionków;
Henryk Jantos ? technik technolog, Radzionków;
Joachim Widera ? Franciszkański Zakon ¦wieckich, Radzionków;
Agnieszka Jany ? ekonomistka, Radzionków;
Tadeusz Baczkowicz ? technolog żywno¶ci, Radzionków;
Grzegorz Braun ? reżyser, Wrocław;
mgr inż. budownictwa Tadeusz Wita ? Zabrze;
Wanda Makowska ? Australia;
Leszek Makowski ? Australia;
Roman Walczak ? Mississauga;
członkowie Klubu "Gazety Polskiej" w Winnipeg, Kanada;
prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz ? matematyk, Warszawa;
Ryszard Strzałkowski ? prezes Warszawskiego Forum Uwłaszczeniowego;
prof. dr hab. Artur ¦liwiński ? ekonomista, Warszawa;
prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska ? neofilologia, Warszawa

 

Podpisy pod listem otwartym można składać na stronie internetowej:
http://www.niedziela.pl/orban.php


 

Informacja o li¶cie oraz jego tre¶ć ukazała się też po węgiersku na portalu demokrata.hu

Nyílt levél Orbán Viktorhoz
2012-02-02 09:33:38

Az egyik legnagyobb példányszámú lengyel katolikus hetilap, a Niedziela internetes oldalán csatlakozhatnak az egyetértők a levélhez.

A levél kezdeményezője Jerzy Robert Nowak történész professzor, aki a hazafias jobboldal egyik ikonja, rendszeresen publikál jobboldali orgánumokban, de a Radio Maryja egyik vezető kommentátora is. Több magyar vonatkozású könyve jelent meg, elsősorban a rendszerváltozás előtt. Általában mély rokonszenvvel kíséri Magyarországot, az ottani eseményeket, tud is magyarul.

A "Magyarország ügye ma Európa ügye" című íráshoz az azzal egyetértők a lap internetes oldalán csatlakozhatnak aláírásukkal. A www.niedziela.pl weboldalon Orbán Viktor portréjával és magyar nemzeti színekkel külön lapot nyitottak erre a célra.

A csatlakozók száma gyorsan emelkedik. Mindjárt a második helyen Andrzej Nowak történész professzor szerepel, a krakkói Jagello Egyetem Történettudományi Intézetének helyettes vezetője, az egyik legjobb külpolitikai (keleti politikai) elemző az országban, az Arcana című igen rangos politikai-történelmi publicisztikai havilap főszerkesztője. De ott van az aláírók között számos egyetemi rektor és docens, tudományos kutatók sora, jó néhány jobboldali véleményformáló szerző, számos katolikus pap, katolikus oktatási intézmények vezetői ? rangos értelmiségi társaság gyűlt össze.


A levél gyorsfordítása:

Orbán Viktor Úrnak, Magyarország miniszterelnökének

Mélyen Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A magyarok számára drámai időkben, amikor szégyenletes külföldi hajtóvadászat folyik az Ön kormánya és hazája ellen, ezúton is ki szeretnénk fejezni mély azonosulásunkat az Ön reformintézkedéseivel, minden hazafias érzésű lengyel ember teljes szívből jövő szolidaritását. Csodáljuk az Ön kormányának bátorságát, amellyel a külföldi tőke igája és az Európai Unió nagy országainak dominanciája alól próbál kiszabadulni, kiállva a magyar vállalkozások és az összmagyar nemzeti érdekek mellett. Irigyeljük az őszinte hazaszeretetet és a vallásos értékek tiszteletét sugárzó új magyar alkotmányt. Ugyancsak csodálattal adózunk mindannak, amit Miniszterelnök Úr személyes szerepvállalásával tett a magyar patriotizmus újjáépítése és a magyar nemzeti méltóság újjáteremtése érdekében, s annak a rendíthetetlen elkötelezettségnek, amellyel Ön következetesen megvédi Hazáját különböző nemzetközi fórumokon. Az elmúlt két évtized szégyenletes lengyel mulasztásainak tükrében annál inkább lenyűgöz bennünket a lendület, amellyel az Ön kormánya hozzákezdett a kommunisták bűntetteinek elítéléséhez, és mai örököseik nemzetellenes viselkedésének leleplezéséhez. Az önök programja és tevékenysége valóságos és követendő útmutatást jelent Lengyelország számára is annak érdekében, hogy esélye legyen kijutni abból a mocsárból, amelybe a posztkommunista Demokratikus Baloldali Szövetség (SLD), valamint az olyan liberális formációk, mint a Demokrata Unió (UD), a Szabadságunió (UD) és a Polgári Platform (PO) juttatták.

Itt és most nincs helyünk ara, hogy felsoroljuk az Ön kormányának mindazokat a sokrétű eredményeit, amelyeket elért a kommunizmus maradványainak felszámolásában és az idegen érdekeket szolgáló baloldali liberalizmus visszaszorításában. Legjobb publicistáink és megfigyelőink ugyancsak mély elismerésüket fejezik ki a magyarországi változások iránt, és csodálattal adóznak azért, amit az Ön kormánya alig másfél év leforgása alatt cselekedett, a nemzeti érdekek védelmétől kezdve, a keresztény értékek tiszteletén és a hazafiasság erősítésén át a családpolitikáig, a kommunizmus zárványainak felszámolásáig. Mindebből eredően elismerésünket kívánjuk kifejezni, s közvetíteni Önnek a hazafias gondolkodású lengyelek lelkesedését az Ön kormányának tevékenysége iránt, és személyesen Önnek is, mint egész Közép-Európa reformjainak utat mutató vezetőnek, egy nagy formátumú államférfinak, akikből talán egy, ha megjelenik évszázadonként. A mintegy kétszáz éve született lengyel nemzeti himnusz többek között azt mondja "Példát adott Bonaparte, miként győzhetünk". Most akár úgy is szólhatnánk, hogy "Példát adott Orbán Viktor, miként győzhetünk". A magyarországi változások sikere számunkra a remény és a lelkesedés forrásává vált.

Miniszterelnök Úr, az Ön személyében olyan embert látunk, aki egyesíti magában a magyar történelem legnemesebb hagyományait: II. Rákóczi Ferenc kuruc felkelőinek kockázatvállaló hősiességét, az 1848-49-es szabadságharc áldozatkész nemzeti fellángolását, ugyanakkor magévá téve a "legnagyobb magyar", gróf Széchenyi István realizmusát, józan és pozitív gondolkodását. Úgy ismerjük Önt, Miniszterelnök Úr, mint Lengyelország következetesen közeli barátját, melyet már korai munkájában is kifejezett, amikor a Szolidaritás mozgalmáról értekezett. Támogatásunk és együttérzésünk kifejezésekor ezért még fokozottabban ki kívánjuk emelni bátorságát és elszántságát a szükséges reformok megvalósításában, mindazt a számtalan fontos kapcsolatot figyelembe véve, amelyek közös történelmünk során egybefonták Magyarország és Lengyelország sorsát. Hivatkozni kívánunk azokra a történelmi pillanatokra is, amikor e nem mindennapian erős hagyományos kapcsolataink együttes fellépésre késztették nemzeteinket az idegen agresszió ellen. Jó emlékezetünkben őrizzük a II. Rákóczi Ferencnek és kurucainak nyújtott lengyel segítséget, azoknak a lengyel önkénteseknek az emlékét, akik 1848-49-ben a magyar szabadságharc oldalán fogtak fegyvert, köztük Bem József tábornokét, aki szoros barátságba került a legnagyobb magyar költők egyikével, Petőfi Sándorral. Nem felejtjük azt sem, hogy 1920-ban, a lengyel-bolsevik háborúban Magyarországról önkéntesek akartak jönni a megsegítésünkre, s bár a csehek ellenállása ezt meghiúsította, a sorsdöntő Varsói Csatára mégis megérkeztek a létfontosságú magyar lőszerszállítmányok, amelyek nélkül a lengyel győzelem nem lett volna lehetséges. Emlékszünk Teleki Pál miniszterelnök rendíthetetlen álláspontjára, amikor 1939 szeptemberében megtagadta a német csapatok felvonulását magyar területeken át Lengyelország felé, s arra, hogy a világháború alatt mintegy 140 ezer lengyel katonai és polgári menekült meleg vendégszeretetre talált Magyarországon. Emlékezünk arra is, hogy 1956. október 23-án a lengyelországi események kapcsán kifejezett magyar szolidaritás felvonulása jelentette a kezdetét a magyarországi szovjetellenes felkelésnek. A fülünkben cseng a budapesti Bem-szoborhoz áradó 300 ezres tömeg skandálása, mely szerint "Lengyelország utat mutat, kövessük a lengyel utat!" Napjaink Lengyelországában egyre többen formálják időszerűvé ezt a jelmondatot a következőképpen: "Magyarország utat mutat, kövessük a magyar utat!" Mindez csak tovább lelkesít bennünket arra, hogy az Ön kormányának hatalmas reformjait támogató hangok sorában különös erővel zendüljön fel a lengyel társadalom hazafias rétegeinek szava.

A magyar függetlenség nagy harcosa, Kossuth Lajos 1831. június 23-án a Zemplén-megyei közgyűlésen kijelentette: "Lengyelország ügye Európa ügye!" Aktualizálva a híres magyar szavait, mi most azt mondjuk: "Magyarország ügye Európa ügye!" A mai Magyarország a legbátrabban és messze hangzóan lép fel a kis és közepes európai nemzetek önrendelkezése védelmének ügyében a nagy államok, a multinacionális konszernek és pénzintézetek diktátumaival szemben. Európa minden nonkonformista, szabadságszerető társadalmi csoportjának megértését és szolidaritását kell, hogy kiváltsa ezzel. Ismételten hangsúlyozni kívánjuk csodálatunkat és elismerésünket mindazért, amit az Ön kormánya tesz annak érdekében, hogy megszabadítsa Hazáját az idegen függőségtől, és egyre növekvő felháborodással fogadjuk a külföldi pénzügyi körök, valamint a David Cohn-Bendit és Adam Michnik-féle baloldali és liberális formációk hajszáját Magyarország ellen. Hiszünk abban, hogy az Ön kormánya a magyar nemzet túlnyomó része odaadásának és bizalmának köszönhetően átvészel minden vihart. Ennek jelképes megnyilvánulása volt a hatalmas, félmilliós tüntetés 2012. január 21-én Budapesten, s az Országház előtt.

Szolidaritást vállalva az Ön kormányának és egész nemzetének erőfeszítéseivel kívánjuk, hogy Miniszterelnök Úr győzedelmesen kitartson mindvégig az aljasság és a tespedés elleni harcban.

Varsó, 2012. január 22.


Informujemy, iż w celu optymalizacji tre¶ci na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urz±dzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przegl±darki internetowej. Korzystaj±c z naszej strony, bez zmiany ustawień w przegl±darce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisan± w Polityce prywatno¶ci.