Rozmowa telefoniczna z właścicielem Discovery Channel w Kanadzie
data:01 lutego 2013     Redaktor: AlicjaS

Rozmowę z Kevinem Crullem przeprowadziła Barbara Rode. Podajemy dwie wersje językowe: polską i angielską.


 


 


 


INTERVIEW WITH THE PRESIDENT OF BELL MEDIA IN CANADA, THE OWNER OF CTV AND DISCOVERY CHANNEL IN CANADA, MR. KEVIN CRULL

WYWIAD/ ROZMOWA TELEFONICZNA Z PREZESEM BELL MEDIA, WŁAŚCICIELEM CTV I DISCOVERY CHANNEL W KANADZIE PANEM KEVINEM CRULLEM - 1.02.2013 r


(Before I turned on the recorder I established that the President knows, which movie we are talking about and I told him it was not just any accident but the biggest air catastrophe in the world in which almost one hundred most important people in Poland died.) (…)


(Zanim uruchomiłam nagrywarkę ustaliłam, że Prezydent wie, o którym filmie mówimy, i powiedziałam mu, że nie rozmawiamy tu o jakimś wypadku, tylko o największej katastrofie lotniczej w historii świata, gdzie prawie sto najważniejszych osób w Państwie zginęło.) (…)


Reporter: (…) it is that the episode is based only on two investigative reports from two different commission boards, the Russian MAK’s Committee and the Polish Governmental Committee. These reports were published two years ago and since then there was new evidence, many witnesses there, many new facts, scientific research was done. I talked to the producer whose name is Alex Bystram and he confirmed, he admitted actually in a phone conversation that he is aware of the fact that there are different points of view, different research done, different witnesses, different evidence but he deliberately chose not to portray these in his movie. So his movie is one-sided. It’s called a documentary but in fact it’s not a documentary, it’s one-sided. It does not consist of various points of view. It is only his choice of witnesses and events that he portrays. Therefore, my concern is that if this movie is aired it will misinform the Canadian public and the world public and I think it’s a breech of journalistic standards and ethics and everything else. Therefore, I think that the movie should not be aired.


(…) to jest, że odcinek jest oparty tylko na dwóch raportach śledczych, dwóch komisji, rosyjskiego MAK-u i Polskiej Komisji Rządowej (czyt: Komisji Millera). Te raporty były opublikowane dwa lata temu i od tego czasu , były nowe dowody, wielu nowych świadków, wiele nowych faktów, przeprowadzono badania naukowe. Rozmawiałam z producentem Alexem Bystram i on potwierdził, raczej przyznał się, w rozmowie telefonicznej ze mną, że ma świadomość, iż istnieją różne punkty widzenia na ten temat, różne badania były przeprowadzone, różni świadkowie, różne dowody, ale on celowo zadecydował, aby ich nie przedstawiać w tym filmie. A więc jego film jest jednostronny. Nazywa się filmem dokumentalnym, ale w rzeczywistości nim nie jest, ponieważ jest to film jednostronny. Nie zawiera on różnych punktów widzenia. To tylko jego (czyt: producenta) wybór świadków i wydarzeń jakie przedstawia. Dlatego, niepokoi mnie fakt, że jeżeli ten film zostanie wyemitowany będzie on wprowadzał kanadyjską i światową opinię publiczną w błąd i sądzę iż jest to złamaniem standardów dziennikarskich, etyki dziennikarskiej i wszystkiego innego. Dlatego, uważam, że film nie powinien nigdy zostać wyemitowany.


 


KC: Ok. Let me reach out to Paul (Paul Lewis is the President of Discovery Channel in Canada: author) and understand what he thinks about it but I certainly understand your concern. I think for us, you know… I suspect that just about anything that goes on TV people can take, take,… hm I certainly read the newspaper everyday and I say I don’t agree with that opinion, I don’t agree with the way that story was written and, so it’s very difficult to satisfy everybody, I think. Probably Paul’s conclusion and.. but I will. I will certainly look into it.


Ok. Pani pozwoli, że zwrócę się do Paula (Paul Lewis jest Prezydentem Discovery Channel w Kanadzie: autor) i rozumiem, co on o tym sądzi, ale na pewno rozumiem Pani obawy. Myślę, że dla nas, wie Pani… Podejrzewam, że praktycznie wszystko co pokazuje się w telewizji ludzie mogą wziąć za ….., hm zdecydowanie czytam codzienną prasę i mówię: nie zgadzam się z tą opinią, nie zgadzam się z tym jak ta historia była napisana… więc jest bardzo trudno usatysfakcjonować wszystkich, tak sądzę. Prawdopodobnie Paula konkluzje  będą… i, ale ja na pewno się temu przyjrzę.


 


Reporter: The thing is that it’s not about satisfying everybody because of course people have different points of view. The thing is that, as a journalist myself, I was always taught and I believe that the Canadian standards is to show … (interrupted)


Sorry?


Ale chodzi o to, że tu nie chodzi o usatysfakcjonowanie wszystkich, bo oczywiście ludzie mają różne punkty widzenia. Chodzi o to, że jako dziennikarz zawsze byłam uczona i iwierzę, że kanadysjkie standardy to pokazanie …. (wypowiedź została przerwana)


Słucham?


 


KC: It’s about accuracy. That’s fair.


Chodzi o rzetelność/ dokładność. Rozumiem.


 


Reporter: It’s about accuracy and it’s also about showing all different points of view and having a balance in this, like … You cannot have a one-sided story and call it a documentary.


 Chodzi o rzetelność ale także o pokazanie wszystkich, różnych punktów widzenia i stworzenie równowagi dziennikarskiej w tym, ….Nie można mieć jednostronnej historii i nazwać jej dokumentem.


 


KC: Right. Ok. Well, I appreciate your bringing this to my attention and I certainly will ask Paul about it.


No tak. Ok. Więc, Doceniam to, że przekazała mi Pani te informacje i zapewniam, że zapytam o to Paula.


 


 Reporter: Can I just ask you.. There is a protest letter that was written (interrupted)


Czy mogę tylko zapytać…. Jest list protestacyjny, który był napisany … (wypowiedź przerwana)


 


KC: I’m so sorry I do have to run but


Przepraszam, ale muszę już biec ale … (wypowiedż przerwana)


 


Reporter: But have you, have you read the protest letter? Did you have a chance to read it?


Ale czy czytał Pan list protestacyjny? Czy miał Pan szansę się z nim zapoznać?


 


 KC: No


Nie


 


Reporter: Would you like me to send it to you? Cause I already sent it to your assistant.


Czy chciałby Pan, abym wysłała to Pana? Już wysłałam wcześniej do Pana asystentki.


 


 KC: Yeah, I’ll get it from H…. (the assistant: author). I’ll do that and make sure that I see it.


Tak. Wezmę go od H…. (asystentki). Tak zrobię i na pewno zobaczę ten list.


 


BR: Could we make an appointment, a time to schedule an interview for the Polish press?


Czy moglibyśmy wyznaczyć czas na wywiad z Panem do polskiej prasy?


 


KC: I don’t think that I would do that. Thank you.  (call disconnected)


Nie sądzę, że bym to zrobił. Dziękuję (słuchawka odłożona)
Rozmawiała Barbara RodeInformujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.