Solidarni2010: Jesteśmy z Ukraińcami! Солідарні з Вільною Україною!
data:23 stycznia 2014     Redaktor:

W związku z dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie prezes Stowarzyszenia Solidarni2010 Ewa Stankiewicz postanowiła osobiście wesprzeć naszych sąsiadów.
Solidarni2010 pamiętają o Ukraińcach, jesteśmy z Wami!
 
[tu zamieszczamy komplet publikowanych artykułów i video]

23.01.2013 r. Warszawa / Kijów

Polacy solidarni z Wolną Ukrainą!


Na Majdanie decydują się losy całej Europy!

 
Co wspólnego mają walki na Majdanie ze śmiercią polskiego prezydenta 4 lata temu na terenie Rosji?
 
Jesteśmy świadkami coraz większej agresji Rosji wobec niepodległych państw, poprzez szantaż gospodarczy, wpływy służb oraz atak siłowy: wojny w Czeczenii 1994, zbrojny atak na Gruzję 2008, atak terrorystyczny Rosji na Polskę 2010.
 
Aby powstrzymać tę agresję, powinniśmy trzymać się razem. Za skuteczne działania w tej sprawie na terenie Federacji Rosyjskiej został zabity prezydent Polski w zamachu terrorystycznym 4 lata temu*. Zginął m.in za to, że potrafił zmobilizować prezydentów Europy do obrony Gruzji przed agresją Rosji. Był zdeterminowany i skuteczny. Gdyby żył - walczyłby dziś o atrakcyjną propozycję dla Ukrainy w Unii Europejskiej i przeciwstawiałby się przemocy wobec ludzi domagających się demokracji i wolności. Z poczucia solidarności i z przekonania że demokratyczna Ukraina jest również gwarancją stabilnej i wolnej Polski.
 
Trzymajmy się razem!
 
 
Budujmy silny, niezależny, demokratyczny region Europy Środkowowschodniej, który przeciwstawiłby się terrorowi Rosji a także byłby liczącym się podmiotem Unii Europejskiej.
 
 
Pierwsze kroki zostały postawione, choć po zamordowaniu ich inicjatora, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego stanęliśmy w miejscu. Partnerstwo Wschodnie zakłada zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą, Gruzją, Białorusią, Armenią, Mołdawią i Azerbejdżanem w zamiarze docelowego wejścia tych państw do Unii Europejskiej. W ramach funduszy europejskich mieliśmy budować drogi oraz kolej łączącą i ożywiającą gospodarkę naszego regionu. Wspólny handel, ułatwienia wizowe, programy pomocowe a nade wszystko uniezależnienie się energetyczne od Rosji - to podstawowe wyzwania.
 
 
Kijów - Warszawa wspólna sprawa
 
Chcemy budować przyjaźń opartą na trwałych podstawach: solidarności i prawdzie. Mamy bolesne wspólne karty historii. Dla nas Polaków jest wciąż otwartą raną Wołyń.. Chcemy o tym rozmawiać, bo prawda jest wyrazem szacunku i bazą do autentycznych relacji.
 
Wiele nas łączy: chrześcijaństwo, pragnienie wolności i suwerenności. Tak jak i Ukraińcy, tak również my Polacy chcemy równości obywateli wobec sprawiedliwego prawa, przejrzystości życia społecznego i szacunku dla człowieka. Mamy wspólne doświadczenia: okupacji niemieckiej, rosyjskiej i kontrolowanej transformacji reżimu komunistycznego. Teraz na naszych oczach decydują się losy Europy. Tak! Na Majdanie decydują się losy całej Europy, która coraz częściej jest niebezpiecznie bierna wobec sygnałów rodzących się nowych współczesnych "miękkich" totalitaryzmów. Wasza niezłomność i dzielność jest dla nas inspiracją i nadzieją.
 
Bracia Ukraińcy! Jesteście potrzebni Unii Europejskiej ze swoim dziedzictwem i bogactwem kultury, z doświadczeniem pragnienia wolności. Mamy nadzieję wspólnie budować region silny i niezależny gospodarczo. Bierne bycie w Unii - takie jest Polski doświadczenie - także niesie ze sobą zagrożenia. Dlatego trzeba dobrego i aktywnego rządu, który walczy o interes własnego państwa na arenie innych państw Unii, tak aby uniknąć upadku gospodarki, zaniku produkcji, emigracji milionów młodych ludzi i przekształcenia się w zaplecze taniej siły roboczej dla bogatszych państw. Doświadczenie Węgier pokazuje że można pójść własną drogą w Unii i wykorzystać szansę na rozwój. Unia Europejska potrzebuje przemian. Mamy nadzieję wspólnie przywrócić jej pierwotne wartości, jako Unii suwerennych narodów o chrześcijańskich korzeniach.
 
Wolą narodu ukraińskiego jest wejście do Unii Europejskiej. Polacy wspierają te dążenia.
 
Bracia Ukraińcy! Jesteśmy z Wami! Solidarni z Wolną Ukrainą!
 
Solidarni 2010
 
 
 
-------------------
 
 
* 10 kwietnia 2010 roku na terenie Rosji zginął Prezydent Polski w katastrofie lotniczej. Wszystko wskazuje na to, że samolot w wyniku serii eksplozji został rozerwany przed upadkiem na ziemię w okolicach Smoleńska. Śledztwo prowadziła Rosja, która winą obarczyła pilotów. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce ani wraku samolotu, ani czarnych skrzynek, co utrudnia Polakom prowadzenie rzetelnego śledztwa. W katastrofie oprócz Prezydenta Polski zginęła poważna część elity niepodległościowej narodu, w sumie 96 osób: niemal całe dowództwo polskiej armii (szkolone przez NATO, zastąpione następnie przez dowództwo szkolone w ZSRR), szef Narodowego Banku Polskiego, posłowie i senatorowie, działacze społeczni i urzędnicy państwowi - głównie z otoczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński - to jedyny Prezydent Polski rządzący po 1989 roku, który nie był uwikłany we współpracę z reżimem komunistycznym, czy też komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa.
 

 

На Майдані вирішується доля всієї Європи!

 

Прочитай уважно і передай далі…

Що спільного має боротьба на Майдані із загибеллю польського президента 4 роки тому на території Росії?

 

Ми є свідками щораз більшої агресії Росії по відношенню до незалежних держав, через економічний шантаж, вплив спецслужб, а також військові дії: війни в Чечні 1994, збройний напад на Грузію 2008, терористичний напад Росії на Польщу 2010.

 

Щоб стримати цю агресію, повинні триматися разом. За ефективні дії у цій справі Росія вбила президентаПольщі через терористичний замах 4 роки тому*. Загинув в т.ч. за те,що мобілізував президентів Європи дозахисту Грузії перед агресією Росії. Був переконливим і ефективним. Якби жив - боровся б сьогодні за найкращупропозицію для України в Європейському союзі і протистояв би насиллю по відношенню до людей, що борються за демократію та свободу. Через відчуття солідарності і з переконання що демократична Україна є такожгарантією стабільної і вільної Польщі.

Тримаймося разом!

Будуймо сильний, незалежний, демократичний регіон центрально-східної Європи, який протистояв би терору Росії а також був би впливовим суб'єктом Європейського союзу.

Перші кроки було зроблено, хоча після вбивства їх ініціатора, Президента Леха Качиньського ми зупинилися.Східне Партнерство розпочало зближення співробітництва Європейського союзу з Україною, Грузією,Білоруссю, Вірменією, Молдавією і Азербайджаном із конкретними намірами входу цих держав до Європейського союзу. У рамках європейських фондів ми повинні були будувати дороги, а також залізницю, які з'єднували би і пожвавили економіку нашого регіону. Спільна торгівля, спрощення отримання віз, благодійніпрограми, і, найголовніше, робота над енергетичною незалежністю від Росії – це основні виклики.

Київ - Варшава спільна справа.

Ми хочемо будувати дружбу, яка ґрунтується на міцних засадах: солідарності і правді. Ми маємо болючі спільні листки історії. Для нас поляків весь час відкрита рана - Волинь. Є також Ваші рани, за які ми відповідаємо. Ми хочемо про це розмовляти, бо правда є виразом поваги і базою до автентичних звітів.

Багато нас з'єднує: християнство, прагнення свободи і незалежності. Як і українці, так і ми – поляки хочеморівності громадян по відношенню до справедливого права, прозорості громадського життя і поваги до людини.Ми маємо спільний досвід: німецька окупація, російська і контрольована трансформації комуністичного режиму.Тепер на наших очах вирішуються долі Європи. Так! На Майдані вирішуються долі цілої Європи, яка все частішестає небезпечно пасивною по відношенню до сигналів нових сучасних «м'яких» тоталітарних режимів. Вашанезламність і діяльність для нас є натхненням та надією.

 

Брати українці! Ви потрібні Європейському союзу зі своїм спадком і багатством культури, з досвідом прагнення свободи. Ми маємо надію спільно будувати сильний і економічно незалежний регіон. Пасивне перебування в Євросоюзі - такий Польське досвід - також несе з собою загрози. Тому потрібно добрий і активний уряд, який бореться за справу власної держави на арені інших держав Євросоюзу, так щоб уникнути падіння економіки, атрофії продукції, еміграції мільйонів молодих людей і переходу дешевої робочої сили до багатших держав.Досвід Угорщини показує, що можна піти власною дорогою в Євросоюзі і використати шанс на розвиток. Європейський союз потребує змін. Ми маємо надію спільно відновити її первинні цінності, як Євросоюзу суверенних народів із християнським коренням.

 

Волею українського народу є вхід до Європейського союзу. Поляки підтримують ці прагнення.

 

Брати українці! Ми є з Вами! Солідарні з Вільною Україною!

Солідарні 2010

 

* 10 квітня 2010 року на території Росії загинув Польський Президент в авіакатастрофі. Все вказує на те, що літак в результаті серії вибухів був розірваний перед падінням на землю в околицях Смоленська. Слідство вела Росія, яка вказала на провину пілотів. До цього дня Росія не повернула Польщі а ні уламків літака, а ні чорних ящиків, що утруднює полякам ведення ретельного слідства. У катастрофі крім Президента Польщі загинула серйозна частина еліти незалежності народу, разом 96 осіб: майже все командування польської армії (які навчалися через НАТО, і замінили командування, яке готувалося в СРСР), шеф Національного Польського Банку, посли і сенатори, громадські діячі і державні чиновники - головне з оточення президента Леха Качиньського. Лех Качиньський - це єдиний Президент Польщі, який як керівник після 1989 року не був заплутаний в співробітництві з комуністичним режимом, або іншими комуністичними Службами безпеки.


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.