Łódzka lista hańby- personalia stalinowskich sędziów i prokuratorów
data:22 sierpnia 2013     Redaktor: ArekN

 
Instytut Pamięci Narodowej udostępnił wykaz osób skazanych w procesach politycznych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na karę śmierci w latach 1946-1955. Lista obejmuje nazwiska sądzonych, sędziów, prokuratorów oraz adwokatów.
 
Ku pamięci- ofiary i ich kaci nie mogą pozostać anonimowi.

fot. podziemiezbrojne.blox.pl
 
 
 

FUNDACJA "POLSKA SIĘ UPOMNI" SKŁADA PODZIĘKOWANIE INSTYTUTOWI PAMIĘCI NARODOWEJ ZA MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI W INTERNECIE TYCH WAŻNYCH DLA ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW MATERIAŁÓW

Jerzy Scheur

Prezes FundacjiWYKAZ OSÓB SKAZANYCH NA KARĘ ŚMIERCI
PRZEZ WOJSKOWY SĄD REJONOWY W Łodzi

sporządzony przez Joannę Żelazko pracownika Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi

 

W całym okresie funkcjonowania WSR w Łodzi w latach 1946 - 1955 orzeczonych zostało – jak wynika z danych zawartych w repertoriach sądowych – blisko 200 wyroków śmierci, z czego 186 miało charakter polityczny. Według poczynionych przeze mnie obliczeń, wykonano przynajmniej 70. Ponieważ kwerenda w tym zakresie będzie kontynuowana, podana liczba może się nieznacznie zwiększyć. Oprócz tych, którzy zostali straceni w egzekucjach, pięć osób zmarło w więzieniach w czasie odbywania kary lub podczas przesłuchań.

 

Poniższy wykaz zawiera 112 nazwisk osób skazanych na najwyższy wymiar kary, których działalność można określić jako polityczną. Konstrukcja poszczególnych not jest następująca: dane osobowe (nazwisko i imię, pseudonim, imię ojca, data i miejsce urodzenia), skład sędziowski, prokurator, adwokat, data orzeczenia wyroku, informacja o wykonaniu kary – data i miejsce stracenia, bądź jej złagodzeniu – data opuszczenia więzienia oraz sygnatura akt i miejsce ich przechowywania.

 

Status poszczególnych członków składu sędziowskiego był zróżnicowany. W celu jego sprecyzowania, przy nazwiskach osób orzekających wyroki – w nawiasach – umieszczone zostały oznaczenia literowe: (s-p) – sędzia przewodniczący rozprawie, (s) – sędzia, (a) – asesor, (ł) – ławnik. Wprawdzie podczas ustalania wymiaru kary formalnie nie miało to znaczenia, bo głos każdego z trójki sądzących miał taką samą wartość. Jednak umieszczenie tego rodzaju rozróżnienia, pozwala zobrazować udział w wydawaniu wyroków śmierci osób, które nie były zawodowymi prawnikami.

 

Przy niektórych skazanych podane zostały jednocześnie nazwiska kilku adwokatów. Wynika to z faktu, iż rozprawa miała charakter zbiorowy, a w aktach nie występuje wyraźne rozróżnienie, który z obrońców reprezentował w sprawie konkretnego oskarżonego.

 

W zestawieniu tym nie ma danych kilkunastu osób, mimo iż ich działalność miała charakter niepodległościowy. Spowodowane jest to tym, że część dokumentacji – potwierdzają to zapisy w repertoriach sądowych – została zniszczona lub nie udało się jej odnaleźć w archiwach. Pozostałe brakujące akta dotyczą osób, skazanych za przestępstwa pospolite lub takich, wobec których pojawiły się wątpliwości co do charakteru ich działalności.

 

Treść zarzutów podana została według zapisów w aktach spraw. Należy uwzględnić, iż często oprócz oskarżeń o działalność niepodległościową żołnierzom II konspiracji stawiano zarzuty o popełnienie przestępstw pospolitych. Ataki na przedstawicieli komunistycznej władzy – funkcjonariuszy UB, MO lub żołnierzy KBW traktowane były w kategoriach zwykłych napadów z użyciem broni. Zaś wymuszane ukrywaniem się rekwizycje w spółdzielniach, jako pospolite rabunki. Taki sposób przedstawiania wydarzeń, miał deprecjonować żołnierzy organizacji niepodległościowych w oczach społeczeństwa.

 

Podstawą źródłową wykazu są akta procesowe WSR w Łodzi, znajdujące się w: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Archiwum Wojsk Lądowych – Filia nr II we Wrocławiu. Ponadto, uzupełnieniem tej bazy są dokumenty WSR: repertoria, skorowidze i sprawozdania, a także materiały operacyjne byłego WUBP w Łodzi .

 

W przypadku akt spraw sądowych, znajdujących się w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, jako pierwsza podana została aktualna sygnatura archiwalna. Natomiast w nawiasach zamieszczona jest oryginalna – nadana przez WSR.

 

Poniższy wykaz ukazał się również drukiem: Wykaz osób skazanych na karę śmierci przez WSR w Łodzi oraz zmarłych w czasie odbywania wyroku pozbawienia wolności, oprac. J. Żelazko, [w:]Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2004.

 

 

Nazwisko i imię: Balcerzak Zdzisław, ps. Wiktor

Dane personalne: s. Stanisława, ur. 5 III 1929 r. w Smardzewie, pow. sieradzki

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie, poznańskie, wrocławskie) - kwatermistrz w oddziale o krypt. „Bałtyk”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Mazurek Jan (ł), Wlaś Jan (ł)

Prokurator: Kaczmarek Jan

Adwokat: Konczyński Kazimierz

Wyrok: kara śmierci 15 IV 1953 r.

Wykonanie wyroku: 18 VIII 1953 r. NSW złagodził orzeczony wyrok do dożywotniego więzienia, 14 VI 1956 r. SW w Łodzi złagodził karę do 15 lat więzienia, 15 VII 1967 r. opuścił więzienie.

Sygnatura akt: Ld 6/2010 (Sr. 80/53), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Barszczewski Henryk, ps. 13

Dane personalne: s. Hilarego, ur. 28 II 1927 r. w Stępaniu, woj. wołyńskie

Zarzuty: Utworzenie na terenie Łodzi Polskiej Organizacji Podziemnej, przemianowanej na Polską Podziemną Organizację Bojową, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Leśko Teofil (a), Dzięcioł Bogdan (a)

Prokurator: Kot Teofil

Adwokat: Kępiński Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 7 XI 1950 r.

Wykonanie wyroku: 7 IV 1951 r. Prezydent RP zamienił karę śmierci na 15 lat więzienia,
16 IX 1954 r. WSR w Łodzi zmniejszył wyrok do 10 lat pozbawienia wolności, Prokurator Wojewódzki m. Łodzi na mocy ustawy o amnestii z 1956 r. złagodził wyrok o połowę tj. do 5 lat więzienia, 13 VI 1956 r. zwolniony warunkowo.

Sygnatura akt: Ld 6/1481 (Sr. 333/51), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Bartczak Marian, ps. Śmigły

Dane personalne: s. Stefana, ur. 30 VII 1922 r. w Ozorkowie

Zarzuty: Działalność w grupie dywersyjnej AK „Błyskawica” (woj. łódzkie i poznańskie), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Hochberg Leo (s-p), Bohatyrewicz Wacław (s), Wieloch Aleksander

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Dietrich – Miłobędzki Lucjan, Konczyński Kazimierz, Kępiński Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 29 XI 1946 r.

Wykonanie wyroku: 19 II 1947 r., godz. 8.00, w WUBP w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/62 (Sr. 166/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Bartolik Antoni, ps. Szary

Dane personalne: s. Antoniego, ur. 12 VI 1915 r. w Sieradzu

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. sieradzki) - szef oddziału Służby Ochrony Społeczeństwa; posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Adamowski Piotr (s), Kroze Leonard (ł)

Prokurator: Graff Kazimierz, Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan, Vogel Roman, Kępiński Tadeusz, Szczerbiński Ludwik, Litwin Józef, Bara Ignacy, Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 17 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 12 II 1947 r. Prezydent zamienił wyrok śmierci na bezterminowe więzienie, 8 III 1947 r. WSR w Łodzi – na mocy amnestii - złagodził karę do 15 lat więzienia, 26 II 1955 r. zwolniony warunkowo.

Sygnatura akt: Ld 6/43 (Sr.786/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Bielec Tadeusz, ps. --------

Dane personalne: s. Franciszka, ur. 6 VIII 1930 r. w Dynowie, pow. brzozowski

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ (pow. brzeziński), posiadanie broni, rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Paciorkowski Eugeniusz (ł),

Brak Bronisław (ł)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Bara Ignacy

Wyrok: kara śmierci 30 VI 1950 r.

Wykonanie wyroku: 18 X 1950 r. Prezydent RP zamienił karę śmierci na wyrok dożywotniego więzienia, 16 V 1956 r. SW w Łodzi zmienił karę na 12 lat pozbawienia wolności, w wyniku rewizji nadzwyczajnej 12 III 1957 r. SN w Warszawie orzekł karę 8 lat więzienia, 9 IV 1957 r. zwolniony warunkowo

Sygnatura akt: Ld 6/1023 (Sr. 257/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Błasiak Ksawery, ps. Albert

Dane personalne: s. Adama, ur. 17 X 1914 r. w Częstochowie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie, kieleckie, śląskie i poznańskie) - pierwszy adiutant Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”; posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Adamowski Piotr (s), Kroze Leonard (ł)

Prokurator: Graff Kazimierz, Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan, Vogel Roman, Kępiński Tadeusz, Szczerbiński Ludwik, Litwin Józef, Bara Ignacy, Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 17 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 19 II 1947 r., godz. 7.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/43 (Sr.786/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Bobrowski Władysław, ps. Wiktor

Dane personalne: s. Wawrzyńca, ur. 4 VII 1918 r. w Timingen, Niemcy

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. sieradzki) - komendant powiatowy; posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Adamowski Piotr (s), Kroze Leonard (ł)

Prokurator: Graff Kazimierz, Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan, Vogel Roman, Kępiński Tadeusz, Szczerbiński Ludwik, Litwin Józef, Bara Ignacy, Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 17 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 12 II 1947 r. Prezydent zamienił wyrok śmierci na bezterminowe więzienie, 8 III 1947 r. WSR w Łodzi – na mocy amnestii – złagodził karę do 15 lat pozbawienia wolności, 29 X 1953 r. WSR udzielił przerwy w odbywaniu kary do maja
1954 r., 6 XI 1954 r. zwolniony warunkowo.

Sygnatura akt: Ld 6/43 (Sr.786/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Brzeziński Stanisław, ps. Wiarus

Dane personalne: s. Mateusza, ur. 18 III 1925 r. w Dmosinie, pow. brzeziński

Zarzuty: Działał w organizacji niepodległościowej KWP w grupie „Wichra” (pow. brzeziński), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Salpeter Michał (s-p), Plackowski Marian (s), Baj Kazimierz (a)

Prokurator: Dyhdalewicz Roman

Adwokat: Czarnecki Bogumił

Wyrok: kara śmierci 17 X 1947 r.

Wykonanie wyroku: XII 1947 r. w Łodzi

Sygnatura akt: Sr. 772/47, AP Łódź

 

Nazwisko i imię: Cabański Michał , ps. Emigrant

Dane personalne: s. Józefa, ur. 11 VII 1913 r. w Żoreniczkach, pow. turecki

Zarzuty: Działalność w grupie dywersyjnej AK „Błyskawica” (woj. łódzkie i poznańskie), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Hochberg Leo (s-p), Bohatyrewicz Wacław (s), Wieloch Aleksander

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Dietrich – Miłobędzki Lucjan, Konczyński Kazimierz, Kępiński Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 29 XI 1946 r.

Wykonanie wyroku: 19 II 1947 r., godz. 8.00, w WUBP w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/62 (Sr. 166/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Chłuda Kazimierz, ps. -------

Dane personalne: s. Stanisław, ur. 4 III 1925 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Zarzuty: Działał w organizacji WiN (pow. tomaszowski), posiadanie broni. Były funkcjonariusz MO.

Skład sędziowski: Adamowski Piotr (s-p), Kowański Roman (ł), Czupryniak Jerzy (ł)

Prokurator: Szwed Henryk

Adwokat: Kępiński Tadeusz, Litwin Józef, Rotbard Henryk

Wyrok: kara śmierci 26 X 1946 r.

Wykonanie wyroku: 4 I 1947 r. w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/39 (Sr.504/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Chowański Jan , ps. Płucienniczak Józef; Tadek

Dane personalne: s. Józefa, ur. 24 VI 1917 r. w Gozdeckim, pow. sieradzki

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie, poznańskie, wrocławskie) - oddział o krypt. „Bałtyk”, posiadanie broni, posługiwanie się nielegalnym dokumentem.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Zasidko Stefan (a), Jaworski Czesław (a)

Prokurator: Sikorski Józef

Adwokat: Eisner Klemens

Wyrok: kara śmierci 7 I 1950 r.

Wykonanie wyroku: 19 V 1950 r., godz. 21.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/791 (Sr. 759/49), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Ciesielski Albin, ps. Montwił

Dane personalne: s. Jakuba, ur. 11 IV 1912 r. w Radomsku

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie, kieleckie, śląskie i poznańskie) - w oddziale H. Glapińskiego ps. „Klinga” pełnił funkcję dowódcy plutonu,
a następnie szefa kompanii; posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Adamowski Piotr (s), Kroze Leonard (ł)

Prokurator: Graff Kazimierz, Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan, Vogel Roman, Kępiński Tadeusz, Szczerbiński Ludwik, Litwin Józef, Bara Ignacy, Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 17 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 19 II 1947 r., godz. 7.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/43 (Sr.786/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Coliński Józef, ps. Zarycz

Dane personalne: s. Ignacego, ur. 26 XII 1920 r. w Rosztok, Niemcy

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie) – członek grupy dywersyjnej, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Lach Jan (s), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Sikorski Józef

Adwokat: Wolski Jerzy

Wyrok: kara śmierci 21 IV 1950 r.

Wykonanie wyroku: 22 V 1950 r., godz. 21.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/942 (Sr. 154/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Cybulski Jerzy, ps. Magnuszewski Jerzy

Dane personalne: s.Witolda, ur. 20 II 1922 r. w Żołdku, woj. nowogródzkie

Zarzuty: Utworzenie na terenie Łodzi Polskiej Organizacji Podziemnej, przemianowanej na Polską Podziemną Organizację Bojową, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Leśko Teofil (a), Dzięcioł Bogdan (a)

Prokurator: Kot Teofil

Adwokat: Rusiecki Zygmunt

Wyrok: kara śmierci 7 XI 1950 r.

Wykonanie wyroku: 16 IV 1951 r.

Sygnatura akt: Ld 6/1481 (Sr. 333/51), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Danielak Ludwik, ps. Lotny, Bojar, Szatan

Dane personalne: s. Antoniego, ur. 4 IV 1923 r. w Stradzewie, pow. piotrkowski

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. piotrkowski) – od
1946 r. był pierwszym zastępcą Kazimierza Grzybowskiego „Zapalnika”, w 1947 r. zorganizował własny oddział Kierownictwa Walki z Bezprawiem (pow. Piotrków),
w 1948 r. podporządkował się Janowi Małolepszemu „Muratowi” – dowodził oddziałem
o kryptonimie „Turbina”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Depczyński Zygmunt (s-p), Motłoch Daniel (s), Grzeszczuk Waldemar (ł)

Prokurator: Jakubiec Ryszard

Adwokat: Kaczmarek Marian

Wyrok: kara śmierci 11 I 1955 r.

Wykonanie wyroku: 5 VIII 1955 r., godz. 21.55 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/2340 (Sr. 174/54), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Darnowski Bolesław, ps. Ryś

Dane personalne: s. Józefa, ur. 10 III 1927 r. w Poznaniu

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej „Abażur 101”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Hochberg Leo (s-p), Plackowski Marian (s), Sołyga Zygmunt (ł)

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Dickstein, Szczerbiński Ludwik, Bara Ignacy, Zajączkowski Henryk, Vogel Roman, Wróblewski Stanisław

Wyrok: kara śmierci 16 I 1947 r.

Wykonanie wyroku: 19 III 1947 r. NSW wyrok uchylił, 9 VI 1947 WSR w Łodzi orzekł karę 15 lat więzienia

Sygnatura akt: Ld 6/73 (Sr. 305/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Dąbrowski Bronisław, ps. Spokojny

Dane personalne: s. Józefa, ur. 22 I 1917 r. w Wojnowicach, gm. Gidle, pow. radomskim

Zarzuty: Działalność w organizacji – nazwa nieznana (pow. radomszczański), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Salpeter Michał (s-p), Burdko Kazimierz (ł), Sroga Władysław (ł)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Wolski Jerzy

Wyrok: kara śmierci 27 VI 1949 r.

Wykonanie wyroku: 24 IX 1949 r., prawdopodobnie PUBP w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura akt: Ld 6/505 (Sr. 411/49), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Dąbrowski Zenon, ps. Korsak

Dane personalne: s. Stanisława, ur. 2 IV 1926 r. w Klizach, gm. Przerąb, pow. radomski

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. radomszczańskie) – członek oddziału „Prawdzica”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Baj Kazimierz (a), Sowiński Zbigniew (ł)

Prokurator: Aspis Feliks

Adwokat: Trzeciak Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 16 V 1947 r.

Wykonanie wyroku: 30 V 1947 r., godz. 4.00 w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura akt: Ld 6/89 (Sr. 404/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Derlatka Marian, ps. Maciek

Dane personalne: s. Błażeja, ur. 10 I 1917 r. w Janówce, gm. Krzyżanów, pow. piotrkowski

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. piotrkowski) - oddział Ludwika Danielaka ps. „Bojar”, udzielanie informacji dotyczących działań UB, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Salpeter Michał (s-p), Giedryś Stanisław (ł), Łuczak Zdzisław (ł)

Prokurator: Dyhdalewicz Roman

Adwokat: Gutowski Andrzej

Wyrok: kara śmierci 15 III 1949 r.

Wykonanie wyroku: 19 VI 1949 r., godz. 4.30, w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/322 (Sr. 195/49), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Dolik Adam, ps. ----------

Dane personalne: s. Jana, ur. 1.XI 1906 r. w Bojanowie, gm. Skomlin

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. wieluński) , posiadanie broni, członek PSL.

Skład sędziowski: Adamowski Piotr (s-p), Czarnogórski Czesław (ł), Palczak Józef (ł)

Prokurator: Aspis Feliks

Adwokat: Zajączkowski Henryk

Wyrok: kara śmierci 10 I 1947 r.

Wykonanie wyroku: 18 I 1947, godz. 7.15, w Wieluniu

Sygnatura akt: Ld 6/47 (Sr. 3/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Dula Edward, ps. ---------

Dane personalne: s. Adama, ur. 11 IX 1918 r. w Warszawie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej (pow. tomaszowski) – prawdopodobnie oddział Stanisława Jaworskiego ps. „Upiór”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Sapeter Michał (s-p), Charubin Marian (ł), Raczko Adam (ł)

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Kossak Stefan

Wyrok: kara śmierci 14 IV 1949 r.

Wykonanie wyroku: 17 VII 1949 r., godz. 3.40, w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/373 (Sr. 253/49), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Dziedzic Stanisław, ps. Lew, Błyskawica

Dane personalne: s. Antoniego, ur. 16 IV 1910 r. w Kłonnej, gm. Klwów, pow. opoczyński

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ (pow. opoczyński, rawski, radomski) – oddział „Orła”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Widaj Mieczysław (s-p), Wójcik Wiesław (ł), Nagietowicz Jerzy (ł)

Prokurator: Pełeński Roman

Adwokat: Kukulak Bernard

Wyrok: kara śmierci 22 V 1948 r.

Wykonanie wyroku: 11 VIII 1948 r. NSW uchylił wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSR w Łodzi, 31 I 1949 r. WSR w Łodzi orzekł ponownie wyrok śmierci; 30 IV 1949 r., godz. 5.30 w Łodzi.

Sygnatura akt: Ld 6/237 (Sr.64/49), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Franciszkowski Mieczysław, ps. Wyżewski Jan; Jan, Malinowski, Pasiak, Malina

Dane personalne: s. Feliksa, ur. 28 II 1909 r. w Krogulcu, woj. łódzkie

Zarzuty: Organizacja w Łodzi placówki Inspektoratu Ruchu Oporu, werbunek byłych członków AK, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Nippe Mikołaj (s-p), Hochberg Leo (s), Salpeter Michał (s)

Prokurator: Aspis Feliks

Adwokat: Bara Ignacy, Dickstein Władysław, Jarosz Mieczysław, Kifaman Adam

Wyrok: kara śmierci 24 X 1946 r.

Wykonanie wyroku: 14 XII 1946 r., godz. 7.00 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/38 (Sr.615/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Glapiński Henryk, ps. Klinga

Dane personalne: s. Adama, ur. 28 XII 1915 r. w Częstochowie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie, kieleckie, śląskie i poznańskie) – dowódca batalionu, drugi adiutant Stanisława Sojczyńskiego oraz dowódca Służby Ochrony Społeczeństwa.; posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Adamowski Piotr (s), Kroze Leonard (ł)

Prokurator: Graff Kazimierz, Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan, Vogel Roman, Kępiński Tadeusz, Szczerbiński Ludwik, Litwin Józef, Bara Ignacy, Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 17 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 19 II 1947 r., godz. 7.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/43 (Sr.786/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Gorzuchowski Stanisław, ps. Salwator

Dane personalne: s. Ksawerego, ur. 6 VI 1899 r. w Wilnie

Zarzuty: Działalność w organizacji WiN (Łódź), gromadzenie i przekazywanie WiN informacji stanowiącej tajemnicę państwową i wojskową, przygotowywanie ekspertyz
o tematyce gospodarczej.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Bohatyrewicz Wacław (a), Landau Anna (ł)

Prokurator: Łapiński Czesław

Adwokat: Szczerbiński Ludwik

Wyrok: pięć lat pozbawienia wolności, dwa lata utraty praw publicznych i obywatelskich,

15 I 1947 r.

Wykonanie wyroku: zmarł w więzieniu we Wronkach 28 III 1948 r.

Sygnatura akt: Sr. 8/47, AWL Wrocław

 

Nazwisko i imię: Górecki Czesław, ps. Rzędzian

Dane personalne: s. Władysława, ur. 2 II 1924 r. w Unikowie Kapitulnym, pow. sieradzki

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie) - członek grupy dywersyjnej, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Lach Jan (s), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Sikorski Józef

Adwokat: Załęski Jan

Wyrok: kara śmierci 21 IV 1950 r.

Wykonanie wyroku: 22 V 1950 r., godz. 21.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/942 (Sr. 154/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Grenda Kazimierz, ps. Gruda, Marek, Ł-4

Dane personalne: s. Jana, ur. 15 XI (niekiedy podawany 15 IV) 1906 r. w Toruniu

Zarzuty: Działalność w organizacji WiN – prezes Zarządu Okręgu Łódź, stworzył struktury organizacji na obszarze okręgu oraz kierował całością działań, rozpowszechniał prasę konspiracyjną, organizował działania propagandowe.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Bohatyrewicz Wacław (a), Landau Anna (ł)

Prokurator: Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan

Wyrok: kara śmierci 15 I 1947 r.

Wykonanie wyroku: 28 II 1947 r. NSW – na mocy ustawy o amnestii – zmniejszył wyrok do 15 lat więzienia, 6 III 1956 r. został warunkowo zwolniony z więzienia.

Sygnatura akt: Sr. 8/47, AWL Wrocław

 

Nazwisko i imię: Gruchot Stanisław, ps. Tarzan

Dane personalne: s. Błażeja, ur. 22 I 1922 r. w Podłużycach, pow. turecki

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej „Abażur 101”, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Hochberg Leo (s-p), Plackowski Marian (s), Sołyga Zygmunt (ł)

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Dickstein, Szczerbiński Ludwik, Bara Ignacy, Zajączkowski Henryk, Vogel Roman, Wróblewski Stanisław

Wyrok: kara śmierci 16 I 1947 r.

Wykonanie wyroku: 19 III 1947 r. NSW wyrok uchylił, 9 VI 1947 r. WSR w Łodzi skazał go ponownie na karę śmierci, wyrok wykonano 30 VII 1947 r., godz. 4.30, w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/73 (Sr. 305/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Grzegórski Zenon, ps. Wisła

Dane personalne: s. Kazimierza, ur. 21 I 1925 r. w Warszawie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie) – członek grupy dywersyjnej, posiadanie broni, uchylanie się od poboru.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Lach Jan (s), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Sikorski Józef

Adwokat: Wolski Jerzy

Wyrok: kara śmierci 21 IV 1950 r.

Wykonanie wyroku: 22 V 1950 r., godz. 21.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/942 (Sr. 154/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Gzik Jan, ps. Wysoki

Dane personalne: s. Stanisława, ur. 20 XI 1927 r. w Folwarkach, gm. Radomsko

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Szczęsny Zenon (s-p), Woźniak Józef (ł), Korniejew Stefan (ł)

Prokurator: Grodzki Czesław

Adwokat: Trzeciak Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 13 I 1947 r.

Wykonanie wyroku: 12 II 1947 r. NSW w Warszawie uchylił wyrok; 12 III 1947 r. WSR orzekł karę 10 lat więzienia; 17 XII 1953 r. warunkowo zwolniony z więzienia .

Sygnatura akt: Ld 6/61 (Sr. 154/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Hudecki Edward, ps. Kuczer

Dane personalne: s. Mikołaja, ur. 24 X 1926 r. w Bukowcu, gm. Brzeźnica, pow. sieradzki

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. sieradzki), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Adamowski Piotr (s-p), Szumski Jan (ł), Drozdowski Marian (ł)

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Bara Ignacy

Wyrok: kara śmierci 2 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 5 II 1947 r. Prezydent KRN zamienił karę śmierci na dożywotnie więzienie; zmarł 19 III 1948 r., godz. 18.45 w Łodzi w więzieniu przy ul. Sterlinga, oficjalną przyczyną zgonu było chroniczne zapalenie szpiku kostnego, skrobanica śledziony, nerek

i wątroby. Lekarz określił przyczynę, jako naturalną, ale wcześniej skazany był postrzelony podczas próby ucieczki.

Sygnatura akt: 6/31 (Sr. 521/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Jakubski Józef, ps. Longin

Dane personalne: s. Walentego, ur. 5 I 1914 r. w Chlewicach, gm. Moskorzew, pow. włoszczowski

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ, napady na posterunki MO
i UBP, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Osowski Marian (s-p), Nippe Mikołaj (s), Adamowski Piotr (s)

Prokurator: Aspis Feliks

Adwokat: Litwin Józef

Wyrok: kara śmierci 30 IV 1946 r.

Wykonanie wyroku: 18 VI 1946 r. NSW uchylił wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia, 17 X 1946 r. WSR w Łodzi ponownie orzekł karę śmierci, decyzją Prezydenta wyrok został zmieniony na 10 lat pozbawienia wolności, 5 III 1947 r. WSR w Łodzi – na mocy amnestii – darował skazanemu resztę kary, zwolniony w trybie natychmiastowym (brak daty).

Sygnatura akt: Ld 6/21 (Sr.326/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Jazdowski Jerzy, ps. Andrzej

Dane personalne: s. Bolesława, ur. 10 VII 1912 r. w Warszawie

Zarzuty: Gromadzenie, powielanie i przekazywanie za granicę informacji stanowiących tajemnicę państwową i wojskową, współpraca z obcymi służbami wywiadowczymi (prawdopodobnie w ramach współpracy z organizacją niepodległościową).

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Gąsiorowski Dionizy (a), Wysowski Stanisław (ł)

Prokurator: Wilmański Kazimierz

Adwokat: Mogilnicki Aleksander

Wyrok: kara śmierci 8 XII 1952 r.

Wykonanie wyroku: 28 IV 1953 r. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i zamieniła wyrok śmierci na karę dożywotniego więzienia, WSG w Poznaniu 4 V 1956 r. – na mocy amnestii – zmniejszył wyrok do 12 lat więzienia, postanowieniem Zgromadzenia Sędziów NSW z 13 III 1957 r. orzeczona kara została złagodzona do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zwolniony z więzienia 22 III 1957 r.

Sygnatura akt: Sr. 396/52, AWL Wrocław

 

Nazwisko i imię: Jażdżyk Kazimierz, ps. Śmiały

Dane personalne: s. Mateusz, ur. 1 I 1921 r. w Dobrosławiu, pow. wieluński

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP – pełnił funkcję łącznika, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Widaj Mieczysław (s-p), Andrysiak Henryk (s), Jakutowicz Witold (ł)

Prokurator: bez udziału prokuratora

Adwokat: Wróblewski Stanisław

Wyrok: kara śmierci 12 III 1948 r.

Wykonanie wyroku: 11 V 1948 r., godz. 15.30, więzienie w Sieradzu

Sygnatura akt: Ld 6/149 (Sr. 136/48), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Jedynak Romuald , ps. Sęp

Dane personalne: s. Jana, ur. 3 VI 1924 r. w Łuninie, woj. poleskie

Zarzuty: Działał w organizacji WiN (Łódź), posiadanie broni, udział w wykonaniu wyroku śmierci na byłym żołnierzu AK, który podjął współpracą z UB.

Skład sędziowski: Salpeter Michał (s-p), Giniał Czesław (ł), Będkowski Stanisław (ł)

Prokurator: Kot Teofil

Adwokat: Czarnecki Bogumił

Wyrok: kara śmierci 31 VII 1948 r., wyrok złagodzony – na mocy amnestii – do 15 lat więzienia

Wykonanie wyroku: 22 V 1956 r. zwolniony warunkowo

Sygnatura akt: Sr.443/48, AP Łódź

 

Nazwisko i imię: Jura Stanisław, ps. Bartosz

Dane personalne: s. Walentego, ur. 11 XI 1923 r. w Studziannej, pow. opoczyński

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. brzeziński, opoczyński, piotrkowski) – dowódca drużyny, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Hochberg Leo (s-p), Bohatyrewicz Wacław (a), Kurzewski Józef (ł)

Prokurator: Grodzki Czesław

Adwokat: Bara Ignacy

Wyrok: kara śmierci 4 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 7 II 1947 r. Prezydent RP zamienił wyrok śmierci na karę bezterminowego więzienia, 8 III 1947 r. WSR w Łodzi złagodził karę do 15 lat więzienia, Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z 26 XII 1951 r. udzielił przerwy

w odbywaniu kary, Rada Państwa decyzją z 18 VIII 1955 r. darowała resztę kary, zwolniony 6 IX 1955 r.

Sygnatura akt: Ld 6/29 (Sr.483/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kaczmarek Jan, ps. -------

Dane personalne: s. Wojciecha, ur. 12 V 1926 r. w Regnach, pow. brzeziński, woj. łódzkie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ (woj. łódzkie), napady na członków MO, UB, PZPR i ORMO, posiadanie broni, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek.

Skład sędziowski: Andrysiak Henryk (s-p), Dawid Aleksander (ł), Kawula Bolesław (ł)

Prokurator: Wilmański Kazimierz

Adwokat: Kępiński Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 31 III 1952 r.

Wykonanie wyroku: 8 VIII 1952 r. w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/1637 (Sr. 53/52), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kaucke Józef, ps. Strawiński

Dane personalne: s. Józefa, ur. 29 XI 1927 r. w Łodzi

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ - współorganizator okręgu IV (na terenie Łodzi), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Plackowski Marian (s), Gnida Sebastian (ł)

Prokurator: Szwed Henryk

Adwokat: Knepel Michał

Wyrok: kara śmierci 6 XII 1947 r.

Wykonanie wyroku: 21 I 1948 r. NSW w Warszawie – na mocy ustawy o amnestii – złagodził wyrok do 10 lat więzienia, 27 X 1953 r. zwolniony warunkowo.

Sygnatura akt: Ld 6/129 (Sr. 848/47), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kerner Eugeniusz, ps. Kazimierz, Janusz

Dane personalne: s. Gustawa, ur. 1903 r.

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ – dowódca 204 pułku Brygady Świetokrzyskiej im. Ziemi Kieleckiej.

Skład sędziowski: brak informacji

Prokurator: brak informacji

Adwokat: brak informacji

Wyrok: kara śmierci 19 II 1948 r.

Wykonanie wyroku: 20 IV 1948 r. NSW uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, odbyła się ponowna rozprawa (brak bliższych danych), sąd orzekł umorzenie postępowania, po 20 miesiącach od zatrzymania zwolniony z aresztu.

Sygnatura akt: IV K 106/57, AIPN Łódź

 

 

Nazwisko i imię: Kiwacz Ireneusz, ps. Komar

Dane personalne: s. Teodora, ur. 12 II 1924 r. w Kruszynce, pow. radomski

Zarzuty: Działał w organizacji WiN (pow. radomszczański), posiadanie broni, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Raczyński Piotr (ł), Kopeć Edmund (ł)

Prokurator: Horak Stanisław

Adwokat: Bara Ignacy

Wyrok: kara śmierci 19 VI 1950 r.

Wykonanie wyroku: 10 X 1950 r., godz. 20.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/1001 (Sr. 231/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Klusek Wacław, ps. Zawisza

Dane personalne: s. Stanisława, ur. 9 VIII 1926 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Zarzuty: Działał w organizacji WiN (pow. tomaszowski), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Adamowski Piotr (s-p), Kowański Roman (ł), Czupryniak Jerzy (ł)

Prokurator: Szwed Henryk

Adwokat: Kępiński Tadeusz, Litwin Józef, Rotbard Henryk

Wyrok: 10 lat pozbawienia wolności, 26 X 1946 r.

Wykonanie wyroku: 5 V 1947 r. WSR – na mocy amnestii – zmniejszył wyrok do 5 lat więzienia. Zmarł 20 VI 1949 r. w więzieniu we Wronkach. Oficjalną przyczyną zgonu było zapalenie płuc, gruźlica.

Sygnatura akt: Ld 6/39 (Sr.504/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kłys Edward, ps. Brutus

Dane personalne: s. Michała, 2 V 1924 r. w Czarnocinie, woj. łódzkie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ w czasie II wojny światowej

i po jej zakończeniu (pow. brzeziński, piotrkowski i łódzki), posiadanie broni.

Skład sędziowski: Andrysiak Henryk (s-p), Jaworski Czesław (a), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Fajnberg Józef

Wyrok: 15 lat pozbawienia wolności (siedmiokrotnie kara śmierci, jako cząstkowa): 19 XI 1949 r.

Wykonanie wyroku: 20 VI 1956 r. SW w Łodzi – na mocy amnestii – złagodził wymiar kary do 10 lat więzienia, 16 V 1957 r. postanowieniem SN w Warszawie zwolniony z więzienia

Sygnatura akt: Ld 6/979 (Sr. 200/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kłys Józef, ps. --------

Dane personalne: s. Michała, ur. 17 III 1921 r. w Czarnocinie, woj. łódzkie

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ w czasie II wojny światowej

i po jej zakończeniu (pow. brzeziński, piotrkowski i łódzki), posiadanie broni, samowolne opuszczenie jednostki wojskowej.

Skład sędziowski: Andrysiak Henryk (s-p), Jaworski Czesław (a), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Fajnberg Józef

Wyrok: kara dożywotniego więzienia (czterokrotnie kara śmierci, jako cząstkowa): 19 XI 1949 r.

Wykonanie wyroku: 20 VI 1956 r. SW w Łodzi – na mocy amnestii – złagodził wymiar kary do 12 lat więzienia, 17 V 1957 r. postanowieniem SN w Warszawie zwolniony z więzienia

Sygnatura akt: Ld 6/979 (Sr. 200/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Knop Marian, ps. Własow

Dane personalne: s. Władysława, ur. 2 II 1921 r. w Radomsku

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (woj. łódzkie, kieleckie, śląskie i poznańskie) – zastępca dowódcy plutonu, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Adamowski Piotr (s), Kroze Leonard (ł)

Prokurator: Graff Kazimierz, Łapiński Czesław

Adwokat: Moskwa Jan, Vogel Roman, Kępiński Tadeusz, Szczerbiński Ludwik, Litwin Józef, Bara Ignacy, Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 17 XII 1946 r.

Wykonanie wyroku: 19 II 1947 r., godz. 8.00 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/43 (Sr.786/46), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kozłowski Stefan, ps. Wichura

Dane personalne: s. Stanisława, ur. 9 VI 1927 r. w Skierniewicach

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej WiN (Łódź i pow. łaski) – dowódca grupy, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Tomczak Zdzisław (s), Leśko Teofil (a)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Kępiński Tadeusz

Wyrok: kara śmierci 22 I 1951 r.

Wykonanie wyroku: 16 III 1951 r. NSW złagodził wyrok do 15 lat więzienia, 3 V 1956 r. SW w Łodzi – na mocy amnestii – zmniejszył wymiar kary do 10 lat więzienia, 10 XII

1956 r. zwolniony przedterminowo.

Sygnatura akt: Ld 6/1271 (Sr. 19/51), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kozub Marian, ps. ------

Dane personalne: s. Andrzeja, ur. 26 XI 1922 r. w Czarnocinie, woj. łódzki

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ w czasie II wojny światowej

i po jej zakończeniu (pow. brzeziński, piotrkowski i łódzki), posiadanie broni, samowolne opuszczenie jednostki wojskowej.

Skład sędziowski: Andrysiak Henryk (s-p), Jaworski Czesław (a), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Eisner Klemens

Wyrok: kara śmierci 19 XI 1949 r.

Wykonanie wyroku: 1 IV 1950 r. w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/979 (Sr. 200/50), AIPN Łódź

 

 

Nazwisko i imię: Kruchlak Adam, ps. ------

Dane personalne: s. Jana, ur. 2 III 1932 r. w Samosiewie, gm. Kuczewiec, pow. oszmiański

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej – nazwa nieznana (pow. tomaszowski) – pełnił funkcje kierownicze; jednocześnie był członkiem ORMO.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Depczyński Zygmunt (a),

Gąsiorowski Dionizy (a)

Prokurator: Wilmański Kazimierz

Adwokat: Eisner Klemens

Wyrok: kara śmierci 29 V 1952 r.

Wykonanie wyroku: 12 VII 1952 r. w Łodzi

Sygnatura akt: 6/1688 (Sr. 121/52), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Krych Edward, ps. Set

Dane personalne: s. Michała, ur. 20 X 1923 r. w Kałach, gm. Będków, pow. Brzeziny

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej NSZ w czasie II wojny światowej

i po jej zakończeniu (pow. brzeziński, piotrkowski i łódzki), posiadanie broni, samowolne opuszczenie jednostki wojskowej.

Skład sędziowski: Andrysiak Henryk (s-p), Jaworski Czesław (a), Raczyński Piotr (ł)

Prokurator: Kopytowski Stanisław

Adwokat: Rusiecki Zygmunt

Wyrok: kara śmierci 19 XI 1949 r.

Wykonanie wyroku: 1 IV 1950 r. w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/979 (Sr. 200/50), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Krzywański Jan, ps. Sęk, Złotnik, Jankiel

Dane personalne: s. Stanisława, ur. 14 XII 1911 r. w Dobrosławiu, gm. Lututów, pow. Wieluń

Zarzuty: Działalność w organizacji niepodległościowej KWP (pow. wieluński i sieradzki) – komendant podoobwodu, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Bohatyrewicz Wacław (s-p), Termena Piotr (ł), Jędrzejewski Edward (ł)

Prokurator: Kot Teofil

Adwokat: Vogel Ryszard

Wyrok: kara śmierci 21 VI 1949 r.

Wykonanie wyroku: 13 IX 1949 r., godz. 14.00, w Wieluniu

Sygnatura akt: Ld 6/485 (Sr. 388/49), AIPN Łódź

 

Nazwisko i imię: Kubera Jan, ps. Groźny

Dane personalne: s. Stefan, ur. 13 V 1932 r. w Łodzi

Zarzuty: Utworzenie na terenie Łodzi organizacji Orlęta Andersa, posiadanie broni.

Skład sędziowski: Ochnio Bronisław (s-p), Tomczak Zdzisław (s), Leśko Tadeusz (a)

Prokurator: Golczewski Kazimierz

Adwokat: Dietrich - Miłobędzki Lucjan

Wyrok: kara śmierci 19 XI 1951 r.

Wykonanie wyroku: 24 XII 1951 r., godz. 19.30 w Łodzi

Sygnatura akt: Ld 6/1555 (Sr. 445/51), AIPN Łódź

&a
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.